Új Néplap, 2003. április (14. évfolyam, 76-100. szám)

2003-04-11 / 85. szám

ÜH 2003. ÁPRIUS 11., PÉNTEK 11. OLDAL ___________Ma___________ Na pkelte 6.02 — Nyugta 19.28 Holdkelte 12.28 — Nyugta 3.52 LEÓ, SZANISZLÓ napja Leó. Latin eredetű név, jelenté­se: oroszlán. Védöszentje: Nagy Szent Leó pápa, egyháztanító. Egyéb névnapok: Ariel, Ariella, Gemma, Glória, Godiva, Laura, Leon, Leona, Teó. Egyházi ünnepek A katolikus naptárban Szent Leó, Szent Szaniszló és Glória emlékezete. A zsidó naptárban Niszán hónap 9. napja. Napi igék. Katolikus: Jer 20,10- 13; Zs 17,2-7; Jn 10,31-42. Refor­mátus: Máté 26:37-56. Evangéli­kus: Zsid 10,1.11-18; Mt 26,47- 56. Évfordulók E napon született 1732-ben Wágner Károly törté­netíró, műfordító, jezsuita tanár, 1905-ben József Attila költő. E napon hunyt el 1842-ben Körösi Csorna Sán­dor. Események Debrecen napja. 1. Lipót király 1693. április 11-én adományo­zott kiváltságlevelében Debre­cent szabad királyi városi rangra emelte. Ennek emlékére az 1990-es évektől ezen a napon ünnepük Debrecen város nap­ját. A költészet napja Magyaror­szágon. 1905. április 11-én szü­letett József Attila és ennek em­lékére 1964-től minden évben ezen a napon ünnepük Magyar- országon a költészet napját. A Parkinson-kór világnapja. 1997 óta április 11-én tartják vi­lágszerte a Parkinson-betegség világnapját. 2003. ÁPRILIS 11 SZOLNOK TV 6.00 Aktuális; 6.20 Aktuális; 6.40 Rejtjelek: Kréta - útifilm; 7.00 Bűn- megelőzési magazin (ism.); 7.30 Erdő­járó (ism.); 8.00 Szippancsok 32.; 8.30 Hírzáró; 9.00 Képújság; 17.00 Mesélő házak; 17.30 Szippancsok 59.; 18.05: Hírek; 18.15 0. K. É. (ism.); 18.45 Szippancsok 13.; 19.00 Aktuá­lis; 19.30 Ifjúsági hírmagazin; 20.00 Notesz; 20.30 Hírzáró; 21.00 Fehér te­lefonok (olasz vígjáték); 23.00 Képúj­ság MR SZOLNOK 5.30-9.00 Jó reggelt, Alföld! - benne: 5.39 Falurádió; 6.00, 7.00 Kossuth Krónika; 6.30,7.30, 17.30 Alföldi Kró­nika; 8.00 BBC-világhíradó; 8.10 Reg­geli magazin; 9.05 Napközben; 12.00 Déli Krónika; 15.00 Alföldi magazin; 18.00 Esti Krónika; 18-30-22.00 Nem­zetiségi műsorok RÁDIÓ 2000 0.00 A ’70-es, '80-as, '90-es évek slá­gerei; 5.00 Kávé helyett; 6.00 Ébresz­tő. Benne: 6.00,6,30,7.00 Hírek, idő­járás; 7.30 BBC-világhíradó; 7.45 Helyi információk, útinform; 8.00 Napról napra. Benne: 9.30 Hírek, időjárás; 12.00 Hírek, időjárás; 12.05 Szieszta; 13.00 Péntek délután. Benne: órán­ként hírek, időjárás; 18.05 Tőlem, ne­ked; 20.00-24.00 A 70-es, '80-as, '90-es évek slágerei AKTÍV RÁDIÓ 00-06 Az elmúlt 40 év legjobb zenéi; 6.00- 10.00 Jó reggelt! - Reggeli éb­resztő információkkal, játékokkal; 10.00- 12.00 Mozilesen-sok zenével, érdekességekkel, játékokkal; 12.00­13.00 Szieszta - egy óra zene; 13.00­16.00 Aktív délután - hét végi prog­ramajánló, útinform, játék; 16.00­20.00 Mesterhármas - benne: 16.00­17.00 Toplisták, 17.00-18.00 Sztár- pletykák - interjúk, 