Új Néplap, 2003. december (14. évfolyam, 279-303. szám)

2003-12-01 / 279. szám

PÁRÁS LESZ A LEVEGŐ Részletek a 13. oldalon 42 m DIVATBEMUTATÓ. Látványos fodrász- és divatbemutatóval zárult szombaton a szolnoki Ruhaipari Szakközép- és Szakis­kola egyhetes programsorozata. Felvételünk a Városi Művelő­dési és Zenei Központban rendezett show egy pillanatát örökí­tette meg. ____________* FOTÓ: BUGÁNY JÁNOS Ko rszerűbb agrárgéppark Csökkent a technikai lemaradásunk az unióval szemben Röviden PÁLYA. Pályázati pénzből új salakburkolatot és szegélykövet kapott a tiszaföldvári Oszőlői Általános Iskola tornapályája, pe UTAK. Tiszaroff összes utcája rendelkezik szilárd útalappal, melyeknek 95 százaléka már aszfalttal is le van fedve, mg ELISMERÉS. A törökszent­miklósi Apáról Fiúrá Alapítvány a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának különdíját kapta az V. országos ifjúsági pá­lyázaton való kiemelkedő rész­vételért. MG VILÁGNAP. Folyamatosan nő hazánkban a HIV-fertőzöttek száma. 2001 végéig közel ezer főt regisztráltak, az előző évi­hez képest 47-tel voltak többen, tavaly azonban az emelkedés már megközelítette a százat. Ma van az AIDS világnapja, ta ■ Megyei információ A mezőgazdasági technikát il­letően továbbra is jelentős a lemaradásunk az uniós tagál­lamokhoz képest, ám az utób­bi években csökkent a kü­lönbség. Az elmúlt három év­ben a megye gazdálkodói álla­mi támogatással 17,1 milliárd forintot költöttek gépberuhá­zásokra. Az állami géptámogatások április 17-i felfüggesztését megelőzően az idén 416 pályáza­tot bírált el pozitívan a megyei földműve­lésügyi hivatal, együttesen 7,9 milli­árd forint értékben. A jóváhagyott új me­zőgazdasági gépbe­szerzések és technológiai beruhá­zások döntő hányada már megva­lósult. Gombár Mihály, a FVM-hivatal vezetője elmondta, tavaly és idén a megye termelői 435 új traktort és 85 kombájnt vásároltak, 3,9, il­letve 2,55 milliárd forint érték­ben. Megállapítható, hogy az utób­bi években a korábbi időszakok­hoz képest élénkebb beruházási kedv jellemezte térségünket. Az elmúlt három esztendőben az ál­lami támogatásoknak köszönhe­tően 17,1 milliárd forintot költöt­tek a megye gazdálkodói új gé­pekre, technikai, technológia be­rendezésekre. így valamelyest csökkent a lemaradásunk az EU- tagállamokhoz képest. Az új gé­pekre óriási szükség is volt, hi­szen továbbra is a tíz évnél idő­sebb gépek dominálnak a megye agráriumában. A 6186 traktor több mint felét egy évtizednél ré­gebben gyártották, csupán ezer fiatalabb öt évesnél. Az erőgépek­nél egyébként a közepes teljesít­ményűek (41-80 kW) vannak a legnagyobb számban. Hasonló a kép az arató­cséplő gépeknél is: a 982 kombájnból 538 már elmúlt tízéves, 230 azonban öt éven belül állt munkába. LACZI ZOLTÁN ÚJ GÉPEK BESZERZÉSE 2003-BAN (MILLIÓ FORINT) gépcsoport darab nettó érték állami támogatás traktorok 246 2280 570 gabonakombájnok 44 1348 337 rakodógépek 24 307 77 gépek összesen 6742 6716 1699 (Megjegyzés: a beszerzett gépek harmadát lízingelték) Elismerés a nemzeti értékekért Szervátiusz Jenő-díjat kapott Györfi Sándor karcagi szobrászművész Szervátiusz Jenő születésének 100. év­fordulója alkalmá­ból fia, Tibor díjat alapított. A minap Budapesten Györfi Sándor karcagi szü­letésű Munkácsy- és Mednyánszky-díjas szobrászművész vet­te át első alkalom­mal a díjat. Megyei információ- Ritkán születik a világra ilyen formá­tumú tehetség, mint Györfi Sándor, akiből a köznyelven szólva ilyen gazdagon árad az „isteni szikra”. Minden munkájánál lenyűgöz az a brili­áns mesterségbeli tu­dás, ahogy uralja az anyagot, amilyen A Szervátiusz Jenő-díjat az alapító, Szervátiusz Tibor adta át Györfi Sándornak könnyedséggel elénk teríti a legkülönbözőbb plasztikai megoldásokat- mondta laudációjában Egri Mária művészet- történész, majd részletesen ismertette a művész által készített köztéri szobrok történetétméltat­ta azok művészi megoldásait és a kun hagyomá­nyok megőrzését. FOTÓ: DE A díjátadás után Szervátiusz Tibort is megkér­deztük.- Nagyon nagy dolog ez a díj. Ezzel is szeret­ném ápolni édesapám emlékét, és azt a nagy tel­jesítményt, amit életében nyújtott. (FOLYTATÁS AZ 5._ OLDALON! Vajúdás a szülészeti osztályról Hétországra szóló ellentét van kikerekedőben Akár az egész kórház bezárását is eredményezheti, ha Jász­berényben megszűnik a szülészet-nőgyógyászati osztály. So­kak szerint ez az eshetőség is fennáll a város képviselő-testü- lete péntek esti, zárt ülésen meghozott határozatának ered­ményeként. Az érintett osztály orvosai állítják: a városatyák nem valós információk alapján hozták meg döntésüket. Jászberény Zárt ülés elrendelésének megsza­vazását kérte Magyar Levente pol­gármester az önkormányzat kép­viselő-testületének pénteki ülé­sén az Erzsébet Kórház szülé- szet-nőgyógyászatán felmerült problémával kapcsolatban. A vá­rosvezető napirendi javaslatában elmondta: Jakus Zoltán igazgató­főorvos a fenntartó önkormány­zatot levélben tájékoztatta, mi­szerint az említett osztály orvosai nem vállalják az ügyeleti ellátást.- Teljes jogkörben eljárhat az orvos igazgató, s az orvosokkal történő megegyezéstől az osztály bezárásáig bármilyen intézkedést meghozhat - hangzott a zárt ülé­sen elfogadott határozatról la­punknak adott polgármesteri tá­jékoztatás. Magyar Levente rá­mutatott, volt már arra példa, hogy egy fertőző járvány idejére a hatvani és a szolnoki kórház látta el a jászberényi betegeket is. — Az orvosok az ügyeleti rendszer problémáinak bemutatására fi­gyelemfelhívó akciót terveznek, de az ezzel kapcsolatban kidolgo­zott ügyeleti beosztás a kórház számára elfogadhatatlan - foly­tatta a polgármester. - Az orvo­sok állítják, hogy óriási túlmun­kát végeznek, de a kórház vezeté­sének álláspontja szerint ez nem állja meg a helyét. Mint fenntartó­hoz fordult az önkormányzati testülethez az igazgató, mert sa­ját jogkörben nem függeszthetné fel az osztály működését. Határo­zatunkkal erre december 1-től megkapta a felhatalmazást - je­lentette ki Magyar Levente. IFOLYTATÁS AZ 5. OLDALON) KULTÚRA Hogy Szolnok zeneszerető közönsége mennyi­re kiéhezett a jó dzsesszre, azt az immár har­madik alkalommal megrendezett Soul-nok Jazz Napok bizonyítják. A szervezők, a Városi Művelődési és Zenei Központ munkatársai jó érzéssel könyvelhetik el: sikeres missziót vál­laltak. 4. oldal FIGYELŐ A megyében működő vállalkozások egyharma- da a megyeszékhely térségére koncentrálódik. A vállalkozások meghatározó jelentőségű többsége azonban kevesebb mint tíz főt foglal­koztat. Z oldal INeplap MINDENNAP MEGAJÁNDÉKOZUNK EGY ELŐFIZETŐT! MAI NYERTESE: 2003. december 1. vízi János Kenderes 6578 (előfizetői kód) Csábító kistelepülések A megyeszékhelyen felerősö­dött a kiköltözés. 1990 óta öt és fél ezernél is több szolno­ki választotta lakóhelyéül valamelyik szomszédos kis­települést. A megye lakosságának közel egynegyede él Szolnokon, illetve a vonzáskörzetébe tartozó öt te­lepülésen. Szolnokon 77 ezren, míg a környező falvakban (Rá- kóczifalván, Rákócziújfaluban, Szajolban, Tószegen és Zagyva- rékason) összesen 20 ezren lak­tak. A településegyüttes vonzó a máshol é'őknek, hiszen míg a megyéből összességében többen vándorolnak el, mint ahányan betelepülnek, addig a megye- székhely és vonzáskörzete kis­mértékű „nyereséget” könyvel­het el. A kistérségen belül azon­ban igen erős népességmozgás­ról tanúskodnak a statisztikák. A szolnokiak közül 1990 óta ösz- szesen 5600-an választották lak­helyükül valamelyik szomszé­dos kistelepülést. Az okok kö­zött elsősorban az olcsóbb lak­hatás, a megélhetési költségek csökkentése játszik szerepet. A kivándorlók körében a legvon­zóbb Rákóczifalva, míg legkeve­sebben Rákócziúj falut választot­ták. Ugyanakkor megfigyelhető fordított irányú mozgás is. A me­gyeszékhelyre betelepedők húsz százaléka - összesen négy és félezer fő - ugyanis a környező öt falu valamelyikéből érkezett. Ám míg a megyeszékhely lakos­sága tizenhárom év alatt két szá­zalékkal csökkent, addig a von­záskörzetben élők száma csak­nem öt százalékkal nőtt. tj Szabad lesz durrogtatni Módosult a petárdázással kapcsolatos jogszabály Megyei információ Ha szilveszter, akkor petárdá- zás. A hatóságoknak és per­sze nem kevésbé a nyugod- tabb ünneplésre vágyóknak igencsak meggyűlt a bajuk a tilosban járó durrogtatókkal. A mostani óévbúcsúztatás sem lesz csendesebb, az biz­tos, mivel már nem feltétlenül jár büntetés érte. Ez így persze nem teljesen helyt­álló: azt, hogy kinek és mit sza­bad tennie a különféle pirotech­nikai eszközökkel, megfelelő részletességgel a jövő hónap 1- jén hatályba lépő kormányrende­let szabályozza. A friss jogsza­bállyal kapcsolatos változások nemcsak a pirotechnikai eszkö­zöket forgalmazni, illetve fel­használni szándékozókat, ha­nem az ezzel kapcsolatos hatósá­gi jogköröket gyakorló intézmé­nyeket is érintik.- Először is fontos tudni, hogy a helyzet alapvetően nem válto­zott: a pirotechnikai eszközök gyártását, forgalmazását, felhasz­nálását továbbra is csak engedély alapján lehet végezni - mondta lapunknak a megyei rendőr-főka­pitányság igazgatásrendészeti osztályának megbízott vezetője, Bállá Tibor őrnagy. A jogszabály­módosítás azonban az európai uniós normákhoz igazodva bizo­nyos mértékben liberalizálta ezeknek az eszközöknek a fel- használását, beszerzését. Ez a szabadság azonban időben és a felhasznált eszköz jellegét tekint­ve is igen korlátozott. Bállá Tibor őrnagy elmondta, az új szabályozás értelmében pi­rotechnikai tevékenység csak rendőrhatóságterígédély birtoká­ban végezhető. Ilyen engedély gazdálkodó szervezet részére ad­ható ki. Magánszemély - enge­dély hiányában - csak úgyneve­zett játékos pirotechnikai termé­ket használhat fel. Ebbe a kategó­riába természetesen a legkisebb - legfeljebb 3 gramm hatóanyag­tartalmú — eszközök, mint pél­dául a tortába szúrható mini-tűzi­játék tartoznak. Ezt 14 éves kor­tól bárki megveheti és használ­hatja. (FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON)

Next

/
Oldalképek
Tartalom