Új Néplap, 2005. április (16. évfolyam, 75-100. szám)

2005-04-01 / 75. szám

H Vis/ontH.idok www albacomp.hu 99 900 Ft Aibacomp Home PC 17" CRT/ Celeron D 2,53 /256 MB RAM/40 CB 16x dual layer DVD író / taszt / egér hangszóró / LINUX ___ 17" LCD Monitor 59 900 Ft JBR7V SíOlrmk, Barosv lit 10 12. Tel.: (56) 512! 830 Iskola­bezárásokról döntött a többség A szolnoki közgyűlés tegnapi ülésén a legnagyobb várakozás az egyes oktatási intézmények átszervezéséről szóló előter­jesztést kisérte. Nagy, és helyenként éles hangú vita után a szocialista többség akarata érvényesült az ügyben. Bistey A közgyűlés az átszervezésről szóló előterjesztést megelőzően a szolnoki hivatásos tűzoltóság parancsnokává választotta Pluhár Andrást, aki eddig is ebben a beosztásban dolgozott. Döntöttek a képviselők az aljegyző személyéről is, dr. Sebestyén Ildikót, a költségvetési osztály vezetőjét válasz­tották aljegyzővé. A továbbiakban elfogadták a Városi Művelődési és Zenei Központ Kht. 2005. évi üzleti tervét, és második for­dulóban az önkormányzat roma inte­grációs programját. A munkanélküliség kezelésében vál­lalt feladatok teljesítéséről szóló beszá­moló vitájában az ellenzék azt hangsú­lyozta, hogy a városban nőtt a munkanélküliek*száma, és különösen a pályakezdők között vannak sokan munka nélkül. (FOLYTATÁS A 3. OLDALON) Szolnok, Batthyány utca 8. Tel: 56/419-011 Nyitva mindennap 8-21-ig Pénznem (1 egységre) Vétel Eladás EUR 244,0000 250,5000 USD 188,5000 194,0000 SKK 6,1000 • 6,6000 Közületeket is kiszolgálunk! Érvényben: 2085. március 31. Életveszélyes síremlékek felhívás Cédulák a mozgó sírköveken Ezek a síremlékek is könnyen ledőlhetnek, így felkerült rájuk a cédula — mutatja Félegyházi-Török Imre (balra) temetőigazgató és Gajdos János gondnok A síremlék állapota életveszélyes — ilyen felirattal találkozhat­nak esetleg azok, akik kilátogatnak hozzátar­tozóik sírjához a szol­noki temetőbe. Baranyi György A római katolikus temető ve­zetését két esemény is meg­erősítette abban, hogy vala­mit lépni kell. Még ősszel történt, hogy egy kilazult sírkő rádőlt egy kisgyerekre, akinek az életét már nem lehetett megmente­ni. A télen pedig csak a sze­rencsének volt köszönhető, Törvény rendelkezik arról, hogy a sír gondozása a sírhely megváltójának a feladata. hogy nem történt nagyobb baj, amikor egy idős néni ne­kitámaszkodott egy sírkő­nek, amely azonnal lefordult a sírról. Félegyházi-Török Im­re temetőigazgató elmondta, figyelemfelkeltő akcióként elhatározták, hogy megné­zik a sírokat, és ahol szüksé­ges, ott kis cédulát ragaszta­nak ki a síremlékre, misze­rint annak állapota életve­szélyes. Bár mind a 21 ezer sírhe­lyet szinte lehetetlenség vé­gigjárni, de már eddig is mintegy 1500 sírra került fel a cédula, ám ez a szám még növekedhet. George W. Bush villámlátogatása Szolnokon Biztonsági okok miatt teljes a hírzárlat, de la­punk hiteles forrásból úgy értesült, hogy ma, április elsején felesége kíséretében hazánkba érkezik az Amerikai Egyesült Államok elnö­ke. Programjában egy szolnoki villámlátogatás is szerepel. Nevük elhallgatását kérő in­formátoraink szerint George W. Bush a kora reggeli órák­ban érkezik a magyar főváros­ba. Találkozik Módi Ferenc ál­lamfővel és Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel, majd rö­vid városnézés és vásárlás szerepel a programjában. Az amerikai elnök különgépe délelőtt tíz óra körül landol a szandaszőlősi sportreptéren. Úgy értesültünk, hogy Bush első útja a városházára vezet, ahol önkormányzati képvise­lőkkel folytat eszmecserét. Arról is tudomást szereztünk, hogy az amerikai elnököt el­sősorban az iskolaátszervezé­sek érdeklik, mivel az USA- ban is komoly gond az oktatá­si intézmények tanulólétszá­mának csökkenése. Előzete­sen a belvárosi körforgalmak — mint elleshető minta - mű­ködése iránt is élénken érdek­lődött, tehát feltételezhetően ez is szóba jön a találkozón. Értesüléseink szerint Bush elnök a szolnoki lakosokkal is találkozni kíván. Kérte, iktas­sák a programjába, hogy dél­után három órakor sétát te­hessen a Hild-téren és beszél­gethessen a járókelőkkel. Azt is megtudtuk, hogy szándéká­ban áll amerikai vízumok ajándékozása és munkaválla­lási engedélyek osztogatása is. Az elnök az esti órákban re­pül vissza az Egyesült Álla­mokba. Amerikába repültek M.G. A szolnoki Varga Katalin Gimnáziumban működő Thespis-Teátrum Művészeti Alapiskola Diákszínpadának mintegy 30 növendéke csü­törtökön elrepült az amerikai Maine államba, ahol a Bethel városi Gould Academy vendé­gei lesznek 11 napig. A Fodor Zoltán vezette diákszínpado- sok - magyar írók műveinek bemutatásával - több alka­lommal is fellépnek amerikai diáktársaik előtt. A vargások zsúfolt hónap előtt állnak, hi­szen április 17-én már a XIV. Országos Angol Nyelvű Drá­mafesztivál solymári gáláján szerepelnek. A fesztivál márciusi verse­nyén Szakonyi Károly: Adás­hiba című művével a legjobb előadásnak járó díjat kapták a zsűritől, míg a nívós mezőny­ben a szolnokiak nyerték el a második helyezést is Slawo- mir Mrozek: Tangó című da­rabjával. „Hiányos” gátak A Kötikövízig működési terüle­tén a 650 kilométernyi védtöl- tés fele nem felel meg az elő­írásoknak magassági és ke­resztmetszetbeli hiányosságok miatt. A rekordárvíz idején, 2000-ben például 150 kilomé­ter hosszan kellett a töltéseket nyúlgáttal magasítani. Az az­óta elvégzett rekonstrukciók révén néhány kilométerrel csökkent a magasságihiányos gátak hossza a térségben. Nagyobb sebességre kapcsoltak árváróban Fóliázásra készítik a tószegi nyúlgátakat A megyei védelmi bizott­ság legutóbbi ülése óta ér­zékelhetően nagyobb erő­ket mozgósít a vízügyi ha­tóság a tószegi töltések helyreállítása és megerő­sítése érdekében — mondta a község pol­gármestere. Bugány János Papp István szerint az omi­nózus találkozón több tele­pülési vezető is aggodalmát fejezte ki az árvízi előkészüle­tek haladásának ütemét illető­en. Az érintettek többsége a „jobb félni, mint megijedni” elv híve. Mint kiépített fővédvonal­A vízügyes szakemberek tegnapra végeztek a korábban homokzsákokból épült ideiglenes védmű „befoltozásával”. lal nem rendelkező magasparti településre, Tószegre ez különö­sen érvényes - állította a helyi önkormányzat irányítója, aki a parázs vitát követően éppen ezért tapasztalta örömmel a Kö­tikövízig szakembereinek foko­zódó jelenlétét Tegnap a falu öt­hat éve épült nyúlgátjának utol­só átvágásait is betöltötték. online interjú tAfww.ujneplap.hu DR. LAMPERT MÓNIKA Április 1., péntek 15.00-16.00 Dr. Lamperth Mónika belügyminiszter asszony lesz szerkesztőségünk vendége április 1-jén, pénteken 15 órától. A politikus egy órán keresztül válaszol az olvasók kérdéseire. Jász-Nagykun-Szolnok megyei napilap

Next

/
Oldalképek
Tartalom