Új Néplap, 2004. április (15. évfolyam, 77-101. szám)

2004-04-01 / 77. szám

VÁLTOZATOS, TAVASZI IDŐ Részletek a 11. oldalon MEGNYÍLT tff AJÁNDÉKVARÁZS EXKLUZÍV AJÁNDÉK-, EDESSEG-, KÁVÉ-, TEASZAKÜZLET NYÍLT. 1 2 FELE AJÁNDÉK-CSOPORTBAN KÜLÖNLEGESSÉGEK HALMAZA. Szolnok, Várkonyi tér ÍO. TŰKOR A holokausztról - másképpen 6. oldal GYERMEKVILÁG Ahol az élet csupa játék... 7. oldal Röviden MILLIÓK INFORMATIKÁRA. Jászberény 40 millió, Török- szentmiklós közel húszmillió, Martfű tízmillió, Kunszentmár- ton pedig hatmillió forintot nyert az Informatikai és Hír­közlési Minisztérium „Önkor­mányzati informatikai rendsze­rek bevezetésének, terjesztésé­nek és továbbfejlesztésének tá­mogatására” meghirdetett pá­lyázatán. LZ KÉSÉSBEN A KÖLTÖZÖK. A vándormadarak is érzik: ne­hezen kezdődik a hideg évszak utáni tartós enyhülés. A ré­gióban fészkelők többsége éppen ezért még meg sem ér­kezett - tudtuk meg a Magyar Madártani és Természetvédel­mi Egyesület megyei vezető­jétől. Urbán Sándor szerint a térség állandó gólyapopulá­ciójából is csak az előőrs pél­dányai láthatók. A „derékhad” azonban, megszakítva vonu­lását, eddig enyhébb klímájú, dél-európai országokban vár­ta a kikelet csalogató fuvalla­tát. Az átmeneti pihenő a szakember szerint a költözők szokatlanul késői visszatéré­sében is megmutatkozik. A tavasz piros csőrű előhírnö­keinek például - közel egy hónapos lemaradásuk miatt - immár sietve kell készülni­ük a közelgő költési időszak­ra. BJ Akciósorozat az utakon Tovább romlott a közlekedésbiztonság Gyakrabban kerül majd elő a szonda. A 4-es utat végigtraffipaxozzák fotói mészáros j. Országosan és megyei szinten is nőtt a sérü- léses balesetek száma. A rendőrség a közel­jövőben ellenőrző akciósorozatot indít és fo­kozza a közterületi jelenlétet a helyzet javí­tása érdekében. Megyei információ Idén országosan több mint 20, a megyében pedig 40 százalékkal volt több, személyi sérüléssel járó közlekedési bales?;;,, mint az elmúlt év azonos időszakában - tudtuk meg a megyei rendőr-fő­kapitányság forgalomellenőrző alosztályának ve­zetőjétől, Kaizer Attila őrnagytól. A közlekedési morál tehát nem javult. A vezető szerint a balese­tek számának jelentős emelkedése azért is lehet, mert az idei és a tavalyi évkezdet időjárása között lényeges különbség volt. 2004 tele korántsem volt annyira zord, mint az egy évvel azelőtti, így a járművek nagyabb szántban voltak jelen és okoztak baleseteket az utakon, mint 2003. első három hónapjában. ______/folytatás az s. oldalon/ Ol csóbbak a gyógyszerek Egészségügy A patikusok tegnap még min­dig hiába várták a gyógyszer­ár-változásokat tartalmazó közlönyt, bár a módosítások­kal már tisztában voltak. A kormány döntése alapján mától a 600 forintnál drágább gyógysze­rek ára átlagosan 15 százalékkal csökken. A gyógyszergyártó cé­gekkel folyó eredménytelen tár­Mától mintegy 8300 készítmény ára csökken, s csupán hatvanféle gyógyszerhez juthatunk drágábban hozzá. Információnk