Új Néplap, 2003. november (14. évfolyam, 255-278. szám)

2003-11-03 / 255. szám

VÍZMÜVEK részére Gépi vagy kézi adatgyűjtés - fogyasztás nyilvántartás - számlázás - pénzügyi elszámolás - pénztárkezelés. 50 VÍZMŰ igényét kielégítő képesség és 12 ÉVI tapasztalat egy programban. Igény esetén „testreszabás”. Gyors és hatékony átállás: programozott adatátvétel előző programból, helyszíni beoktatás, üzembe helyezés. Bármilyen operációs rendszerre, helyi és hálózati üzemmódban. Szerződésben vállalt követés, ügyelet, hosszú távú együttműködés. Fogyasztók számától függő differenciált vételár vagy bérlet, illetve követési díj. Egyéb ügyviteli szoftverek is. Fejlesztő és forgalmazó: PRONET KFT. SZOLNOK, Baross út 10-12. Telefon: 56/513-440 Újabb áremelést akarnak a pékek Jövő év elején ismét drágulhat a kenyér Ha még drágább lesz, talán kevesebbet pocsékolunk? Képünk illusztráció FOTÓ: CSABAI I. J \ I A költségek folyamatos emelkedése miatt újabb, nagy arányú sütőipari termékáreme­lésre lesz szükség a január első heteiben — mondta lapunknak Ilonka Boldizsár a Jász Sütőház Kft. vezetője, az Országos Pékszövet­ség elnöke. ____________Élelmiszeripar____________ A nyarat követően a pékek a sütőipari termékek 18-22 százalékos áremelkedését tartották volna indokoltnak ahhoz, hogy emelkedő költségeiket érvényesíteni tudják. A kereskedelem azonban ezt az igényüket nem fogadta el, az árakat 10-12 százalékkal voltak hajlandók emelni az üzletek. Az utóbbi napokban azonban jó néhány, a péke­ket is érintő költségnövelő tényezőről hallhat­tunk a híradásokban. Hazánkban az egy főre jutó kenyérfogyasztás az öt­venes évek végén 121 kiló volt, manapság azonban 78 kiló. A péksütemény-fogyasztás szintén csök­kent, a legmagasabb 1980-ban volt, átlagosan évi 18,6 kiló. A kenyérfélék közül a legnépszerűbb a fe­hér és a félbarna (57 százalék), a rozsos és rozske­nyerek piaci részesedése 8, a tartós kenyereké pe­dig 3 százalékos. A péksütemények körében a vizes zsemle (35 százalék) vezet, ezt követi a tejes kifli (17 százalék). Az érdekvédelmi szervezet vezetője szerint a búza drágulása mintegy 10 százalékos lisztár­emelkedést idéz elő. Egy friss megállapodás sze­rint a munkabérek 7-8 százalékkal emelkednek jövőre. A kormánydöntés értelmében a jelenleg 12 százalékos áfát tartalmazó sütőipari termékek forgalmi adója 15 százalékra nő. Ráadásul a kö­zepes nagyságú sütőüzemekben 10,4 százalékos gázáremelés várható.- Ezek miatt csak egy lehetőségünk van, hogy árainkat — s nem csak a kenyér árát, de az összes söripari termékét — meg kel- emelni — hangsúlyozta Ilonka Boldizsár. Az országos szövetség első embere hozzátette: az áremelést várhatóan már januárban, az év el­ső heteiben véghez kell vinniük. A drágulás mér­téke pedig előreláthatólag magasabb lesz a prog­nosztizált infláció duplájánál, azaz mintegy 15 százalékos emeléssel számolnak. A már említett árnövelő hatások mellé plusz­ként jön az uniós csatlakozással bevezetendő hi­giéniai előírások teljesítése, ennek érdekében ugyanis jelentős beruházásokat kellene megvaló­sítaniuk a pékeknek. Sokan ezt nem tudják majd végrehajtani, sokan pedig csak újabb áremeléssel tudják majd azt kigazdálkodni - mutatott rá az Országos Pékszövetség elnöke. A hazai sütőipar a gabonaipar legnagyobb fel­vevőpiaca, a pékek vásárolják meg a liszt három­negyedét, így a két iparágnak nem csak a jelene, hanem a jövőképe is összekapcsolódik. Szakér­tők szerint a magyar sütőipar olyannyira elapró­zott, olyan sok a felesleges termelőkapacitása, hogy szinte törvényszerű az alacsony szintű ér­dekérvényesítési képessége. Az alapanyag (liszt) oldaláról a malmok és az importőrök igyekeznek a pékekre hárítani költségeik növekedését, ám ők ezt termékoldalon, átadási áraikban a mind in­kább koncentrálódó élelmiszer-kereskedelemben kevésbé tudják érvényesíteni. B. CS. - L Z. AHOL ÉLÜNK Ügy tűnik, Kunszentmártonban elég széles összefogás bontako­zik ki a zeneiskola megmentésé­ért. Az anyagi gondokkal küsz­ködő magánintézményt egyelő­re ugyanis a bezárás veszélye fe- nyegeü. 7. oldal Röviden SZÜKSÉGTÁROZÓK. A víz ügyi tárca tervei szerint a Vásár­helyi-terv keretében a Tiszán a tényleges építési munkálatok 2004 őszén kezdődhetnek meg. Váradi József, a Környezetvé­delmi és Vízügyi Minisztérium helyettes államtitkára azt is kö­zölte: a jövő évi költségvetés­ben a Vásárhelyi-tervre 8 milli­árd forintot fordítanak, amely­ből 3,6 milliárd forintot a táro­zók kiépítésének megkezdésé­re, míg a fennmaradó összeget tervezésre és kisajátításokra költik. Mn UTAT ÉPÍTENÉNEK. A karca gi északi és déli városrészben szilárd burkolatú utat szeretne építeni az önkormányzat. A vá­ros ezért pályázatot nyújtott be 40 mülió forint vissza nem térí­tendő támogatás elnyerésére az Észak-Alföldi Regionális Fej lesztési Tanácshoz, de e HALOTTAK NAPJÁN. A hétvégén elhunyt szeretteinkre emlé­keztünk megyeszerte. A sírokra helyezett virágok és a koszo­rúk mellett gyertyát és mécsest gyújtottunk. Felvételünk Szol­nokon, a temető bejáratánál készült, ahol közös gyertyagyúj­tással adóztunk a távoli rokonoknak, ismerősöknek és szeret­teinknek. FOTÓ, MÉSZÁROS Lendületben a közszféra Foglalkoztatás Tíz év alatt csaknem negy- venezerrel csökkent az alkal­mazottak száma a megyében. Az agrárium, az ipar, az okta­tás területén esett leginkább vissza foglalkoztatottság. A Központi Statisztikai Hivatal napokban napvilágot látott ada­tai szerint tavaly alig több, mint 81 ezer alkalmazottnak adtak munkát a megye költségvetési in­tézményei, nonprofit szervezetei, illetve a húsz főnél többet foglal­koztató vállalkozások. Ez csak­nem negyvenezerrel kevesebb, mint egy évtizeddel korában. A legjelentősebb mértékben a me­zőgazdaságban, a feldolgozóipar­ban és az oktatásban esett vissza ALKALMAZÁSBAN ÁLLÓK SZÁMA GAZDÁLKODÁSI FORMA SZERINT (2002) az alkalmazásban állók száma, de szinte minden ágazatban meg­figyelhető volt kisebb-nagyobb mértékű csökkenés. Kivételt csak a közigazgatás, védelem, kötele­ző társadalombiztosítás jelentett, ahol az utóbbi évékben ugrássze­rűen megnőtt a foglalkoztatottak száma, tíz évvel ezelőtti öt­ezerről csaknem kilencezerre. Az alkalmazottak bruttó át­lagkeresete meghaladta a százezer forintot. A hagyomá­nyosan jól fizető ágazatok (bányászat, energiaipar, pénzügyi tevékenység) mellé felzárkózott a közigazgatás és az oktatás. A legkisebb kere­setekre a vendéglátásban, a kereskedelemben és a mező- gazdaságban dolgozók szá­míthattak. Tavaly a legnagyobb mér­tékben az oktatásban és az egész­ségügyben foglalkoztatottak át­lagkeresete növekedett (32, illet­ve 28 százalékkal), míg a bányá­szatban dolgozóknál némi csök­kenést mutatnak a KSH adatai. T.J. ■■■■■■nmHni ■ilNBIMMIWIiiill lüiTinilliilMIWWMMHMNMMNMM—IW Vesztésre állnak a sertéstartók Az átlagnál alacsonyabb önköltséggel búzát, kukoricát, nap­raforgót, repcét, cukorrépát, valamint vágómarhát és juhot előállító gazdaságok tisztes nyereséget tehetnek zsebre már az uniós csatlakozás első évében is, a tejtermelők, a sertés- és csirketartók kilátásai azonban egyáltalán nem ilyen rózsásak — fejtette ki dr. Udovecz Gábor, az Agrárgazdasági Kutató- és Informatikai Intézet főigazgatója, aki a megyei agrárkamara felkérésére tartott előadást a minap a Technika Házában. Szolnok A kutató elsősorban az állatte­nyésztési ágazatok EU-csatlako- zás után helyzetét vüágította meg. Elöljáróban elmondta, a magyar mezőgazdaság leggyengébb pont­ja, hogy kevés a jövedelem, ami alapvetően az alacsony árak, ho­zamok és támogatások következ­ménye, így pedig nem marad fej­lesztésre. Az egy hektárra jutó üzemi bruttó jövedelem az EU át­lagában 646 euró, nálunk csupán 202. Az állattenyésztés hazánk­ban visszafejlődött, ma az egység­nyi területre jutó számosállat har­mada az EU-tagállamok átlagá­nak. További probléma a takar­mányhasznosítás gyenge színvo­nala, illetve az, hogy nagyon ala­csony az állatállomány koncentrá­ciója. Dániában például a sertések 90 százaléka olyan gazdaságokból kerül piacra, ahol legalább ötszáz disznót tartanak. A lemaradást persze le lehet fordítani forintra, mínuszban - emelte ki az előadó. Az egyes ágazatok esélyeit vizs­gálva dr. Udovecz Gábor rámuta­tott: bár a termésátlagokban elma­radunk az. unió tagállamaitól, a növénytermesztésben jók az esé­lyeink. Nyerő kultúrának nevezte az előadó a búzát, a kukoricát, a napraforgót, a repcét, a cukorré­pát, ám felhívta a figyelmet arra, hogy komoly nyereségre az szá­míthat, aki alacsony önköltséggel termel. Ennek kapcsán megje­Hazánk az egyszerűsített kifizetési rendszerrel juttatja el a gazdáknak a közvetlen uniós agrártámogatásokat, így nő a támogatásban részesülő bázis- terület, a gyepgazdálkodók, a szőlő- és gyümölcstermelők is kaphatnak pénzt. A támogatandó terület növekedése egyúttal azt is jelenti, hogy csökken az egy hektárra jutó közvetlen kifizetés. Ez gabona-, fehérje-, olaj- és rostnövé­nyek esetén mintegy 38 ezer forintot jelent. gyezte: a struktúraváltást Európá­ban úgy értelmezik, hogy aki nem ért ahhoz, amit csinál, az hagyja abba. Az állattenyésztésben a vágó­marha és a juh ígér hasonlóan jó lehetőségeket, amennyiben per­sze találnak piacot a gazdák. A li­terenként 54-80 forintos önkölt­séggel folytatott tejtermelés ezzel szemben a mostam információk szerint nem hoz majd hasznot, ahogy a sertés és a vágócsirke sem. A kutató szerint e vertiku­mok szereplőinek újra kellene gondolniuk sorsukat, utalt azon­ban arra is, hogy még nincs min­den veszve, a jövőre kieső támo­gatások valamiképpen való pótlá­sa változtathat a jövedelmezőségi kilátásokon. (További információnk az 5. ol­dalon) LACZI ZOLTÁN Behajtják a díjhátralékokat A családoknál a közüzemi számlák kifizetése általában épp úgy el­sőbbséget élvez, mint a gazdálkodó szervezeteknél. A saját pénztár­cáján azonban mindenki tapasztalhatja, hogy ezek bizony nem kis összeget jelentenek. így nem csoda, hogy megyénkben is gyakorlati­lag minden szolgáltató nyilvántart díjhátralékosokat, sőt akad olyan, ahol évről-évre nő a számuk. A nem fizetőknél végső esetben szüne­teltethetik a szolgáltatást. A tartozást felhalmozó fogyasztók azon­ban segítséget kaphatnak számláik kifizetéséhez. ________________ _______ ________ (KÖRKÉPÜNK AZ 5. OLDALON) Ér deklődjön bankfiókunkban: Szolnok, Kossuth L. út 7. Tel.: (56) 516-120 Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8.00-16.00 75 000 Személyi Kölcsönök A Citibank sohasem pihen citibank Citibank Hitelvonal: 06-40-40-10-40 _______Citibank Rt. - a Citigroup és a magyarországi Citibank csoport tagja. A különböző Citibank Személyi Kölcsönöknek eltérő feltételei lehetnek. A Citibank a kölcsönt a hitelbírálati feltételei alapján, a szerződéskötést követően nyújtja. A szerződéskötés és az adott kölcsön konkrét feltételet a hitelbírálat eredményétől függenek. A feltételekkel kapcsolatos további felvilágosításért hívja a Citibank Hitelvonalat (06-40-4CH0-40) vagy forduljon munkatársunkhoz. Ez a hirdetés kizárólag a figyelemfelkeltést szolgálja, nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy tájékoztatónak. Az akció 2003. október 20-tól december 5-kj tart. A Citibank Rt. a teltételek egyoldalú módosítási jogát fenntartja. THM: 26,76% • 37,12%

Next

/
Oldalképek
Tartalom