Jászkun Krónika, 2002. október (10. évfolyam, 229-254. szám)

2002-10-01 / 229. szám

SZAKKÉPZÉSI AJÁNLATOK • Mérlegképes könyvelő • Pénzügyi - számviteli ügyintéző + számítógépkezelő • Ingatlanközvetítő és értékbecslő • Adótanácsadó ■ Társadalombiztosítási ügyintéző, szakelőadó • Személyügyi ügyintéző, gazdálkodó • Pénzügyi számviteli szakelőadó • Vámkezelő • vámügyintéző Tankönyvellátás: Szolnok, Verseghy park 8., könyvesboltunkban. Perfekt Gazdasági Tanácsadó Oktató és Kiadó Részvénytársaság. Szolnok, Verseghy park 8. Tel./fax: 56/422-276 perfekt 4 4xeL*’ ■■ ISO 9001 minőséggel CN 200003 SPORT Megütötték a játékvezetőt Kunmadarason 10. oldal Röviden TELEKÜGY. Lapértesülések szerint a rendőrség ismeretlen tettes ellen büntetőeljárást foly­tat, mert a szolnoki önkor­mányzat állítólag túlságosan alacsony áron értékesítette két évvel ezelőtt azt a területet, amelyre a Szolnok Plaza épült. Tény — tudtuk meg a megyei főügyészségen —, hogy ez év tavaszán valóban érkezett egy névtelen feljelentés a kérdéses telekeladással kapcsolatban az ügyészséghez. Az ügyészség a feljelentést továbbküldte a rendőrséghez, hcy MEGSZÚRTA FELESÉGÉT. 'mberölés kísérlete miatt őrl­etbe vettek a hét végén egy kő­telki férfit a megyei rendőr-fő­kapitányság nyomozói. L Fe­renc 45 éves munkanélkülit az- i zal gyanúsítják, hogy ez év szeptember 29-én kora este Kő­telken a temető közelében egy késsel több alkalommal meg­szúrta a tőle külön élő felesé­gét. A 35 éves asszonyt hét vá­gás, illetve szúrás érte a felső­testén és a karján, állapota sú­lyos, de nem életveszélyes. L. Ferenc gyanúsított a bűncselek­mény elkövetését kihallgatása alkalmával elismerte, mrfk SZÁNTÓBAJNOKOK A Vas megyei Vépen rendezték meg szombaton az országos szántó­verseny döntőjét, ahol nagy si­kerrel szerepeltek a megyénkbe- liek. Nagy váltó-forgató ekézés- ben a jászárokszállási Borbás At­tila lett a győztes, kis ágyekézés- ben pedig a jászkiséri Farkasné Dóka Anikó végzett az élen. A kiséri hölgy jogot szerzett arra is, hogy induljon a Kanadában jövőre megrendezendő szántó- világbajnokságon. mti _____________■ FE STIK A KÉMÉNYT. A Neusiedler Rt. Szolnoki Papírgyárában a hatvan méter magas, téglából épült kémény külső és belső hibáit javították ki a K Vonal Kft. ipari alpinistái. Felvételünk a kémény tetején lé- vő korlát festését örökítette meg._____________________________________fotó. mészáros jános Sz árnyakat kaphat Madaras Ipari parkot, logisztikai központot, vámszab ad-területet terveznek Világtalálmány Tószegről A Tisza menti település nevét tanulja a világ Megyei információ _____________ Kunság _____________ — Elsősorban a Kunmadara­son élők erkölcsi elismeré­sének tartom azt, hogy a kormány újabb száznapos programjában ígértek sze­rint megkaphatjuk a katonai repteret — jelentette ki la­punknak Márki Sándor pol­gármester, aki hozzátette: semmi mással nem lehetett volna pótolni az objektum átadását. Medgyessy Péter miniszterelnök nemrégiben Szolnokon jelentette be: kormánya újabb 100 napos programjának egyik pontja, hogy a használaton kívüli laktanyákat térítésmentesen az önkormány­zatoknak tulajdonába adja át, ha azok vállalják, az ingatlanokat a megjelölt célokra hasznosítják. Egy évtizede küzd Kunmada­ras az egykori katonai reptér hasznosításáért. Márki Sándor polgármester éppen ezért örömét fejezte ki a bejelentéssel kapcso­latban, bár konkrétumokat egy­előre nem ismer. Most csak az vi­lágos, hogy ebben a döntéscso­magban települése is szerepel. Lapunk kérdésére elmondta, meg kell várniuk a konkrét