Új Néplap, 2002. szeptember (13. évfolyam, 204-228. szám)

2002-09-02 / 204. szám

SOK NAPSÜTÉS, GOMOLYFELHÖK Részletek a 14. oldalon g* j Hegedűs Csőszerelvény és Fűtéstechnikai Kft. í Cím: 5000 Szolnok, Ostor út 1. gj Telefon: 56/375-757, 56/343-615 Fax: 56/512-390 Buderus fűtő- és kombi készülékek. Keresse üzletünkben szeptember 2-7-ig akciós áron! Várjuk kedves vásárlóinkat! „Örülni egymás sikerének” A megyeszékhely három ünnepnapja A szolnoki néptáncegyüttesek műsorral köszöntötték a kitüntetetteket. FOTÓ: CSI Háromnapos rendezvénysorozattal ünnepelte a megyeszék­hely Szolnok napját. Az események fénypontjaként tegnap a Szigligeti Színházban Szalay Ferenc polgármester adta át az Ezüst Pelikán-díjakat és a díszpolgári kitüntetést. Szolnok ták ünnepelni a várost, hogy az itt élők együtt örülhessenek az elért Először három esztendővel ez- eredményeknek - emlékeztétett előtt rendezték meg Szolnok nap- a polgármester. Szalay Ferenc kö- t. Akkor a hagyományok ápolá- szöntőjében lakható városnak ne- i mellett azzal a szándékkal hív- vezte Szolnokot. Olyan városnak, Szolnok díszpolgárává avatták Detrekői Ákost (jobbra), a Műegyetem rektorát ahol nem sikkadnak el az emberi kapcsolatok. Mindennek ková­szának a közös emlékeket, sike­reket nevezte, melyek a „jöttmen- tet” szolnokivá teszik. Mindeh­hez persze az is kell, hogy örül­jünk egymás sikereinek - fogal­mazta meg a polgármester. Szalay Ferenc ezt követően ki­tüntetéseket nyújtott át azoknak, akik munkájukon túl is sokat tet­tek a megyeszékhely hírnevének öregbítésért, gyarapításáért. A vá­ros díszpolgári címét vehette át Detrekői Ákos, a műszaki egye­tem rektora, a Verseghy Gimnázi­um egykori diákja, aki nem szol­nokiként is szolnokinak vallja magát. Ezüst Pelikán-díjat vehe­tett át Móra László cukrász, aki­nek munkáját számtalan nemzet­közi díjjal, többek között a szak­mai Oscarnak tartott Venesz-díj- jal is elismertek. Ugyanezt a díjat ítélték oda a kiskereskedelem te­rén végzett munkájáért Csepeli Lajosnak. Az áfész elnöke elfog­laltsága miatt azonban később veszi majd át a kitüntetést. A rendezvénysorozatról ké­szült képösszeállításunk a 9. ol­dalon látható. ■ MINDENT BELE Az aztékoknak és a majáknak köszönhetjük azt a felfedezést, hogy pörkölt kakaóbabból nagyon finom ital, a csokoládé készíthető. 4. oldal INTERJÚ A NATO csatlakozáshoz hasonlóan, a lakosság 85 százalékának támogatását reméli hazánk Eu­rópai Unióba történő belépésénél Kovács László külügyminiszter. 5. oldal SPORTEXTRA A hét vége sporteseményeiről szóló összeállítá­sunkat a 11-13. oldalon olvashatják. Tanévnyitó hétvége Ilyen nagy izgalommal még nem vártak évkezdést Kisújszállás Tegnap megyeszerte rendeztek tanévnyitó ünnepségeket. Volt olyan helység, ahol új épületben kezdhetik meg a tanévet. Ilyen hely Kisújszállás, ahol tegnap adták át a Kos­suth Lajos Általános Iskola új iskolaegysé­gét, melyben nyolc tanterem és tornate­rem kapott helyet. ' A kisújszállási új, nyolc tantermes általános isko­la építésének szándéka 1992-ben született, ami­kor az önkormányzat és a református egyházköz­ség megállapodást kötött a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről. Mára egy­házi tulajdonba került három iskolaépület, így az önkormányzat a kieső tantermek pótlására meg­építtette a nyolc tanter­mes, tornatermes iskolá­ját, melyet Taba Benő ter­vezett. Palágyi Gábor polgár- mester megköszönte mindazok munkáját, akik hozzájárultak az új is­kola létrejöttéhez. A Kossuth iskola diákjainak, tanárainak jó szellemiséget, kiváló iskolai miliőt kívánt.- Jó ma kisújszállásinak lenni. Jó, mert remek összefogás eredményeképp csodálatos iskolát adhatunk ma át. Az épület remekül megterve­Német cserkészek ajándéka Vezseny A bajorországi felnőtt cserkészek csapata, a Grafengarser már 1997 óta fáradozik a vezsenyi közjó­ért, támogatja a rászoruló gyer­mekeket és családjukat. Az árvíz után segített néhány árvízkáro­sult családnak is. A szervezet meggyőzött más embereket a né­met felnőtt cserkészek, a VDAPG egyesületéből, hogy támogassák ők is a vezsenyieket. így jött létre az az egész Németországot átfo­gó közös projekt, amelynek ré­vén a hét végén játszótéri eleme­ket adhattak át a faluban. Az ese­ményen jelen volt Dietrich Lücke, a Grafengarser elnöke, a VDAPG egyesületének tagjai az elnök, Herbert Krisam vezetésével, a község polgármestere, Hatvani 1Ajos és lelkésze, Fábián Zoltán, valamint Fábián János, a Vezse- nyiek Baráti Körének elnöke. Ugyancsak jelen voltak a magyar felnőtt cserkészek képviselői, az elnök, Schumicky Jenő vezetésé­vel. A játszóteret ezekkel a szavak­kal adta át Dietrich Lücke: A ve­zsenyi gyerekeknek is szükségük van arra a lehetőségre, hogy mo­dern játszószereken tanulhassa­nak, testileg és lelkileg fejlődhes­senek, és ezáltal maguknak és nekünk is aktív jövőt biztosíthas­sanak. Hiszen ők, az ifjúság fog­ják Európát továbbfejleszteni. A cserkészcsapatok egész Né­metországban remélik, hogy a ki­alakult barátság a bajorországi Grafengarser csapata és a Vezse- nyiek Baráti Körének szervezete között tovább fejlődik, és így az „Európa-házat” tovább építik, és hogy a vezsenyi gyerekek még sok évig örömüket lelik a játék­szerekben. A gyermekek nagy örömmel vették birtokba a játszóteret fotó, esi Sorokban ÉPÜLHET AZ ÖLTÖZŐ. Ed dig elég mostoha körülmények között készülhettek a futball­mérkőzésekre a Kungyaluba lá­togató sportolók. A Kunszent- mártonhoz tartozó településré­szen a megyei területfejlesztési tanács 5,3 millió forintos támo­gatásával most új öltöző épül­het. PE TRAGÉDIA. Egy idős férfi és egy négyéves ltislány vesztette életét szombaton Tihanynál. A 62 éves budapesti férfi behúzta négyéves unokáját egy gumi­csónakon a Balatonba. A közel­ben fürdőzőknek csak az üres csónak tűnt fel, majd a kapáló­zó kislány. A gyermeket partra vitték, de már nem tudtak segí­teni rajta. A nagypapa holttesté­re két óra múlva találtak rá a ví­zirendőrök. A tragédia körül­ményeit Vizsgálják. EUROPRESS Hiller István átadja Palágyi Gábor polgármesternek (jobbra) az új iskolát zett, kivitelezett. Ennél sokkal többet nem is kí­vánhatunk, de ne felejtkezzünk el azokról, akik­nek készült, a gyerekekről. Ők a jövőnk, Magyar- ország jövője - mondta avatóbeszédében Hiller István, az Oktatási Minisztérium politikai állam­titkára. _________________________________________IFOÍYTATÁt AZ 5. Mjjtjjj

Next

/
Oldalképek
Tartalom