Új Néplap, 2002. december (13. évfolyam, 280-303. szám)

2002-12-02 / 280. szám

(----------------“7-------------------------------------------------\ A aboityi boltja az új üzletsorra költözött. Nyitás december 3-án. Óriási akciók, meglepetések, megdöbbentő árak! Zsolnav márkaboltjában kristályok, rozsdamentes edények 20 % engedménnyel vásárolhatók! Cím: Szolnok Plaza Ady E. út 28/a. Várjuk kedves vásárlóinkat! Emelkedő ingatlanárak Változitlannl a gázos lakások a legdrágábbak Megyii információ Az idei eszendő első hat hó­napjában neghaladta a húsz­milliárd fointot az ingatlan- forgalom. A megyei illetékhi­vatal adata szerint mindez csaknem 2í százalékos növe­kedést jele:. Az elmúlt esz­tendőhöz lépest legnagyobb mértékben a termőföldárak növekedtek Az ingatlanfirgalom és az árak íövekedésétoz hozzájárultak a különböző kdvező kamatozású lakáshitelek, illetve az agrártá­Szolnok belvárosában egy esztendő alatt 30 százalékkal nőttek a lakásárak. Egy gázfűté­ses lakás négyzetméterenkénti ára eléri 120 ezer forintot. De a Tófenék úton még ennél is maga­sabb, 135-180 ezer forintos négy­zetméter árral számolhatnak az otthonra vágyók. Ezzel szemben a megyeszékhely legnagyobb la­kótelepén, a Széchenyin a távfű­téses lakások 80-85 ezer forintos négyzetméter áron cserélnek gazdát. Karcagon, Mezőtúron, Tisza­füreden ennyi pénzért gázos la­kás vásárolható. Csupán Jászbe­Település izolnok zolnok ászberény LAKÁSÁRAK A MEGYÉBEN fűtési mód Ft/négyzetméter gáz 120.000-135.000 távfűtés 80.000-85.000 gáz 120.000 (arcag gáz 70.000-90.000 Mezőtúr gáz 80.000-85.000 Tiszafüred gáz 70.000-75.000 nógatások. Edog Máténé dr., a megye illetKhivatal vezetője szerint azonhn a lakások forgal­mi értékénekemelkedése eltérő volt. A kerelet-kínálati viszo­nyoknak megelelően a legmaga­sabb árak Szlnokon és Jászbe­rényben a gzfűtéses lakások esetében alakúak ki. rényben alakultak ki a szolnoki­hoz hasonló árak. A jász fővárosban tavaly volt tapasztalható jelentősebb ár­emelkedés, így ott egy-egy bel­városi lakást négyzetméteren­ként 120 ezer forintért értékesí­tenek. _______________(FOLYTATÁS AZ 5. OLDALONI ADVENTI JjTSZÓHÁZ. Zsúfolásig megtelt szombaton a szol­noki Napsujir Gyermekház, ahol adventi népszokásokat fel- elevenítő játzóház várta a gyermekeket és szüleiket, fotó: b. j. Mnjel a padláson Kutya szagolta ki a tyúktolvajt Knderes Csütörtökrevirradóra meg­csappant akenderesi ba­romfiólak Ikóinak száma. A tyúktolva több portát is meglátogatct, zsákmányá­val azonbn menekülni tényszerűit A gyanúsított lázáig nyonkivető kutya ezette el a entóröket. A tolvaj több laronfiólat is felke­resett körútja soán, ám valaki megzavarhatti, mrt mint utólag kiderült, többek seme láttára ár- ton-bokron á mnekült a tyú- okkal teli zsikjáal. A rendőrök íyomkövető lutyt indítottak az gyik lopás telyzínéröl. Az eb neg sem állt add>, míg egy há­zig nem ért. Ott aonban a nyom végét jelezte. A hz ajtaja le volt ikatolva, a rendtök hiába vár­ak, nem jött hazsenki. Mivel a utya jelzése egértelmű volt, ért a bűnüldöző joggal feltéte- T.ték, hogy a leal ajtó mögött ■gis csak akad'alami, ami a iklopáspkkal sszefüggésbe ható. Ám mégnielőtt beha­toltak volna, gondoskodtak bizo­nyos jogi lépésékről. Dr. Mihály László őrnagy, a Karcagi Rendőrkapitányság bűn­ügyi osztályvezetője elmondta, elsőként a helyi önkormányzat segítségét kérték a lakat lefűré- szeléséhez. Egy ügyvéd szemé­lyében eseti gondnokot is bevon­tak, az ő jelenlétében tartották meg a házkutatást. A rendőrök­nek jó volt a sejtésük: a házban megtalálták a tyúklopáshoz hasz­nált tollas és véres zsákot. Miu­tán végeztek, a gyanúsított házát ugyanolyan gondossággal zárták le, mint ahogyan azt felnyitották. Közben folyt a környéken a nyo­mozás, így találták meg a gyanú­sított szomszédjának padlásán az elcsent és elvágott torkú szárnya­sokat. A menekülő tettesről a szemtanúk által adott személyle­írás azt támasztotta alá, hogy va­lóban a lelakatolt házban lakó férfit kell keresni. A 37 éves K. Sándor, aki korábban már több alkalommal is bajba került ba­romfilopások miatt, egyelőre nem tért haza, ezért körözést ad­tak ki ellene. hgy Az egészséges élet jegyében Jászberény A Déryné Művelődési Központ évek óta megszervezi az „Egészséges Életmód­ért” rendezvénysoro­zatot. Ennek kereté­ben számos előadást, bemutatót, konferen­ciát tartottak a napok­ban. Az eseménysor zá­rásaként immár má­sodik alkalommal hir­dették meg a natura- napot. A kiállítással, bemutatókkal, ta­nácsadással, előadá­sokkal tarkított ren­dezvényen az egész­séges életmódhoz ve­zető út számos lehe­tőségével ismertették meg az érdeklődőket. A tegnap elhangzott hat előadás az egész­séges táplálkozással, az allergiával, a pár- kapcsolatokkal, a megfelelő gyógysze­rekkel foglalkozott. A Jászsági Vendéglátók Egyesülete reform­konyhai bemutatókkal jelentke­zett, ahol egészséges cukrászsü­teményeket, a salátakészítést, Kellenek-e kórházi gyászszobák? Mint már ismert, gyászszobák kialakítását kezdeményezte a Miniszterelnöki Hivatal ro­ma ügyekkel foglalkozó államtitkársága az egészségügyi miniszternél. Néhány megyei kórházigazgatótól azt kérdeztük, mit szólnak az ötlethez. Egészségügy A Miniszterelnöki Hivatal illetékesei azt szeret­nék, ha a kórházakban lennének olyan helyisé­gek, ahol az elhunytak családtagjai a kórház sze­mélyzetét és a betegeket nem zavarva gyászol­hatnák hozzátartozójukat. Berki Judit, a Minisz­terelnöki Hivatal helyettes államtitkára szerint így elkerülhetnék a gyöngyösi kórházban történ­tekhez hasonló konfliktusokat, ahol rendőrök és gyászoló romák között tört ki verekedés. Mint is­mert, a gyöngyösi Bugát Pál Kórházban tömegve­rekedés volt a hozzátartozójukat a kórteremben jajveszékelve gyászoló romák és a kórház kérésé­re kivonuló rendőrök között. A Miniszterelnöki Hivatalon belül működő Romaügyi Hivatal az ügyben levelet írt Csehák Judit egészségügyi mi­niszternek. A hírrel kapcsolatban megkerestünk néhány megyénkbeli kórházvezetőt, hogyan vé­lekednek a javaslatról. Dr. Zsembeli József, a karcagi kórház megbí­zott főigazgatója lapunknak elmondta, az általa vezetett intézményben egyelőre nincs meg a gyászszoba kialakításának lehetősége. Bár a gyöngyösihez hasonló szituáció már náluk is elő­fordult, de szerencsére rendőrségi közbeavatko­zásra nem volt szükség, a helyzetet megoldották a rendészek. A jelenleg zajló kórházrekonstrukció miatt na­gyon szűkös a hely, így egyelőre nem is gondol­hatnak gyászszoba kialakítására. Karcagon egyébként az úgynevezett hospice