Új Néplap, 2002. március (13. évfolyam, 51-75. szám)

2002-03-25 / 70. szám

FELHŐS IDŐ Részletek a 14. oldalon 9 *770865 915016 02070 Kellemes meglepetés... Húsvéti akció a WESTEL- és a WESTEL partner­üzletekben! Részletekről érdeklődjön az üzletekben. Wesiel SPORT A hét vége sporteseményei a 9—11. oldalon Felmondtak a háziorvosnak lőjében a páciensek és a dolgo­zók egészségét veszélyeztető té­nyezők folyamatosan fennállnak. A falon kívül elhelyezett szenny­vízcső szivárog és penészesedig illetve egy csőtörés miatt hasz­nálhatatlanná vált a rendelő jó néhány felszerelése. Véleménye szerint az önkor­mányzat nem biztosí­totta a tárgyi feltéte­lekre vonatkozó köte­lezettségeit annak el­lenére, hogy ő több­ször is szóvá tette ezt, miközben a betéti tár­saság az elrongáló­dott felszereléseket, illetve számos helyre- állítási munkát saját pénzen elvé­geztetett. A háziorvos időközben át is tette rendelését egy korsze­rűbb, jobban felszerelt, a gyógy­ulni vágyók érdekében megfele­lőbb épületbe. (FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON) Törökszentmiklós Az önkormányzat felbontot­ta az alapellátási feladatok végzésére szóló szerződését a Gombkötő Bt.-vel, mivel szerinte dr. Gombkötő Gyu­la, a 7. számú körzet házior­vosa — idézet a jegy- zőkönyből — „önké­nyesen, előzetes be­jelentés nélkül meg­szüntette tevékeny­ségét”. A Gombkötő Bt. - dr. Gombkötő Gyula vállal­kozásban szerződött az önkormányzattal — egy évvel ezelőtt az Egyesített Gyó­gyító és Megelőző Intézetből egy másik rendelőbe kívánta áthe­lyezni a háziorvosi ellátást. Az orvos az indokait hét évre vissza­menően sorakoztatta föl: a kör­zet EGYMI-ben kialakított rende­rbán: Bízzunk a saját erőnkben Korszerű sportcsarnokot avattak a megyeszékhelyen Közel négyszázmillió forintos fel­újítás végén korszerű, európai színvonalú sportcsarnokkal gaz­dagodott a megyeszékhely. Szom­baton dr. Orbán Viktor miniszter- elnök, dr. Deutsch Tamás sportmi­niszter, valamint Szalay Ferenc polgármester avatta fel a kibőví­tett létesítményt. Szolnok A névadó az iskolaépítő Az ünnepélyes átadást megelőzően Deutsch Tamás sajtótájékoztatóján bírálta Medgyessy Péternek, az MSZP miniszterelnök-jelöltjének egyik pén­teki kijelentését, mely szerint aki ko­molyan hisz Magyarország olimpiai rendezési esélyeiben, annak nincs ki az öt karikája. — Nem tisztességes dolog 652 ezer ember véleményét így leszólni — érté­kelt a miniszter, - ennyien támogatták ugyanis aláírásukkal országunk rende­zési elképzeléseit. Az avatóra teljesen megtelt a 386 millió forintért korszerűsített sport- csarnok. Szalay Ferenc, Szolnok pol­gármestere arról beszélt, hogy a Tisza- Üget jelképpé vált a megyeszékhelyen Orbán élők szemében az 1999-es és 2000-es árvíz után.- Köszönöm minden segítőnek, így a kormánynak és a támogató minisztériu­moknak, hogy mellénk álltak a felújítás ügyében - magyarázta. - De egyúttal a kétkedőknek és az ellenzőknek is köszö­nettel tartozom, hiszen tiltakozásukkal erőt adtak a munkához. Deutsch Tamás a Viktor miniszterelnök kezet fog a jövő generációjával csapatmunka lényegét hangsúlyozta, s ki­emelte, a közös munkával csak gyarapod­hat az ország. A miniszterelnök a népes hallgatóságnak arról beszélt, hogy le kell vonnunk az ilyen események tanulságát.- Ez is csak azt mutatja, bízzunk a saját erőnkben — mondta Orbán Viktor. — Több FOTÓ: BUGÁNY JÁNOS példa is bizonyítja, ha valamit eltervezünk, akkor azt véghez is tudjuk vinni. Külön kö­szönöm a városnak és az önkormányzatnak azt a bátor döntést, mellyel szolnoki cégnek adták ezt a beruházást. A sportcsarnokban zajló eseményekről bővebben a 9. oldalon olvashatnak. JÁSZDÓZSA Iskolaépítő plébánosáról, Bo- zóky Jánosról nevezték el a községi általános iskolát Jászdózsán. Öt évvel ezelőtt új épületbe költözött az intéz­mény, most pedig nevet is ka­pott a helybéliek jóvoltából. A névadó lelkész előtt tisztelegve emléktáblát avattak szombaton délután, melyet Szerencsés István polgármester leplezett le. Mint mondta, olyan méltó személy ne­vét vette fel a települési iskola, akire mindenki büszkén emlé­kezhet. Ezt megelőzően Vajda Anna igazgatónő elevenítette fel a plébános életútját. Egyebek mellett kiemelte, hogy az 1861- 1927 között élt katolikus pap el­évülhetetlen érdemeket szerzett az általános iskolai oktatás terén. Az iskolaszék vezetőjeként irá­nyította az oktatási munkát is, s 1898-ban jelentős anyagi eszkö­zökkel is hozzájárult a „Csen- gettyűs iskola” felépítéséhez. Amikor ezt kinőtte a település, saját pénzén építtette fel 1910- ben azt a két tantermes iskolát, melyet azóta is Bozóky-féle isko­lának hívtak Dózsán. Mindeze­kért, illetve a községben betöltött vezető szerepe miatt érezték úgy a helybéliek, hogy méltó sze­mélyt találtak névadónak. Az avatást követően lehetőség nyílt arra, hogy az általános iskola növendékeinek munkáiból ké­szült kiállítást megtekintsék az ér­deklődők. A névadóra elkészült „Az általános iskola múltja és jele­ne” című iskolatörténeti kiadvány is. A programot a Jászdózsai Isko­láért, Óvodáért és Közművelődés­ért Alapítvány műsoros délutánjá­val folytatták, ahol az általános is­kola diákjai léptek fel. ______bcs Mu nkát és lakást Ígért Csalódott szocialisták a Munkáspártban PÁRTÉLET A megyében két MSZP-alapszervezet is átjelentkezett a Munkáspártba — hangzott el tegnap a párt elnökének saj­tótájékoztatóján. Thiirmer Gyula Szol­nokon járva munkát és lakást ígért a választók­nak. — Itt az ideje, hogy a munkás be­kerüljön a parlamentbe - jelen­tette ki a miniszterelnök-jelölt, pártelnök. Thürmer Gyula a Munkáspárt programját ismertet­ve elmondta: elsősorban munkát adnának mindenki­nek. Munkát, azzal, hogy megőrzik a me­zőgazdaságot, korlá­tozzák a multinacio­nális cégeket és támo­gatják a magyar vállal­kozókat, megnyitva előttük a keleti piacot. Segítenék a fiatalokat az otthonteremtés­ben, a felkínált hitelek helyett ol­csó, állami szociális lakásokat építve. A Munkáspárt mindezekre a pénzügyi forrásokat úgy kívánja előteremtem, hogy a parlament­be jutva először „kasszát csinál­na”. _______________(FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON) Ál lás lenne, munkaerőt keresnek Munkaügyi információ A megyei munkaügyi központ adatai szerint az utóbbi hó­napban ismét Szolnok és Jászberény térségéből érke­zett a legtöbb állásbejelentés. A közel háromezer főre vonatko­zó állásbejelentés kétharmadát tette ki a Szolnok-Martfű és a Jászberény körzetekből érkező igény. A következő adat már csak háromszáznyi munkalehetőséget kínált, mégpedig Karcag térségé­ben, a megye többi részében ele­nyésző volt ez idő tájt a bejelen­tés. A legtöbb álláslehetőséget (1563-at) az ipari ágazatok kínál­ták. Ezen kívül a szolgáltatói szektor 912, az építőipar 330, a mezőgazdaság pedig 98 főre je­lezte munkaerőigényét. A barom­fi-feldolgozó munkakörre febru­árban mintegy ezer munkást ke­restek — legtöbbjüket a beinduló zagyvarékasi üzemben szeretnék foglalkoztatni. Az ötven főt meg- hdadó munkaerőkereslet a to­vábbiakban a segéd- és betanított munkára, a szabó-varró, az ács­állványozó, a kőműves, az egyéb élelmiszergyártó, az üveggyártó és a hegesztő-lángvágó munka­körökre vonatkozott. A három­ezer álláshelyre 2170 közvetítés jutott, ebből 1144 végződött elhe­lyezkedéssel. Januárhoz képest az elmúlt hónapban kis mértékű növeke­dést regisztráltak a megyei mun­kanélküliségben. Az előző év azonos időszakához képest vi­szont 3258 fős csökkenést mutat­tak ki. M.G. TEMPLOMSZENTELÉS. A szolnoki Széchenyi városrészen tegnap dr. Keresztes Szilárd püspök és Szalay Ferenc polgármester jelenlétében ünnepélyesen átadták a görög katolikus egyház új templomát. Felvételün- kön Jaczkó György szórványparókus látható a harangszentelés szertartása közben. _____fotó: bugány jános Röv iden GYÚJTOGATÁS? Leégett tegnap reggel Martfűn egy családi ház. Arról, hogy a Tóth Árpád úti épület lángok­ban áll, a szomszédok tettek bejelentést a tűzoltóknak. A házat egyedül lakta egy nő, ám a tűz kitörésekor senki sem tartózkodott otthon. A tüzet ugyan eloltották, de in­formációink szerint teljesen leégett a családi ház. A me­gyei rendőr-főkapitányság saj­tószolgálata úgy tájékoztatta lapunkat, hogy a tűzoltók helyszíni szemléje alapján nem zárható ki, hogy gyújto­gatás történt. Szerencsére senki sem sérült meg, de a rendőrség közveszély okozás alapos gyanúja miatt nyomo­zást indított ismeretlen tettes ellen, hgy RONGÁLÁS. Alattyánban ismeretlen tettesek festékszó­róval MSZP feliratot fújtak a régi bölcsőde épületén elhe­lyezett „Széchenyi terv”-es óriásplakátra. Az önkor­mányzat a Széchenyi-terv ke­retéből nyert támogatást az időseknek szánt szociális bérlakások építésére, amit a plakát jelzett. Koczkás Gábor polgármester lapunknak el­mondta, hogy nem tettek be­jelentést az üggyel kapcsolat­ban. Mindazonáltal a polgár- mester megjegyezte, hogy jó volna, ha a választási küzde­lem ilyen megnyilvánulásai elkerülnék az önkormányzati fejlesztéseket, még ha azok állami támogatásban része­sülnek is. BCS

Next

/
Oldalképek
Tartalom