szerint az elő­zetes hírekkel ellentétben nem fenyeget az a veszély, hogy a cukorbetegek számára nélkü­lözhetetlen inzulint gyártó cég kivonul a magyar piacról, s ezért az hiánycikké válik. gyalások miatt gyakorlatilag ható­sági árassá válnak ezek a készít­mények. A befagyasztott árak mi­att az utóbbi hetekben a legtöbb gyógyszertár csökkentette készle­teit. A döntésre azért volt szükség, mert a márciusi átrakón a nagyke­reskedőtől vett gyógyszerek ápri­lisban már 15 százalékkal keve­sebbet érnek, vagyis az veszít raj­ta, akinél nagyobb készlet van rak­táron. A patikáknak fokozottan kell készülniük a mától várható forgalomnöveke­désre. Az utóbbi he­tekben elmaradt gyógyszervásárláso­kat ugyanis várható­an minél hamarabb pótolják a mostaná­ig kiváró betegek. SZILVÁS! ZSUZSA POSTABONTÁS Olvasói leveleinkből tallózhatnak a 4. oldalon J0VEDEK ÜGYINTÉZŐ tanfolyamot szervezünk. Képzés indítása 2004. április 20. Képzési idő: 8 hónap Munkanélküliek részére egyéni támogatás igényelhető. Érdeklődni a Perfekt Rt. alábbi cimén Szolnok, Verseghy park 8. Toiyfox: 56/422-276 Email: szolnok@perfekt.hu Infovonal: 56/422-276 perfekt Önerőből az árhullám ellen Védik a vetést és az agyagnyerő helyet Tószeg Egy emberként sorakoztak fel tegnap az Alsó-rét védelmére a település gazdálkodói. A Ti­szán levonuló árhullám miatt tartott „válságtanácskozá­son” arról döntöttek: a közel­ben húzódó nyári gát magasí­tásával kísérletet tesznek a terület megóvására. Az Alsó-rétet művelők képvisele­tében mintegy kéttucatnyi gaz­dálkodó vett részt a tegnapi egyeztetésen. S bár a Tiszán je­lenleg levonuló árhullám várható tetőzésének szintje kétségessé te­szi a munka kimenetelét, a részt­vevők végül mégis a védekezés mellett döntöttek - tudtuk meg a tanácskozást összehívó polgár- mestertől. Papp István elmondta: a Kötivízig hidrológusainak elő­rejelzései szerint a vízszint ápri­lis 5-6-ára éri el 750 centiméter körüli csúcsát. Ez azt jelenti: a védekezés kétesélyes, hiszen a következő néhány nap során Tó­szeg és Tiszavárkony között 6-700 méter hosszon legalább fél méterrel kell majd megemelniük a nyúlgát magasságát. A feladat végrehajtására jelentkezett húsz­huszonöt önkéntes azonban nem csak magára számíthat. Az érin­tett agrárvállalkozások és a falu fővédvonalának első szakaszát kivitelező cég gépekkel, míg a he­lyi önkormányzat szakemberek­kel segíti a munkát Szükség is van az összefogás­ra, hiszen az ezerhektáros terüle­ten becslések szerint 50 milliós mezőgazdasági érték mehet ve­szendőbe. Ráadásul itt található az árhullám miatt már így is né­mi csúszást szenvedett töltésépí­tés első szakaszához kijelölt agyagnyerő hely. Amennyiben ez víz alá kerül, az hónapokkal vet­heti vissza a milliárdos beruhá­zást, vagy másik terület keresését teheti szükségessé. bugányjános £É?