Új Néplap, 2003. május (14. évfolyam, 101-126. szám)

2003-05-02 / 101. szám

Mmm 2003. MÁJUS 2., péntek HAZAI TÜKÖR 3. OLDAL Kormányátalakítás egy hónapon belül Budapest Az európai uniós csatlakozás volt az egyik fontos témája a május 1-jei pártrendezvé­nyeknek. A szocialisták vá­rosligeti majálisán a minisz­terelnök a várható kormány- átalakításról is beszélt.- Még ebben a hónapban meg­történik a kormány átalakítása - erősítette meg Medgyessy Péter csütörtökön az MSZP városlige­ti majálisán. Emlékeztetett arra, hogy a kormány megalakulása­kor ígéretet tett: egy évnyi kor­mányzás tapasztalatai alapján fogja értékelni a munkát, meg­határozza a további tennivaló­kat, és ennek nyomán dönt ar­ról, milyen módosításokra lesz szükség a kormányon belül.- Be fogom tartani a szava­mat. Tavaly május 27-én tette le a kormány az esküt, idén május 27-ig biztos megtörténik a lépés- jelentette ki. A szakszerveze­teket illetően kiemelte, hogy az esélyteremtésnek nagyobb teret kíván biztosítani a kormányzati munkában. Magyarország jövőre ezen a napon, május 1-jén már az Euró­pai Unió tagja lesz - hangsúlyoz­ták az MSZP vezetői, Kovács László pártelnök és Mandnr László budapesti elnök csütörtö­kön a párt városligeti majálisán. Kovács László polgárnak szólí­totta a résztvevőket, hangsúlyoz­va, hogy nemcsak jobboldali, hanem baloldali polgárok is van­nak. Mindkét szónok köszönetét mondott a szavazóknak az EU- népszavazás sikeréért. Pokomi Zoltán, a Fidesz frak­cióvezetője szerint az európai uniós csatlakozástól Magyaror­szág nem ajándékot, különböző alapokból szétosztott pénzt, ha­nem a verseny, a munka lehető­ségét, a jobb életszínvonal el­érését várja. A Hajógyári-szige­Nem az olimpiára, igen a balatoni vitorlázásra A kormány nem tud pénzügyi garanciát adni a 2012. évi olimpia megvalósításához Budapest számára, nem állnak rendelkezésre a szükséges források - közölte Gál J. Zoltán kormányszóvivő a kabinet szerdai ülése után. Ugyanakkor hang­súlyozta: a kormány szeretne olimpiát rendezni, ezért egy a sport-, a pénzügy- és a gazdasági mi­niszterből álló tárcaközi bizottság vizsgálja meg azt, hogy milyen fejlesztések és források szüksé­gesek, illetve mikorra lesz megvalósítható cél az olimpiarendezés. A kormány elfogadta a vízi köz­lekedést szabályozó rendeletnek a balatoni hajó­zást is érintő módosítását; a változtatás értelmé­ben a vitorlás hajók tulajdonosainak nem kell a Balatonon külön üzemeltetési engedélyt be­szerezniük. A Gazdasági és Közlekedési Minisz­térium megvizsgálja a hét végi autópálya-matrica bevezetésének lehetőségeit. Jaj, úgy élvezik ők a strandot! Május 1-je jeles nap a strandolás szempontjából is: ország­szerte ilyenkor nyitnak a hideg vizű, nyitott medencéjű für­dők. Az időjárás kegyes volt ezúttal: 30 fok körüli hőmérsék­let fogadta a vizek szerelmeseit. Egerben május elsején a termál­fürdő minden része várta már a fürdőzni vágyó vendégeket: az el­következőkben az amúgy egész évben nyitva tartó fedett-nyitott felnőtt-élménymedence és a me­leg vizes medencék mellett a víziváras gyermek-élménymeden- ce és a feszített víztükrű úszóme­dence is látogathatóvá válik. A Strandüzemeltető Kft. ügyvezető­je, Sós István újdonságként emlí­tette, hogy új csúszdaparkot léte­sítettek három különböző óriás­csúszdával, de az említett felnőtt- élménymedence is vonzó külön­legesség lehet az idei szezonban, hiszen azt tavaly ősszel adták át. A jegyárak már február elsejé­től változtak: a felnőtt belépők 700, a diák- és nyugdíjas-, vala­mint az úszójegyek 500 forintba kerülnek. A felnőtt-élmény- medencében külön belépővel két óra 400 forintot kóstál, az egész napos tarifa 1000 forint. Békés megyében a két legláto­gatottabb fürdő a gyulai és a bé­késcsabai. Mind a két strandot a közelmúltban korszerűsítették. Több medence, élményfürdő, szauna várja a látogatókat, a fiata­lok csúszdákon múlathatják az időt. A gyulai Várfürdő egész év­ben folyamatosan nyitva tart. A felnőttek jelen pillanatban 850 fo­rintot fizetnek egy napijegyért, a diákok és a nyugdíjasok 740 forin­tot szurkolnak