Új Néplap, 2003. június (14. évfolyam, 127-150. szám)

2003-06-02 / 127. szám

0 00 HÉTFŐTŐL - PÉNTEKIG 8-16 óráig előfizethet az •Néplap-ra az alábbi zöldszámon: ________ _ A hívás Önnek ingyenes KE ROSSZÉ ÁLLÍTÁS Közlekedésbiztonsági napot tartottak Szolnokon a hét végén az Eötvös téren a megyei baleset-megelőzési bizottság szervezésében. 4. oldal Tövig vágott tőkék _______ Ti SZAK ŰRT____________ A szőlőtőkék 92 százaléka elfagyott a téli hidegben — derült ki a helyi hegyközség felmérésén. Nehezíti a gaz­dák helyzetét, hogy eddig gyakorlatilag nem kaptak segítséget az államtól. Csak a régi művelésű szőlőkön lesz némi termés, ám ez is azt je­lenti, hogy elmarad az idei szüret megyénk legjelentősebb szőlő­termő vidékén. A sokszor -20 Celsius fok alá süllyedt hőmér­séklet megtette hatását, s így még nagyobb gondba kerültek az amúgy is pénztelenséggel küsz­ködő termelők. Az óvatosabb becslések szerint is 110 millió fo­rintot meghaladó összegtől esnek Szakemberek szerint Tiszákürtön található az Alföld legjobb adottságú szőlőtermő vidéke. A községben élő borászok évek óta aranyérmet nyernek a síkvidéki borok versenyein, leg­utóbb pedig a tödénelmi borvidékek nedűivel szemben is ezüstérmet nyert Tálas László kék­frankosa. el ebben az évben, sőt, ha a tövig levágott tőkék termőbe fordulá­sának várható időpontját néz­zük, ennek háromszorosa is le­het a tényleges veszteség.- Utoljára 1985/86 fordulóján volt ekkora kárunk - mondta Tá­las László hegybíró. — Akkor álla­mi pályázatok segítségével újra tudtuk telepíteni a tőkéket. Most is fölvetődött, hogy esetleg új ülte­tésbe kezdjünk fagytűrőbb fajták­kal, valamint művelési módot váltsunk, de egyedül erre nem lesz ereje ennek a hegyközség­nek. Az agrártárca is megkezdi ha­marosan a kárfelmérést, ám a megkérdezett gazdák túl sok re­ményt nem fűznek az esetleges támogatásokhoz. Évek óta pénz­telenséggel küszködik az ágazat, szdmorúan látják, hogy ezt a termé­szeti adottságát veszni hagyja az or­szág. A telepítésbe pedig anyagi forrá­sok híján feltehető­en nem kezdenek bele.. Táncos-zenés ünnep a javából Sikert hozott a néphagyományok méltó ápolása A hét vége színvonalas és szórakoztató látványossága volt a II. Tisza-tavi népze­nei és néptáncfesztivál, ami elsősorban a néphagyomá­nyok ápolásával és tehetsé­gek végeláthatatlan de­monstrációjával vált igazi ünneppé, méghozzá a legja­vából. Tiszafüred A Nemzed Kulturális Örökség Minisztériuma, a Nemzeti Kul­turális Alapprogram, valamint a helyi Népművészeti Alapítvány céljaival — a néphagyományok ápolása, közösségi életre neve­lés, alternatíva az ifjúság számá­ra, kapcsolattartás a határon tú­li fiatalokkal, nemzetek kultúrá­inak bemutatása stb. — azono­suló számtalan szponzor által támogatott rendezvény pénteki megnyitója úgymond szó sze­rint garantálta a hét vége magas színvonalát. A Tisza-tavi Regio­nális Idegenforgalmi Bizottság elnöke, Kerekes László ünnepi köszöntője után ugyanis a több nemzetközi és hóm fesztiválon remeklő Morotva népzenei együttes lemezbemu­tató koncertje és a tíz évvel ezelőtt Ki mit tud?- döntős táncos füredi „aranycsapat” jubileumi gá­lája nyűgözte le a sportcsarnok közönségét, akik között nagyon sok német ajkú turista is úgy süve- gelhette meg az élményt, hogy rádöbbent: a „tschikosch”, „gulasch”, pusztai álromantikus giccsen túl létezik egy autentikus érték, ami iga­Röviden A Pátrya kunmadarasi fióktagozatának apróságai is vastapsos produkcióval rukkol­tak, ki FOTÓ! A SZERZŐ zán magyar, s kimondhatóan füredi is. Ezt tovább igazolhatta a szombat délelőtt is, amikor a népze­nész- és néptáncoselit a turistákkal zsúfolt piacté­ren remekelt, majd az este is, amikor a tiszafüre­di székhelyű Pátrya Művészeti Alapiskola már hat térségi településen „pallérozott” fiataljai igazi te­hetségdemonstrációt tartottak a sportcsarnokban. (FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON) Merre táboroznak gyerekeink? Megyei információ A diákok már javában szám­lálják a napokat, hogy mikor is kezdődik a vakáció. A fia­talok többsége ekkor szinte azonnal a nyári táborokba veszi az irányt. Gál Gábor, a szolnoki Körösi Cso­rna Sándor Általános és Konstan­tin Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója érdeklődésünkre el­mondta, diákjaik Balatonszepez­den élvezhetik a nyarat. Az alsó­sok busszal, a felsősök vonattal utaznak, persze nem egy időben. Ez a Gyermek- és Ifjúsági Alapít­vány tábora, s bár az iskolai ala­pítvány is támogatja a túrát, a szülőkre is jócskán marad még a költségekből. A törökszentmiklósi Kölcsey Ferenc Általános Iskola tanulói az egyre népszerűbb erdei táborok­ba igyekeznek — tudtuk meg Fe- rencz Jánosáé igazgatótól. A négy csoportnyi gyerek Kőszegen, Sop­ronban, valamint az észak-ma­gyarországi Bernecebarátiban nyaral. Üdülést szerveznek még a fiataloknak Tiszapüspökiben és helyben, az Unaloműző táborban. Az iskolai nyaralások mintegy kétszáz kölcseys diákot érintenek. Egyházi jellegű cserkésztábor­ba készülődnek Nagyvisnyóba a mezőtúri Római Katolikus Általá­nos Iskola növendékei. Az idei tá­boroztatásokra három helyre ad­ta be a pályázatát az intézmény vezetése - mondta Madarászná Marosi Edina igazgatóhelyettes. Az önkormányzattól már meg­kapták a százezer forintos tételt, a másik két helyen még bírálják a pályázatokat. _______________(FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON) Itt az avartűzszezon Jászság Az elmúlt napokban egyre több alkalommal riasztották a jászbe­rényi önkormányzat hivatásos tűzoltóit a környékben lángra lobbant avartüzekhez. Az árok­partokon, erdőben, réteken kelet­kezett tüzek egyike sem volt még igazán veszélyes, de Nagy István parancsnok, tűzoltó alezredes véleménye szerint, ha rövidesen nem lesz jelentősebb eső, a hely­zet kritikussá válhat. Az erdők aljnövényzete és a réteken, árok­partokon megszáradt fű ilyenkor, szárazság idején igen gyúíékony- nyá válik. Elég egyetlen cigaretta- csikk vagy egy pici parázs, hogy óriási avartüzek keletkezzenek. A napokban a környéken, illetve más tűzoltóságoknak besegítve már szembe kellett nézniük er­dőtűzzel, lángra lobbant egy sze­méttelep, és voltak árokparti tü­zek is. BCS ÜTKÖZÉS A FELÜLJÁRÓN. Közúti közlekedési balesethez riasztották a szolnoki tűzoltó­kat és a mentőket tegnap reggel háromnegyed kilenckor. Mint arról Erdélyi Tibor, a szolnoki tűzoltóság sajtóügyeletese la­punkat tájékoztatta, Szolnokon, a Thököly úti felüljárón két sze­mélygépkocsi - egy Ford Fiesta és egy Audi A3 típusú - ütkö­zött szemből egymásnak. A tűzoltók két gépjárműfecsken­dővel és egy speciális műszaki mentővel, összesen 12 fővel, a mentők pedig két mentőautóval vonultak ki az esethez. A Ford Fiestát vezető hölgyet a tűzol­tóknak és a mentőknek csak az autó vezető felőli ajtajának lefe- szítésével sikerült kiemelniük az összeroncsolódott járműből. A mentők a baleset helyszíné­ről összesen négy személyt - két felnőttet és két gyermeket - szállítottak különböző fokú sé­rülésekkel a Hetényi Géza Kór­házba. A mentés és a helyszí­nelés ideje alatt a felüljárót tel­jes szélességben lezárták, a gépjárműforgalmat egy óra idő­tartamra elterelték. A baleset okait a rendőrség vizsgálja. TŰZOLTÓSÁG PONTYMILJ «ŐK. Elkezdték a Tisza-tó pontyállományának frissítését a Magyar Országos Horgászszövetség Tisza-tavi Ki- rendeltségének halőrei. E hét közepéig szórt telepítéssel öt­millió, átlagosan 3-4 centiméte­res egyednagyságú, őshonos ti­szai nyurgapontyivadék kerül a vizekbe a Tisza-tó teljes terüle­tén. Ugyanezen előnevelt állo­mányból nyolcezer a Jászsági-, míg hétezer a Kunsági-főcsator­nában találja meg új élőhelyét - tájékoztatott Veres László, a Mohosz Tisza-tavi Kirendeltsé­gének megbízott vezetője, pm A DOHÁNYZÁS ELLEN. A nemdohányzó vüágnap alkal­mából megyei rendezvényt szervezett az ÁNTSZ megyei in­tézete. A dohányzás ártalmairól dr. Fehér Éva megyei tiszti orvos tartott előadást, majd kötetlen beszélgetés következett, szs Vetélkedő kisbiológusok havi Kisújszállás A hét végén Kisújszállás adott otthont a tizenharma­dik Herman Ottó országos biológiai verseny döntőjé­nek. A huszonöt 7-8. osztályos diák a három nap alatt számot adott Herman Ottó életéről, illetve el­méleti ismeretekből. A szombati terepgyakorlaton dr. Tóth Albert főiskolai tanár, tanszékvezető irá­nyításával megismerkedtek töb­bek között a karcagi kutatóinté­zettel, a tiszaigari arborétummal, majd „vizsgáztak” a látottakból. Á versenyt tegnap dr. Józsa Ár­pád címzetes egyetemi tanár, a zsűri elnöke értékelte. Mint mondta, a versenyen jól felké­szült diákok mérték össze tudá­sukat, így mind a huszonöt, dön­tőbe jutott versenyző győztesnek tekintheti magát. A három nap alatt bebizonyosodott, a sok fá­radságos munka, felkészülés Terepgyakorlaton a versenyzők dr. Tóth Alberttel fotó. * szerző meghozta eredményét, hiszen a többség hetven százalék felett tel­jesített. A versenyt Wisniewski Éva, a székesfehérvári Hét Vezér Általá­nos Iskola diákja nyerte, második Szabó Attila, a kaposvári Zrínyi Ilona Általános Iskola diákja, har­madik pedig Boda Barbara, a szombathelyi Paragvári Úti Álta­lános Iskola tanulója lett. Részük­re a díjakat dr. Bezerédi Edit, a Magyar Természettudományi Társaság ügyvezető igazgatója adta át. DE

Next

/
Oldalképek
Tartalom