Új Néplap, 2002. május (13. évfolyam, 101-125. szám)

2002-05-02 / 101. szám

% Hegedűs Csőszerelvény és Fíítéstedinikoi Kft, Cím: 5000 Szolnok, Ostor út 1. Telefon: 56/375-757, 56/343-615 Fax: 56/512 390 JUNKERS L EUROUNE FALIKAZANOK BEVEZETŐ ÁRON MÁJUS 11-ig A MÁRKAKERESKEDŐNÉL GAZDASZEMMEL Senki se várja azt, hogy az Európai Unió támogatásai egy csapásra meg­oldják az agrártermelők gondjait. Aki nem jól gazdálkodik, csak várja a cso­dát, arra agónia vár. 7. oldal y Megyei információ Több az alkalmas fiatal Érvényesült a szigorúbb szabályozás tek leginkább a megváltozott, szi­gorúbbá vált egészségügyi köve­telmények. Az új rendszer lehe­tővé teszi azt, hogy a pszichiáter már a helyszínen elbírálja azokat a kérdéses eseteket, amelyekre a korábbiakban hosszú hónapokat kellett várni. így gyakorlatilag azonnal eldönthető, ki az, aki va­lóban „rászolgál” az ideiglenesen alkalmatlan minősítésre. Kedve­zőbb a véglegesen alkalmatlanná nyilvánítottak aránya is. Akad a sorozásnak egy olyan momentuma is, amiben jelentős visszaesés tapasztalható. Ez pe­dig nem más, mint a megjelenési fegyelem. A sorozásra berendelt fiataloknak ugyanis több mint az egyötöde meg sem jelent a bizott­ság előtt. Még folyamatban van annak az ellenőrzése, kinek iga­zolt, kinek pedig igazolatlan a tá­volléte. Utóbbiak szabálysértési eljárásra számíthatnak. Ha csupán néhány százalék­kal is, de az új egészségügyi szabályozásnak köszönhető­en javult a fiatalok alkalmas- sági aránya a sorozáson. A megyei hadkiegészítő parancs­nokság parancsnoka, Somkatas Imre ezredes értékelése szerint ugyan lehetett volna jobb is az eredmény, de már az is pozití­vum, hogy nem romlott a sorozá­son megvizsgált fiatalok alkal­massági aránya. A helyzet azon­ban ennél is kedvezőbbnek tű­nik, mivel a mostani alkalmassá­gi mutatók felülmúlják a tavalyit. A leglényegesebb változást az ideiglenesen alkalmatlannak nyilvánítottak számának vi­szonylag jelentős csökkenése je­lenti. Ez az adat idén a felére csökkent az elmúlt évihez ké­pest. Ezen a ponton érvényesül­A testet öltött emlékezet „Ujjé, a ligetben nagyszerű...” A nyárias idő megyeszerte tíz­ezreket csalogatott a majáli­sokra. Programok sokasága várta a kikapcsolódni vágyó­kat, s nem hiányoztak a má­jus elseje elengedhetetlen kellékei, a sergők, mutatvá­nyos bódék, kifőzdék sem. Megyei körkép Meleg és tömeg - ez fogadta mindazokat, akik tegnap kiláto­gattak a szolnoki Tiszaligetbe. Aki családostól az egész napot a majálisnak szerette volna szenteli, annak igencsak vastag pénztárcával kellett útnak in­dulnia. Még úgy is, hogy a tava­lyihoz képest alig-alig változtak az árak. Egytálételt 500-600 fo­rintért adtak, a söil kétszáz fo­rint körül mérték. így egy gyer­mekes családnál a pénztárcát igazán a vásárfia, no és a vurst­li terhelte meg igazán. — Egy lakásra valót? - moso- lyodik el az egyik kifőzdében ügyködő fiatalember. Ő már csak hallomásból ismeri a régi majálisokat, amikor egy-egy forgalmasabb étterem pincére borravalóból és a külön e napra járó fizet ségből megalapozhatta jövőjét. Az árak így senkit nem leptek meg. Az év tizedekkel ezelőtti május elsejék olcsó söré re és virslijére legfeljebb csak az idősek gon doltak némi nosztalgiával. Egy idősebb ú szerint persze annak is meg volt a böjtje „Május elseje előtt már napokkal eltűnt , Elhanyagolt munkavédelem Veszélyes kardántengelyek, működésképtelen kézifékek, túlzsúfolt vezetőfülkék Megyei információ ________JÁSZFÉNYSZARU A város napján megrendezett ünnepségen tegnap felavatták az egykori tanítóknak állított emlékművet, az országban elsőként. A „halhatatlanok ol­vasókönyvének” réz lapjaira több mint száz fényszarui pe­dagógus neve került fel. A Fényszaruiak Baráti Egyesüle­tének kezdeményezésére és tá­mogatásával, valamint számos magánember és intézmény segít­sége révén jöhetett létre az or­szág első, tanítóknak állított em­lékműve. Tóth Tibor, az egyesü­let elnöke elmondta, Szabó Imre- fia Béla szobrászművész tervei alapján, Tóásó Tibor közreműkö­désével hozták létre az emlékmű­vet. A talapzatra fektetett olvasó­könyv lapjain több mint száz, a településen korábban tanítóként, nevelőként dolgozó pedagógus neve került fel a XVIII. század második felétől egészen napjain­kig. A három évszázad alatt mint­egy háromszáz tanító dolgozott a településen.- Ami szívünkben, tudatunk­ban mindig is létezett, az most a valóságban is létrejött — fogalma­zott Győriné dr. Czeglédi Márta köszöntőjében. A polgármester asszony kiemelte: a tanítók gon­dolataikkal, tudásuk átadásával, sőt kétkezi munkájukkal formál­ták Jászfényszarut, s nekik is kö­szönhető mindaz, amit a város el tudott érni. b. cs. Mezőgazdasági erő- és mun­kagépekre kiterjedő célvizs­gálatot tartottak megyénk­ben a munkabiztonsági és munkaügyi felügyelőség szakemberei. Az eredmé­nyek sok esetben elszomorí­tóak. Az országra kiterjedő vizsgálat keretében történt megyei ellenőr­zések során nyolcvanhárom gaz­dálkodó egységet (18 rt.-t, 36 kft.-t, 3 bt.-t, 17 szövetkezetei, 8 egyéni vállalkozót és egy mező- gazdasági szakiskolát) kerestek fel. A szakemberek kiemelten vizsgálták a traktorokat, a szip­pantókocsikat és a talajművelő eszközöket. A március 1-től április 15-ig tar­tó vizsgálatokat közvetlenül a vál­lalkozásoknak nem jelentették be, de hogy lesz majd ilyen jelle­gű ellenőrzés, azt Horváth Károly, a felügyelőség igazgatója egy szakmai fórumon jelentette be. A hír így is gyorsan terjedt... A vizsgálat előzetes eredmé­nyeiről Horváth Károly elmondta, hogy a 83 vállalkozásnál összesen 455 munkavállalót érintett az el­lenőrzés. A szakértők 551 mun­kaeszközt ellenőriztek, köztük 371 traktort és 180 munkagépet. Ez utóbbiak közül a legveszélye­sebb a kardántengellyel hajtott szippantókocsi, a takarmányki­osztó kocsi és a permetezőgép. A vizsgálat során ellenőrizték bizonyos dokumentációk meglét­ét is, a traktorosoknál pedig meg­nézték, rendelkeznek-e a kezelés­hez szükséges jogosultsággal. Ti­zenkét embernél nem találtak er­re vonatkozó dokumentumot. Azt is ellenőrizték például, hogy a traktor fülkéjét raktárnak használják-e vezetőik. Ez azért fontos, mert a túlzsúfolt fülke ese­tében nem biztonságos a pedálok kezelése. (FOLYTATÁS AZ 5. OLDALONl Megkezdődött a strandszezon Tanmedencét és szökőkutat avattak a cserkei fürdőben Megyei körkép Megyénk strandfürdői közül több május elsején nyitotta meg a kapuit. Körképünkben arra kerestünk vá­laszt, mennyiért és milyen új