Új Néplap, 2004. szeptember (15. évfolyam, 204-229. szám)

2004-09-01 / 204. szám

ÁTMENETI ENYHÜLÉS Részletek a 11. oldalon SZAKKÉPZÉSI AJÁNLATOK • Mérlegképes könyvelő • Pénzügyi-számviteli ügyintéző+számítógépkezelő • Ingatlanközvetítő és értékbecslő • Adótanácsadó, adószakértő • Társadalombiztosítási ügyintéző, szakelőadó • Személyügyi ügyintéző, gazdálkodó • Pénzügyi számviteli szakellenőr • Minőségbiztosítási felülvizsgáló tanúsító • Vámkezelő-vámügyintéző • Kereskedő-boltvezető, becsüs l-ll. Tankönyvellátás: Szolnok, Verseghy park 8., könyvesboltunkban A képzés helye: Szolnok Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Rt. Szolnok, Verseghy park 8. E-mail: szolnok@perfekt.hu 07 0041 02/0036 Infóvofliá 56/422-276 perfekt Csak részben zár be a posta TÜNIPEPUC jKERTvr ŐSZI ZONNYITŐ AKCIÓT tart kecskeméti telephelyén 2004. szeptember 2-3-4-én, 8-16 óráig. Az akció ideje alatt 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók örökzöldek, díszcserjék és díszfák. Kecskemét, Kisfái 283. g (Mártírok útja vég©) * ----------------­-------------501 Te l.: 76/501-625, 628 Diákok az utakon Mától fokozott figyelmet igényel a közlekedés Megyei információ Az iskolakezdés lényegesen megváltoztatja a közlekedés nyáron már megszokott rend­jét. A gyalogos vagy kerékpá­ros diákok meglepik az isko­lák környékét, így a felnőtt járművezetőkre nagyobb fele­lősség háruL A megyei baleset-megelőzési bi­zottság áttekintette a gyermek­balesetek alakulását. Halálos ese­mény szerencsére nem történt ezen a nyáron, ám a tapasztala­tok így is tanulságosak. A balese­tek felében ugyanis a gyalogosan vagy biciklivel közlekedő gyere­keket érte sérülés jellemzően úgy, hogy a bajt a szabálytalan magatartásuk idézte elő. Azok­ban a balesetekben, amelyekben a gyerekek autó utasaként szen­vedtek sérülést, sok esetben sem a gyerekülés, sem a biztonsági öv használatáról nem gondoskodtak a szülők. Az iskolakezdéssel kapcsolato­san kiadott megyei baleset-meg­előzési bizottság fokozott körül­tekintésre ösztönzi a közlekedő­ket és magukat a szülőket is, akik szerepe ugyancsak nem mellékes a gyermekek balesetmentes köz­lekedése szempontjából. A legki­sebbeket nem árt legalább a kez­deti időszakban elkísérni és per­sze megtanítani őket az alapvető közlekedési szabályokra. Mint azt a Szolnoki Rendőrka­pitányság közlekedés-rendészeti osztályvezetője, Szűcs Tibor alez­GYERMEKBALESLTtK ALAKULÁSA (2004. JÚLIUS 1-TDL AUB. 24-16) halálos 0 súlyos 5 könnyű 19 összesen: 24 redes elmondta, az iskolások biz­tonságos közlekedését elősegítő szolgálataikat továbbra is folytat­ják. A közlekedési rendőrök a me­gyeszékhely önkormányzatával való együttműködés alapján a vá­ros nyolc iskolájánál segítik az is­kolába érkezést, illetve az onnan való elindulást. horváth győző Az önkormányzat és a posta debreceni igazgatósága közötti megállapodás alapján sajátos öszvérmegoldással fog működni a településen a mobil posta. Ám a részletekkel gondok akad­tak. Tiszainoka Egyedülálló megállapodást kötött a mezőhéki és a tiszainokai ön- kormányzat a postával. Eszerint a két bezárásra ítélt hivatal még­sem csukja be teljesen kapuit, na­ponta három órára a régi helyen elintézhetik fontosabb postai ügyeiket a helybéliek. — Ez örömteli dolog, ám sajnos a másik fél jelen állás szerint nem teljesíti a szerződésben rögzítette­ket - mondta lapunknak Pfeffer Ferenc, Tiszainoka polgármeste­re. - A megállapodásunk alapján amellett, hogy a mobil szolgálta­táshoz szükséges autó végzi az előírt feladatát, hétköznap déltől délután három óráig a régi helyén nyitva maradhat a posta. így a munkából hazatérők nem kerül­nek hátrányos helyzetbe, s felad­hatják nyugodtan leveleiket, cso­magjaikat. Ám a napokban arról tájékoztatott a debreceni igazga­tóság, hogy 10 óra 45-től 13 óra 45-ig tarthat nyitva a régi posta. ______________(FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON) EL SŐ NAP AZ ISKOLÁBAN. Tegnap megyeszerte megtartották a tanévnyitó ünnepségeket az iskolákban. Képünk a szolnoki Körösi Csorna Sándor és Konstantin Alapfokú Művészeti Általá- nos Iskolában készült a láthatóan nem különösebben izguló elsősökről.________fotó, csabai istván Me greformált gazdálkodás JÁSZBERÉNY A város önkormányzati intézmé­nyeinek átvilágítása még koráb­ban, az elmúlt esztendőben meg­történt. Ennek kapcsán jelentős lépések történtek. Egyrészt ugyanis határozat született arról, hogy átalakítják a település költ­ségvetésének tervezési folyama­tát, illetve -szerkezetét, valamint ezeken túl szükségessé vált az is, hogy megreformálják Jászberény intézményeinek gazdálkodását is. Ez utóbbi „tevékenység” ré­szeként a képviselő-testület sajá­tos eszközhöz nyúlt, s az úgyne­vezett „Kincstár” létrehozásával szigorította meg a GAMESZ által működtetett intézményeinek gazdálkodását. BANKA CSABA ÉLETMÓD Autó - technika 9. oldal nzváltó Szolnok, Batthyány utca 8. Tel: 56/419-011 Nyitva mindennap 8-21-lg Pénznem (1 egységre) Vétel Eladás EUR USD SKK 246,0000 252,0000 203,5000 209,5000 5,9500 6,4500 Közületeket is kiszolgálunk! ErvényBen: 2004. augusztus 31. AHOL ELÜNK Cibakháza egykor Tisza-parti te­lepülés volt, ám a folyószabályo­zás alapvetően megváltoztatta a település mindennapjait. Most ebből igyekszik előnyt kovácsol­ni az önkormányzat. 7. oldal Keresett a piacon a sertés Mezőgazdaság Az elmúlt időszakban vala­melyest visszaesett a hízó ára, de mivel továbbra is van kereslet iránta, így várható­an rövidesen újra többet ad­nak majd érte. A nagyüzemi, minőségi vágó­sertésért a korábbi 315 forint he­lyett jelenleg 295-300 forintot adnak élősúly-kilogrammon­ként, a selejtkoca ára pedig 240 forint körül mozog. Mivel válto­zatlanul keresett a hízó, ezért várhatóan csak átmeneti lesz a felvásárlási árcsökkenés, 2-3 hét múlva minden bizonnyal töb­bért cserél majd gazdát — mond­ta lapunk érdeklődésére dr. Zöld Károly, a megyei agrárkamara állattenyésztési főtanácsosa. A szakember azt azonban nem tudta megjósolni, hogy mindez mikor és milyen hatás­sal lesz a húspiacra. Úgy vélte, a mostani húsárak azon a szinten vannak, amikor még kilónként 400 forintot megközelítő árat fi­zettek a disznóért. _____________(FOLYTATÁS AZ S. OLDALON) Át adták az ipari parkot A régió nyugati kapujává válhat a megyeszékhely Szolnok Tegnap felavatták a beruházás emlékkövét FOTÓ, MÉSZÁROS JÁNOS Az Eagle Ottawa üzemcsar­noka már épül, ugyanakkor hat kis- és középes vállalko­zás jelezte, megtelepedne abban az ipari parkban, me­lyet hivatalosan tegnap adott át a beruházó a városnak. Az Ipari Park beruházás több éves előkészítő munka után, ta­valy indult el. A első ütemben a 121 hektáros területből 41 hek­táron épült ki az alapinfrastruk­túra: a víz- és csatornahálózat, elektromosenergia-ellátás, a te­lefon, a belső utak, valamint a közvilágítás. De kialakítanak egy víztározót, és napokon be­lül fellobban a gázfáklya is. A több mint 1,3 milliárd forintos beruházás csaknem felét az ön- kormányzat állta, míg a másik felét állami forintok és 2 millió eurós PHARE-támogatás fedez­te. A fejlesztés eredményekép­pen négyszáz új munkahely lét­re jöttével számol az önkor­mányzat — erősítette meg az ünnepségen Botka Lajosné pol­gármester. A városvezető sze­rint az ipari parkkal, illetve a hozzá kapcsolódó logisztikai központtal nem csak a megye- központ szerepe erősödik meg Szolnoknak, de valóban a régió nyugati kapuja lehet. A lehetsé­ges befektetőkkel már el is kez­dődtek a tárgyalások. _____________(FOLYTATÁS AZ 5. OLOALOH) ap róba ÓRIÁS! /

Next

/
Oldalképek
Tartalom