Új Néplap. 2002. november (13. évfolyam, 255-279. szám)

2002-11-02 / 255. szám

PostaBank Takarékszámla akár évi 8,5% kamattal (EBKM: 2,52%-8,77%) *1 millió forint feletti összegre ( MEGEMLÉKEZÉS. Ökumenikus halottak napi megemlékezést tar­tottak tegnap délután Szolnokon, a Körösi úti temető ravatalozójá­ban. Az ünnepi szertartást - amelyben a Bartók Béla Kamarakórus is közreműködött - a történelmi egyházak helyi képviselői tartották. FOTÓ: BUGÁNY JÁNOS „Szolnok közös otthonunk” Megalakult a megyeszékhely közgyűlése PORTRÉ Véletlen apróságok Van egy szólás­mondás, misze­rint az eső és a gyerek akkor jó, amikor jön. 5. oldal GÁZROBBANÁS. Robbanás történt egy angyalföldi lakásban a gázvezeték javítása közben. A szerelők a régi vezeték eltávolí­tása előtt elzárták a gázt, majd a csőből kiengedték a maradé­kot. A fémcső elvágása közben keletkező szikra berobbantotta a gáz és a levegő keveréket. Egy munkást súlyos égési sérülé­sekkel kórházba szállítottak, mti MAMMUT-TÜZ. A budapesti Mammut I. bevásárlóközpont egyik éttermében pénteken ki­gyulladt egy olajsütő. A tűznek nagyobb volt a füstje, mint a 'ángja. amelyet így gyorsan elol- tottak a kivonult tűzoltók, wn ■ Korszerűsített pályaszakasz Újszász A vasútállomás körüli pá­lyarekonstrukciós munká­latok miatt még továbbra is tart a részleges vágányzár a városnál. Mint azt Drávucz Sándor helyet­tes állomásfőnöktől megtudtuk, a Magyar Államvasutak Rt. ren­dületlenül végrehajtja az év ele­jén kidolgozott országos terület- rendezési tervét. A nyomvona­lak korszerűsítése az újszászi pályaszakaszt is érinti, mellyel ez a vonal is alkalmas lesz a nagy sebességű vasúti közleke­désre. Egy hosszabb vonalon vá- gánypárcserét hajtottak végre a szakemberek, és kisebb utó­munkálatok híján már a vasúti peron is elkészült az állomás­nál. A pályamunkások addig dolgoznak majd a pályaszakasz további korszerűsítésén, amíg azt az időjárás megengedi, ám december 15-ével mindenkép­pen feloldják majd a vágányzá­rat. A munkálatokat tavasszal folytatják. A helyi önkormány­zat szorgalmazza egy, gyalogo­sok számára biztonságos aluljá­ró megépítését is, ám a MÁV er­re a felvetésre még nem reagált. Magyarország legkorábban 2010 után csatlakozhat a kontinens gyorsvasúti rendszeréhez, m. c. Agrarium: még megvan... Karcag A mezőgazdasági tárca azt tervezi, hogy a jövőben a gaz­da csak akkor kap támoga­tást, ha előtte részt vett a kije­lölt tanfolyamon. Többek kö­zött ez is elhangzott azon a csütörtöki tanácskozáson, amelyet a Szentannai szakkö­zépiskolában tartottak. Z. Tóth György igazgató köszön­tőjében elhangzott, az iskola im­máron 103 éve képzi a Nagykun­ságban élő gazdák gyermekekeit, hogy a térségnek naprakész tu­dással rendelkező szakembere­ket adjanak, hogy a diákok meg­feleljenek az egyre szigorodó kö­vetelményeknek. Emellett a gaz­dák részére is rendszeresen tarta­nak szakmai napokat. Dr. Magda Sándor, a gyöngyö­si főiskola főigazgatója, a parla­ment mezőgazdasági bizottságá­nak elnöke előadásában áttekin­tette az elmúlt fél évszázad me­zőgazdaságot érintő változásait, majd arról szólt, hogy a ’90-es évekre a politika mindenkori ját­szótere lett az ágazat, mely míg néhány évtizede befizető volt, ma feléli azt is, amit eddig meg­termelt. Ma külföldön úgy be­szélnek a magyar mezőgazdaság­ról: még van. Ennek ellenére a csatlakozás után hazánknak két nagy lehetősége lesz: a mezőgaz­daság és az éltető környezetre alapuló turizmus, idegenforga­lom egysége — vélte a szakember, aki szerint a szektorsemleges po­litizálásra kell áttérni. A támoga­tások mellett tudásra is szükség lesz. Meg kell teremteni azokat a tudásközpontokat, ahol képezni lehet a gazdákat. A tárca azt ter­vezi, hogy a jövőben a gazda csak akkor kap támogatást, ha előtte részt vett a kijelölt tanfo­lyamon. Ehhez januártól régiós képzési központok és szakta­nácsadói hálózatok alakulnak majd. A kormány várhatóan még idén meghirdeti az agrárpolitikai cselekvési program elkészítését, mert az ágazat nem viseli el ezt a hektikus gazdálkodást.- Tudjuk, hogy az EU-ban lesznek számunkra kritikus pon­tok, de hosszú távon ezek nem érvényesülhetnek, és a csatlako­zás előnyeinek a fiatalabbak lesz­nek az óriási haszonélvezői - vélte dr. Magda Sándor. Dr. Blaskó Lajos, a karcagi ku­tatóintézet igazgatója úgy vélte, ma nem a természetátalakító programoknak van jövője, ha­nem a lehetőségekhez alkalmaz- kodó mezőgazdaságnak. ____oa El őször ülésezett az új közgyűlés FOTÓ: CS. I. Megtartotta alakuló ülését az újonnan megválasztott szolnoki közgyűlés, és megválasztotta az alpol­gármestereket és a bizott­ságokat. Szolnok A közgyűlés Csépány Sán­dor korelnök vezetésével kezdte meg ülését. Dr. Mosonyi Géza, a helyi választási bizottság elnöke tájékoztatta a képviselőket a választásról, többek között arról is, hogy az a 3. számú választókerü­let kivételével mindenhol érvényes volt. Ott 30 napon belül új választást tartanak. így a közgyű­lésnek jelenleg csak 26 tagja van. Tájékoztatója után dr. Mosonyi Géza fogadta Botka Lajosné polgármester esküjét, majd eskütétele után a pol­gármester rövid beszéddel átvette az ülés vezeté­sét. — A szolnokiak szabad, demokratikus válasz­tásának eredményeként vagyunk itt - kezdte, majd arról beszélt, hogy jobb, boldogabb fejeze­Radócz Zoltán Barta István tét kell nyitni a város életében. Ezt várják a vá­lasztók a közgyűléstől. Ez a törvények és szabá­lyok betartásán túl erkölcsi kötelezettséget is ró a képviselőkre. Munkájuk szolgálat a szó legnemesebb értel­mében. „Szolnok közös otthonunk” - hangsú­lyozta. A politikai csatározásoknak vége, közö­sen kell érte dolgozni. Megerősítette, hogy kész a józan kompromisszumokra, és a hivatal nyitva áll mindenki előtt, aki tenni akar valamit a váro­sért. (FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON! Botka Lajosné Szike nélkül gyógyít A szolnoki Hetényi Géza Kórház sze­mészeti osztálya a közelmúltban kor­szerű lézerkészülékkel gyarapodott. Bár korábban is rendelkeztek már ha­sonlóval, de az időközben elhasználó­dott. Ezt váltotta fel a több mint hatmil­lió forintba került modern gép. Segítsé­gével a szürkehályog-operációk és mű­anyag szemlencsék beültetése után ese­tenként elszürkülő tokot - amibe a mű­anyag lencse kerül - javíthatják ered­ményesen. így a látásromlást okozó hi­bát gyorsan, fájdalommentesen kezel­hetik, hiszen másodpercek alatt, a szemgolyó megnyitása nélkül tökélete­sen javítja a panaszt. Esetenként bizo­nyos típusú zöld hályog kezelésére is Dr. Nagy Zoltán főorvos (balra) és egy beteg az új készülékkel fotó: mj megfelelő lehet. d. sz. m. A tartalomból: * Egy életre „megvesszőzve” * Terror suli után HOLNAP VASARNAP MEGVÁSÁROLHATÓ A VASÁRNAPI i /— Képzési-, továbbképzési ajánlatok 2002. november 7-én, csütörtökön az IBI« MELLÉKLETÜNKBEN Röviden é s M A

Next

/
Oldalképek
Tartalom