Új Néplap, 2002. július (13. évfolyam, 151-177. szám)

2002-07-01 / 151. szám

JOBBARA NAPOS IDŐ Részletek a 12. oldalon 02151 115016 Jász-Nagykun-Szolnok megyei napilap Utmaiían vagyunk... Telehom ftiMétletvéid muktmpRÍm Néplap SPORTTÜKÖR Alig fejeződött be a bajnokság, máris edzésbe álltak a Szolnoki VSC vízilabdázói. Ennek az a leg­főbb oka, hogy pénteken Egyip­tomba utaznak, ahol egy nemzet­közi tornán vesznek részt. 11. oldal Kárenyhítési támogatás _______ Mezőgazdaság ____ Mi nt arról beszámoltunk, a tavaszi fagyok a megye sző­lő- és gyümölcsültetvényei­ben is jelentős terméski­esést okoztak. A károk eny­hítésére a napokban megje­lent az FVM rendelete. A rendelet hatálya azokra a re­gisztrált, termelőkre terjed ki, akiknek 500 négyzetméter vagy annál nagyobb gyümölcs- és sző­lőültetvényében idén tavasszal a fagy legalább 50 százalékos ter­méskiesést okozott, de vonatko­zik a hasonló kárt szenvedett, a hegyközségekről szóló törvény alapján nyilvántartásba vett sző­lősgazdákra is - tájékoztatta la­punkat Kasza Antal, a megyei FVM-hivatal vezetője. A támogatást a faiu^azda^zoÁ nál átvehető adatlapon igényel­hetik az érintett gazdálkodók. A kitöltött és a falugazdász, illetve hegybíró által záradékolt igény­lőlapokat július 22-ig kell benyúj­tani az FVM-hivatalba. A jogsze­rű igények felülvizsgálatát köve­tően a hivatal kiállítja a hektáron­ként 30 ezer forintos, ültetvény­művelésre fordítandó előlegről szóló igazolást. A tényleges kár alapján azok a termelők kaphatnak támogatást, akik ültetvényművelési kötele­zettségeiknek eleget tettek és a növényvédelmi jogszabályok elő­írásait teljesítették (permetezési napló, növényvédőszer-nyilván- tartás, számlák stb.). A kárenyhítés további össze­gét az ültetvény szeptember vé­géig lezáruló ellenőrzését köve­tően fizetik ki, miután a hivatal október 20-ig kiállítja a felmérés alapján megállapított tényleges támogatási összegnek megfelelő igazolást. L.Z. A Fidesz-MPP cáfol Szolnok — Múlt pénteken a városi közgyűlés MSZP-frakciója annyi badarságot mondott, hogy a Fidesz-MPP úgy vélte, helyesebb, ha ez minél rövi- debb ideig marad meg a köz­tudatban — mentegetőzött az újságíróknak Bállá György al­polgármester (Fidesz-MPP) a rendkívüli sajtótájékoztató vasárnapi időpontja miatt. Az alpolgármester elmondta, az MSZP részéről a városi költségve­tésről és az 500 millió forintos likvidhitel felvételével kapcsolat­ban megtartott sajtótájékoztató­ját a szakmai hozzá nem értés jellemezte. Kifejtette: úgy lehet pazarolni, ha többet költ a város a bevétele­inél. Erről azonban szó sincs — hangsúlyozta Bállá György, hi­szen a kiadások úgy alakulnak, ahogyan azt a közgyűlés rende­letben meghatározta. Úgy vélte, hogyha látványpolitizáláson azt érti az MSZP, amit a város az utóbbi időben elért, akkor azt vállalja a Fidesz-MPP. Ide sorolta a városi intézmények működé­sét, a balesetveszélyes csomó­pontokban körforgalmak kialakí­tását, a külső városrészekben az úthálózat felújítását. A sokat emlegetett likviditás­ról elmondta, ahol a bevételek ciklikusak, a folyamatos műkö­dés érdekében