Új Néplap, 2004. március (15. évfolyam, 51-76. szám)

2004-03-01 / 51. szám

TELJES IDŐ VÁRHATÓ Részletek a 11. oldalon SMiMk, Wny»én4er JétMf út 19. Burgonya (magyar): Burgonya (import): Kosaras kiwi: Alma (Idared): Alma (Jonathan):' Alma (Starking): II/. fejt 69 Ft/kg 88 Ft/kg 145 Ft/cs 69 Ft/kg 69 Ft/kg 69 Ft/kg Megkezdtük a vetőburgonya árusítását kereskedők és magánszemélyek részére Is. Inform áclók:56-514-750 Hétfőtől-pénteklg: 6-16-ig, szombaton: 6-12-ig AKCIÓ a készlet erejéigl KÉPRIPORT Az utóbbi évek hagyományainak megfelelően szombaton egész na­pos rendezvénnyel emlékeztek a cibaki csatára. A hagyományőr­zők látványos program keretében elevenítették fel az ütközetet, a régmúltra gondolva Cibakháza e napon ismét ágyúdurrogástól volt hangos. 4. oldal AHOL ÉLÜNK Tószeg az új évezredben Z oldal HIGH CARE épség &. egészség NEZZEN TÜKÖRBE, és ha bármi olyat lát, ami nem tetszik - fölös kilók, helyi zsfrpárnák, narancsbőr, megereszkedett keblek, ráncos vagy problémás arcbőr, stb. ­forduljon hozzánk bizalommal! Mi segítünk! High-Care Center Szolnok, Ságvári kit. 24-26. Ingyenes tanácsadás és állapotfelmérés bármikor! Érdeklődni személyesen, vagy az 56/420-012-es telefonszámon lehet. BÍZZON A MINŐSÉGBEN! Defibrillátor a városnak Átalakítják Újszász egészségügyi rendszerét Kistérségi segítség Martfű Molnár Péter polgármester szombaton adta át az új készüléket a város háziorvosainak FOTÓ: MÉSZÁROS A törvényi előírások szerint ez év végégig kell teljesíteniük az egészségügyi ellátáshoz szükséges minimálíeltételeket a települési önkormányzatoknak. Ennek részeként a város egy igen komoly értékű, rendkívül korszerű újraélesztő-ké­szüléket — defibrillátort — vásárolt. Ujszász Négy különböző életmentő ké­szülék kihelyezésére írt ki pályá­zatot a Szívügy Alapítvány a Ma­gyar Nemzeti Szívalapítvány által a hirtelen szívhalál leküzdésére meghirdetett „Minden perc szá­mít...” program keretein belül. Ezek egyikét választotta az újszá- szi önkormányzat: azt a közel két és fél millió forint értékű mű­szert, amely a legkomolyabb kór­házi előírásoknak is megfelel. A hét végén ünnepélye «.ere tek között adta át Molnár Péter polgármester az új defibrillátort a város háziorvosainak. Mint el­mondta, a mostani beruházás csupán az első lépés. A követke­ző hónapokban Újszász teljes egészségügyi rendszerének átala­kítására készülnek. (FOLYTATÁS AZ S. OLDALON) A hónap elejétől már három alkalmazottal működik a Szol­nok és Térsége Együttműködé­si Társulás irodája. A szakem­berek mindettől többek között a kistérség pályázati lehetősé­geinek javulását várják. Martfű polgármestere hosszú évek óta a települési szövetség el­nöke. Martfű amolyan központ­jává vált ennek a fajta közös munkának, így szinte természe­tes volt, hogy a Szolnok és Térsé­ge Együ.tnn: ijL'.esi i':,a., iro­dáját is a kisváros polgármesteri hivatalában rendezik be. A tárgyi és a személyi feltételeket a társu­lás saját forrásaiból, valamint a megyei önkormányzat és a mun­kaügyi központ segítségével te­remtették elő.- Eddig elsősorban az önkor­mányzatok munkáját segítettük, de szeretnénk, ha a térség vállal­kozói is eljönnének hozzánk — beszélt a feladatokról Molnár László, az iroda vezetője. Az uniós csatlakozással szá­mos pályázati lehetőség nyílik meg a kisebb-nagyobb cégek előtt is, a kis önerőt igénylő fej­lesztési alapok kiváló alkalmat szolgáltatnak a vállalkozói szféra erősítéséhez.- Feladatunk, hogy megfelelő kapcsolatot alakítsunk ki a vállal­kozókkal, szakmai fórumokat tartunk, melyeken várjuk az ötle­teké'. Március közepétől megyei ét. kistérségi szinten megkezdőd­nek ezek a találkozók, reméljük, a cégek és az önkormányzatok is érdeklődnek majd a szakmai ta­nácskozások iránt. Az iroda pályázatok megírásá­ban, a terv ismeretében támoga­tási alapok felkutatásában próbál meg segítségére lenni a kistérség­nek. PÓKÁSZ ENDRE Azt hitte, kirabolták Mezőtúr A minap késő este egy idős helybeli férfi kérte a rendőr­ség segítségét. Azt panaszol­ta, hogy egy ismeretlen meg­támadta az utcán, leütötte és elvette néhány száz forintját. A 65 éves ember elmondta, hogy a kocsmából tartott hazafelé, amikor hátulról tarkón ütötték, amitől a földre zuhant. A táma­dója a zsebéből kivette a pénztár­cáját, amiben némi készpénz és iratok voltak. A Mezőtúri Rend­őrkapitányság azonnal nyomoz­ni kezdett, ám vizsgálódásuk meglepetésekkel ért véget. Bár valóban eltűnt az „áldozat” pénz­tárcája, ám a fején semmilyen sé­rülést nem találtak, s feltehetően sokkal szennyezettebb lett volna a sértett ruhája, ha a bántalma­zástól a vizes földre zuhan. Rá­adásul a bejelentő egyik ismerő­se megtalálta az utcán az eltűnt tárcát a benne lévő pénzzel és iratokkal együtt. A kapitánysá­gon megtudtuk, a rendőrség ki­zárta a bűncselekmény elköveté­sét és nem nyomoznak az ügy­ben. Az történhetett, hogy a kocsmából hazatérő, feltehetően kissé kapatos ember a kapuhoz érve zsebében a kulcsot keresget­te, amikor azzal együtt kirántotta a tárcát és a pénzét is. Ezt persze nem vette észre, dolgai hiánya csak odabent tűnt fel számára. Akkor viszont azt hitte, kirabol­ták, ezért riasztotta a rendőröket. A rendőrök más ügyek kap­csán ugyanakkor őrizetbe vették azt a helyi férfit, akit azzal gya­núsítanak, hogy néhány hete megtámadott az utcán egy gyalo­gost, akit megvert és elvett tőle 50 ezer forintot. A kirabolt férfi­nak a lába is eltört, amikor a bán­talmazás miatt elesett. Elfogták annak a két támadónak az egyi­két is, akik a mezőtúri vasútállo­máson fosztottak ki három szar­vasi fiatalt. A fiúk a vonaton vára­koztak az indulásra, amikor a két támadó rájuk rontott. A sértettek­től fejenként 80 forintot és egy mobiltelefont zsákmányoltak. Piacképes tudást szereztek Diplomaosztót tartottak a Szolnoki Főiskolán Szolnok A Szolnoki Főiskola most végzett hallgatói olyan piacképes tudást szereztek, amely ha­zánk európai uniós csatlakozása után is ko­moly szellemi tőkének számít majd - mond­ta tegnap dr. Nagy Sándor, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára a felsőoktatási intéz­mény diplomaosztóján. Az államtitkár hangsúlyozta, az idei esztendő rend­kívül jelentős hazánk életében, hiszen mi is az EU állampolgáraivá válunk. A csatlakozás pedig esély az országnak és az egyes régióknak is. Az észak-al­földi régió a kevésbé fejlett infrastruktúra és az ag- rárium kedvezőtlen helyzete miatt sajnos hátrá­nyos helyzetűnek számít, a most diplomájukat át­vevő hallgatók azonban remélhetőleg a jövőben so­kat tehetnek e térség felzárkóztatásáért. Az ünnepségen részt vett Botka Lajosné polgár- mester is, aki szerint egy-egy diplomaosztó a me­gyeszékhely életében is kiemelkedő pillanat. Hi­szen minden város fejlődése számára nélkülözhe­tetlen a saját felsőfokú oktatási intézményeiben megszerzett tudás. Ráadásul a Szolnoki Főiskola ki­váló szakmai színvonala messze földön ismert. Iga­zolja ezt, hogy minden évben többszörös a túlje- lentkezés az intézménybe. (folytatás ai s. oldalon Beérett a több éves munka gyümölcse: tegnap vehették át dip­lomájukat a Szolnoki Főiskola végzős hallgatói FOTÓ: MÉSZÁROS JÁNOS Röviden ILLETÉKBEVÉTEL. A megyei önkormányzat idén 1 milliárd 536 millió forint tervezett ösz- szegű illetékbevétellel számol a költségvetésében, amely 15,2 százalékkal haladja meg a 2003. évi eredeti előirányzatot. Egyébként az idei esztendőben is ötven—ötven százalékban il­leti meg a megyéket, megyei jo­gú városokat és a központi költségvetést a beszedett ille­ték. BCY ÜLÉSEZETT. A Tisza-tó Tér­ségi Fejlesztési Tanács a minap ülésezett Kiskörén. Megtárgyal­ták többek Között az ez évi költségvetést és az első féléves munkatervet, előterjesztés hangzott el a tanács honlapjá­nak előkészítéséről és Kerekes László RIB elnök tájékoztatta a tanács tagjait a Regionális Ide­genforgalmi Bizottság helyzeté­ről is. szs PÁLYÁZNAK. Nagy az érdek­lődés az Észak-alföldi régió há­rom megyéjében a SAPARD- program bánt. Az országosan eddig beérkezett háromezer pá­lyázat közül 680-at térségünk­ből nyújtottak be. Elsősorban az önkormányzatok érdeklőd­nek a vidékfejlesztési, telepü­lésszépítő lehetőségek iránt. Játszótérépftéstől a parkfelújítá­sig sok minden szerepel az el­képzelések között. A SAPARD- program keretében országosan jelenleg mintegy 20 milliárd fo­rint áll még rendelkezésre, a pályázatok pedig április 30-ig nyújthatók be. tj űTENfcRp«"“«“ Szolnok, Batthyány utca 8. Tel.: 56/419-011 Nyitva mindennap 8—21-ig EUR 254,0000 262,0000 USD 204,0000 209,5000 SKK 6,0000 6,6000 Közületeket Is kiszolgálunk! Érvényben: február 29. Vasárnap is i Érdeklődjön kedvezményes előfizetési lehetősé­geinkről az ingyenesen hívható telefonszámunkon: 2m VASARNAP /

Next

/
Oldalképek
Tartalom