18.00-20.00 Élő kívánságműsor; 20.00-22.00 Re-Mix; 22.00- 24.00 Nagy slágerek SZOLGA L T A T Á S Horoszkóp www.astronet.hu KOS (III. 21-IV. 20.1,06-90-230-351. Re­mek döntései sokat segítenek abban, hogy jól haladjon mun­kájával. Hasznos berendezés megvásárlása is nagymértékben megkönnyíti munkáját. Erre ne sajnálja a pénzt. BIKA (IV. 21-V. 20.], 06-90-230-352. A változó körülmények ellenére is ragaszkodjon elképzeléseihez, ugyanis csak így érheti el kitű­zött célját. Anyagilag jól áll, mégsem vesz felesleges dogokat IKREK (V. 21—VI. 21.), 06-90-230-353. Le­gyen nagylelkű másokkal, de kü lönösen a családtagjaival szem­ben. Meglátja, hogy ez kamatos­tól megtérül. Szabadidejében menjen el barátaival szórakozni, kikapcsolódni. RÁK (VI. 22-VII. 22.), 06-90-230-354. Mie­lőtt pereskedésbe kezdene, pró­báljon meg egyezségre jutni. így legalább a perköltséget megspó­rolhatja, ha a megaláztatást nem is. Semmi jóra ne számítson, ha ex-házastársa az eüenfél a perben. Miben más? A két rajz között hat eltérés van. Keressétek meg! (A megfejtéseket nem kell beküldeni) OROSZLÁN (VII. 23-VIII. 23.1,069(1230-355. A Jupiter és a Hold mai kapcsola­ta konfliktust okoz Ön és gyerekei között. Szabadságszeretete és ön- törvényűsége ellenére túl szigorú­nak bizonyul velük szemben. En­gedje őket kicsit szabadon. SZŰZ (Vili. 24—IX. 23.1, 0690-230-356. Szerelmi életében szokatlan tar­tósságot tapasztal, és még külö­nösebb, hogy ezt most nem unja meg. Talán a tavasz teszi ezt, de az is lehet, hogy véglegesen meglelte élete párját. MÉRLEG (IX. 24—X. 23.1,0696236357. Ma a múltjáról gondolkozik és a korábbi döntéseiről. Egy kis ön­elemzés egyáltalán nem felesle­ges. Ma már világosabban látja, miként alakították a személyisé­gét ezek a lépések. SKORPIÓ IX. 24—XI. 22.1,0696236358. Állandó kétkedését végre opti­mizmussal váltja fel, mert egy pillanatra felcsillan Ön előtt a jö­vő. Látja, hogy az új világ csupa jót tartogat. NYILAS (XI. 23—XII. 21.1,0696236359. Kedveü a küzdelmes életet, ám a hét végén mégis a kényelmesebb megoldásokat keresi. Egy össze­jövetelen érdemes embereket is­merhet meg. BAK (XII. 22-1.20.1,0696236360. Pénz­ügyi körülményeit tekintve szo­katlan nehézségek adódnak, me­lyeket nehezen tud kezelni. A túlköltekezés hangulatára is rá­nyomja bélyegét. Próbáljon ki­kapcsolódni. VÍZÖNTŐ (I. 21-11. 20.1, 0696236361. Legyen határozott, tartsa erős kézben az ügyeit. Újszerű ötlete­it hamarosan megvalósíthatja. Barátaira és kedvesére fordítson több időt, nehogy elhidegülje- nek. HALAK (11.21-111.20.|, 0696236362. Szeretne módot találni arra, hogy több pénzt keressen, s gon­datlanabb életet biztosítson ma-, gának és szűkebb hozzátartozói számára. Egy rövid tavaszi uta­zás remek ötlet a feltöltődésre. , PÉNTEKI MŰSORAJÁNLÓ www.tvrhet.hu TV2 RTL KLUB m1 m2 DUNA TV 5.50 Faluvilág 6.00 Magellan 6.35 Jó reg­gelt, Magyarország! Hír­magazin 7.15 Laza© 8.50 Stahl konyhája 8.55 Latin szerelem (58.) 