szol­gáltatásokkal várják a fürdőzőket a létesítmények működtetői. A szolnoki Damjanich uszodában lesze­relték a sátortetőt, valamint elvégezték a szükséges karbantartási munkákat, a gyer­mekmedence új külsőt kapott. Április 29- től a régi árakon várják a fürdővendégeket: felnőtteknek 330, diákoknak, nyugdíjasok­nak 210 forint a belépőjegy ára. A tiszalige­ti strand, valamint a Véső úti MÁV uszoda egyaránt június 15-én, a nyári tanítási szü­net kezdetén nyit. Az abádszalóki három medencés me- legített vizű strand április 28-ától fogadja látogatókat, gyermekeket 300 (heti bér­' » let 1000 Ft.), felnőtteket 500 forintért (he­ti bérlet 1500 Ft.). A helybeliek 1000 fo­rintos havi belépővel látogathatják a für­dőt. A Tisza-tavi szabadvizű strand csak június elsejével nyit, ám alacsony ára­kon. A napijegy felnőtteknek 250, a gyer­mekeknek 200 forint lesz, míg a helyiek­től egész szezonra csak 100 forintot kér­nek a kapunál. Jászberényben a Lehel Sport Kht. által üzemeltetett uszoda télen is nyitva tartott, de a társaság szabadtéri strandja csak má­jus 25-én lesz fogadóképes. Utóbbi egy strandfoci-pályával bővül. A tavalyi árakon egyelőre nem változtat az üzemeltető. A Városi Termál- és Strandfürdő május else­jével kezdte meg idei működését. Áz uszo­da területén strandröplabda-pályát alakíta­nak ki. Az árak: felnőtteknek 320, diákok­nak, nyugdíjasoknak 220, testnevelési jegy 130 forint, és csoportos, valamint bérletes kedvezmények csalogatják a fürdőzőket. _________(FOLYTATÁS AZ 5. OLDALOHI mmmm A cserke;zőlői gyógyfürdőben a nyári szezon nyitányaként tegnap impozáns szökőkutat és tanmedencét avattak. * 35 millió forintos beruházást 17 millióval támogatta a megyei területfejlesztési tanács. FOTÓ: M. J. Röviden FELOLDOTTÁK. Az erdőkre és az erdők melletti területekre március 16-án elrendelt általá­nos tűzgyújtási tilalmat a Föld­művelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium tegnaptól felol­dotta. Erdőkben tüzet gyújtani azonban továbbra is csak a kije­lölt és kiépített tűzrakóhelyen, szélcsendes időben szabad, s annak eloltásáról távozáskor minden esetben gondoskodni kell. A szakemberek emellett azt kérik mindenkitől, hogy gyomégetéskor ugyancsak foko­zott óvatossággal járjanak el. MILLIÓK INFORMATIKÁRA. A városháza informatikai háló­zatának korszerűsítésére Mező­túr a napokban közel hatmillió forintra nyújtotta be pályázati igényét a Miniszterelnöki Hiva­tal Informatikai Kormánybiztos­ságához. i / 1 i Több ezer ember látogatott ki tegnap Jászberényben a Zagyva-parti Ligetben megrendezett majálisra. fotói s. j sör a boltokból, hogy a munkások ünnepén mindenkinek elegendő jusson a folyékony kenyérből” - idézte fel Varga úr nagyot kor­tyolva műanyag poharából. Egy valami nem változott, a vállalatok többsége most is igyekezett kifizetni dolgo­zóit az ünnepre. A cégsátrakat viszont ke­resni kellett. Nem úgy pártokét. Idén szinte minden meghatározó párt felállította stand­ját. Egymás után sorakoztak a tiszaligeti sé­tány jobb és baloldalán a szocialisták, a Fi- desz-MDF, a Munkáspárt, a M1ÉP és az SZDSZ sátrai. Az asztaloknál azonban job­bára a csak a pártok szimpatizánsai ücsö­rögtek. IFOLYTATÁS AZ S. OLDALON)

Next

/
Oldalképek
Tartalom