bevett szokás a likvidhitel felvétele. Ez 1990 óta így működik a városnál. ________(FOLYTATÁS AI 5. OLDALON! BR AZÍLIÁÉ A KUPA. Brazília nyerte az egy hónapig tartó japán—koreai közös rendezésű labda­rúgó-világbajnokságot, miután a döntőben 2-0-ra győzött Németország gárdája ellen. A dél­amerikai ország ötödik vb-aranyérmét szerezte, ezúttal a tornán nyolc gólig jutó Ronaldo ve­zényletével, aki a fináléban kétszer is bevette a világ legjobb kapusának tartott Kahn kapuját. (Részletes tudúsításu.n1- a IC. o’dalr-) főt*. fupopbes*,tm Alacsony vállalkozói aktivitás Megyénkben március végén 34 300 gazdasá­gi szervezet szerepelt a nyilvántartásokban, amelyek nyolctizede, 26 800 folytatott effek­tiv gazdasági tevékenységet. Ez az év eleji ál­lapothoz viszonyítva 1, illetve 2 százalékos növekedést jelent. Megyei információ A működő gazdasági szervezetek kilenctizedé vállalkozás, 9 százaléka nonprofit szervezet, 2 százaléka költségvetési és társadalombiztosítási szervként funkcionált — adta hírül a KSH megyei igazgatósága statisztikai tájékoztatója. Megyénk­ben a vállalkozási aktivitás az 1000 lakosra jutó A MŰKÖDŐ GAZDASÁGI SZERVEZETEK SZÁMA GAZDÁLKODÁSI FORMA SZERINT (2002. MÁBCIUS 31.) Egyéni vállalkozás 15 991 Társas vállalkozás 7948 Nonprofit szervezet 2321 Költségvetési és társadalombiztosítási szerv 544 FORlUS: KSH MEGYEI IGAZGATÓSÁGA vállalkozások számával mérve változatlanul ala­csony (57), az országos átlagnak alig háromne­gyede. Március végén a működő vállalkozások 64 százaléka foglalkoztatott nélkül vagy ismeretlen létszámmal, 31 százaléka pedig 1-9 fő alkalma­zottal tevékenykedett. Kilencnél több, de 50 főnél kevesebb munkavállalóval 870 vállalkozás dolgo­zott, és 207 társas vállalkozás tartozott az ennél többet foglalkoztatók kategóriájába. Gazdálkodási forma szerint részletezve a csak­nem nyolcezer társas vállalkozás négytizede kor­látolt felelősségű társaság, több mint fele betéti társasági formában végzett gazdasági tevékeny­séget, fennmaradó részük más módon - például részvénytársaságként, szövetkezetként — műkö­dött. Az egyéni vállalkozások köre a negyedév vé­gén közel 16 ezret tett ki. Méretüket jellemzi, hogy nyolctizedüket önfoglalkoztató jelleggel hozták létre, és mindössze alig több mint száz al­kalmazott tíz vagy ennél több munkavállalót. ____________—BGY— Röv iden MEGFELELŐ VÍZMINŐSÉG. A területileg illetékes környe­zetvédelmi felügyelőség és tisz­tiorvosi szolgálat vizsgálatai alapján megállapítható, hogy az elmúlt időszak igen magas hő­mérsékletei a Tisza-tó vízminő­ségében augusztus hónapra jel­lemző vízminőségi állapotokat idéztek elő. Ez a kissé meg­emelkedett, 100 százalék fölötti oxigéntelítettségi értékben, illet­ve a nyárra jellemző, 20-25 mg/1 klorofill-a tartalomban mutatkozik. A tározó medencé­iben vett vízminták alapján a Tisza-tó vízminősége megfele­lő, ezért a strandok vízminősé­gében várhatóan kedvezőtlen változás vízkémiai szempont­ból nem következik be - áll a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium honlapján, bcy FELZÁRKÓZTATÁS. Július 10-e a beadási határideje