Új Néplap, 2003. január (14. évfolyam, 1-26. szám)

2003-01-02 / 1. szám

IDŐ VÁRHATÓ Részletek a 14. oldalon Hangulatos, vidám óévbúcsúztató A megyeszékhely főterén éjfél után magas volt a jókedv és a hangulat Az időjárás 2002 végén nemhogy napról napra, de óráról órára más arcát mu­tatta. A temérdek hó az eny­hébb időben gyorsan elko­pott, több helyen eső, ónos eső hullott, majd az év utol­só óráiban ránk tört a hideg északi szél. Ennek ellenére jó hangulatban teltek el az esztendő utolsó órái, (til­tott) petárdák, pezsgős üve­gek durrogásában nem volt hiány semerre. Megyei körkép Gesztiéknél ez a malac már csak citromot harap Harmincegyedikén este hat kö­rül még gyér volt a forgalom, bár a szolnoki piactér mellett, egy villanylámpa alatt a szőke Anita kitartóan árulta az évbú­csúztató kellékeket.- Az eső ellenére jó a forga­lom - mondta.- Mi mennyibe kerül itt?- A trombita egy százas, az álarc száz-négyszáz, a konfetti ötven, a kalap ötszáz, a na­gyobb trombita kétszázötven. Még egy kicsit bokázok itt, majd beljebb megyek a fairre, a központba, állítólag ott is lesz valamilyen buli. Mi pedig nekieredtünk a megyének és ha csúszkálva is a tükörsima utakon, de elju­tottunk Újszentgyörgy határáig, Dányi Ist- vánék tanyájába. Hárman voltak otthon: a gazda, felesége, Margit, illetve a felesége hetvenöt éves édesanyja.- Csendes ez a szilveszter és akár az éy többi napin, munkával telt el. Elláttuk, me­getettük a jószágot, megfejtük a teheneket és behúzódtunk a meleg konyhába — mondja Dányi István. — En is dolgoztam — vette át a szót a fe­lesége. — Egész nap rétest készítettem, sü­töttem. Nem kevesebbet, mint tizenkét rúd­dal: túróst, almást, répást. Hozzá volt hús­leves, meg kacsasült. Éjfélig nézzük a tévét. Három tévéadó jön be, elég azt figyelni, szidni. — A Himnusz után pezsgős koccintás kö­vetkezik — mondta Dányi úr —, majd a tol­lasbálba megyünk. Mert újév ide, piros be­tűs ünnep oda, a jószág enni kér, ezért öt előtt már csörög a vekker. _____________________________________/FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON) Tisztul a „Tisza-víz” Véget érhet a hét szűk esztendő 1996. január 1-i megalakulása óta peres ügyek garmadaja és tisztázatlan működési feltételek sokasága zavarja a tíz Tisza- tavi település összefogásával létrehozott Tisza-víz Víztermelő és Szolgáltató Kft. működését. ________Tiszafüred_________ La punkban is oldalakat töltené- nek meg azon „adok-kapok” rész­letei, amelyek a legnagyobb, 51,6 százalékos tulajdoni hányaddal bíró füredi önkormányzat és a többi kilenc település által támo­gatott kft. ügyvezetése között zaj­lott. Felemás sikerrel, pirruszi győzelmekkel, hiszen hol a leg­nagyobb tulajdonrésszel bíró vá­ros, hol pedig a kft. csikarta ki a maga igazát. Haszonélvező azon­ban nem volt, csak kárvallott. Ez a zavarosság látszik most letisz­tulni azzal, hogy az új városi ve­zetés gesztusértékű lépésekre szánta el magát a társaság leg­utóbbi taggyűlésén. Mihala Sándor, aki éppen egy peres ügy jogi következménye­ként jó fél évig annak ellenére nem gyakorolhatta ügyvezetői ti­tulusát, hogy ezt a bizalmat ki­lenc település megadta neki, így fogalmazott:- Elsőként azt kell kiemel­nem, hogy mostani kinevezése­met Füred is elfogadta, így meg­szűnt végre az az állapot, amely a