Új Néplap, 2002. március (13. évfolyam, 51-75. szám)

2002-03-01 / 51. szám

KEVÉS ESŐ, NAPSÜTÉS Részletek a 14. oldalon UrwaUuuc vagyunk... Telefonod kvideieA­heSvéieR néplap SLi-SSl­____1­Vi szonylag kevés volt a téli csapadék, októbertől napjainkig a 90 millimétert sem érte el a mennyisé­ge. A csapadékmentes idő lehetővé tette, hogy min­den eddiginél korábban, már február közepén meg­kezdődhessenek a munkák. Azokban a táblákban, ahol ősszel a ter­ményt - zömmel kukoricát - későn aratták le vagy nem volt pénz a szántásra, a gazdák pótolták az elmúlt három hétben, illetve most végzik ezt a munkát. Az őszi kalászosok egy része rosszul vé­szelte át a telet, ezeken a területeken - főleg a pénzzel rendelkező termelőknél — fejtrá­gyázással javítják fel a növényállományt. Az őszi búza döntő hányada fejlettség szerint november eleji, közepi állapotnak felel meg, ezért fontos, hogy mielőbb megkapják a nö­vények a fejtrágyát. A megyei agrárkamara főtanácsosa, Nagy István lapunknak elmondta, aki tehette, már a napokban megkezdte a kora tavaszi növé­nyek — mák, borsó, tavaszi árpa — vetését. A lucerna, a hagyma is időszerű lesz hamaro­san, és a sor folytatódik a fénymaggal, majd a többi növénnyel. Ha az időjárás továbbra is így alakul, ak­kor még többen mennek ki a földre. Nem is árt a munkákat mielőbb elvégezni, mert ha márciusban csapadékosra fordul az időjárás, nem lehet a talajra rámenni. Tavaly hasonló eset fordult elő, amikor az esőzés meg-meg- szakította a munkákat, jelentősen késleltette a vetést. főtanácsos biztatta a gazdákat, használják ki a jó időt, hogy időben kerüljön a mag a földbe, és később ne torlódjanak össze a munkák. ta Felderítésben is elsők Évértékelés a megyei rendőr-főkapitányságon kapitány és az Országos Rendőr- rében az 1998-ban indult, majd főkapitányság képviseletében je- 2001-ben befejezett Solami-ügy len lévő dr. Lázár János dandártá- áll. bornok, bűnügyi főosztályvezető. Ebben az egy ügyben 3352 Az elmúlt évben megyénkben bűncselekmény vált ismertté. Ha ismertté vált bűncselekmények ezt a bűnhalmazt kiemeljük a számával kapcsolatban elhang- többi közül, akkor megállapítha­KIEMELT ERŐSZAKOS BŰNCSELEKMÉNYEK MEGYÉNKBEN 1997 1998 1999 2000 2001 Emberölés 10 14 5 13 10 Emberölési kísérlet 19 17 25 15 13 Rablás 124 95 73 69 63 Itt a fejtrágyázás ideje. Felvételünk a homoki Járai Sándort örökítette meg műtrágyaszórás közben fotós cs. i Röviden GYÓGYVIZET TALÁLTAK. Számos mintavételt és biológiai elemzést követően kiderült, hogy Szászberek alatt kiváló minőségű termálvízlelőhely hú­zódik. A szakemberek javasol­ják, hogy a vízbázist gyógyvíz­zé minősítsék, ezáltal újabb le­hetőséget kapna a település és környezete a terveiben is sze­replő gyógyturizmus fellendíté­sére. MC TÖBB FÉNY. Tiszafüred dön­tött közvilágítása korszerűsíté­séről, így olcsóbban lesz fénye­sebb a város. A képviselők dön­tése értelmében az ELMIB Rt. (Első Magyar Infrastruktúra Be­fektetési Rt.) révén nem csak a közvilágítást, de az intézmé­nyek világítási rendszereit is korszerűsítik, p.m. MISS BIKINI. Ebben az évben Dél-Amerikában, Peruban ren­dezik meg a Miss Bikini világ­kupa döntőt március 1-12. kö­zött. Mivel a földkerekség leg- mutatósabb, legszebb kisasszo­nyai közé bejutott, így a verse­nyen ott lesz a húszéves szol­noki Debreczeni Zita is, akitől a hazai divatszakemberek jó sze­replést várnak, dszm FÉL ÉVSZÁZAD. Jövőre lesz ötven esztendős a kunszent­mártoni gimnázium. Ebből az alkalomból találkozót szervez­nek, s évkönyvet is