Új Néplap, 2004. június (15. évfolyam, 126-151. szám)

2004-06-11 / 135. szám

8. OLDAL GAZDASÁGI TŰKOR 2004. Június 11., péntek Javuló szerkezetű GDP-növekedés A bővülést a beruházások húzzák, a készletfeltöltés exportboomot sejtet Budapest Termelési oldalról nézve a fel­dolgozóipar lendülete, felhasz­nálási oldalról közelítve a be­ruházások dinamikus bővülé­se magyarázza a gazdaság élénkülését - derül ki a részle­tes GDP-adatokbóL A növeke­dés szerkezete az utóbbi fél év alatt jelentősen megváltozott: a riasztó jelző helyett inkább a példás illik rá, és előrevetíti a további növekedés lehetőségét. Az első negyedévben - az előze­tes adatokkal megegyező mér­tékben - 4,2 százalékkal haladta meg a GDP az egy évvel ezelőt­ti szintet. A növekedés negyed­éves alapon 1,1 százalékos volt. Az adatok mindkét viszonylat­ban hároméves csúcsot jelente­nek, igazolva, hogy a magyar gazdaság teljesítménye első­sorban a külső konjunktúrá­tól függ. A most megjelent részletes adatokból kiderül, hogy a ter­melés elsősorban a feldolgozó- ipar élénkülésének következté­ben nőtt, de az éves alapon mért bővülésben szerepet ját­szik az is, hogy tavaly az év ele­jén időjárási okokból az építő­ipar nagyon gyengén teljesített, így ott is magas növekedési üte­met mutatott ki a Központi Sta­tisztikai Hivatal. A felhasználási oldalt vizsgál­va megállapítható, hogy a növe­kedés szerkezete egyértelműen elmozdult a fenntartható irány­ba. Tavaly az első három ne­gyedévben riasztó mértékben volt fogyasztásvezéreit a GDP- bővülés, az utolsó három hó­napban azonban már alapve­GDP-növekedés (negyedéves változás százalékban) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 VtCRAKIIM Forrás: Bloomberg tőén a nettó export, most pedig egyértelműen a beruházások viszik a prímet. 2004 első ne­gyedében nem csupán az álló­eszköz-felhalmozás, hanem a készletezési tevékenység is megélénkült, ami egyértelműen arra utal, hogy a vállalati szek­tor exportkilátásai kedvezőek (lásd írásunkat a külkereskedel­mi mérlegről). A lakossági fo­gyasztás az előző negyedévhez képest csupán 0,7 százalékkal nőtt, ami 1997 óta a legalacso­nyabb érték, és szintén azt bi­zonyítja, hogy a belső felhasz­nálás mértéke és szerkezete fél év alatt hatalmasat változott közgazdaságilag elfogadható irányba. Összességében nem okozott meglepetést a GDP-növekedés Kislexikon MUNKANAPHATÁS: a hétvégék és az ünnepnapok eltérő alakulá­sa miatt nem ugyanannyi munkanap esik a megfigyelt és a viszo­nyítási időszakra. Az ágazati termelési és fogyasztási adatoknál en­nek kimutatható hatása van az éves teljesítményváltozást kifejező mutatókra. SZÖKŐNAPHATÁS: az egy nappal hosszabb időszak egyes fel­mérések szerint befolyásolja például az éves GDP-növekedést. NAPTÁR- (VAGY KALENDÁR-jHATÁS: a fenti hatások ösz- szessége. szerkezete, de mindenképpen megnyugtató, hogy az adatok igazolták a kedvező piaci vára­kozásokat - fogalmazott Nyeste Orsolya, az Erste-Postabank elemzője. A szakértő szerint a lakossági fogyasztás dinamikája az év hátralévő részében a je­lenlegi szinten marad, a beruhá­zások növekedési üteme (az egyszeri statisztikai hatások el­tűnése miatt) kissé csökken. Nyeste az év egészében 3,5-4 százalék közötti bővülésre szá­mít, és feltehető, hogy a koráb­bi 3-3,5 százalékos sávból ide csúszik fel majd a piaci kon­szenzus is. ■ TŐZSDÉK, PIACOK, ÁRFOLYAMOK BUX MAX Euró/Ft Dollár/Ft EU/Dollár t t t t t 11202.74 259,1859 252.70 0.23% 9.6471 pont 0.6b Ft 208,84 026 FI 1,210 020 unt Számlafizetés mobiltelefonon keresztül Budapest A T-Mobile, a Pannon GSM, a Budapest Bank és a Budapesti Elektromos Művek együttmű­ködése révén a két mobilszol­gáltató, illetve a pénzintézet ügyfelei mostantól mobiltele­fonon is kifizethetik az áram­számlájukat - jelentették be az érintett cégek képviselői. Az új mobil banki szolgáltatással az ügyfeleknek lehetőségük nyí­lik arra, hogy közműszámlájukat a lehető legkényelmesebb és leg­gyorsabb módon, sorban állás, várakozás nélkül akár otthonról, egyetlen üzenet küldésével egyenlítsék ki. A szolgáltatás ki­emelt előnye, hogy a fizetési fo­lyamatot a fogyasztók kontrollál­hatják, azaz megadhatják, hogy azonnal fizetnek, vagy a közmű­szolgáltató által megadott fizetési határidőre kívánják az esedékes díjat rendezni. A rendszer képes a hozzá csat­Kialakultak az erőviszonyok a régióban az olajvállalatok között. A négy versenyző cég között az erősorrendet már nem a vállalat- felvásárlások, hanem a hatékony működés fogja meghatározni - mondja Áldott Zol­tán, a Mol-csoport stratégiai igazgatója, aki szerint cégének jó alapjai vannak a gyors növekedéshez, miután a régió legfontosabb piacain szerzett domináns szerepet. lakozó közműszolgáltatók adatai alapján a fizetési értesítéseket az ügyfelek részére titkosított sms formájában kiküldeni, majd az ügyfelek részéről beérkező visz- szaigazolás alapján a fizetési tranzakciókat a rendszerhez csat­lakozó bankoknál lebonyolítani. A bevitt adatok biztonságát az al­kalmazásba épített titkosító eljá­rás garantálja. A szolgáltatás igénybevételé­hez az ügyfeleknek megfelelő tí­pusú - dinamikus - SIM-kártyá- val és a Budapest Banknál arra ér­vényes mobil banki szerződéssel kell rendelkezniük, továbbá meg­állapodást kell kötniük az ELMU- vel az új fizetési módról. A szol­gáltatás igénybevételéhez szüksé­ges SIM-kártya lecserélése mellett valamennyi szükséges dokumen­tum beszerzése és kitöltése is a mobilszolgáltatóknál történhet. A rendszer nyitva van további bankok, közművek és a harma­dik mobilszolgáltató előtt is. EUROPRESS POLITIKAI HIRDETÉS Az alföldi városokért is dolgozni fogok az Európai Parlamentben Európában a városok jelentik a fejlődés motorját. Ha egy nagyváros gyorsan fejlődik, képes maga után húzni a régió kisebb városait, azok pedig a falvakat. Azért készülök az Európai Parlamentbe, hogy a magyar városok ne maradjanak le az európai versenyben. • Hogy jusson uniós pénz a lakótelepek felújítására Szolnokon vagy Jászberényben is. • Hogy végre gyorsforgalmi úttá alakíthassuk az M4-es utat. • Hogy megkezdődjön a városi úthálózat felújítása, és legyen korszerűbb a tömegközlekedés. • Hogy legyen pénz az illegális szeméttelepek felszámolására. Ehhez kérem támogató szavazatukat! www.szdsz.hu a magyar liberális párt JÚNIUS 13-ÁN SZAVAZZANAK AZ SZDSZ DEMSZKY GÁBOR VEZETTE LISTÁJÁRA! JÓK A MÓL POZÍCIÓI

Next

/
Oldalképek
Tartalom