Új Néplap, 2003. március (14. évfolyam, 51-75. szám)

2003-03-04 / 53. szám

0 00 00 HÉTFŐTŐL - PÉNTEKIG 8-16 óráig előfizethet az alábbi zöldszámon: A hívás Önnek ingyenes. TÜKÖR A Túri Jazz Band névvel ta­valy alakult zenekar a Tesse- dik Sámuel Főiskola Mező­túri Karán tartotta bemutat­kozó koncertjét. 4. oldal MEGKÉRD Többet tud már az unióról? „Magam is tapasztalom: egyre többet foglalkozik ilyesmivel minden média”. 5. oldal „Megérkezett” az A vírus Elsősorban gyerekek betegszenek meg Egészségügy A tisztiorvosi szolgálat a teg­napi nappal elrendelte az influenzajelentő szolgálatot megyénkben, miután az utóbbi napokban jelentősen megnőtt a felső légúti meg­betegedések száma, illetve három esetben azonosítot­ták az influenza A vírusát. Mint dr. Debreczeni Sára helyet­tes megyei tiszti főorvostól meg­tudtuk, elsősorban a gyerekek körében terjednek a felső légúti megbetegedések, a korábbinál négyszer több kisgyermeket kel­lett ilyen panaszokkal orvoshoz vinni. A felnőtteknél ez az arány kétszeres. Az érvényben lévő rendelkezések alapján tehát mos­tantól minden háziorvos jelenti a praxisában előforduló megbete­gedéseket. Egy hét múlva így már pontos képet kapnak a szak­emberek az esetleges gócpontok­ról, a betegek számáról. Pillanat­nyilag három esetről tudunk, amikor azonosították az influen­za A vírusát, ezek közül kettő Túrkevén, egy pedig Szolnokon fordult elő. Természetesen a to­vábbi mintavételekből hamaro­san kiderül, van-e okunk jár­ványtól tartani az idén. Az a lehe­tőség egyelőre nem merült fel, hogy a kórházakban, egészség- ügyi intézményekben látogatási tilalmat rendeljenek el a fertőzés- veszély miatt. (TOVÁBBI INFORMÁCIÓK AZ 5. OLDALON) Még nem kellett védekezni A csatornák műszaki állapota lényegesen jobb Mintegy 18-20 ezer hektárnyi az a terület me­gyénkben, amely mély fekvésű, lefolyástalan, és ahol hóolvadáskor a víz össze fog gyűlni. Kedvezőtlen időjárás esetén azonban ennél jó­val nagyobb elöntésekre lehet számítani. Megyei információ A mezőgazdasági területek belvízmentesítése ügyében több intézkedés történt a Földművelés- ügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM), il­letve a megyei földművelésügyi hivatal részéről. A minisztériumban megalakult a tárca vízügyi vezetésének elnökletével egy operatív bizottság- mondta Dénes Árpád, a megyei FVM-hivatal vízügyi szakreferense.- A hivatal intézkedett azon vízügyi társula­toknál, amelyek a területi vízkárelhárítást végzik és működtetik a műveket, hogyan készüljenek föl a belvízvédekezésre. Kiemelt feladatuk volt a belterületek vízelvezetését biztosító csatornák fe­lülvizsgálata, a vízfolyási akadályok elhárítása. Megyénkben 44 szivattyútelep van részben FVM- , részben társulati kezelésben, amelyeknek a mű­ködőképességét felülvizsgálták, és folyamatos tisztítják meg őket a hótól és a jégtől - hangsú­lyozta a szakember. __ __ ___________________ IFOLYTATÁS AZ S. OLDALONI Röv iden VENDEG MLSZ-ELNÖK. A megyei közgyűlés elnöke, Tokár István hétfőn fogadta a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökét, dr. Bozóky Imrét (balra), aki a megyei szövetség elnökségének meghívására ér­kezett Szolnokra. Részletek a 13. oldalon fotó: mj Börtönre ítélt szülők Nem biztosították a gyerek speciális ellátását Bűnügy A most hétéves kisfiú egy ku­tyaharapásnak „köszönheti”, hogy biztos helyre, speciális nevelőintézetbe került. Szüle­it azért ítélte el a bíróság, mert a