határoza­tot, amiből kiderülhet, valójában a térítésmentesség mit is jelent. Mint ismert, a reptérre már több megvalósíthatósági tanul­mány is készült. Ezek nem vesz­nek kárba, hiszen a törvénynek megfelelően a kötelmek az ön- kormányzatra szállnak. Márki Sándor kijelentette: történelmi le­végleg befejeződhet a reptér há­nyattatásának ügye, és reménye­ik szerint 3-4 év múlva már figye­lemre méltó fejlődésről adhatnak számot. A település ugyanis ipari parkot, logisztikai központot, vámszabad-területet szeretne ki­alakítani. Ezekhez a befektetők már részben rendelkezésre állnak, és még több befektető érkezik majd, ha tényleg az önkormányzaté lesz a 768 hektáros terület, Kö- zép-Európa legjobb egykori kato­nai repterével. Világra szóló eredményt ért el egy tószegi tudományos kuta­tó. Dr. Törőcsik Mihály a na­pokban Szabadkán rendezett találmányok világkiállításán a verseny győztesének járó nagydíjban részesült. A feltaláló, tudományos kutató a víztisztító adszorbensek elneve­zésű találmányával érdemelte ki az első helyet. A dr. Törőcsik Mi­hály által alkalmazott szintetikus vegyületek révén minden eddigi­nél hatékonyabban lehet kiszűr­ni a vízből a különféle szennye­zéseket és a fertőzéseket okozó baktériumokat. A kiadott kommüniké szerint a találmány jelentősége világmé­retű. A Földön ugyanis nagyon sok helyen szenvednek a fertő­zött ivóvíztől. Nem véletlen, ha máris nagy az érdeklődés a talál­mány iránt, amit egyébként Genfben, pár hónappal ezelőtt már ezüstéremmel díjaztak. A szabadalommal kapcsolat­ban már megkereste a tudomá­nyos kutatót Európa első, egyben a világ negyedik legnagyobb víz­tisztító cége. Most Tószeg nevét tanulja a világ — mondta a feltalá­___________JÁSZLADÁNY___________ Új abb fejleménye van az igencsak hosszúra nyúló jászladányi iskolaügynek. A napokban keresetet nyújtot­tak be a Fővárosi Bíróságon. Az alapítványi iskola kura­tóriuma azt szeretné, hogy érvénytelenítsék az Oktatá­si Minisztérium határoza­tát, amelyben megtagadta az Antal Mihály Alapítványi Általános Iskola nyilvántar­tásba vételét. Az iskola kuratóriuma azt kíván­ja elérni, hogy a Fővárosi Bíróság az intézkedés jogszabálysértő mivoltának megállapításával he­lyezze hatályon kívül az Oktatási Minisztérium határozatát, ló, aki azonban szeretné, ha a ma­gyar kormány élne a megvásárlás lehetőségével. A díjról a kutató mellesleg akkor értesült, amikor a 67. születésnapját ünnepelte. Dr. Törőcsik Mihály most még nagyobb jelentőségű találmá­nyon dolgozik. A világ legna­gyobb gyógyszerbirodalma már benyújtotta igényét rá. A tószegi kutató egy szegedi tudós kollégájával együtt 14 éve kísérletezik úgynevezett anti- plazmid vegyületekkel. Ennek lé­nyege, hogy a baktériumok egy idő után ellenállóvá válnak az an- übiotikumokkal szemben. A két kutató létrehozott egy olyan ve- gyületet, amely képes megszün­tetni a baktériumok rezisztenciá­ját. A vegyület antibiotikummal együtt alkalmazva hat. A kísérle­tek előrehaladottak, hazánkban már folyik a készítmény törzs­könyveztetése.- Erre leszek a legbüszkébb, mert ez igazi világszenzáció lesz - fogalmazott a több nemzetközi címmel is elismert tószegi tudo­mányos kutató, a mezőgazdasági tudományok doktora, aki első nemzetközi elismerését 1983- ban kapta környezetkímélő mű­trágyájáért Brüsszelben. amelyben megtagadta az alapít­ványi iskola nyilvántartásba véte­lét - tájékoztatta lapunkat Nagy Gellértné, az iskolát működtető alapítvány kuratóriumának titká­ra. Mint megtudtuk, ügyükhöz a neves ügyvédet, Kolláth Györgyöt nyerték meg, képviseletükben ezután ő jár el a bíróságon. A felülvizsgálati kérelemben kérik azt is, hogy az államigazga­tási eljárás szabályai értelmében induljon új eljárás a közigazgatá­si hivatalban a működési enge­dély jóváhagyásáról. Tegnap délután a település képviselő-testülete zárt ülés kere­tében folytatta az önkormányzati általános iskola igazgatója ellen szeptember 20-án megindított fe­gyelmi eljárást. _______________/FOLYTATÁS AZ S. OLDALONI A település kereskedelmi elosztórendszert szeretne a területen, aztán erre ala­pozva lakóparkot, oktatási centrumot működtető, geotermikus energiát haszno­sító vállalkozást lehetne létrehozni. A turizmus fejlesztése szintén szóba jöhet, hi­szen közel van a Hortobágy, a Tisza-tó, de meg kell említeni a több ezer embert vonzó motoros gyorsulási versenyeket is, amelyeket európai méretűvé lehetne szélesíteni. hetőség előtt áll Kunmadaras, minthogy a fejlődés alapja ezzel adott. Számtalan érdeklődés van a reptér hasznosítása iránt. A pol­gármester úgy véli, az év végéig TA Perelik a minisztériumot Kolláth György vállalta az alapítványi iskola képviseletét Polgármesterjelöltek a falvakban A városokban nyilvántartás­ba vett polgármesterjelöltek névsorát szombati lapunk­ban közöltük. Ezúttal a köz­ségekben induló jelöltek ne­veit adjuk közre. Választás Az interneten közzétett adatok I szerint megyénk községeiben összesen 194 jelölt pályázik a 62 polgármesteri székre. Az egyes településeken azonban nagyon eltér a jelöltek száma. Minden községben van jelölt, bár né­hány helyen csak egy ember vállalkozott a megméretésre. Több községben viszont igen kapósnak bizonyul a polgármes­terség, van, ahol heten küzde­nek érte. Abádszalók: Bordás Imre (füg­getlen). Alattyán: Dalmadi Tibomé, Koczkás Gábor (függetlenek). Berekfürdő: dr. Hajdú Lajos, dr. Kenyeres Imre (függetlenek), Szabó Sándor (MSZP). Besenyszög: Balogh Zoltán, Farkas Géza (függedenek), Szabó Attila (MSZP). Cibakháza: Arany Sándor, Fe­kete Géza, László Imre, dr. Őze Sándor, Ráczkevi Lajosné, dr. Tó­biás Ferenc, Varga Mátyás (füg­getlenek). Csataszög: Bozóki János, Mi­hály Éva, Oravecz Zsuzsanna Éva, Pomázi Ferenc, Vallyon Ti­bor (függetlenek). Csépa: dr. Botka János, Fialka György, Lantos Zoltán (függetlenek), Szvoboda Tibor (Fidesz-MDF). Cserkeszőlő: Szokolai Lajos (független). Fegyvernek: Ficsór Dénes, (független) Gál Miklós (MSZP), Herman József, Huber Ferenc (függetlenek). Hunyadfalva: Takács Pál, Vé­konyáé Házi Eszter (függetle­nek). Jánoshida: Eszes Béla (függet­len), Földi Ferenc (MSZP), Hidas Ferenc (független). Jászágó: Fellner Ferenc, Gajdos János, Mozsár Lászlóné. dr. Szlá- vik József (függetlenek). Jászalsószentgyörgy: Darák Józsefné, Kovács Csaba (függetle­nek), dr. Tóth János (MSZP). Jászboldogháza: Matók Ist­ván, Szűcs Lajos (függedenek). Jászdózsa: Guba Imre, Harsá- nyi Jenő, Orosz Tibor (függetle­nek), Palotai Lászlóné (MSZP), dr. Szerencsés István (SZDSZ). Jászfelsőszentgyörgy: Bálint György, Kővágó Kálmán, Mézes Im­re, Rimóczi Sándor (függedenek). _______________/FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON! NY ITÓHANGVERSENY. A Szolnoki Szimfonikus Zenekar évadnyitó koncertjét rendezték meg tegnap este a Városi Művelődési és Zenei Központban. Az esten közreműködött Báli Gábor hegedűn (képün- kön), vezényelt Báli József.____________________________________________________fotó. mészáros j. A hasznosítás érdekében úgy tervezik, az önkormányzat lét­rehozna egy gazdasági társasá­got. ______________IFOLYTATÁS AZ 5. OLDALON)

Next

/
Oldalképek
Tartalom