Új Néplap, 2004. november (15. évfolyam, 255-279. szám)

2004-11-02 / 255. szám

Felhős, meleg idő várható Részletek a 13. oldalon www.ujneplap.hu XV. évfolyam, 255. szám 2004. november 2., kedd r'l| FI i ■ US SSká/ Ára: 82 Ft, előfizetve 57 Ft D€UK(¥UfVIOlCS CS 2O10SC MIS" CS IMMS-VIWIICIIWIMH Sztlfioit. fffifipéftéaf item# vt % BANAN VÁSÁR /* Hwjun! 06-®/St4-750: mwusmm Lakossági át: 117$ íPt/kg Kartonos vásárlás esetén: IMiitt:4BURWIqi| KEDD Munka és hobbi is Hegedűs Lászlóné Anna a saját áruit kínálja a piacon. Azokat, amelyeket ott­hon megtermelnek a párjával. Lehet an­nak már vagy ti­zenkét éve, hogy ez az abonyi ker­tész asszony a szolnoki piac állandó részt­vevője. 4Hm. oldal Mészáros Géza A felkelő nap fázósan ragyogott a temetőkre. Virággal díszített sírok sorakoztak egymás mellett. A borongós őszi hangulatban, a meg­emlékezés napjaiban elgondolkodtunk az éléből és elmúlásról. Megálltunk elhunyt szeretteink sírja fölött. Sírjukon elhelyeztük a hála virágait, és remegő kézzel meggyújtottuk az emlékezés mécse­sét. Az élet rohan, és mi, élők keveset törődünk az elmúlással. De a hátunk mögött hagyott napokban, az emlékezés idején fejet hajtot­tunk eltávozott szeretteink fejfáinál. A sirhalom magába zárja testü­ket, ám nem múltak el örökre. Eltávoztak az élők sorából, de amíg lesz, ki sírjukat gondozza és emlékezik rájuk, tovább él emlékük. NYITVA Nyisson be hozzánk Ön isi HVB^Bank HVB Vállalati Hitelvonal: 0640/482-482 Iskolaátszervezésről döntöttek Az alsótagozatosok helyére középiskolások költözhet­nek az elkövetkezőkben, miután az önkormányzat legutóbbi képviselő-testüle­ti ülésén egy felújítási programcsomag keretében döntött az oktatási intéz­mények átszervezéséről. Banka Csaba Meglepte az érintetteket a jászbe­rényi önkormányzatnak a legutób­bi ülésen hozott iskolaátszervezé­si határozata. Többször szóba ke­rült már a városban, hogy a de­mográfiai viszonyok alakulása mi­att valószínűleg előbb-utóbb szük­ség lesz a Gróf Apponyi Albert Ál­talános Iskola Kossuth úti intéz­ményegységének - ahol jelenleg alsó tagozatosok „koptatják a pa­dokat” - kiürítésére. Az elképze­lés szerint az iskola központi épü­letében, a Bajcsy-Zsilinszkv úton kapna helyet az alsó tagozat Eb­ben az épületben ugyanis több tanterem jelenleg üresen áll, illet­ve raktárként funkcionál. Arról azonban eddig nem esett szó, hogy a költözésnek már a követke­ző tanévkezdésre le kell zajlania. Nagy valószínűséggel a tájékozta­tás hiányosságai eredményezték, hogy az érintetteket - szülőket és tanárokat is - meglepte a képvise­lők által megszabott határidő. A csomag részeként az Apponyi központi épületében felújítják az eddig nem használt termeket, illet­ve másik épületében tanteremmé alakítanak egy szolgálati lakást is a következő tanévre. A megürese­dő Kossuth úti épületbe a Klapka György Szakképző és Szakközép- iskola egyes osztályainak elhelye­zéséről gondoskodnak a szükséges átalakításokat követően. Az átala­kításokra összességében mintegy húszmillió forintot szán az önkor­mányzat. Az ülés krónikájához tar­tozik, hogy az oktatási nevelési in­tézeteket érintő fejlesztések előké­szítéséről is döntöttek. A Gróf Ap­ponyi Általános Iskola központi épületének lapostetejére magaste­tőt terveznek, elindítják az úgyne­vezett jászberényi óvodacentrum tervezését, illetve elkészítik a Bel­városi Általános Iskola Bercsényi úti épületének továbbfejlesztését előkészítő terveket is. Felszentelték az idősotthont Bugány János Még múlt év ápri­lisában kezdődött és idén tavasszal fejeződött be Me­zőtúron az az épít­kezés, amelynek eredményeként vasárnap felszen­telték a helyi re­formátus egyház- község legújabb intézményét: a va­laha Szendi iskola­ként ismert épü­letből kialakított bentlakásos idő­sek otthonát. A komplexum 155 Terv pályázatán nyert, közel ötven- nullió forintba került. Ebből mint- milliót pedig önerőből fordított a ki- egy 102 millió forintot a Széchenyi vitelezésre az egyházközség. Pályázati sikerek Pályázati szempontból igen sikeres évet könyvelhetett el Kunszentmárton önkormány­zata. A különféle forrásokhoz benyújtott pályázataik, illetve a sportcsarnok építésére ka­pott címzett állami támogatás értéke összesen meghaladja az 524 millió forintot, pe Szolnok, Batthyány utca 8. Tel.: 56/419-011 Nyitva mindennap 8-21-ig Pénznem (1 egységre) Vétel Eladás EUR 243,0000 249,5000 USD 191,0000 190,5000 SKK 5,9500 0,4500 Közületeket is kiszolgálunk! traényban: 2004. oktéber 31 Az elmúlt napokban fellobbantak az emlékezés lángjai a temetőkben Gyertyagyújtás eljmayt szeretteinkért Megszépült és új feladatot kapott a hajdani iskolaépület

Next

/
Oldalképek
Tartalom