szeretne ki­adni az azóta a szakközépisko­lával összeolvadt intézmény, pe NEM ADJÁK. Jászberény ön- kormányzatának képviselő-tes- tülete elvetette korábbi tervét, hogy pályázat kiírását követően vállalkozói működtetésbe adja Bercsényi úti Sportcsarnokát. A városatyák szerdán határozatot fogadtak el, mely szerint a Bel­városi Általános Iskola vezeté­sét (az intézmény udvarán ta­lálható a csarnok) kötelezik egy működési szabályzat kidolgozá­sára. A szabályzat elfogadásáról az áprilisi ülésen döntenek a képviselők, bcs ÚJ STÚDIÓVEZETŐ. Mától Bakos Csaba személyében új vezető irányítja a Magyar Rádió Rt. szolnoki körzeti szerkesztő- ségének munkáját, mti __________■ Bűn üldözés A megyei rendőr-főkapitány­ság több tekintetben is figye­lemre méltó eredményt ért el az elmúlt évben. Az ismeret­len tettesek felderítési ará­nya, valamint a nyomozások eredményessége országos összehasonlításban az első helyre emeli szőkébb ha­zánk rendőrségének mun­káját. Minderről azon a sajtótájékozta­tón esett szó, amit a megyei rend­őr-főkapitányság éves munkaérté­kelő értekezletének szünetében tartott dr. Házi István ezredes, fő­zött: a statisztikai adatok szerint megyénk esetében e tekintetben 20,6 százalékos emelkedés mu­tatható ki. Dr. Házi István ezredes azonban hozzátette, ennek hátte­tó, hogy a korábbi évekhez ké­pest számottevően nem változott az ismertté vált bűncselekmé­nyek száma. /FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON) CSALÁDI TÜKÖR A jelentkezés és a felvételi között 7. oldal Tragédia másodszorra is Kilenc éve kompon, most vonaton halt meg sofőrjük Szolnok—Mezőtúr Egy emlékezetes tragédiá­ban már érintett volt az a mezőtúri cég, amelynek most egy kamionsofőrje halt meg az ausztriai vasúti sze­rencsétlenségben. Korábban ugyanennek a cégnek egy kamionja veszett oda a veze­tővel együtt egy kompbal­esetben. Az ausztriai Wampersdorfnál kedden bekövetkezett vasúti sze­rencsétlenségnek egy mezőtúri szállítmányozási cég is érintettje volt. Amint arról tegnap már be­számoltunk, a kamionjuk fent volt azon a vasúti szerelvényen, amelybe egy másik vonat belero­hant. A teherautó 50 éves szolno­ki vezetője életét vesztette. A mezőtúriaknak ez a máso­dik tragédiája, az 1993-ban tör­tént lengyelországi kompbaleset­ben ugyanis szintén érintettek voltak. Akkor egy kamionjuk ve­szett oda a martfűi vezetővel együtt. Mint a cég vezetőjétől megtudtuk, a 9 évvel ezelőtti tra­gédiát követően még most is rendszeresen támogatják a sofőr családját. A mostani balesetben elhunyt gépkocsivezetőt is a cég a saját halottjának tekinti, és a te­metési költségeket állják. A veze­tő hozzátette, a következőkben is segíteni fogják a szerencsétlenül járt férfi családját. Gulyás Márton, a Magánvállal­kozók Nemzetközi Fuvarozó Ipartestületének (NIT-Hungary) megyei irodavezetője lapunk kér­désére elmondta, pénzadomány­nyal támogatják a vállalkozás so­főrjének hozzátartozóit. A NIT- Hungary egyébként nyitott egy számlát az elhunytak családtag­jainak és a sérültek megsegítésé­re a Hanwha Banknál. A számlaszám: T1400040- 22282201-70006815. * Gulyás Márton hozzáfűzte, a NIT-Hungary felhívja valameny- nyi tagját, hogy fekete gyászsza­laggal fejezze ki a szakma együtt­érzését. TA Jubileumi zenei fesztivál Kultúra Tizedik alkalommal rende­zik meg Szolnokon a tavaszi zenei fesztivált. A március 18 és május 7. között zajló rendezvénysorozat házigaz­dája hagyományosan a Liszt Ferenc Kamarazenekar lesz. Az Ars In Kom Kft. által szervezett programsorozat nyitóestjén idén