9.45 Villa Acapul­co (3.) 10.40 Teleshop 11.30 Vad angyal (ar­gentin sorozat) 12.20 A delfin napja (amerikai film) 14.20 Kapcsoltam Telefonos vetélkedő 14.50 Providence (ame­rikai sorozat - 11.) 15.45 Betty, a csúnya lány (kolumbiai sorozat - 42.) 16.45 Jakup- csek 17.35 Claudia­show 18.30 Tények. Hírműsor 19.05 Aktív 6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli 9.00 Re­cept Klub (ism.) 9.15 Terra Nostra (46.) 10.05 Top Shop 11.05 Játékzóna 11.35 Delelő Vidám show ebédidő­ben Benne: 12.00 Hír­adó Déli kiadás 12.10 Kavalkád 12.40 Ünnep- naptár Vallási műsor 13.10 Pont hu (ism.) 13.40 Játékzóna 14.30 Recept Klub 14.40 Já­tékzóna 14.55 Disney- rajzfilm 15.20 Csak egy szavadba kerül! 15.25 Az elnök emberei (1.) 16.25 Testpercek 16.30 Harmadik mű­szak (15.) 17.25 Mónika 5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 NAP-KELTE Benne: 5.54 Híradó 6.00 Körzeti hír­adó 6.30 Hírek 6.31 Kék- fény-hírek 7.00 Híradó. Sport 8.00 Híradó 9.00 NÉVshowR Páratlan vá­ratlanságok Andrea- és Tibor-nap ürügyén - 2/1-2.10.45 Telenyerő 11.10 Családban marad (150/54.) 12.00 Híradó délben 13.05 Váratlan utazás (36.) 13.55 Kör­zeti magazinok 14.50 Érintő 15.25 Telenyerő 15.40 Élesben 16.30 Szerelmek Saint Trapéz­ban (105/83.) 17.30 Hír­adó 17.45 Navigátor 12.00 Angélica (60/11.) 12.45 Liszt: VI. magyar tánc 13.05 Tár­catükör 14.00 Kárpáti krónika 14.10 Autó- bontó+ Autósmagazin 14.40 Megveszem ezt a nőt (159-160.) 15.25 NAP-NYUGTA 18.00 Telesport - Borsodi Li­ga labdarúgó-mérkőzés 20.05 Híradó este 20.35 Ablak - Klasszi­kus 21.05 A Hegyi család Székelyudvar­helyen 21.30 Szent Ist­ván Vándorlás (30.) 22.00 Átjáró Próbáld meg otthon! (3/2.) 23.35 Záróra 14,10 Mecenzéfi körkép 14.40 Himalája (7.) Tró­pusi völgyek 15.15 A köl­tészet napja Ami elhasadt 15.30 A tudomány kin­csesháza 16.00 Célke­resztben 16.30 Kalendá­rium 18.00 Híradó 18.30 EU Kalendárium 19.00 Mesefilm 19.10 A költé­szet napja 19.20 A hete­dik (ismeretterjesztő film) Hová tűnt József Attila édesapja? 19.50 Az élet szép (olasz film) 21.45 Híradó 22.15 A költészet napja 22.25 Mara Kör­mend - Atomerőmű SE férfi kosárlabda Magyar Kupa elődöntő HBO SPEKTRUM 19.40 Big Brother 20.40 Activity 21.20 Doc Hollywood (am. vígjáték, 1991)95’ 23.20 Jó estét, Ma­gyarországi 0.05 Helló, itt Brother! 18.30 Híradó 19.05 Fókusz 19.35 ValóVilág 21.00 Barátok közt 21.35 Apoilo-13 (ame­rikai film, 1995) 0.25 Bele-ValóVilág Valóságshow 18.10 Dallas (am. soro­zat - 36.) 19.00 Prézii Játék 19.30 Híradó este Sporthírek, időjárás 20.05 Az Angyal (ame­rikai akciófilm, 1997) 755 Szívörvény 9.40 A múmia visszatér 11.50 Emlékezz a titánokra! 13.45 Isten hozta Holly­woodban! 15.10 Törvé­nyen kívül 16.15 Jó ba­rátok 1715 Borzasztó emberek 18.50 Mozi! Mozi! Mozi! 19.15 Félrelépősdi (am. vígjá­ték) 21.00 Szívörvény (am. románt, dráma) 22.45 Mars szelleme 17.05 Munkakutyák (2.) 