kicsi speciális ellátá­sáról nem gondoskodtak. A megrázó történet, legalábbis annak a hivatalos része 2000 júli­usában kezdődött azzal, hogy az akkor 4 éves kisfiút súlyos sérü­léssel szállították a megyei kór­házba. A gyereket a Jászberény melletti tanyán élő család házőr­ző kutyája marta meg játék köz­ben. A kis sebesült esetére maga a kórház hívta fel a hatóságok fi­gyelmét. A jászberényi városi gyámhivatal a történtek miatt fel­jelentést tett a rendőrségen a szü­lők ellen. A Jászberényi Rendőr- kapitányság azonban megtagad­ta a nyomozást. Ennek oka az volt, hogy a feljelentésben sze­replő körülmények miatt nem volt megállapítható a szülők fele­lőssége, mivel a kutya a gyere­kektől elkülönített helyen volt, tehát csupán baleset történt. Az esetről akkoriban lapunk is hírt adott. A kisfiú rémes életkö­rülményeit már csak ezért is foko­zott érdeklődés övezte. Döbbene­tes információk láttak napvilágot. A gyermek először a kórházban, a kezelését követően állt fel két lábra. Beszélni sem tudott, és az ételt állatok módjára falta. A rend­őrségi határozatot a megyei fő­ügyészség felülvizsgálta. Arra a következtetésre jutottak, hogy ha nem is konkrétan a kutyahara­pásban, de egyéb súlyos mulasz­tások miatt kimutatható a szülők felelőssége. 2000 decemberében tehát kiskorú veszélyeztetésének alapos gyanúja miatt elrendelték a nyomozást. Nem egészen egy év múlva a vádirat is elkészült. A szülőket azzal vádolták, hogy nem tettek eleget a kötelezettsé­geknek. A kisfiút, aki korábban intézetben nevelkedett, hazavit­ték. Már akkor felhívták a figyel­müket arra, hogy a gyereket rend­szeresen hordani kell a speciális gondozást nyújtó óvodába. A szülők ugyan vállalták ezt, ám en­nek egyszer sem tettek eleget. Szakértők megállapították, hogy a kisfiú elmaradott állapotának ez a mulasztás is oka volt. A bíróság osztotta ezt a véleményt és meg­állapította a szülők bűnösségét. Az anya 1 év 8 hónap, az apa, mi­vel korábban már volt büntetve, 1 év 10 hónap felfüggesztett bör­tönbüntetést kapott. Szülői fel­ügyeleti jogukat is megszüntet­ték, a gyerek intézetbe került. Az ítélet ellen nem fellebbeztek, így a Szolnoki Városi Bíróság döntése jogerőre emelkedett._________hoy CSAPADÉK MAR NEM VÁRHATÓ Részletek a 11. oldalon 03053 9 >770865 915023 XIV. évfolyam, 53. szám 2003. március 4., kedd www.ujneplap.hu Jasz-Nagykun-Szolnok megyei napilap Ara: 75 Ft, előfizetve 53 Ft VENDÉGSÉGBEN. A fegyver neki Orczy Anna Általános Isko­la 18 tanulója nemrégen viszont- látogatást tett dr Hámori József­nél. A Magyar Tudományos Aka­démia Fegyvemeken született el­nökhelyettese a Semmelweis Or­vostudományi Egyetem antropo­lógiai intézetében az agykutatás­ról tartott előadást a fiataloknak, majd együtt megtekintették az OTE antropológiai múzeumát. A fegyvemeki diákok látogatásuk végén az üvegfestő szakkör által készített Csonkatomyot ábrázoló képpel ajándékozták meg a pro­fesszort. MG AKADÁLYOK. Már csak admi­nisztratív okok akadályozzák a helyi buszközlekedés beindítá­sát Tiszaföldváron. Ha minden engedély megérkezik, úgy azon­nal indulhatnak a már a telepü­lésen lévő buszok, pe MENEDZSEL. A Nagykun Együttműködési Társulás tele­püléseinek ügyeivel, pályázatai­val is foglalkozik Kiss Csaba kis­térségi menedzser, akinek irodá­ja a kisújszállási városházán ta­lálható. ■ „KEVI VARÁZSLAT” Gy. Vad Erzsébet festőművész munkáiból nyílt kiállítás a hét végén Túrkevén, a Finta Múzeum Vadász Pál ki­állítótermében. A „Kevi Varázslat” című tárlat bemutatója alkalmá­ból Németh István, a Keviföld Alapítvány elnöke méltatta az alkotó munkásságát, míg Könnyűné Gion Ida a városban 120 esztendeje született Finta Gergely szobrászművészről tartott megemlékezést. BEKÜLDÖTT FOTÓ Öt hét a népszavazásig Voksolás — 2003 Április 12-én, öt hét múlva népszavazás dönt arról, hogy Magyarország tagja legyen-e az Európai Uniónak. Ügydöntő népszavazásról van szó, tehát ennek az eredményétől függ európai uniós tagságunk. A szava­zás akkor lesz eredményes, ha ér­vényesen szavaz a választópolgá­rok több mint a fele, de legalább az összes választópolgár több mint egynegyede a megfogalma­zott kérdésre azonos választ ad. Ez a kérdés pedig: „Egyetért-e az­zal, hogy a Magyar Köztársaság az Európai Unió tagjává váljon?” A választási szervek megkezd­ték az előkészületeket. A szava­zás megyénkben 78 településen 416 szavazókörben zajlik majd le. A megyében a február végi adat szerint 334 825 választópol­gár él. A választói névjegyzéket március 25-e és április 1-je között lehet megtekinteni a polgármes­teri hivatalokban. A választói névjegyzékbe történt fölvételről a választópolgárok március 20-a és 27-e között értesítést kapnak. Fel­szólamlásra március 25-től ápri­lis 1-én 16 óráig van lehetőség a helyi választási iroda vezetőjé­nél, azaz a jegyzőnél. A választá­si szervekbe delegált tagjaikat az országgyűlési képviselőcsoport­tal rendelkező pártok március 27- én 16 óráig jelenthetik be. Aki már tudja, hogy április 12- én nem a lakóhelyén tartózkodik, de szavazni akar, az április 10-én 16 óráig kérhet igazolást a lakóhe­lye szerinti jegyzőtől. Ez lehetsé­ges személyesen, megbízott útján és ajánlott levélben is. Ez utóbbi esetben azonban a levélnek ápri­lis 7-én 16 óráig meg kell érkeznie a jegyző hivatalába. __________ba TE LJES BELSŐ FELÚJÍTÁS. Elkészült a jászkiséri orvosi rendelő belső felújítása, már csak a legapróbb csinosítások vannak hátra. A több mint tízmilliós beruházáshoz közel egymilliót adott az Országos Cigány Önkormányzat. A többi pénzt fele-fele arányban a község és a Területfejlesztési Tanács állta. fotói mj Visszatértek a kályhához Tovább tekeredik a „ladányi tengeri kígyó” Jövő héten tartják Budapesten a Magyar Bálint oktatási mi­niszterrel szemben a ladányi iskolaügy kapcsán múlt évben indított per első tárgyalását. Mindeközben megkezdődött az alapítványi iskola szeptemberi indításához szükséges enge­délyeztetési eljárás. szeptemberi indítását. Ezzel kap­csolatban az alapítvány beperelte a minisztert, mert szerintük a tör­vény erre nem ad lehetőséget az oktatási tárca vezetőjének. A per tárgyalása március 11-én Buda­pesten veszi kezdetét. Mint azt Bankó István polgármestertől JÁSZLADÁNY Tavaly ősszel Magyar Bálint leál­lította a ladányi alapítványi általá­nos iskola OM-azonosító számá­nak kiadását, amivel megakadá­lyozta az iskola normatív finan­szírozását, illetve az intézmény megtudtuk, a helyiek továbbra sem tettek le az alapítványi iskola indításáról, s felmérték az új in­tézmény létrehozásának támoga­tottságát. Közel kettőszázan alá­írásukkal hitelesített szándéknyi­latkozatot tettek arra, hogy ha in­dul az új iskola gyermeküket, oda íratnák. Az engedélyeztetési eljá­rás megindult, s a pertől függetle­nül halad a maga útján, hogy szeptemberben megkezdhesse munkáját az új iskola. IFOLYTATÁS AZ S. OLDALON)

Next

/
Oldalképek
Tartalom