le a pénztárnál. Június 14-étől viszont szezonális felárral kell számolniuk a stran­dolni vágyóknak, ekkor már ezer illetve 850 forintot kell a belépé­sért fizetni. Békéscsabán május 1-jére szedték le a medence fölött ívelő sátrat, s aki nem majálisra ment, ingyen léphetett be az Ár­pád Fürdőbe. A későbbiekben nyugdíjasoknak és diákoknak az eddigi 450 forint helyett 500, a fel­nőtteknek 700 helyett 750 forintot kell fizetni. Zárás előtt egy órával viszont olcsóbban, 500 illetve 250 forintért nyernek bebocsátást a strandolók. Kecskeméten az idei strand­szezonra szinte teljes egészében megújult a Széktói Strandfürdő. A mintegy 600 millió forintos be­ruházással kialakított új fürdő­komplexumot szerdán avatta fel Orbán Viktor exkormányfő. A 2,6 Az önkormányzatok pénze Budapest A közalkalmazotti bérek idei fedezetét kéri számon a kor­mányon és a parlamenten nyilatkozatban 451 polgár- mester. Szita Károly, Kapos­vár polgármestere szerdán azt mondta: a nyilatkozat alá­írói között vannak szocialista és szabaddemokrata polgár- mesterek is. Szita Károly felhívta a figyelmet arra, hogy az önkormányzatok 2003. évi alulfinanszírozottsága miatt az első negyedévben eddig országszerte több mint 100 okta­tási intézmény bezárásáról, illet­ve kényszerű összevonásáról kel­lett dönteniük a képviselő-testü­leteknek. A közalkalmazotti bér­kiadások fedezetére hiányzik 123 milliárd forint. A politikus kérte: a kormány és a parlament még a nyári iskolai szünetig rendezze a problémát, különben az ön- kormányzatoknak olyan fejlesz­tésekről kell lemondaniuk, ame­lyek elengedhetetlenül fontosak lennének Magyarország európai uniós csaüakozásáig, folytatódik a településeken a vagyonfelélés és az eladósodás. Pintér Erika, Tiszafüred füg­getlen polgármestere rámutatott: városa a térség egészségügyi, ok­tatási és kulturális központja, a bérhiány miatt azonban fontos fejlesztésekről, beruházásokról kell lemondaniuk. Kropf Miklós, az ezer lakosú Bakonynána füg­getlen polgármestere arról be­szélt, hogy a 3000 fősnél keve­sebb lakosú települések jelentős részében nincs ipar, sem számot­tevő vállalkozási tevékenység, ezért más forrásból sem tudják pótolni a hiányt. MTI Megalakult a Fidesz kulturális tagozata Budapest Az eddigi haladásközpontú tár­sadalom és közgondolkodás he­lyett egy értékközpontú társada­lom és közgondolkodás, s ehhez egy szellemi-lelki, tájékozódást segítő nemzeti iránytű létrehozá­sához kért segítséget Orbán Vik­tor vo\t miniszterelnök, a Fidesz- Magyar Polgári Párt kulturális ta­gozatának megalakulását előké­szítő tanácskozáson csütörtökön a budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban. Orbán Viktor szerint a polgári-nemzeti keresz­tény értékelvű tábor megkerül­hetetlen szereplő lesz Magyar- országon. Pálinkás József volt oktatási miniszter kifejtette: a néppárttá bővülő Fidesz kulturá­lis tagozatának megalakításával egy új, egységes nemzeti kultúr­politika kialakítására alkalmas közösség létrehozása a cél. ■ Nem lesz drágább az áram Elutaztak Paksról az orosz szakemberek Paks Nem emelik a paksi üzemza­var miatt a villamos energia árát - nyilatkozta az atom­erőműben tett látogatása so­rán Csillag István miniszter. Pakson járt május elsején Csillag István gazdasági miniszter, aki előbb az atomerőmű vezetőitől kapott tájékoztatást az üzem­zavarral kapcsolatban, majd a reaktorcsarnokban és vezénylő­teremben tájékozódott.- Nincs, nem volt és nem is lesz veszélyben a lakosság. A paksi atomerőműben nyugodt, összehangolt munka folyik, és ahogy most magam is meg­tapasztaltam, nem titkolnak el semmit - mondta. A gazdasági miniszter rámutatott, hogy a Pak­son történtek miatt nem emelke­dik az áram ára, és nem lesz za­var az energiaellátásban sem, mi­vel megvannak az ehhez szüksé­ges tartalékok. Csillag István el­mondta, hogy nem ért egyet az ellenzéki pártokkal, amelyek sze­mélyi felelősségre vonást sürget­nek. Szerinte nemzeti össze­fogásra van szükség, nem arra, hogy fejek hulljanak a porba. A miniszter látogatása alkal­mából szervezett sajtótájékozta­tón elhangzott, hogy