kft. működését is törvénytelenné tette az elmúlt jó fél esztendő­ben. _______________IFOLYTATÁS AZ 5. OLDALON) SZ ÉPSÉGEK VERSENYE. A Szolnok Városi Televízió hétfőn este szépségversenyt rendezett a Tisza Szállóban. A zsűri döntése értelmében a győztes a képen 5-ös számot bemutató, kisúj­szállási Bá]iny<atelinjet^kijői^qlás^^ dolgozik, fotó: bugány Nincs csődveszélyben az Aprító A városban szárnyra kapott híresztelés szerint a gazdasági recesszió hatására Jászberény egyik legnagyobb múltra visszatekintő, mintegy 800 főt tisztán hazai, illetve dolgozói gyár Rt. csődhelyzetbe került. Jászberény A Beluzsár András vezérigazgató által közölt tények azonban egy­értelműen cáfolják a pletykákat. Úgy tűnik, több mint 100 millió forintos nyereséget könyvelhet­nek el a gazdasági év zárásakor. Az azonban igaz, hogy nehéz évet hagyott maga mögött a cég. A 95 százalékban exportra terme­lő vállalkozásnak a recesszió egy­értelműen érezhető hatásai mel­lett meg kellett küzdenie az erő­södő forint és az euró árfolyam­különbségéből adódó hátrányok­foglalkoztató vállalkozása, a tulajdonban lévő Aprítógép­kai. Mindezeken túl nem jött jó­kor az sem, hogy a tízéves gyü­mölcsöző együttműködést köve­tően egyik nagy megrendelőjük, a világóriás Caterpillar új, Szent­péterváron felépült gyárába tele­pítette át Jászberényből a föld- munkagépek részegységeinek gyártását. A negatív hatások elle­nére az előzetesen prognosztizált 30 millió eurós (közel 7,3 milliárd forint) árbevételi szintet elérték, az ebből képződő nyereséghá­nyad pedig a tervezettnél jóval nagyobb, több mint 100 millió fo­rintos lesz várhatóan. A nehéz időszakot szigorú költségtakarékossági intézkedé­sekkel, elbocsátások nélkül sike­rült átvészelni. A tervezettnél na­gyobb mértékű a 13. havi juta­lom, s várhatóan - a közgyűlés határoz róla - osztalékot is fizet­hetnek. Erre 2002 elején még nem számítottak. Beluzsár András rámutatott, hogy az Aprítógépgyár Rt. rendel­kezik olyan tapasztalattal és ak­kora tartalékkal, hogy átvészeljen a mostanihoz hasonló gazdasági recessziót. Idén várakozásaik sze­rint ismételten 30 millió eurós ár­bevétellel tervezhetnek, az első félévre már lekötött szerződése­ik, illetve előszerződéseik van­nak. A gépipari cégeknél ennél hosszabb távra alig-alig lehet elő- re látni a folyamatokat. b. cs. Alföldi katedrálisok A piramisokkal egyidősek azok az alföldi földépítmények, ame­lyeket kunhalom néven isme­rünk. Illyés Gyula katedrálisok- nak nevezte őket. Az elmúlt év­tizedekben sok kunhalom esett a pusztító kezek áldozatául, so­kat elhordták, felszántottak. A hozzájuk kapcsolódó legendá­kat már csak kevesen ismerik. A még meglévő kunhalmokról dr. Tóth Albert készített katasztert, gondosan felmérve a halmok állapotát. Az Alföldi katedráli­sok címmel megjelent könyvé­ben elolvashatjuk ezeket a törté­neteket, valamint képeket, raj­zokat is láthatunk a kunhalmok­ról. DE ELISMERÉS A GYORS MUNKÁÉRT. Az országos rendőrfőka­pitány dicséretben és jutalomban részesítette a nemrég Karca­gon történt lövöldözés tettesét gyorsan és sikeresen felderítő rendőröket. A jutalmakat Molnár András rendőr ezredes, bűn­ügyi igazgató (balra) adta át dr. Mihály László őrnagynak, Sző­ke József főtörzszászlósnak és Vígh Bálint főhadnagynak. M. J.

Next

/
Oldalképek
Tartalom