a Rolla János nevével fémjelzett | együttes játszik, hegedűn közre- j működik David Frühwirth. Márci­us 21-én új helyszínt avatnak: a református templomban a Bartók Béla Kamarakórus és a Reményi Ede Kamarazenekar közös kon­certjére kerül sor. A közel két hó­napon át zajló fesztiválon fellép a Ghymes együttes, Szolnokra érke­zik a Magyar állami Népi Együttes a Naplegenda című nagy sikerű produkciójával, illetve a Győri Ba­lett a Casanova című darabbal. Természetesen a Szolnoki Filhar­monikus Zenekar estje is szerepel a programban, illetve Hámori An­gelika zongoraművész, Gulyás Dénes operaénekes és Dunai Ta­más színművész közös műsorát láthatják az érdeklődők. A feszti­vál zárásaként a Nemzeti Filhar­monikus Zenekar hangversenyét élvezhetik a műértők. szs Településcímer a kampányban A használati engedélyt csak utólag kérték ________ JÁSZSÁG_________ Több alsó-jászsági település­ről fejezték ki rosszallásu­kat dr. Szekeres Imre ország- gyűlési képviselő napokban terjesztett választási propa­gandairatával kapcsolatban. A képviselőjelölt a települé­sek címerével ellátott kiad­ványon foglalta össze elkép­zeléseit az adott községről, városról. A helyi jelképek használata engedélyköteles, amit csak utólag kért meg az önkormányzatoktól. A kerület illetékes választási bi­zottságához eddig egy kifogás ér­kezett Jászapátiból a röplap ter­jesztése miatt - tudtuk meg Jász­apáti aljegyzőjétől, Hudra György- nétől. Egy pártszervezet vetette fel: milyen engedélyek birtokában használja a város címerét dr. Sze­keres Imre szórólapján? A panaszt a helyi választási bizottság eluta­sította, ugyanis az eset nem sérti a választási törvény egyetlen ren­delkezését sem. Azt, hogy milyen engedélyezési eljárás után lehet kiadványokban, szórólapokon, reklámanyagokban stb. a jelképe­ket felhasználni, azt a helyi ön- kormányzatok döntik el. Az enge­dély megadását általában vagy polgármesteri-, vagy önkormány­zati testületi döntéshez kötik. Jászapátin engedélyt nem kértek a város választott testületétől, így a jegyző hivatalból tette meg felje­lentését szabálysértés miatt isme­retlen tettes ellen. Jászjákóhalma polgármestere, Fodor István Ferenc elmondta, hogy településükön is megjelent a címeres szórólap. - A nevemre, a szórólap terítését követően érke­zett egy kérelem a címer haszná­latára. Pártpolitikai célokra sem­milyen körülmények között sem adjuk meg az engedélyt egyetlen jelöltnek sem - szögezte le. Jászdózsa polgármestere, dr. Szerencsés István szintén kijelen­tette: címerük használatát egyet­len párt képviselőjelöltjének sem engedélyezik. — Településünk jegyzője már mérlegeli a szabálysértési feljelen­tés megtételét a községben megje­lent címeres szórólapok miatt - mutatott rá Koczkás Gábor, Alaty- tyán polgármestere. Az alattyáni helyi rendelet kimondja, högy pártpolitikai célból — a mérlegelés lehetősége nélkül - tilos felhasz­nálni a község címerét. _______________(FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON) MÍV ES KERÁMIÁK. Bozsik Kálmán híres fazekasmester volt Kunszentmártonban, és a közeljövőben kiállítást rendeznek a munkáiból. Jelenleg Horváth Mária restaurátor a Damjanich Múzeumban összera- gasztja a törött darabokat és pótolja a hiányzó részeket._________________fotó, mészáros janos Lassan benépesül a határ A gazdák megkezdték a talaj előkészítést és a vetést Mezőgazdaság A tavasz közeledtének jeleként hamarosan benépesül a határ. A gazdák egy része már javában vet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom