Új Néplap, 2002. augusztus (13. évfolyam, 178-203. szám)

2002-08-01 / 178. szám

TOVÁBBTANULOK, FIGYELEM! Szakmunkások részére iskolarendszerű érettségire való felkészítés Szakmai képzési ajánlat 16-18. életévüket betöltőiteknek: ács-állványozó, asztalos, géplakatos, kőműves, szakács, nőiruha-készítő, esztergályos, fazekas Érettségizetteknek: környezetvédelmi előadó, elektronikai műszerész 2002. szeptemberi tanévkezdéssel. 626. Szakképző Iskola Mezőtúr 56/350-422 Úgy tűnik, hogy a felkészülés kezdete előtt tíz napped komplett a Szolnoki MAV-Coop hölgykoszorúja. 11. oldal Pluszpénz a családoknak Augusztusban dupla összegű nevelési támogatás Családtámogatás Bár még javában tart a nyár, a szülők már gondterhelten törik a fejüket, vajon miből teremtik elő a gyermekeik iskolakezdéséhez szükséges összeget. A legjobbkor érke­zik tehát az úgynevezett 13. havi családi pótlék. Mint Krucsó Gyulánétól, me­gyénk családtámogatási irodave­zetőjétől megtudtuk, augusztus­ban dupla összegű nevelési tá­mogatást (családi pótlékot, illet­ve iskoláztatási támogatást) kap­nak az érintettek. A juttatást 6-án utalják, s 15-éig mindenki meg­kapja, akár az államháztartási hi­vatalokon keresztül utalják szá­mára, akár munkahelye a kifize­tőhely. Azok sem maradnak ki a támogatásból, akik később nyújt­ják be igénylésüket, de megálla­pítható, hogy július hónapban jo­gosultak voltak már rá. Ok visz- szamenőleg kapják meg ezt az összeget. Szeptembertől egyébként 20 százalékkal emelkedik a családi pótlék összege, így októbertől már több pénzt visz a postás. A juttatás emelését és a 13. havi családi pótlék kifizetését ebben az évben a költségvetési törvény módosítása tette lehetővé. Me­gyénkben mintegy 35 ezer csalá­dot érint ez a rendelkezés. A nyári vakáció utolsó hónapj3Tra"Teptünk. A naptár augusztusra váltott, a leendő első osztá­lyosok már az iskolakezdés lázában égnek. Lassan a szülőket is hatalmába keríti az izga­lom, amely azonban elsősorban a tanszerek ára és családi kassza szűkössége között feszü­lő, olykor kilátástalannak tűnő ellentmondás­ra vezethető vissza. Mint az az alábbiakból ki­derül: nem is alaptalanul. Iskolakezdés Az iskolás korú gyermek(ek)et nevelő szülők többségének a tanévkezdés bizony komoly anyagi megterhelést jelent. A legnagyobb kiadással az el­sősök teljes „arzenáljának” beszerzése jár. Ha a tankönyveket is beleszámítjuk a kiadásokba, leg­alább húszezer forinttal lesz könnyebb a családi kassza, mire apu és anyu a ceruzahegyezőtői a tornacipőig mindent bevásárol. Ennek közel felét papír-írószer boltokban költik el - mondja egy szolnoki üzlethálózat hasonló profilú egységének vezetője. Állítása igazolására Demeter Zoltánnéval gyors számvetést készítünk. Ezek szerint egy átlagos fü­zet- és írólap-egységcsomag 6-700, a tolltartó ezer forint körüli áron kapható. Ennél valamivel ol­csóbban lehet „megúszni” a tisztasági csomag és a tomazsák vásárlását, az iskolatáska kiválasztása­kor viszont jóval mélyebben — 3-8 ezer forint ere­jéig — kell a zsebbe nyúlni. (FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON! Még nmésranszervásárlási roham Fontos feladat a megfelelő iskolatáska kiválasztása FOTÓI CSABAI ISTVÁN Tolvajt jelző lámpák Kunszentmárton Mint a megye területén álta­lában, Kunszentmártonban s az apróbb bűncselekmé- yek okozzák a legtöbb gon- ot a tulajdonosoknak és a endőröknek egyaránt. v sláger a baromfi- és terménylo- A tolvajok bizonyára nem etlenui Vdmsztják célpontjuk- k az idős, egyedül élő embere- .et, hiszen jól tudják: ők nem mernek szembeszegülni velük. A Kunszentmártoni Rendőrkapi­tányság vezetője az efféle bűn- cselekmények megelőzése érde­kében egy valójában már nem is olyan új, de még kevésbé alkal­mazott megoldást forszírozott a képviselő-testület egyik ülésén. Szakács László alezredes el­mondta: létezik ugyanis egy nem túl bonyolult eszköz, ami igen­csak zavaró hatást gyakorolhat az éj leple alatt tevékenykedő tyúktolvajokra. Egy olyan erős fényerejű lámpáról van szó, amit a mozgásérzékelő berendezés se­gítségével maga a tolvaj kapcsol fel, természetesen tudta és szán­déka nélkül. A lámpák megvásár­lására pénzt szavazott meg az ön- kormányzat. Az eszközök felsze­relését és beüzemelését a helyi polgárőrök végzik. A rendőrség a már megtörtént bűncselekmé­nyek és szabálysértések elemzé­sét követően választották ki azo­kat a sértetteket, akik a tyúk- és terménylopás tekintetében a la­kosság leginkább veszélyeztetett rétegéhez tartoznak. Már több helyen „beélesítették” a tolvajfo­gó lámpákat, amiket mindenütt nagy örömmel fogadtak a megká­rosított háziak. A lámpák működ­tetésétől kettős hatást remélnek. Egyrészt a váratlanul kigyúló fény elriasztja az idegen portára tévedt, rossz szándékú látogatót, másrészt ezáltal lehetőség nyílik a tolvajok tetten érésére is. hoy Tizenegymilliárdos árbevétel-kiesés Történelmi mélyponton a növénytermesztés a megyében Megyei információ Az agrárkamara legfrissebb felmérése szerint a nyári be- takarítású növényeknél 7,3 milliárd forint árbevétel-ki­esést okozott a példa nélküli szárazság, az őszi érésű kul­túráknál pedig további 3,6 milliárd forintra tehető az az összeg, ami hiányozni fog a gazdálkodók kaszájából. Ezért a szakemberek szerint álla­mi segítség híján veszélybe kerül a következő év megalapozása - hangzott el a kamara tegnapi saj­tótájékoztatóján. Papp László tit­kártól és dr. Tajhy Józseftől, a ka­mara közgazdasági bizottságának vezetőjétől megtudtuk, először május végén összegezték az számoló elemzést átadták a mi­niszternek, eddig azonban nem kaptak konkrét választ a javasla­taikra. A napokban a megyei FVM-hi- vatallal és a Jászkun Teszöwel együttműködve újabb adatgyűj­tést végeztek, amely már felölelte az ősszel betakarítandó növények várható hozamait is. Ebből kide­rült, hogy a nyári betakarítási nö­vényeknél 7,3 milliárd forintra rúg az aszály miatti árbevétel-, il­letve jövedelemkiesés. Ebből 5,6 milliárd származik az őszi búzá­ból, a kenyémekvalóból ugyanis megyei szinten hektáronként mindössze 2,4 tonna termett. A gazdálkodókat különösen ag- aszálykárokat és tettek javaslato- ismét felmérték az aszály ökonó- gasztja, hogy a felvásárlási árak kát ezzel kapcsolatosan a földmű- miai hatásait, és az ebből készült, nem emelkedtek a múlt évhez vi- velésügyi tárcának. Június elején hétmilliárdos árbevétel-kieséssel szonyítva. (folytatásazs. oldalon) A BÚZA TERMÉSÁTLAGA A MEGYÉBEN (Tonna/hektár) Gyermekeink érdekében Ma van a szoptatás világnapja Talán nincs is annál meghittebb pillanat, mint amikor egy édesanya szoptatja gyermekét. Szerencsére ma már újra egyre többen ismerik fel az anyatejes táplálás fontosságát, s vállal­ják, hogy legalább három hónapos koráig így táplálják gyer­meküket. Szolnok Augusztus 1. az anyatejes táplálás világnapja. Ez alkalomból szerve­zett a védőnők egyesülete ünnepi rendezvényt a szolnoki Tisza Szállóban, ahová természetesen a legérintettebbeket, a „gyakorló” kismamákat is meghívták csöpp­ségeikkel együtt. Szoptatás: egészséges édes­anyák és egészséges csecsemők címmel Rózsáné Rigó Éva megyei vezető védőnő tartott előadást. Napjainkban Magyarországon a gyermekek mintegy 50 százalékát szoptatják legalább 3 hónapos ko­rukig az anyák, ami nemzetközi összehasonlításban jó aránynak számít, de korántsem ideális álla­pot. Az 1990-es évek elején a cse­csemőknek alig 25 százalékát szoptatta édesanyjuk, amikor az Egészségügyi Világszervezet (WHO) programjának keretében szervezetten megkezdődött az anyatejes táplálás szorgalmazása és ehhez az egészségügyi tanács­adók képzése. A következő években remélhe­tőleg növekedni fog a gyermekü­ket szoptató nők száma, még ha a kívánatos 80 százalékos arány el­érése illúziónak tűnik is. Re­ményt ad erre az is, hogy az egészségügy dolgozói közül is Az anyatejjel táplált csecsemő egészségesebben fejlődik fotó: cs. i. egyre többen megértik, és talán meg is győzik az anyákat arról, hogy életbe vágóan fontos csecse­mőjük kizárólagos anyatejes táp­lálása, legalább a gyerek 3 hóna­pos koráig. Köztudomású, hogy az anyatej betegségekkel szembe­ni biológiai védőhatása mellett nem elhanyagolható az a mara­dandó lelki kapcsolat, amely szoptatás közben az anya és gyer­meke között kialakul. Az anyák egy jelentős része egészségügyi ismereteinek hiánya miatt nem vállalja a szoptatást, és elenyésző azok száma, akik alakjuk féltése miatt vonják meg gyermeküktől a természetes táplálékot. szilva« Röviden ÁTÉPÍTIK A FILMSZÍNHÁZAT. Ma kezdődik a rákóczifalvi mozi átépítése. Az egykori filmszínház előcsarnokából később művelő­dési intézményt, valamint civil szervezetek számára irodahelyisége­ket alakíttat ki pályázati pénz segítségével a települési önkormány­zat. PE OLASZ KÜLDÖTTSÉG. Jászberény olaszországi testvérvárosából, Conselvéből érkezik delegáció a jász fővárosba a helyi vigadalmi napok első hétvégéjének eseményeire. Luciano Sguotti polgármes­ter vezetésével hattagú küldöttség tekinti meg a fesztivál eseménye­it. Jászberény önkormányzata fogadást rendez a vendégek tisztele­tére - jelentette be tegnap dr. Magyar Levente polgármester a képvi­selő-testület előtt, bcs KORSZERŰSÍTIK A RAVATALOZÓT. Régóta húzódó gondot szeretne hosszú távra biztonságosan megoldani az abádszalóki ön- kormányzat azzal, hogy az önerejéhez kapott területfejlesztési tá­mogatás segítségével korszerűsíti a település közel harminc éve megépített ravatalozóját. Információnk szerint nemcsak a tetőszer- kezet — a régi laposszerkezetet cserélik sátortetőre — újul meg, ha­nem a hely szelleméhez ülő építészeti megoldásokkal bővítik a fe­dett kegyeleti teret is. A beruházás része lesz a régi épület külső és belső állagmegóvása, tatarozása. Az új épületet a tervek szerint Mindenszentek ünnepén avatják, az addigra elkészülő lélekharang­gal együtt, pm ■ XIII. évfolyam, 178. szám 2002. augusztus 1., csütörtök

Next

/
Oldalképek
Tartalom