Új Néplap, 2002. június (13. évfolyam, 126-150. szám)

2002-06-01 / 126. szám

4 2002. EVI SZAKKÉPZÉSI AJÁNLATOK • Mérlegképes könyvelő »Pénzügyi tanácsadó • Pénzügyi számviteli szakellenőr • Adótanácsadó • Pénzügy-számviteli, vállalkozási ügyintéző + számítógépkezelő és gépi könyvelő • Társadalombiztosítási ügyintéző + szakelőadó • Ingatlanközvetítő és felsőfokú értékbecslő • Vámkezelő, vámügyintéző »Személyügyi ügyintéző + személyügyi gazdálkodó • Társasházkezelő + ingatlankezelő »Tőzsdei szakvizsgára felkészítő brókerképző »Bírósági végrehajtó szakvizsgára felkészítő Munkanélküliek részére egyéni támogatás igényelhető. Tankönyvellátás: Szolnok, Verseghy park 8., könyvesboltunkban Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Részvénytársaság Szolnok, Verseghy park 8. Tel./fax: 56/422-276 E-mail: perf16@mail.matav.hu eves A pedagógusokat ünnepelték IDILLI KÖRNYEZET. A Berettyó Mezőtúrnál tóvá szélesedik és felületét vízinövények borítják. A horgászok nem csak a partról, hanem ladikból is (képünkön) hódolnak a szenvedé­lyüknek________________________________FOTÓ! MÉSZÁROS JÁNOS Ellenőrzik az állatszállítást Meg kell akadályozni az Aujeszky-betegség vírusának behurcolását A sertések Aujeszky-féle betegségét okozó vírus elterjedésé­nek megakadályozására fokozottan ellenőrzik az élőállat­szállítmányokat megyénkben, illetve elrendelték a konyhai hulladékok helyben történő hőkezelését. Megyei információ Koordinatív egyeztetést tartottak tegnap a hatósági jogkörrel ren­delkező szervek képviselői a me­gyeházán a sertések Aujeszky-fé­le betegségével kapcsolatban — mondta Búsi Lajos, a megyei vé­delmi bizottság elnöke. Oroshá­zán fertőződött meg egy állo­mány az emberre veszélytelen, herpeszvíms okozta kórral. Búsi kijelentette: megyénkben nincs járványhelyzet, ám mivel szom­szédosak vagyunk Békés megyé­vel, foglalkozni kell e betegség megelőzésével. Dr. Péter István megyei főállat­orvos hangsúlyozta: komoly ex­portérdekek fűződnek ahhoz, hogy hazánk sertésállománya mentes legyen a betegség vírusá­tól. A feladat jelenleg az, hogy a megyei mentességet megőrizzük, megakadályozzuk a vírus behur­colását. Ezért elrendelték az élőál­lat-szállítmányok fokozott fel­ügyeletét, illetve a konyhákon ke­letkezett hulladék, moslék ellen­őrzését, a kezeletlen ételmaradék­ok helyben történő hőkezelését. A fő veszélyt az illegális élőál­lat-szállítás jelenti, ezért a rendőr­ség is ellenőrzi a szállítókat, hogy rendelkeznek-e a szükséges ok­mányokkal - hangsúlyozta dr. Házi István ezredes, megyei rend­őrfőkapitány. Emellett felderítik az illegális vágóhidakat, és a vásá­rok helyszínén is ellenőrzik az ok­mányok meglétét. boy A hét kitüntetett pedagógus A megyei önkormányzat tegnap rendezte meg a pedagógus­napi ünnepséget a megyeházán. Hét pedagógus vehetett át kitüntetést, valamint megjutalmazták azokat a diákokat és felkészítő tanáraikat, akik országos és megyei tanulmányi vagy sportversenyeken kiemelkedő eredményt értek el. _______Megyei információ Rö vid műsor után Búsi Lajos, a megyei közgyűlés elnöke köszön­tötte a meghívottakat és velük együtt a megye pedagógustársa­dalmát. Az elnök beszédét azzal kezd­te, hogy mindnyájunknak vannak szép emlékeink egy-egy szeretett tanítóról, tanárról, akitől többet kaptunk puszta szeretetnél, aki önmagát, egész személyiségét adta munkájába. A tanár tevé­kenysége fizikailag és szellemi­leg megterhelő, kitartást, szorgal­mat igényel. Tudomány és művé­szet, benne elmélet és gyakorlat együtt érvényesül. Haszna nem számszerűsíthető, eredménye nem mérhető igazán, mégis nél- külözheteüen, hiszen oktat és a FOTÓ: MJ. személyiséget gazdagítja. A peda­gógusok csak akkor tudnak ele­get tenni a társadalom igényének, ha elsajátítják és alkalmazzák a legmodernebb módszereket. Erre példa manapság a minőségbizto­sítás rendszere. Ugyanakkor a fia­talokat nemcsak a pedagógus ne­veli, neveli a Család és a társada­lom is. A jó pedagógiai munkához jó iskola is kell. „Ahhoz, hogy a gye­rekek otthonra találjanak az isko­lában, az iskolának otthonra kell találnia a településen” mondta Búsi Lajos. _________________(FOLYTATÁS A1S. OiMLON) PO RTRÉ Nagy Sándor feltaláló kidol­gozta egy vadonatúj szerkezet működési elvét, amely tilosra váltja valamennyi átalakított rendőrlámpát a rádiójeleket leadó jármű közeledtével. 4. oldal LABDARÚGÓ-VB A szenegáliak egy némileg szerencsés góllal, de megér­demelten szereztek az első félóra végén vezetést az el­képzelés nélkül játszó franci­ák ellen, amely győzelmüket is jelentette. 15. oldal Gyilkosság a vegyesboltban Szerény zsákmánnyal távozhatott az ismeretlen tettes Gyorsulnak a vonatok Közlekedés Lassan a végéhez közeledik a Szentes-Szolnok közötti vasútvonal felújítása. A fej­lesztések után gyorsabban közlekedhetnek a vonatok a régióban. A Tiszazug megközelíthetőségén sokat rontott a vasúti pálya álla­pota. A kunszentmártoni vasúti hídon például csak nagyon las­san juthatott át a szerelvény. A hídon nem is elegendő csupán a vágány megerősítése. Az egyik legnagyobb volumenű munka az átkelőn zajlik. Az építkezés során megerősítik a tartópilléreket, ket­tőt el is bontanak. A híd középső elemét kicserélik. Az új hídrészt a parton már elkezdték építeni, rövid időn belül azzal is elkészül­nek a Hídépítő Rt. munkatársai. A tervek szerint egy hónapon be­lül a jelenlegi mellé tolják, kivág­ják az elöregedett szerkezetdara­bot és helyére betolják az újat. Ugyancsak a rekonstrukció része lett volna a kunszenti vasútállo­más renoválása, illetve magaspe­ronok építése. Erre a hírek sze­rint nincs pénz. Szerencsésebbek voltak a martfűiek. A város meg­állójának épületét belülről már átalakították, kifestették, így vég­re normális körülmények között fogadhatják az utasokat. pb JUBILEUM. A Jászapátin levő Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ipari, Mezőgazdasági, Kereske­delmi és Vendéglátóipari Szak­képző Iskola és Kollégium fenn­állásának 10 éves évfordulóját jubileumi rendezvénysorozattal ünnepli. A tegnap megnyílt, s ma még látható kiállításokkal az intézmény dinamikus fejlő­dését eredményező évtized kró­nikáját szakterületekre bontva mutatják be. Tegnap egy ünne­pi tanácskozás keretében tekin­tették át az elért eredményeket, illetve a résztvevők megismer­kedhettek a hazai szakképzés általános helyzetével is. bcs BEEMELTÉK. Dunaújvárosból vasúton szállították azokat a vasbeton gerendákat, amelyek a 4-es számú főút Törökszent­miklósi elkerülő szakaszának Óballai úti felüljárójának Idő­alapjához szükségesek. A 25 szerkezeti elemet a minap emelték be a helyére. Az elke­rülő szakasz Tiszapüspöki felő­li felüljárójának hasonló mun­kálatait a közeljövőben végzi el a Betonútépítő vállalat, mg Rablógyilkosság áldozata lett pénteken délelőtt Abonyban a Nyári Pál utcában működő kis vegyesbolt eladója, a 43 éves F. Sándomé. A gyilkos brutális kegyetlenséggel végzett áldo­zatával. Abony A külső szemlélő számára is úgy tűnt, a rendőrség a lehető legalaposabban akar az ügy végére járni fotói mj A Pest Megyei Rendőr-főkapi­tányság életvédelmi nyomozói nagy erőkkel kezdtek a nyomo­zásba. A rablógyilkosság hely­színén még a bűncselekmény felfedezésétől számított jó né­hány órával később is lázas munka folyt. Jöttek-mentek a rendőrautók, a kis üzlethelyi­ségben pedig a szemlebizottság tette a dolgát, még a holttestet sem szállították el. A Nyári Pál utcát szinte teljes egészében le­zárták. A főkapitányság ügyele­tes sajtósa, Mogyorósiné Módis Ágnes a tetthely közelében tájé­koztatta a sajtó képviselőit. Amit az üggyel kapcsolatban tudni lehet, az egyelőre igen ke­vés. Még az elkövetés időpont­jával kapcsolatos információk is ellentmondásosak. Az pedig, hogy a tettes milyen módon végzett áldozatával, végképp nem kerülhetett nyüvánosság- ra. Annyit elárult a sajtórefe­rens, hogy nem volt lövöldözés, az asszony az el­követő bántalmazása következtében halt bele a helyszínen sérüléseibe. A nyomozók dolgát ne­hezíti, hogy szemtanúja nem volt az esetnek. így azt sem ismert, egyedül volt-e vagy társa is volt a tettesnek, mint ahogyan azt sem, hogy gyalogo­san vagy járművel közlekedett. A rablógyilkosság során elvitt zsákmány a pénztárgépből kivett készpénzből és a pultról hirtelenjében leemelt áruféleségekből állt. Egyelőre a bűncselekmény felfedezésének körülményeit sem ismerhettük meg. Feltehetően egy mit sem sejtő vásárló volt az, aki elsőként szembesült a boltban történt szörnyűséggel. __________(folytatás az s. oloalohi A tartalomból: • Első kép a gyilkosokról • Közérzet- javító építész HOLNAP MEGVÁSÁROLHATÓ A VASÁRNAPI ^ Néplap Sorokban A Á

Next

/
Oldalképek
Tartalom