17.35 Amerika - aktí­van (5.) 18.10 Szülők is­kolája (30.) 18.40 Technopolisz (1.) 19.45 Hagyományos afrikai gyógymódok (2.) 20.20 Lélekfrissítő (2.) A mű­vész magánya 20.55 Vulkánvadászok 21.55 Érdekes állatok (1.) 22.30 Bogaras boga­rász (12.) Gyerekjáték 0.35 A kis hamis (am. ak­ciófilm) Fsz.: Kathy Ireland, Jon Enos, Richard C. Sarafian 3.10 Aktív (ism.) 4.00 Vers éjfél után 0.45 Találkozások - es­te 1.00 Las Vegas - A bűnös város (amerikai akciósorozat - 6.) 1.55 Híradó 2.00 Sportklub 22.00 Péntek este 22.35 Az utolsó napok Oscar-díjas amerikai tör­ténelmi dokumentum­film 0.05 Kárpáti krónika Viasat3 Filmmúzeum Magyar ATV N. GEOGRAPHIC 13.55 Fraser és a farkas (25.) 14.50 T. J. Hooker (34.) 15.45 Starsky és Hutch (73.) 16.45 Z-akták (12.) 17.10 Fekete Szépség kalandjai (31.) 17.35 Sabrina, a tinédzser boszorkány (22.) 18.05 Star Trek - Az új nemzedék (130.) 19.05 Egy rém rendes család (241.) 19.30 Szeretünk, Raymond! (18.) 20.00 Rémvadászok (14.) 20.50 Tiltott dolog: Kinjite (am.akciófilm) 12.15 Ki van a tojásban? (magyar vígjáték) 13.45 Az ember, aki túl so­kat tudott (angol krimi) 15.15 Tejút (amerikai vígjáték) FF (Feliratos!) 16.45 Titkos ügynök (angol krimi) 18.15 Diafiimmúzeum 18.45 Nagy filmrendezők (3.) King Vidor 19.45 A kisvakond (12.) 20.00 A buszon (12.) 20.30 Aranykor 21.00 Gázolás (magyar film) 22.45 Tárgy-eset (26.) 6.30 Más-nap 9.00 Na­pi 120 perc 13.05 Egy­más között 14.10 Pró és kontra 14.35 A Ma­gyar ATV vendége: a TV11 16.40 Naplemen­te 18.25 A téma az ut­cán hever 19.00 ATV- híradó 20.00 Péntek esti klub 17.30 Krokodilkrónika (6.) 18.00 Vulkánok he­te 19.00 Munkakutyák (44.) 19.30 Majom- ügyek (5.) 20.00 Taxival a világ körül (2.) 20.30 Versenyfutás az idővel (2.) 21.00 Roncsvadá­szok (2.) 22.00 Gyilkos ösztön (2.) EUROSPORT 13.00 Labdarúgás (ism.) 14.30 Jégteke Világbajnokság (Winnipeg) 16.00 Kerékpározás (ism.) 17.00 Kerékpározás Élő 18.30 Európai sporthírek Watts 18.45 Hírek 19.00 Tennis WTA Bajnokság Élő 20.30 LG Super Racing hétvége 21.30 Motorsport Ferrari Magazin SPORT1 13.45 Ralimánia (ism.) 14.45 NHLjégkorong.mérkőzés 17.15 NBA Action 17.45 Kosárlabda, férfi Magyar Kupa, elődöntő (élő) 20.00 Sakk, tehetség és kurázsi nemzetközi verseny 20.15 Heti helyzet 21.00 Szuperbike 21.30 Bokszrapszódiák, Eubank - Maiinga AJÁNLÓ MOZI Szolnok Cinema City: Johnny English 14.00, 16.15, 18.15, 20.15, 22.15; Dzsungel könyve 2. 14.15; A kör 17.45, 20.00, 22.15; 8 mérföld 15.30; Taxi 3. 