Jászkun Krónika, 2002. október (10. évfolyam, 229-254. szám)

2002-10-10 / 237. szám

2002. Október 10., csütörtök TÜKÖR 5. OLDAL M EGY Ráesett Saját autója szerelése közben halt meg egy férfi Budapesten, szerdán, mert feltehetőleg nem járt el szakszerűen. A 25 éves férfi úgy szerelte autóját, hogy nem biztosította megfelelően a gépkocsi alátámasztását, így az ráesett. ■ Mégis lesz szennyvízprogram A címzett támogatások forrásainak közel egyötöde a Jászságé Jászság — Nyolc és félmilliárd forinttal támogatja a kormány 200Í- ban a Jászsági szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztési prog­ramjának első ütemét, valamint kettő milliárddal a Jászapá- tin működő megyei Mészáros Lőrinc Gimnázium és Szakkö­zépiskola teljes felújítását - jelentette be tegnap délután dr. Szekeres Imre a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára Jászbe­rényben tartott sajtótájékoztatóján. lami támogatásra. Az államtitkár kiemelte, hogy miután az előző kormány PHARE-minisztere, Bo­ros Imre javaslatára az ISPA ked­vezményezettjei közül a szenny­vízprogramokat kivették, nincs esély arra, hogy a csatlakozás előtt közösségi pénz felhasználá­sával megindulhasson a jászsági csatornahálózat- és tisztítómű­fejlesztési program. Az októberi kormánydöntést követően az ön- kormányzatoknak kell döntenie a már korábban elkészült tervek át­dolgozásáról, végső soron pedig a parlamentnek kell jóváhagynia - várhatóan jövő év februárjában - a munkálatok finanszírozását. Az államtitkár leszögezte, hogy a ké­szülő 2003-as költségvetésben már szerepeltetik a fejlesztések anyagi kereteit, s várakozása sze­Szatmári Zoltán, Jászberény MSZP-s polgármesterjelöltje meg­hívására Tokár Istvánnal, a párt megyei listavezetőjével, illetve Sós Tamással, a Heves Megyei Közgyűlés szocialista elnökével a Jászság fővárosában közösen tar­tott tájékoztatón Szekeres Imre elmondta, hogy az elkészült kor­mány-előterjesztés szerint a cím­zett támogatásokból 52 önkor­mányzati fejlesztési programot támogatnak összesen 53,5 milli­árd forintos keretösszeggel. A ka­binet döntése még e hó végéig megszüleük. Az országban 12, oktatással összefüggő-, 12 vízgaz­dálkodási, 12 egészségügyi, hét kulturális és nyolc szociális jelle­gű beruházást jelöltek meg az ál­rint — a közbeszerzési eljáráso­kat, tendereztetést követően — 2003 őszén már az építési mun­kák indulhatnak. A Mészáros Lő­rinc Gimnázium kétmilliárdos tá­mogatásából a középiskola teljes felújításán túl az intézményhez kapcsolódó sportcsarnok felépíté­sét is finanszírozza a kormány. A tájékoztató további részében a megjelentek Heves és Jász- Nagykun-Szolnok együttműkö­désének lehetőségeiről szóltak. Sós Tamás egyebek mellett ki­emelte, hogy szándékukban áll megalakítani az érintett megyék képviselőivel a Tisza-tavi Regio­nális Tanácsot, hogy az adódó le­hetőségeket minél jobban kihasz­nálhassák az ország második leg­nagyobb összefüggő vízfelülete körül található önkormányzatok. Tokár István rámutatott, hogy a megyei útfejlesztések közül egy­aránt fontosnak és támogatandó­nak ítélik a 4-es és a 44-es utak teljes rendbetételét, valamint a Jászberényt elkerülő körgyűrű megépítését. BANKA CSABA VÉLEMÉNY BISTEY ANDRÁS Művészsors Van még mit javítani az értékek fölismerésében és elismerésében Elhunyt Szabó László szobrászművész, aki 1959 óta a Szolnoki Művésztelep lakójaként gazdagí­totta munkásságával Szolnok szellemi életét. So­kat adott művészetéből, és nagyon keveset ka­pott érte cserébe. Sorsa leginkább azoknak a 19. századi romantikus művészeknek a sorsára ha­sonlít, akik meg nem értetten, magányosan, olykor nyomorban is remekműveket alkottak. Miközben külföldön sikereket aratott, díjakkal jutalmazták, itt­hon soha nem tartozott a hatalom kedvencei közé, ahhoz túlságo­..—___r.......................................... san öntudatos és szókimondó vo lt. Néha szinte zavarba ejtő szerénysége az önmaga érté­keivel tisztában lévő ember öntudatos szerénysége volt. Nem volt szüksége arra, hogy hangos szóval hirdesse saját zsenialitását, mint olyan sokan teszik, úgy is mondhatnám, hogy volt mire szerénynek lennie. Néha rákényszerült, hogy kérjen, de olyankor sem alázkodott meg, nem kereste befolyásos pártfogók barátságát, és a hatalom ezt nehezen viselte el. Különösen az utób­bi tíz-tizenöt évben fogyott el körülötte a levegő. Amikor hetven­éves lett, a múzeum megtagadta, hogy gyűjteményes kiállítást ren­dezzen a műveiből. Szolnoki és budapesti barátai összefogásából születhetett meg mégis emlékezetes kiállítása a Technika Házában. A mellőzések és a megaláztatások közepette az segített megőrizni lelki egyensúlyát, hogy sok tisztelője és barátja volt, akik megértet­ték, hogy Szabó László nagy művész, és lehetőségeik szerint igye­keztek segíteni neki. A várostól néhány ezer forintos segélyt kapott, holott ő megbí­zást szeretett volna, dolgozni akart. Remélte, hogy a millenniumi szobordömping idején neki is jut legalább egy apró megrendelés, de csalódnia kellett. Hitegetésen kívül nem kapott mást. Halála nagy veszteség, de talán alkalom lesz arra, hogy a város, amely ünnepnapokon olyan büszkén hivatkozik kulturális értékei­re, számot vessen azzal, hogy nem mindig gazdálkodik jól ezekkel az értékekkel. Szabó Lászlóval szemben már nem lehet jóvátenni a mulasztásokat, de sorsa fölhívhatja a figyelmet arra, hogy van még mit javítani az értékek fölismerésében és elismerésében. Világnap volt Szolnok Megkezdődtek Szandaszőlősön a Krúdy Gyula utca fejleszté­sének előkészületei — hangzott el tegnap azon a sajtótájékoz­tatón, amelyet Szalay Ferenc polgármester és Kállai Mária, a választókerület fideszes képviselőjelöltje tartott a helyszínen. zökkenőmentesebbé tétele érde­kében tegnap elkezdődtek az út kiszélesítésének előkészületei. Ennek keretében a Metróép- szolg Rt. szakemberei két héten belül elvégzik a terület felméré­sét. A szakvéleményt is tartalma­zó tervek kidolgozását követően A polgármester és a képviselője­lölt elmondta: a városrész egyik legsürgetőbb, immár halasztha­tatlanná vált feladata a Krúdy Gyula utca fejlesztése. Az itteni közlekedés biztonságosabbá és az önkormányzat lakossági fóru­mot szervez, ahol az érintettekkel közösen születik majd döntés ar­ról: kétirányú maradjon-e az utca forgalma, vagy egyirányúsítsák azt. Mindezek megvalósítása és a szélesítés, járdaépítés, illetve víz- elvezetés kivitelezése jövő év ta­vaszán várható. Ezt követően a beruházás a Kassák Lajos utca rendbetételével folytatódik majd. Szélesítik a Krúdy utat A megyei katasztrófavédelmi igazgatóságon munkamegbeszé­lés keretében emlékeztek meg tegnap a Katasztrófák Csökkenté­sének Világnapjáról. ENSZ hatá­rozat nyilvánította ki a természe­ti katasztrófák, ipari balesetek, nukleáris veszélyhelyzetek meg­előzésének, felszámolásának fontosságát, és jelölte ki - októ­ber második szerdájára - a meg­emlékezés világnapját. A megbe­szélésen elhangzott, hogy az igazgatóság a beavatkozó, koor­dináló képességének erősítése ér­dekében végzi a térinformatikai döntés-előkészítő rendszereire épülő fejlesztéseket, adatbázis- feltöltéseket, valamint az elméle­ti és gyakorlati szakmai képzési feladatokat. Több szakmához kell érteni (Folytatás az 1. oldalról) Mindenesetre ott tolongtak a leg­többen, ahol éppen valamilyen látványos esemény történt. A még ma is tartó rendezvény azonban csak a nyitánya annak a programnak, ami azt a célt szol­gálja, hogy kiállításokon is talál­kozhassanak a diákok leendő is­kolájukkal, szakmájukkal. Októ­berben és novemberben ugyanis a megyei munkaügyi központ mind a nyolc kirendeltségén be­mutatkoznak majd a kiállítók. A rendezvényt megnyitó Csiz- már Gábor, a Foglalkoztatáspoliti­kai és Munkaügyi Minisztérium politikai államtitkára rámutatott: a jövőben az első képesítés meg­szerzésével még nem fejeződik be a leendő munkavállalók kép­zése. A későbbiekben két-három újabb szakmát is meg kell tanul­niuk. - A szaktárca olyan felnőtt- képzési kínálatot kíván teremteni, amelynek keretében mindez megvalósítható — mondta. Csiz- már Gábor a fiatalok figyelmét felhívta: munkába állásukkor meghatározó, milyen idegen nyelvet beszélnek, rendelkeznek- e jogosítvánnyal, számítógépes ismerettel. - Ezek a képességek nélkülözhetetlenek az Európai Unió munkaerőpiacán - mondta. COMENIUS. Német, cseh, magyar diákok találkoztak a héten a Comenius 1 iskolai projekt keretében, a szolnoki Széchenyi Körúti Általános Iskolában. A gyerekek a „Folyók összekötnek” című pá­lyázat keretében tegnap képzőművészeti foglalkozáson vettek részt. FOTÓ: CSABAI ISTVÁN Új gépek A karcagi Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépisko­la, Gimnázium a szakképzési tá­mogatásból két új gépet vásárolt. Mintegy 6,5 millióért egy diag­nosztikai berendezést vehettek. A másik, egy hidraulikus beren­dezés, mely szintén az oktatást szolgálja, ez 5,5 millióba került. Az iskola nyert még pályázaton 5,2 milliót, melyből egy injektá- lót vesznek. A XXL század tech­nikájának megfelelő berendezést tavasszal már működés közben is megnézhetik a diákok. FEJLESZTÉS. Kállai Mária, a Szandaszőlősi Iskola igazgatójának - a 8-as számú választókerület képviselőjelöltjének - javaslatára Szalay Ferenc polgármester megbízta a Metróépszolg Rt. szakem­bereit a Krúdy út szélesítésével és járdaépítésével kapcsolatos tervek elkészítésével. A kivitelezési munkálatokat a jövő év tavaszán megkezdik. (Pouakm hirdeti) 2002-2006 között az új Ipari Parkban 3000 új munkahelyet létesítünk, leaszfaltozzuk az utakat és a járdákat, látványfürdőt létesítünk a Tiszaligetben létrehozzuk a tiszai szabadstrandot, új Idősek Otthonát építünk. Folytassuk együtt, közösen! zalay Ferenc

Next

/
Oldalképek
Tartalom