Új Néplap, 2003. szeptember (14. évfolyam, 203-228. szám)

2003-09-01 / 203. szám

6000 m2 alapt.rül*t»n, 5 emeletes polcrenduortn, 12-000 raklap felülatan, fűthető, korszerű raktárunkban, folyamatos kiszolgAlissal. Továbbá VÁMÁRUTÁROLÁSI «• VÁMKEZELÉSI lehetőaégat I» kínálunk „D" típusú vámraktárunkban H ECCO HUNGÁRIA Kft. 5000 Szolnok, ÚJazáail út 5. Tel.: 56/414-666 Fax: 56/340-707 E-mail: ecco@ecco.hu BECSENGETÉS. Véget ért a vakáció, ma reggel elkezdődik a tanítás az iskolákban. Szolnokon a váro­si tanévnyitót tegnap tartották a Körösi Csorna Sándor Általános és Konstantin Alapfokú Művészeti Isko- lában, amelyen részt vett Botka Lajosné polgármester (képünkön balra). _______________fotő. csabai istváh El lenőrzött vendéglátóhelyek Főként az élelmiszer-biztonság terén vannak fekete foltok A megyei fogyasztóvédelmi felügyelőség évente folytat vizsgálatokat a vendéglátóhe­lyeken, különösen a meleg ételeket is kínáló üzletekben. Az idei ellenőrzések se jobb, se rosszabb képet nem mutatnak az utóbbi évek tapasztalatainál. Megyei információ Az ellenőrzések során feltárt hiányossá­gok tekintetében stagnáló helyzetről számolt be lapunknak Boros Lajos, a felügyelőség igazgatója. Ennek részben oka lehet az is, hogy egyre nehezebb helyzetben működnek a vendéglátóhe­lyek: kevés a vendég, kevés a bevétel. Feltehetően gazdasági okai is van annak, ha az előírások ellenére lefagyasztják, majd újramele­gítve tálalják a vendégeknek a készételeket, vagy követhetetlen körülmények között szerzik be az ételek elkészítéséhez szükséges alapanyagokat. Boros Lajos elmondta, még tart a megye üzleteit érintő, az idegenforgalommal kapcsolatos ellen­őrzés, a részletes eredményekre tehát várni kell. Azt azonban már most tudni lehet, hogy a több­nyire a melegvizes strandoknál, illetve a Tisza tó környékén működő vendéglátóhelye­ken tartott vizsgálatok által feltárt hiá­nyosságok az élelmiszer-biztonsággal függenek össze. Gyakori szabálytalanság, hogy a készételeket lefagyasztják, az alap­anyagokat nem megfelelően tárolják, esetenként azok eredetével is problé­mák adódnak: megfelelő számlák hiá­nyában az alapanyagok származási helye és fogyaszthatósági ideje is kérdésessé vá­lik. Előfordul, hogy a vendéglőknél hiányoznak az ételkalkulációk is. Boros Lajos tájékoztatása szerint gyakran merül fel kifogás azzal kapcso­latban, hogy a mérőeszközök nincsenek hitele­sítve vagy az árak nincsenek feltüntetve. A megye idegenforgalmi szempontból frek­ventált helyein végzett ellenőrzések alkalmával mintegy 250 vizsgálatot végzett a felügyelőség. Az esetek 35-40 százalékában tapasztaltak vala­milyen hiányosságot. Végeztek próbavásárláso­kat is, amelyek során egyes helyeken felmerült a többletszámlázás gyanúja. Ilyen esetekben a ven­déglátók nem a kiírt árat alkalmazzák vagy a ténylegesnél nagyobb mennyiséget fizettetnek ki a vendéggel. Mint megtudtuk, ettől függetlenül nemigen érkezik hasonló jelenségek miatt pa- nasz a felügyelőségre._______________________iwy EG ÉSZSÉG — ÉLETMÓD Szemünk ékszere iULS-M care [ pség k egészség A szép, arcformánk­hoz és egyénisé­günkhöz illő szem­üveg olyan, mint egy különleges ék­szer. Egy jól meg­választott szem­üveggel szebbé va­rázsolhatjuk az ar­cunkat, különösen szemünk környé­két. 7. oldal- FOGYASZTÁS- GÉPI ALAKFORMÁLÁS: • vákuumos zsfrtörés • ultrahangos zsírolvasztás • elektromos zsírbontás • narancs bőr kisimítása • hízási csíkok eltüntetése • mellemelés • méregtelenítés • aromaterápia- RÁNCTALANfFÁS, ARCFIATALfrAS- HAGYOMÁNYOS KOZMETIKA BÍZZON HEG BENNÜNK, ÉS A MINŐSÉGBEN! High-Care Center, 5000 Szolnok, Ságvári kit. 24-26. Telefon: 56/420-012 Eltérő feltételek az iskolákban A tantermek festetésére a legtöbb helyen futotta Ma megkezdődik a tanév az általános és középiskolákban. A legtöbb intézményben már készen állnak a diákok foga­dására. A felkészülés persze nem könnyű feladat, hiszen fő­leg a kisebb településeken gyakran gondot okozhat a szemé­lyi és tárgyi feltételek megteremtése. iskolában a szakos ellátottság a készségtárgyak esetében jelent problémát. Ezeket alsós tanítók oktatják, akiknek az adott mű­veltségterülethez megvan a szük­séges végzettségük. A helyzeten azzal igyekeznek segíteni az isko­lában, hogy továbbképzésekre ösztönzik a pedagógusokat. Mi­vel egy viszonylag kis iskoláról és kis létszámú tantestületről van szó, nem jelentene feltétlenül megoldást, ha a szakos ellátottsá­got újabb tanárok felvételével igyekeznének növelni a készség- tárgyak esetében is. ___________________(FOLYTATÁS AI 5. OLDALOH) Le gkelendőbbek a kétszobások Ingatlanpiac Elmaradt a „nyári szünet” a lakáspiacon. Sőt azzal, hogy a katonák és a rendőrök is jogosultak lettek az állami garanciás kedvezményes hi­telre, még növekedett is a ke­reslet. Mindez pedig az árakban is éreztette hatását. A kedvezményes lakáshiteleket érintő változtatások gerjesztette vásárlási hullám ugyan mára le­futott, de az ingatlanpiac nem csendesedett el. Gávris Jánosáé, a Kvalitás ingatlanközvetítő iro­da vezetője szerint mindez első­sorban annak tudható be, hogy a támogatott hitelek tizenötmillió forintra korlátozása viszonylag keveseket érintett, ugyanakkor kedvezően hatott a piacra, hogy a rendőrök, katonák is jogosul­tak lettek mindazokra a kedvez­ményekre, mint a köztisztvise­lők. A megyeszékhelyen elsősor­ban a belvárosi kétszobás, parket­tás, gázos lakások iránt nőtt to­vább a kereslet. Ezek árai növe­kedtek, a korábbi hétmillió forint helyett nyolcmillió körüli össze­gekért cserélnek gazdát. Ugyanakkor továbbra is túlkí­nálat tapasztalható a nagyobb - 100-130 négyzetméteres - szan- daszőlősi házakból. A városrész után azonban nem csökkent az érdeklődés, ezt jelzi, hogy az újonnan kialakított telkek gyor­san vevőre találtak, a építkezési kedv nem lanyhult. A sorházi, társasházi lakások ára elhelyez* kedésüktől is függ. Míg Szanda- szőlősön négyzetméterenként 160 ezer forintért lehet vásárolni új otthont, addig bentebb már jobban ki kell nyitni a vásárlók­nak a pénztárcát, a belváros köze­lében, a Mártírok útján például 180 ezer forintért Irináinak új tár­sasházi lakásokat. A szakember szerint az utóbbi időben - a jobb munka- és életle­hetőségekben bízva - megindult a visszaáramlás Szolnokra. Ezzel is magyarázható, hogy vidéken továbbra is nyomottak az árak. Kivétel Abony, Rákóczifalva és Szajol, ahol viszonylag nagyobb az érdeklődés az ingatlanok iránt. _____ TJ. Ké snek a diákigazolványok Felsőoktatás Már most biztosra vehető, hogy a tanévkezdéskor több tízezer főiskolai és egyetemi hallgató nem juthat majd hozzá diákigazolványához. Mindez annak ellenére tör­ténik így, hogy az oktatási tárca korábban azt remélte, a 2003/2004 es tanévben ilyesmi nem fordulhat elő. Az elmúlt években ősszel szinte menetrendszerűen jöttek az ok­mányok késésével és ehhez kap­csolódóan a közlekedési társasá­gok bírságaival foglalkozó pana­szok. Az illetékes minisztérium a probléma megoldására egy új rendszert dolgozott ki. A főisko­lákra, egyetemekre jelentkezők­nek már a felvételi vizsgák előtt kérvényezniük kellett új igazol­ványukat. Az igénylőlapokat má­A Diákigazolvány Ügyfélszolgálat adatai alapján a hozzájuk beér­kezett igénylések egy része adathiba miatt feldolgozhatatlan, sokan hiányosan töltötték ki az igénylőlapot. Sok esetben nem írták azt alá, üresen hagyták a lakcímre és az állampolgárságra vonatkozó rovatokat. A hibásan vagy hiányosan kitöltött igénylé­sek adategyeztetése és javítása augusztus végén, szeptember elején történik meg. SZOLNOK NAPJA. Sokan voltak kíváncsiak a rendezvénysorozat szombati programjaira. Felvételünk a középkori haditorna-bemutatót örökítette meg. (Képösszeállításunk a 4. oldalon.) fotó: csabai istváh KII Röviden _______ AK ADÁLYMENTESÍTÉS. A törökszentmiklósi képviselő- testület határozott arról, hogy a város pályázatot nyújt be a Fo­gyatékosok Esélye Közalapít­ványhoz a helyi polgármesteri hivatal épületének akadálymen­tesítését szolgáló támogatásért. A beruházáshoz szükséges ösz- szeg 12 és fél millió forint. Az igényelt 10 milliós támogatás­hoz Törökszentmiklós önkor­mányzata két és fél millió forint saját erőt biztosít, mg TURIZMUS. Rákóczifalva ide­genforgalmi kínálatával ezentúl a világhálón is megismerkedhet bárki. Egy turisztikai iroda pá­lyázatán sikerrel vett részt a te­lepülés, így mostantól a www.reise.info.hu/rakoczifalva címen tudhat meg hasznos in­formációkat a községről az ér­deklődő. PE _________Oktatás_________ Me zőhéken a Páldi János Általá­nos Művelődési Központ általá­nos iskolájában szeptember 1-jén 13 diákot talál majd a padokban a becsöngetés - tudtuk meg Sági István igazgatótól. Az intézmény­ben csak alsó tagozaton taníta­nak, összevonva az első és a má­sodik, valamint a harmadik és ne­gyedik osztályokat. A tantestüle­tet négy pedagógus alkotja, vala­mennyien tanítók, a szakos ellá­tottság tehát biztosított. Nyáron megtörtént a két tanterem és a ki­szolgálóhelyiségek kifestése, s a legszükségesebb tárgyi eszközök is rendelkezésre állnak. Ábrahámné Kovács Zsuzsanna igazgatónő érdeklődésünkre el­mondta, az örményesi általános A megyében több mint kilencezer üzlet működik. A fogyasztóvédelmi felügyelőség által évenként el­végzett 1200-1300 ellenőrzés tehát csak egy kis részüket érintheti. Magyarországon jelenleg is ko­moly, esetenként még az uniós előírásoknál is szi­gorúbb szabályoknak kell a vendéglátással foglal­kozóknak megfelelniük. Szabályszegés esetén fo­gyasztóvédelmi bírság kiszabására lehet számítani. A jogszabály nem ir elő korlátokat, a megyei gya­korlat szerint ez ötvenezer és több százezer forint között alakul. A nyári ellenőrzések során összessé­gében körülbelül hatmillió forint bírságot szabtak ki. jus 15-ig kellett visszaküldeni, si­keres felvételi esetén pedig au­gusztus 5-ig az okmány 1500 fo­rintos díját is ki kellett fizetni. A rendszer tehát elvileg kivéd­te volna a korábbi esztendők problémáit. A gyakorlatban azonban kiderült, ez nem ilyen egyszerű. ____________________(FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON!

Next

/
Oldalképek
Tartalom