annak a pályázatnak, amelyet a szoci­ális minisztérium jóléti progra­mok főosztálya hirdetett meg hátrányos helyzetű települések számára, az ott élő lakosság szociális ellátásának javítása ér­dekében. A meghívásos pályá­zati felhívás megyénk huszonöt nehéz helyzetben lévő közsé­gét, illetve városát érinti mg BETÖRT. Jászberényben egy biztonsági őr tetten ért egy 31 éves helyi férfit, amint betört a Gösser kocsmába. Az őr a rend­őrök kiérkezéséig visszatartotta a gyanúsítottat, akit később gondosan ki is hallgattak. Vallo­mása, a lakásán tartott házkuta­tás, a tőle lefoglalt betörőszer­számok, valamint az egyéb tár­gyi bizonyítékok alapján felve­tődött annak a gyanúja is, hogy köze lehetett a városban történt korábbi betöréses lopásokhoz is. Mint kiderült, június 6-ától kezdődően két hét alatt négy al­kalommal is behatolt ugyanab­ba a belvárosi büfébe, ahol első­sorban pénz után kutatott. A nyomozók választ kaptak arra is, hogy a betörő miért válasz­totta mindig ugyanazt a célpon­tot. A gyanúsított elmondta, azért, mert könnyű volt feltörni. A büfé hátoldala ugyanis csak egy pozdorjalemezből állt, így azon viszonylag könnyűszerrel át lehetett hatolni, hgy ■ * GYERMEKFESZTIVÁL. Két napon át gyermekzsivajtól volt hangos a Tiszaliget. Itt zajlott ugyanis a hét végén a IV. szolnoki gyermekfesztivál. A gazdag programokat felvonultató és tar­talmas szórakozást nyújtó rendezvényt még az égiek is kegyeikbe fogadták, hiszen verőfényes napsütéssel ajándékozták meg a helyszínre kilátogató szülők és csemeték ezreit. FOTÓ: BUGÁNY JÁNOS Művésztelepét ünnepelte a város Szolnok Pontosan száz évvel azután, hogy 1902. június 29-én megnyitották, ismét ünnepség színhe­lye volt a Szolnoki Művésztelep. A centenári­umot kiállításokkal, ünnepi közgyűléssel, ár­veréssel és zenei programokkal ünnepelte a város. Az újonnan átadott épületben kiállítások várták a lá­togatókat, de ezen a napon a Szolnoki Galéria repre­zentatív kiállítása és a Damjanich múzeum vala­mennyi kiállítóhelye is ingyen várta az érdeklődő­ket. A centenáriumi program a Szolnoki Művészeti Egyesület ünnepi közgyűlésével kezdődött a mű­vésztelep parkjában, ahol dr. írás Mátyás, az egye­sület elnöke köszöntötte a népes közönséget, majd Koltay Lajos Oscar-díjas operatőr beszélt arról a tág horizontról, sajátos világról és levegőről, amely az Alföldre, azon belül Szolnokra vonzotta a festőket már a művésztelep megalakulása előtt is. Szalay Ferenc polgármester hivatalosan is átadta rendeltetésének az újonnan felépült pavilont. Mél­tatta August von Pettenkofen szerepét a művészek ■A jótékony célú árverésen több kép is elkelt fotó, b. j. és Szolnok kapcsolatának kialakításában. Hangsú­lyozta, hogy az újjáalakult Szolnoki Művészeti Egyesület céljai lényegében megegyeznek az elődjé- ével: rövidebb-hosszabb időre jöjjön Szolnokra a magyar képzőművészet elitje, érezzék itt jól magu­kat, és az itt élőkkel együtt alkossanak olyan műve­ket, amelyek megörökítik, halhatatlanná teszik ezt a tájat és az itt elő embereket, (folytatásaz s. oldalon) A i t i t

Next

/
Oldalképek
Tartalom