í2J\lELRpénzvá,tó Szolnok, Batthyány utca 8. Lakásfelújítás 10 perc alatt? Tel.: 515/419-011 Nyitva mindennap 8-21 -ig Pénznem (1 egységre) Vétel Eladás EUR 247,0000 252,0000 USD 200,0000 207,0000 SKK 6,0000 6,5000 Közületeket is kiszolgálunk! Érvényben: március 31. Citibank Hitelvonal: 06-40-40-10-40 Citibank Személyi Kölcsönök. 10 perc alatt megtudja, mekkora hitelhez juthat, és választ kap az Ön számára fontos kérdésekre. -/Tvl_ 1 Gtilwm, RT. - * maqyjrorsjÄJi CíüMrrt csoport és a Otiqroup Idqia. VtflLILJClI 1 l\ A Óbban* Személyi Kölcsöne* felhasználási célhoz nem Kötött fogyasztási kölcsönök. A különböze Citibank Személyi ! Kölcsönöknek eltérő feltételét lehetnek. A Citibank a kölcsönt a hitelbírálati feltételei alapján, a szerződéskötést követően nyújtja, amelyekkel kapcsolatos további felvilágosításért hívja a Citibank Hitelvooalat (06-40-40-IG-4Ö). A szerződéskötés és az adott kölcsön konkrét feltételei a teljes hitelbírálat eredményétől függenek. Ez a hirdetés kizáró­Milliárdos adó-visszaigénylés Megyei információ A megyei adóhivatalhoz 2003 évre vonatkozóan 89 ezer személyi jövedelem­adó-bevallást nyújtottak be az állampolgárok. Ez mint­egy kétezerrel kevesebb az előző évinél. A csökkenés egyik oka, hogy az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó egyéni vállal­kozóknak csak abban az eset­ben kellett a 0353-as számú be­vallást benyújtani, ha 2003-ban szja szerinti bevételhez is jutot­tak. A bevallások kitöltésénél az adózók 27 százaléka vette igény­be az internetről (www.apeh.hu) letölthető programokat. Tavaly ez az arány 19 százalék volt. Hasonlóan az előző évihez, a benyújtott bevallások közel fele visszaigénylést tartalmaz. A március végéig már feldolgo­zott és hibátlan 65 ezer nyom­tatványalapján 31 ezer ember összesen 1,4 milliárd forint vissza­igénylést mutatott ki bevallásában. Ez az összeg nem­csak a tavalyi első ne­gyedévi visszatérítést (831 millió forint) ha­ladja meg, hanem a 2002 évi bevallások teljes feldolgozása alapján kiutalt 1,2 mil­liárd forintot is - mondta la­punknak Kovács Antalné, az APEH megyei igazgatóságának bevallásiosztály-vezetőj e. A visszaigényelt adót a benyúj­tástól számított 30 napon belül térítik vissza, ha hibátlan a beval­lás. Hibás kitöltés esetében pedig a hiba kijavításától számított 30 napon belül. Az adó-visszaigény- lést egyébként csak akkor teljesí­tik, ha az ügyfélnek nincs adó-, vagy más köztartozá­sa-. Eddig 1300 fő ka­pott arról értesítést, hogy az általa kiszá­mított adót a bevallás­ban feltüntetett ada­tok alapján módosítot­ták az adóhivatal munkatársai. Az érintettek egy- harmadának a beval­lott összegnél több adófizetési kötelezettséget állapí­tottak meg. A bevallások javítása mellett hamarosan megkezdik azoknak az egyéni vállalkozóknak a szám­bavételét is, akik nem tettek ele­get 2003. évi bevallási kötelezett­ségüknek. TÓTH ANDRÁS Grátisz INGYENES HIRDETÉSI LAP MA INGYENES INFORMÁCIÓS ÉS HIRDETÉSI ÚJSÁG Grátisz INGYENES HIRDETÉSI LAP • CÉGTÁR • ÁLLÁSAJÁNLATOK • LAKBERENDEZÉS • LOCSOLÓVERS-PÁLYÁZAT • PROGRAMAJÁNLÓ • HASZNÁLT ÉS ÚJ AUTÓK i k <

Next

/
Oldalképek
Tartalom