13.45, 15.45; Két hét múlva örökké 16.00, 18.00, 20.00, 22.15; Chicago 13.15, 18.00, 20.15, 22.30; Tisza A: Én, a kém (amerikai) 18.00; Ámen (francia) 20.00; Visszafordíthatatlan (francia) 22.15; Tallinn: Én a kém 18.00; Novocaine 20.00; Jászberény: Bazi nagy görög lagzi (amerikai) 18.00, 20.00; Mezőtúr: Kapj el, ha tudslz (amerikai) 18.00; Kunszentmárton: Halj meg máskor! (amerikai) 19.00; Martfű: Kelj fel, komám, ne aludjál! (magyar) 18.30; Karcag: ülő és Stitch (amerikai) 10.00; 14.30, Ször­nyek keringöje (amerikai) 19.00. Rejtvény DÉLBEN ETET SZOLGÁL­TAT ~1 ÖREG­EMBER ~1 ...FŐVEL; ÖNTUDA­TOSAN r~ SZEM­FÉNY­VESZTŐ BAGOLY­FAJTA ANET HŐSNŐJE JUHÁSZ GYULA VERSE y * 0 t L fi ¥ T r KLASSZI­KUS CSEVEG­DÉL ► n (F LÁ gr T7 RÉGI IPA­ROSSZER­VEZET DUNDI ft u t h i UTÓ EL­LENTÉTE REDÓKBE SZED sp L é TÁVOZÓ­BAN b ARATÓ JELZŐJE ÁLMATAG l L y l L: r L T ____L F (V r T K ÖZÉPEN ÁZÓ! CSOMÓZ r MELLÉFOG ÖTVEN SZÁZA­LÉKA ( F \j is­ROMÁN AUTÓJEL ¥ LL FÉLHOLT ! L MORZSOL pT l »V r 0 t TAGOLT, MÁSKÉNT ► f * f­r <b r T Süssünk-fözzünk! Tárkonyos-almás csirkeleves Hozzávalók 4 személyre: 2 kisebb csirkemell (60 dkg) 1 nagy fej vöröshagyma 1 gerezd fokhagyma 10 szem egészbors 1 mokkáskanál szárított tárkonylevél 2 nagyobb savanykás alma 2-3 evőkanál citromlé 3 dkg vaj vagy margarin 3 dkg liszt 1 dl tejszín 1 kis csomag petrezselyem Előkészítés: A csirkemelle­ket megmossuk, bőrüket lehúz­zuk. A hagymát és a fokhagymát meghámozzuk, a hagymát megre­szeljük, a fok­hagymát a borsot és a tárkonyt tea­tojásba zárjuk. Az almákat megmossuk, maghá­zukat eltávolítjuk, vékony ge­rezdekre vagy kockákra vág­juk, és azonnal meghintjük egy kevés citromlével (hogy meg ne bámuljanak). Elkészítés: 1. Másfél liter hideg vízben feltesszük főni a csirkemeüe- ket. Miután a víz felforrt, hoz­záadjuk a teatojást, egy kevés sót, majd gyöngyöző, lassú forralással puhára főzzük. Kivesszük a melleket a le­vesből, kicsontozzuk, kisebb kockákra-csíkokra aprózzuk. A teatojást eltávolítjuk. 2. A vajban vagy margarin­ban világosra pirítjuk a lisz­tet, hozzáadjuk reszelt hagy­mát, és további egy­két percig pirítjuk. Lehúzzuk a tűzről, simára keverjük 1 dl hideg vízzel, aztán a tejszínnel együtt a leveshez öntjük, visszatesszük a tűz­re, és 10 percig for­raljuk. Hozzáadjuk a húst és az almát, ép­pen csak felforral­juk, ízlés szerint utánasóz­zuk, borsozzuk, savanyítjuk. A petrezselymet leöblítjük, levélkéit a leves tetejére szór­juk, és azonnal tálaljuk. Jász-Nagykun-Szolnok megye m c£3 c£2) derült napos felhős párás ködös korall 0 0 <£> zápor zivatar esős <£b <£b havas eső hózáper havazás Az átvonuló hidegfrontot eleinte még többfelé kíséri eső. zápor, később fel­szakadozik. csökken a felhőzet, több-kevesebb napsütés is lehet. Az észak- nyugati szelet sokfelé erős lökések kísérik. A hőmér­séklet csak pár fokkal ma­rad a sokévi átlag alatt. KütofeedésnetMrottgla az Allianz Hungária Biztosító támogatásával —#St-\ t t t itt 'L,..,: Vizes, csúszós útszakaszokra kell számítani. Az északnyugati '.Vf-U" szelet sokfelé erős lökések kísérik. A műsor és a kezdési Időpont változtatásának jogát minden tévéadó fenntartja, s ezért lapunk felelősséget nem vállat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom