Új Néplap, 2003. július (14. évfolyam, 151-177. szám)

2003-07-01 / 151. szám

SZAKKÉPZÉSI AJÁNLATOK MELEG, NYÁRI IDŐ VÁRHATÓ Részletek all. oldalon Mérlegképes könyvelő • Pénzügyi - számviteli ügyintéző + számítógépkezelő • Ingatlanközvetítő és értékbecslő • Adótanácsadó • Társadalombiztosítási ügyintéző, szakelőadó • Személyügyi ügyintéző, gazdálkodó • Pénzügyi számviteli szakelőadó • Minőségbiztosítási felülvizsgáló tanúsító • Vámkezelő - vámügyintéző Tankönyvellátás: Szolnok, Verseghy park 8., könyvesboltunkban. Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Részvénytársaság Szolnok, Verseghy park 8. TelTfax: 56/422-276 A gyógyító emberek ünnepe Egészségügy Semmelweis Ignác szü­letésnapja hagyomá­nyosan az egészségügy­ben dolgozók ünnepe Magyarországon. A me­gyei önkormányzat és az ÁNTSZ megyei inté­zete tegnap közös ren­dezvény keretében em­lékezett meg erről a napról. Dr. Kovács László megyei tiszti főorvos köszöntőjé­ben hangsúlyozta, a nap­jainkban egyre inkább te­ret nyerő költséghatékony gyógyítás fokozott odafi­gyelést igényel. Sajnos gyakran hiányzik a meg­becsülés, az odafigyelés, a köszönet az egészségügyi dolgozók munkájának megítéléskor, pedig ők na­gyon sokat tesznek azért, hogy valóban minőségi életet élhes­sünk. Elek Sándor, a megyei köz­gyűlés alelnöke kiemelte, hogy az önkormányzat rendkívül fontos­nak tartja a megye egészségügyi ellátásának korszerűsítését, pél­daként említve a Hetényi Géza Hazatértek az élet kis csodái Tiszafüred Miután február 4-én a hármas ik­rek, Laura 480 grammal, Márk 550 grammal, Zsoltika pedig 610 grammal a világra jött, aggoda­lommal tele hetek köszöntöttek a Kuczik családra. A nagymama így emlékezett: — Egyik nap jó hírek érkeztek, másnap rosszak, így a bizakodás és a félelem együtt élt velünk. Hál’ istennek, nemrég hazajöttek a kis drágáim. Önállóan képesek már enni és rendben van az emésztésük is. Kész csoda, hogy így történt... Esetünkben a csoda valóban nem túlzás, hiszen a három kis apróság - akiknek az antikbú­tor-asztalos Kuczik Zsolt az apu­kája, és Kuczikné Tóth Julianna az anyukája - túl korán, a ter­hesség 24. hete után kéredzke- dett erre a világra. Jobban mond­va rögtön az inkubátorba, ahol az óvó, féltő gondoskodás elle­nére kritikus napokat, heteket kellett átélniük. _______________(FOLYTATÁS AZ S. OLDALON) © 75 OOO Ft-tól 3 000 000 Ft-ig Citibank Személyi Kölcsönök Érdeklődjön bankfiókunkban: Szolnok, Kossuth L. út 7. Tel.: (56) 516-120 Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8.00-16.00 A Citibank sohasem pihen citibank Citibank Rt. - a Citigroup és a magyarországi Citibank csoport tagja. Alapfeltételek: magyar állampolgárság, lakóhelyi vezetékes vagy privát mobiltelefon, 18-65 év közötti életkor. Minimum jövedelem: 75 ezer és 1 millió Ft kölcsönösszeg között egyedülálló személy esetén 50 000 Ft havi nettó jövedelem, házas- és élettársak esetében 60 000 Ft nettó jövedelem. 1 millió Ft feletti kölcsönösszegnél egyedülálló személy esetén 80 000 Ft havi nettó jövedelem, házas- és élettársak esetében KX> 000 Ft nettó jövedelem. A különböző Citiban# Személyi Kölcsönöknek eltérő feltételeik lehetnek. A Citibank a kölcsönt a hi­telbírálati feltételei alapján, a szerződéskötést követően nyújtja. A szerződéskötés és az adott kölcsön konkrét feltételei a hitelbírálat eredményétől függenek. A feltételekkel kapcsolatos további felvilágosításért hívja a Citibank Hitelvonalat (06-40-40-10-40) vagy forduljon munkatársunkhoz! Ez a hirdetés kizárólag a figyelem- felkeltést szolgálja, nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy tájékoztatónak. Az akció 2003. június 2-től július n-ig tart. A kondíciók és az akció időtartama módosításának jogát a Citibank Rt. fenntartja. THM: 26,76% - 37,12% Röviden LOVAS BALESETEK. Megta- posott egy embert pénteken Karcagon egy ló. A kocsival tör­meléket szállítottak, és amikor azt lerakták, a lovak megriadtak és elindultak. A kocsis elébük állt, eközben az egyik ló a lá­bán átment, súlyos sérülést okozva neki. Egy másik lovas baleset szintén pénteken Török- szentmiklóson történt. Itt lovas kocsival beleborultak az árok­ba, a bakon ülő személy súlyos sérülést szenvedett — tudtuk meg a rendőrségtől, ta VÍZKORLÁTOZÁS. A szajoli Holt-Tiszára május 21-től elren­delt vízkivételi korlátozást köve­tően az aszályos időjárás újabb vízkorlátozás elrendelését tette szükségessé - tudtuk meg a Kötivízigtől. A vízügyi igazgató­ság tegnaptól a csongrád-mámai Holt-Tiszára is vízkivételi korlá­tozást rendelt el. A rendelkezés a holtágból történő vízkivétele­zések teljes tiltására vonatkozik mindaddig, amíg azt vissza nem vonják. A korlátozással érintett közigazgatási területek: Csépa, Csongrád, Tiszasas. ta ÚJ PIAC. A kunszentmártoni önkormányzat régóta dédelge­tett terve az új piactér kialakítá­sa. A közművesítések befejezé­sével az elképzelések szerint már augusztusban elkezdődhet­ne az üzletsor és a fedett eláru- sítóhelyek építése, pe _____________■ \ I SP ORT Milka Bjelica Szolnokra érkezett A kék-sárgák legfrissebb szer­zeménye Milka Bjelica a szerb- montenegrói válogatott 193 cm magas bedobó- ja. A mindössze 22 esztendős hölgy hétfőn dél­előtt azért járt Szolnokon, hogy aláírja a szerző­dést a MÁV-Coop vezetőivel. 12. oldal ADSL MOST 0,- Ft BELÉPÉSI DÍJJAL! EXTERNET ktfomMtfcai SxolgAitató Kft 5000 Sídnok, SÓMi u. 8. T*L: 56/523-111 Fax: 56/523-110 Ernáit •xttmat9txtamet.hu Honlap: www.axtamat.hu Átlag 50 ezer forint az időseknek A megye lakosságának harmada kap nyugdíjat, nyugdíjszerű ellátást A megyében az év elején a népesség közel egyharmada, 136 ezer ember részesült vala­milyen társadalombiztosítási nyugdíjban, járadékban, illetve nyugdíjszerű rendszeres ellátásban. Egytizedük 20 ezer forintnál, kö­zel egynegyedük pedig 30 ezer forintnál ke­vesebbet kapott kézhez 2003 januárjában — derül ki a KSH megyei igazgatóságának tájé­koztatójából. Megyei információ A nyugdíjasok körében a nők száma csaknem másfélszerese a férfiakénak. Az év elején nyug­díjasok, járadékosok és egyéb ellátottak közel hattizede kapott öregségi, illetve öregségi jellegű nyugdíjat, 16 százalékuk korhatár alatti rokkant­sági nyugdíjas volt, 8 és 10 százalékuk hozzátar­tozói jogon, illetve megváltozott munkaképesség miatt, a fennmaradó mintegy 8 százalékuk pedig egyéb címen részesült ellátásban. Az ellátottak háromnegyede saját jogú öregségi vagy rokkant­sági nyugdíjas. Mintegy 117 ezer ember, vagyis az összes ellá­tott 86 százaléka vett igénybe szorosabb értelem­ben vett nyugellátást, vagyis öregségi, rokkantsá­gi, hozzátartozói nyugdíjat, valamint árvaellá­tást, míg 19 ezren nyugdíjszerű ellátásban része­sültek. Az öregségi és öregségi jellegű nyugdíjasok száma egy százalékkal csökkent az előző évhez viszonyítva, miközben a korhatár alatti rokkant­nyugdíjasoké négy százalékkal nőtt. A saját jogú nyugdíjasok között a férfiak részaránya 46, a nő­ké pedig 54 százalék, ezen belül az öregségi nyugdíjasok körében csak 41 százalékot tesznek ki a férfiak, 59 százalékuk pedig nő. A saját jogú nyugdíjasok másik nagy csoportját alkotó korha­tár alatti rokkantnyugdíjasok között ezzel szem­ben a férfiak 12 százalékos létszámtöbblete fi­gyelhető meg. Ellátásokra a megyében ez év első hónapjában 3,7 milliárd forintot fizettek ki. A férfiak teljes el­látásának havi átlaga 47 100, a nőké 38 800, ösz- szességében pedig 42 200 forint, mely a tavaly ja­NYUGDíJAK ÉS NYUGDÍJSZERŰ ELLÁTÁSOK ÁTLA6A A BEGYÉBEN (2003. JANUÁR, FORINT) ellátás formája férfi nő öregségi 55949 46656 korbetöltött rokkantsági 51101 44945 korhatár alatti rokkantsági 44237 37464 korbetöltött özvegyi 33585 36762 mg. szöv. járadék 37494 37990 (Forrás: KSH megyei igazgatósága) nuárihoz képest egyaránt 15 százalékos növeke­dést jelent. Összességében a nyugdíjból, illetve járadékból élők tizede 20 ezer forintnál, közel negyede pe­dig 30 ezer forintnál kevesebbet kapott kézhez 2003 januárjában. Felének az ellátmánya 30 és 50 ezer forint közé esett, és alig több mint negyedük kapott ennél több pénzt.__________________ll Forgalomkorlátozások nyara Szolnok A Víz- és Csatornaművek Koncessziós Rt. két héten belül vé­gez a Szabadság téren zajló, még elviselhető forgalomkorláto­zással járó munkájával, így augusztus első napjaiban meg­kezdődhet e területen a körforgalmi csomópont kialakítása. úttest alatt húzódó, régi, korro­dált öntöttvas csövet. A beruhá­zás költsége teljes egészében a részvénytársaságot terheli. A munkálatok — melyek kisebb forgalomkorlátozással járnak — nem késhetnek, ugyanis hama­rosan megkezdik a Szabadság té­Mint azt Mészáros Pál üzemigaz­gatótól megtudtuk, a Víz- és Csa­tornaművek Koncessziós Rt. szakemberei a Pólya Tibor úttól a Somogyi Béla útig 450 millimé­teres polietiléncsőre cseréli az A Ságvári körúton is elkerülhetetlen rekonstrukciós munkák miatt bosszankodhatnak a jár­művezetők FOTÓ: cs. i. ren a körforgalmi csomópont ki­alakítását. Dr. Pintér László, a megyei ál­lami közútkezelő kht. ügyvezető igazgatója arról számolt be la­punknak, hogy a közbeszerzési eljárás jelenleg is zajlik, az ajánla­tokat július 2-ig kell beadni. Az eredményhirdetés július 23-án lesz, így augusztus első napjai­ban átadják a területet a kivitele­ző cégnek. Ugyancsak építkezé­sek zajlanak a 442-es útnál: a ha­marosan épülő Cora áru­ház közelében lévő cso­mópontot biztonságos körforgalmi átjáró váltja fel. A polgármesteri hivatal városüzemeltetési osztá­lyán kapott információk szerint Szolnok több pontján gázvezeték-re­konstrukciós munkák folynak. A Vörösmező út és a Kilián út közötti sza­kaszon zöldterületet érint a felújítás, a Sipos Orbán kollégium és az Aranyi út között, valamint a Ságvári körúton a gázvezeték cse­réje miatt akadozik a for­galom, míg a Kápolna úton az elektromos föld­kábel cseréje miatt bont­ják az utat. M. G. 1 Fekete Sándorné, az egykori rékasi bábaasszony átveszi elismerését Elek Sándor alelnöktől FOTÓ: CS. I. kórház nagyszabású rekonstruk­cióját. Semmelweis Ignácra, az anyák megment őj éré Repka György közegészségügyi-járvány­ügyi felügyelő emlékezett, majd átadták a megyei egészségügyi díjakat. Elismerésben részesült Fekete Sándorné, Zagyvarékas nyugalmazott körzeti ápolónője, aki hosszú éveken volt a térség bábaasszonya, dr. Mándokiné dr. Oszlács Judit, a karcagi Kátai Gá­bor Kórház orvos-igazgatója és Nagy Sándorné, a túrkevei ÁNTSZ munkatársa. _________ _ ____,___SYS

Next

/
Oldalképek
Tartalom