ellátást szeret­nék megvalósítani majdan, ha lesz rá lehetősé­gük. Ezen a helyen a haldoklóknak, a gyógyítha­tatlan betegségben szenvedőknek az életből való úgymond kivezetését emberi körülmények kö­zött oldhatnák meg. Ha ez megvalósulna, akkor ezzel együtt lehetne a gyászolás biztosítását is megoldani. /folytatás az 5. oldalon/ SPORT A hét végi sporteseményekről a 12-13. oldalon számolunk be MINDENT BELE „Az ajándék legyen kreatív, s olyan, amiről tudjuk, hogy a megajándékozott örül majd ne­ki”. Milyen egyszerűen hangzik, és milyen nehéz teljesíteni! Még három hetünk van a tökéletes ajándék megtalálására... 7. oldal Röviden PÁLYAFELÚJÍTÁS. A Mávin form közlése szerint a Buda- pest-Cegléd-Szolnok vasútvona­lon pályafelújítást végeznek de­cember 14-ig. A munkák ideje alatt néhány személyszállító vo­nat módosított menetrend sze­rint közlekedik, ta HAMZA-KIÁLLÍTÁS. Hamza D. Ákos festőművész munkái­ból nyílik kiállítás hétfőn dél­után öt órakor a Ceglédi Galéri­ában. A tárlatot a jászberényi Hamza-gyűjtemény és Jász Ga­léria igazgatója, B. Jánosi Gyön­gyi nyitja meg A festőművész alkotásait december 22-ig tekinthetik meg az érdeklő­dők. BCS ZÁRJEGY NÉLKÜL. Az uniós előírásokhoz igazodva megvál­tozik január 1-től a jövedéki adóról szóló törvény. A törvény értelmében jövő év január 1-től megszűnik a borok zárjegye. Ebből az is következik, hogy egy ideig egymás mellett árul­ják a zárjegyes és a zárjegy nél­kül palackokat. A vegyes forgal­mazás határideje azonban még nem ismert, ta MINŐSÉGTANÚSÍTVÁNY. ISO 9001, 2000, valamint HACCP tanúsítványokat kapott a szolnoki Alcsired Szarvasmar­ha-tenyésztő Kft. Ennek apro­póján a minap ünnepséget szer­vezett a cég, amelyre meghív­ták annak a hét tejtermelő gaz­daságnak a képviselőjét is, akik az országban elsőként építették ki minőségbiztosítási rendsze­rüket. LZ ■ Teherautók ütköztek Súlyos közúti közlekedési balesethez ri­asztották vasárnap a szolnoki tűzoltókat és a mentőket. Kora délelőtt a 4. számú főút elkerülő szakaszán egy tehergépko­csi és egy nyerges vontató frontálisan összeütközött. Egy személy a roncsok közé szorult. A tűzoltóság tizenhét fővel és öt gép­járművel — köztük műszaki mentővel és daruval — vonult a helyszínre. A tűzol­tók elsődleges feladata a gépkocsivezető kiszabadítása volt a felismerhetetlensé- gig összeroncsolódott teherautó vezető­fülkéjéből. A baleset következtében a beszorult tehergépkocsi vezetője súlyos, míg a nyerges vontató gépkocsivezetője könnyű sérüléseket szenvedett. A mű­szaki mentés időtartama alatt teljes útle­zárásra volt szükség. A vizsgálat szerint a balesetet a tehergépkocsi vezetője okozta. A reggeli ködben kocsisort kez­dett előzni, ekkor ütközött a szemből jö­vő kamionnal. A szolnoki tűzoltóknak idén ez volt az ezredik bevetésük. FOTÓ: TŰZOLTÓSÁG Jász-Nagykon-Szolnok megyei napilap Sok érdeklődőt vonzottak a zöldségszobrász látványos alkotásai fotó* sárközi jános zöldségszobrászatot, az asztalte­rítés új lehetőségeit ismertették meg az érdeklődőkkel. A notura-napon összesen 21 kiállító tárta a közönség elé ter­mékeit, köztük táplálék-kiegészí­tőket, természetes alapanyagú fekhelyeket, edényeket, gyógyá­szati segédeszközöket. ______________________________BARKA CB.

Next

/
Oldalképek
Tartalom