Új Néplap, 2003. február (14. évfolyam, 27-50. szám)

2003-02-01 / 27. szám

i IDŐ VÁRHATÓ Részletek a 16. oldalon 9 770865 915061 03027 * 00 00 HÉTFŐTŐL - PÉNTEKIG 8-16 óráig előfizethet az néplap ra az alábbi zöldszámon: A hívás Önnek ingyenes. RIPORT Két katona kötődése Nem tudni, hogy a katonaságnál van-e fontosabb beosztás, mint a szajoli Szabó Zsigmondé. 4. oldal ALMA MATER Mai lapunkban a szolnoki Gép­ipari, Közlekedési Szakközép- és Szakiskola és a Szolnok Váro­si Kollégium mutatkozik be. 7, 11. oldal ________Röviden______ „A GRÁRCSÚCS”. Az agrár tárca első embere és helyettesei az utóbbi évtizedekben egy­szerre még sohasem tették tisz­teletüket Szolnokon. Február 5- én azonban Németh Imre mi­niszter, Mészáros Gyula és Szanyi Tibor államtitkárok ér­keznek a megyeszékhelyre, hogy beszámoljanak az ágaza­tot érintő tervekről, intézkedé­sekről. Csütörtökön Székesfe­hérváron rendeztek hasonló ag­rárcsúcsot, ahol a tárca vezetői a dunántúli termelőket tájékoz­tatták. A szolnoki rendezvé­nyen az alföldi megyék gazdál­kodóinak ismertetik terveiket, illetve válaszolnak a felmerülő kérdésekre, lz LAKÓPARK. Kunszentmárton- ban a Széchenyi-lakótelep mel­letti egy hektáros területen sze­retne lakóparkot építeni egy cég. A 132 millió forint összér­tékű beruházás során tizenhá­rom lakás épülne fel. pe Otthonházat avattak Segítség a hajléktalanoknak Szolnok Több mint egy év után bővült az átmeneti férőhelyek száma a városban, miután tegnap felavatták a Gyopár úti Hajlék Otthonházat. A létesítmény az önálló jövedelemmel ren­delkező hajléktalanok társa­dalomba történő visszatéré­sét szolgálja. Bár az épület nyolc ember befoga­dására alkalmas, egyelőre öt, saját jövedelemmel rendelkező rászo­ruló veheti birtokba a házat, amely a társadalomba való újbóli beilleszkedést segíti - tájékoztat­ta a megjelenteket a Humán Szol­gáltatóközpont igazgatóhelyette­se. Horváth Istvánná elmondta: a lakók két éven át önfenntartók lesznek, és takarékoskodnak majd. Barta István alpolgármester köszöntőjében emlékeztetett: 2001 novemberében alakították ki Szolnokon az első félutas házat, amelynek eddigi működésével kapcsolatban kedvezőek a tapasz­talatok. Éppen ezért jelentős ered­mény, hogy a szaktárca pályázati programjába ismét bekapcsolód­va a Humán Szolgáltatóközpont az önkormányzattal közösen le­hetőséget teremtett a Hajlék Ott­honház életre hívására, amely a lakók felkészítésével együtt közel nyolcmillió forintba került. Ehhez képest elenyészőnek tűnhet az a félmillió forint, amellyel a város a közelmúltban soron kívül támo­gatta a téli kríziskezelést. Ám a szakemberek áldozatos munkája mellett a gyorssegélynek is kö­szönhető, hogy eddig egyetlen utcai hajléktalan sem fagyott meg a megyeszékhelyen. __________________________buoAhy Az első lakók Horváth Istvánnétól vették át a Hajlék Otthonház kulcsait FOTÓt BAKOS JUDIT Áprilisban népszavazás az EU-ról Véleménynyilvánítás Mint ismeretes, április 12-én szavaz az ország lakossága arról, hogy belépjünk-e az Eu­rópai Unióba. Az alábbiakban a szavazás előkészületeiről és lefolyásáról lesz szó. Minden választó azonos szavazó­lapot kap, amelyen egyetlen kér­dés szerepel majd: „Egyetért-e az­zal, hogy a Magyar Köztársaság az Európai Unió tagjává váljon?” Felelni „igen”-nel és „nem”-mel lehet. A népszavazás ügydöntő jellegű, azaz annak az eredmé­nyétől függ, hogy Magyarország az unió tagja lesz-e. A szavazás akkor eredményes, ha á'. érvé­nyesen szavazó választópolgár­oknak több mint a fele, de leg­alább az összes választópolgár több mint egynegyede a megfo­galmazott kérdésre azonos vá­laszt adott. A végeredményt az Országos Választási Bizottság állapítja meg a szavazóköri jegyzőkönyvek összesítése alapján. Az Országos Választási Bizottság, a terüleü vá­lasztási bizottságok és a szavazat­számláló bizottságok megvan­nak, ezek kiegészülhetnek az or­szággyűlési képviselőcsoporttal rendelkező pártok által delegált tagokkal. A megyében a választási iro­dák megkezdték a népszavazás szervezési, igazgatási és számí­tástechnikai előkészületeit. Ké­szül a választási névjegyzék, amelyet március 25-től április 1-ig tesznek közszemlére. A választó- polgárok március 20. és 27. kö­zött értesítőt kapnak a névjegy­zékbe történő felvételükről. Önrabló postás Ujszász Újra fizetőkész a kórház Szolnok DISZNÓTORON A TÁRSULAT. Hagyományos év eleji disznóvágá­son vett részt tegnap a szolnoki Szigligeti Színház társulata a tisza- várkonyi alkotóházban. Szikora János igazgató (képünkön jobbról) két darabot is hasított egy csapással a pecsenyének-, kolbásznak-, hurkánakvalóból. fotó: cs. i. Kevés a „vagyonérdeklődő” Tavalyi 145 millió forintos adósságállományát mostan­ra ledolgozta a szolnoki MÁV Kórház, így újra a jól fizető intézmények közé tartozik — jelentették be teg­nap sajtótájékoztatón a kór­ház vezetői. Nehéz időszakon jutott túl az in­tézmény - kezdte Imre Anikó fő­igazgató -, mostanra az adósság- állomány megszűnt, gyakorlati­lag naprakész fizető az intéz­mény. Ä tervek szerint a közeljö­vőben együttműködési megálla­podás születik a kórház tulajdo­nosa, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, illetve megyénk önkormányzata között. A február 21-i közgyűlés tár­gyalja azt a megállapodásterve­zetet, amely alapján a mozgás- szervi betegségek csoportja átke­rül a megyei Hetényi Géza Kór­házból is. Ezzel párhuzamosan viszont megszűnik a nőgyógyá­szati, fül-orr-gégészeti és gaszt- roenterológiai fekvőbeteg-ellátás a MÁV Kórházban. A közeljövő­ben megvalósítási terv készül az átcsoportosítás elvégzésére, s várhatóan 2004. január 1-jétől kerül sor a teljes szerkezetváltás­ra. Miközben az intézmény ledol­gozta adósságállományát, fel- jesztésekre, sőt jutalmazásokra is lehetőség nyílott. Március 31-ig befejeződik néhány osztály festé- se-mázolása, illetve a vizesblokk­ok felújítása. Decemberben más­fél millió forintnyi jutalmat fizet­tek ki, januárban pedig a törvé­nyileg előírt 13. havi fizetést is át­utalták a dolgozók számlájára. Nem az intézmény szűnik meg tehát - amiről a rémhírek szóltak -, hanem a bizonytalan helyzet, újra stabil, jól működő kórházzá válik a MÁV Kórház. Kirabolták az újszászi pos­tást — értesült a rendőrség csütörtökön. A nyomozók azonnal megkezdték a sú­lyos bűncselekmény elkövetőjének felde­rítését. Csakhamar rájöttek arra, hogy azt a „kirabolt” kéz­besítő személyében már meg is találták. Miután a postás főnö­keinek beszámolt az őt ért rablótámadásról, az újszászi postahivatal értesítette a rendőrséget. A Szol­noki Rendőrkapitányság és az Új­szászi Rendőrőrs nyomozói meg­kezdték a bűncselekmény sértett által megjelölt helyszínén a szemlét, és hozzáláttak a 25 éves fiatalember tanúkénti kihallgatá­sához. A postás elmondta, a városban végezte munkáját, amikor egy motoros megfenyegette őt, és ar­ra kényszerítette, hogy adja át a táskájában lévő több százezer fo­rint készpénzt. Mint az Karakas László alezredes, rendőrkapi­tánytól megtudtuk, azon túl, hogy a helyszínen nyomát sem találták a támadásnak, tapasztalt munkatársainak több furcsaság is feltűnt a postás vallomásával kapcsolatban. A hallottak alapján ------------ joggal merült fel ben­nük a kérdés: valóban megtörtént a bejelen­tett bűncselekmény? A kihallgatás megkez­désétől számítva kö­rülbelül egy óra múlva már fordult a kocka: a panaszos gyanúsítottá vált. A postás ugyanis töredelmes vallomást tett, és elmondta, valójában nem rabolták ki, hanem ő maga dugta el a 700-800 ezer forint körüli összeget, hogy abból saját tarto­zásait kiegyenlítse. A gyanúsított megmutatta a rendőröknek, hová rejtette el a pénzt, amit megtalál­tak és lefoglaltak. Ellene sikkasz­tás alapos gyanúja miatt indult büntetőeljárás, de a rendőrség feljelentést tesz hatóság félreve­zetése miatt is. Az eljárás során vizsgálják a postás korábbi tevé­kenységét is. Ne m pestis — brucellózis Megyei információ Cáfolta azt az elterjedt hírt dr. Péter István megyei fő­állatorvos, miszerint Romá­niából behurcolt sertéspes­tist észleltek volna me­gyénkben. Ezzel szemben kevésbé veszé­lyes sertésbrucellózist mutattak ki egy mezőtúri állományban; a fertőző gócot tegnap felszámol­ták. Mintegy száz kocát és szapo­rulatát semmisítettek meg csütör­tökön és pénteken Mezőtúron egy magángazdaság sertéstele­pén, mert pár nappal korábban brucellózist észleltek az állatok­nál - tudtuk meg dr. Péter István megyei főállatorvostól. _____ IFOLYTATÁS AZ 5. OLDALON} Szo lnok Az önkormányzati képviselők­nek tegnapig kellett nyilatkozni­uk vagyonukról. A tavaly októ­berben megválasztott település­vezetők immár másodszor vallot­tak anyagi helyzetükről. Akkor minden szolnoki városatya idő­ben leadta bevallását. Tegnap azonban a délelőtti órákban még a képviselő-testület négy tagjá­nak nyilatkozata hiányzott. Kri- zsa Sándor jegyző azonban úgy vélte, hogy azok is beérkeznek a határidő lejártáig. Annál is in­kább, mert aki a határidőig elmu­lasztana eleget tenni a kötelezett­ségének, az nem gyakorolhatja képviselői jogait, és tiszteletdíjat sem vehet fel, míg nem nyújtja be vagyonnyilatkozatát. Bár a képviselők vagyonnyilatkozatait bárki megtekintheti, ám eddig — mint megtudtuk - kevesen kí­vántak belepillantani a városve­zetők „zsebébe”. _______________TJ A tartalomból: * Az elsőklarinétos * Bea főtérben * Emberpalánták a mély vízben HOLNAP IS MEGVÁSÁROLHATÓ A

Next

/
Oldalképek
Tartalom