a fűtőelem­gyárból érkezezett orosz szak­emberek, miután áttekintették a kialakult helyzetet, hazautaztak, hogy otthoni kollégáikkal ele­mezzék a történteket, ám - aho­gyan dr. Kocsis István vezérigaz­gató fogalmazott - egyértelművé tették, hogy rendelkeznek a Pak­son kialakult probléma felszámo­lásához szükséges szakmai tu­dással és eszközökkel. VIDA TÜNDE Hírek Részvétnyilvánítás Mádl Ferenc államfő levélben fejezte ki részvétét Ahmet Necdet Sezer török köztársasá­gi elnöknek a Törökországban történt földrengés miatt. A köz- társasági elnök hangsúlyozza: Magyarország most is kész arra, hogy segítséget nyújtson, és hozzájáruljon a katasztrófa következményeinek enyhíté­séhez. MTI Vízi határátkelő A Fertő-tavi vízi határátkelő új épületét adták át csütörtökön Fertőrákoson. A tó medrében cölöpökön álló faház a magyar és az osztrák határőröknek, vámosoknak egyaránt munka­helye. Az épület felső szintjén 7 kiadó szoba áll a túrázók ren­delkezésére. Az Ausztriába vízi úton átkelni akaró turisták vehetik igénybe a fertőrákosi * vízi határátkelőt, mti Bevetés fiataloknak Csaknem hétezer iskolás fiatal jelentkezett a Magyar Honvéd­ség játékos vetélkedőjére, a Be­vetés Próbára. A két országos döntőn a résztvevőket fizikai és ügyességi feladatok várják majd, amelyek között aíkadály- pálya, légpuskalövészet, kézi- gránát-célbadobás és szellemi totó is lesz. Az általános iskolák győztes csapatai a Gyermek­sziget júniusi vetélkedőin vehetnek majd részt, teljes el­látással. MTI Hipertónia-nap Hatodik alkalommal rendezték meg a Városligetben május el­sején a Magyar Hypertonia Tár­saság szervezésében a hipertó­nia-napot, hogy színpadi prog­rammal, ingyenes vérnyomás-, koleszterin- és testzsírméréssel hívják fel a lakosság figyelmét a szív- és érrendszeri megbetege­dések kialakulásának veszélyei­re és a megelőzés fontosságára. A rendezvény fő célja: a magas- vérnyomás-betegség felismeré­se, a szűrővizsgálatok rendsze­resítése, valamint a lakosság tájékoztatása a szív- és érrend­szeri megbetegedések kockáza­ti tényezőiről, mti Diákcsúcs 2003 Az Oktatási Minisztérium ezen­túl minden évben megrendezi az országos diákparlamentet- jelentette be Magyar Bálint oktatási miniszter a Diákcsúcs 2003 csütörtöki nyitónapján a fővárosban. A szaktárca vezető­je jelezte: noha a törvény há­romévente írja elő kötelezően a diákparlament megrendezését, fontosnak tartja, hogy a tanu­lók minél gyakrabban találkoz­zanak, és vitassák meg az őket érintő kérdéseket, mti Betegbarát gyógyszer A csontritkulás megelőzését és kezelését szolgáló Fosamax heti egyszeri szedésű tabletta nyerte el az idén az Év gyógy- szere-díjat. Már rövid távon is növeli a csonttömeget, jelentő­sen csökkenti a csonttörés esé­lyét, s ezzel javítja a betegek életminőségét a készítmény- indokolta a döntést a Magyar Kísérletes és Klinikai Farmako­lógiái Társaság bírálóbizottsá­gának elnöke. A csípőtáji töré­sek következtében évente mintegy 2500-3000 beteg hal meg. mti A legkisebb bérek Portugáliában, Görögországban és Spanyolországban kétszer annyit kell fizetni minimálbér­ként a dolgozóknak, mint Magyarországon. Hollandiában, Belgiumban, Franciaországban, Nagy-Britanniában, Írország­ban, Luxemburgban a minimál­bér többszöröse a magyarorszá­ginak: 1207 és 1290 euró között van. A magyarországi 50 ezer forintos minimálbér 210 euró- nak felel meg, mti __________________■ Me dgyessy Péter és Kovács László köszönetét mondott a népszavazás sikeréért A kormányfő hamarosan átalakítja kabinetjét FOTÓK; EUROPRESS/KERÉK ÁGNES Orbán Viktor mentőövet dobott a medencébe FOTÓ: BOSNYÁK JÁNOS ten tartott, Polgári Majális című rendezvényen úgy vélekedett: fontos, hogy az ország fel- készülten váljon az Európai Unió tagjává, a csatlakozásnak ne legyenek vesztesei. ■ hektáros strand újdonsága a hat­pályás csúszdapark és a 33x25 méteres élménymedence is, amelyben .pezsgőzóna, víz­henger, vízesés, jacuzzi, pezsgő- pad és buzgár van. A nagyközön­ség május 16-án veheti birtokba a létesítményt. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom