Új Néplap, 2003. október (14. évfolyam, 229-254. szám)

2003-10-01 / 229. szám

SZAKKÉPZÉSI AJÁNLATUNK 2003. októberi kezdéssel MINŐSÉGMENEDZSMENT MÁSODDIPLOMÁS képzést indítunk a ZMNE-vel együttműködve. A képzés helye: Szolnok. Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Rt. Email: szolnok@perfekt.hu i*r/\ Ir • 1 Infovoiml: 56/422*276 perreK í Déryné: példa a ma élőknek A színjátszás nagyasszonyára emlékeztek Tamás Zoltán jászkapitány is megkoszorúzta a Déryné Széppataki Róza szülőházának helyén állított emléktáblát fotó: sárközi A nemzeti színjátszás nagyasszonyára, első operaénekes­nőnkre, Déryné Széppataki Rózára emlékeztek tegnap dél­után a Jászság fővárosában. Hagyomány már a városban, hogy a szeptember végén megtartott emlékünnepségeken osztják ki a Déryné-emlékplaketteket azoknak, akik sokat tettek, tesznek a kistérség kultúrájának fejlődéséért. JÁSZBERÉNY A Városvédő és -Szépítő Egyesü­let tagjai, valamint a Déryné Mű­velődési Központ munkatársai közös szervezésében megtartott eseményen Sas István, a művelő­dési központ igazgatója emléke­zett Jászberény híres szülöttére. Mint mondta, a jelen iránytűje le­Rekordot dönt a főnyeremény Több településünknek is jól jönne a hatalmas összeg Akinek ezen a héten kedvez a szerencse, min­den idők legnagyobb hazai lottónyereményé­vel, 3,3 milliárd forinttal gazdagodhat. Ez rendkívül nagy összeg. Ennyi pénz néhány te­lepülésen évtizedekre fedezné a működési költségeket. Megyei információ Mivel a műit héten sem volt telitalálatos az ötös lot­tón, így szombaton a várható főnyeremény 3,3 mil­liárd forint lesz. Utoljára március 1-jén bukkantak öttalálatos szelvényre, azaz most már harminc he­te halmozódik a majdani legszerencsésebbnek járó összeg. Az ötös lottón fogadók a legutóbbi sorso­lásra közel tizenegymillió játékot adtak le, s ez a szám magasabb minden idei adatnál. A jókora summát egyetlen ember is megnyerheti. Hogy ez­zel mekkora vagyonra tenne szert, azt jól illusztrál­ja néhány példa. Mint megtudtuk, megyénk egyik nagyvárosának, Törökszentmiklósnak az évi költ­ségvetése 4 milliárd 588 millió 409 ezer forint. Az­az a lottó főnyeremény a jelenlegi szinten akár há­romnegyed évig biztosítaná a város működési költ­ségeit. Talán ennél is személetesebben érzékelteti a 3,3' milliárdos összeg irdatlan méreteit Kuncsorba helyzete. Mint Rédai János polgármester elmond­ta, erre az esztendőre 126 millió 95 ezer forintot ál­lapítottak meg, azaz ennyi pénzből gazdálkodhat­nak idén a településen. Ez csupán a legszüksége­sebbekre futja. Elképesztő adat, hogy a lottó főnye­reménye a jelenlegi költségvetési összeget figye­lembe véve nagyjából huszonhat évig fedezné a fa- lu legszükségesebb kiadásait. _____molnár o. attila AH OL ELÜNK Sérült'emberek biztos munkahelye Karcagon sok megváltozott mun­kaképességű em­ber él, akik közül többen vállalná­nak valamilyen munkát. A sérült embereket foglalkoztató cégek sora tavasszal a Kunsági Rehabilitációs, Foglalkoztató, Faipari Kereske­delmi és Szolgáltató Bt.-vei bővült. Z oldal SZÜLETÉSNAPI AKCIÓ a MAGENTA SZAKÜZLETBEN! VÁSÁROLJON OLCSÓN, PARKOUON INGYEN! PONTBAN A KÖZPONTBAN *3 © CO .2 ‘W CB £ ff. V) 2.» [55 m2 ACÉLLEMEZ 117.590 Ft 60 m2 RADIÁTOR 119.990 Ft 80m2 FALRA SZERELHETŐ 149.990 Ft líOOm2 GÁZKAZÁN 1(9.990 Ft RADIÁTORT és GÁZKAZÁNT is kapok ennyi pénzért? IGEN! Akciónk október 8-ig tart. Magenta Szakiizlet, Szolnok, Baross u. 26. Kétszer is belelőtt a holttestbe A médiát hibáztatja a gyilkossággal vádolt fiatalember A megyei bíróságon tegnap kezdődött el annak a brutális gyilkosságnak a tárgyalása, amit a vád szerint az elmúlt év nyarán egy Mezőtúr melletti tanyán követett el egy 23 éves fiatalember. Sz. Ignác erkölcsi okokra hivatkozva és a médi­át hibáztatva zárt tárgyalást kért. hét az, ha a múltat jó! ismerjük, s mindez utat mutat a jövőbe is. Déryné pedig olyan személyiség volt, aki magyarságtudatával, munkabírásával, kitartásával, a magyar nyelv védelméért folyta tott harcával, fáradhatatlanságá­val - és még sorolhatnánk meg­annyi pozitív jelzőt — valódi pél­dát jelenthet a ma élők számára is — mutatott rá az igazgató. (Részletek az 5. oldalon) Abíróságról jelentjük Meglehetősen ritka eset az, ami­kor egy emberölési ügyben zárt tárgyalást rendel el a bíróság. Ez azonban most megtörtént. Rész­ben a vádlott kérését, részben pe­dig az áldozat, egy 15 éves fiú és a hozzátartozók kegyeleti jogait tartotta szem előtt a bíróság, mi­kor a nyilvánosság kizárásáról határozott. Sz. Ignác egyébként azért kérte a zári tárgyalást, mert szerinte a média hadjáratot indí­Keveset hoz a napraforgó Meghatározó a forintárfolyam és a világpiaci ár Agrárinformáció Panaszkodnak a naprafor­gó-termesztéssel foglalkozó gazdák: kevesebbért veszik át az ipari célra szánt magot a felvásárlók, integrátorok, mint amennyit tavaly fizet­tek érte. A Cereolnál hang­súlyozzák: ahhoz, hogy ver­senyképesek legyenek, ne­kik is az exportárat kell fi­zetniük a napraforgóért. Míg tavaly tonnánként „csak” 57 ezer forintig süllyedt a napraforgó ára, addig idén eleve tonnánkénti ötvenezer forintos árról beszéltek az integrátorok a szerződéskötés­kor, jelenleg pedig 45 700 forintot fizetnek a felvásárlók - hangsú­lyozzák a gazdák. Tudnivaló, hogy az integrátorok is az egyet­len nagy feldolgozónak, a Cereol­nak (melynek Martfűn található az üzeme) szállítják a terményt, ahol jelenleg 45 720 forintos ton­nánkénti árat adnak. Ilyen árak Várhatóan nagyobb mennyiségű napraforgómag jelenik meg a vi­lágpiacon a betakarítás végére, mint tavaly. Világpiaci szinten mérve az ebből készült olaj mennyisége is számottevő növe­kedést mutat, így a nyers napra­forgóolaj ára valamelyest csök­ken. A legújabb becslések sze­rint" egyébként Magyarországon idén 900 ezer tonna körüli ipari célú napraforgó termett. mellett azonban a gazdák terme­lési költsége sem térül meg, nem­hogy nyereség képződne, csak veszteséget termel a napraforgó - panaszkodnak a gazdálkodók. __________(FOLYTATÁS AZ S. OLDALON! Or voslásra váró mentősgondok Megyei információ Kényszerű takarékossági in­tézkedések, hiányzó esetko­csik, felújításra váró mentőál­lomások — mindezek szere­pelnek abban a tájékoztató­ban, amely a megyei mentő- szervezet helyzetéről készült. Megyénk területén 12 mentőállo­más működik, összesen 45 men­tőgépkocsival és 6 tartalékkal. A megyei közgyűlés legutóbbi ülé­sére készült és ott megtárgyalt tá­jékoztató szerint ezeket rendsze­resen nem tudják száz százalék­ban futtatni, mert az Országos Mentőszolgálat országosan, így megyénkben sem rendelkezik megfelelő számú szabadság- és betegséghelyettesítő álláshellyel. A magas feladatszám és a kény­szerű takarékossági intézkedések több probléma elé állítják a men­tőszervezetet. Ezek közé tartozik, hogy a jelenleg működtethető mentőgépkocsik száma keve­sebb, mint amennyi az elvárható mentésbiztonságot és a beteg- szállítási feladatok megfelelő szinten történő ellátását biztosíta­ná. Súlyosabb problémát jelent, hogy Szolnok, Jászberény és Kar­cag mellett egyetlen mentőállo­máson sincs esetkocsi, holott erre égető szükség lenne elsődlegesen Tiszafüreden, valamint megfelelő végzettségű szakemberek (orvos, mentőtiszt) rendelkezésre állása esetén Kunszentmárton, Mező­túr, Kunhegyes és Törökszent- miklós mentőállomásokon. En­nek hiányában megyénk jelentős területén nem tudják biztosítani mentés esetén a 15 percen belüli esetkocsi szintű elérhetőséget. _______________IFOLYTATÁS AZ 5. OLDALOHI m:: V NMk MflNL XBá 1 ÜJPS. . HÜÄ& Hifi í úüiili--------------------------­HA TÁRTALAN 7 néven rendezett valóban határtalan programokat a martfűi művelődési ház. Képünk az egyhetes ifjúsági fesztivál egyik látványos mozzanatát örökítette meg a tegnapi extrém sportbemu­tatón, a város főterén. fotó: csabai istván tott ellene, az ügyével kapcsolato­san megjelent újságcikkek nem tükrözték az ő álláspontját. Azáltal, hogy most a tárgyalás zárt ajtók mögött zajlik és a vád­lott vallomását nem ismerhettük meg, a nyilvánosság előtt tovább­ra is rejtély marad a szörnyű tett oka és mindaz, amit ezzel kap­csolatban maga a vádlott fontos­nak tartott az ítélkezők számára elmondani. /FOLYTATÁS AZ S. OLDALONI _____ Röviden EL HUNYT CZIBULÁS PÉTER. Életének 64. évében szeptember 29-én elhunyt Czi- bulás Péter. A Szigligeti Színház egyik legnépszerűbb művésze rövid időszaktól eltekintve 36 éve játszott Szolnokon. Népsze­rűsége színészi erényeiben, ap­rólékos jellemábrázolásában ke­resendő. A művészi munka el­ismeréseként vehette át 1995- ben a Bodex-díjat, 2002-ben pe­dig a megyei önkormányzat művészeti díját, ta GAZDASÁGI FÓRUM. Tizen három tagú megyei delegáció indul útnak ma a franciaországi Pas-de-Calais megyei tanács és a francia kamarák meghívására Arras-ba, ahol a héten gazdasá­gi tanácskozásokon vesznek részt. A delegációban helyet ka­pott a megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke, az agárka­mara titkára, számos kamarai tag vállalkozó, illetve a megyei közgyűlés több tagja. A csoport vezetője Balogh Béla, a megyei közgyűlés gazdasági és költség- vetési bizottságának elnöke, ta SIKER. A barcelonai Galactica találmányi kiállításon a szolno­ki Kálmán Dániel első helyet érdemelt ki kategóriájában: a növénytermesztéshez kapcsoló­dó új megoldások sorában nö­vényi foszformobilizálási eljárá­sa (a növény számára a talaj­ban felvehetetlen állapotban lé­vő foszfor mobilizálása és újra­hasznosítása) vitte el a pálmát. BGY MELLBE SZÚRTA. Életveszé lyes sérüléssel szállítottak kór­házba egy 48 éves kisújszállási férfit, akit az élettársa konyha­késsel szívtájékon szúrt hétfőn este a lakásukon. A rendőrség szerint a gyanúsított és a sértett alkoholizáló életmódot folyta­tott, a szóváltást követő szurká- lás is emiatt történt, mrfk 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom