Új Néplap, 2002. január (13. évfolyam, 1-26. szám)

2002-01-02 / 1. szám

VARHATO Részletek a 12. oldalon 02001 770865 H5030 XIII. évfolyam, 1. szám 2002. január 2., szerda MINŐSÉGMENEDZSMENT szakdiplomatzerezhet A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 3 féléves költségtérítéses, másoddiplomás keresztféléves képzésén. Képzési helyszín: Szolnok Jelentkezni a Perfekt Rt. alábbi címén: Szolnok, Kossuth L. út 11. Te.l/fax: 56/422-276 E-mail: perf16@mail.matav.hu 50 éves /./ ,, HMM Qó-tuJ**­f ISO'XIOI minőséggel CN 200003 ? HATVANON TÚL A szolnoki Baross Gábor Vasutas Nyugdíjasklub évzáró számvetését ünnepi körülmények között tartotta a szolnoki MÁV Csomóponti Műve­lődési Házban. 7. oldal Építtet az alapítvány Rákóczifalva A település önkormányzata által alapított Rákóczifalvá- ért Közalapítvány segítségé­vel megújulhat a község központja. A főteret sétá­nyok, virágágyások tennék teljessé. A Szabadság tér rekonstrukciója tulajdonképpen már évek óta tart, apró szeletenként kapta vissza az esztendők során igazi főtéri funkcióját szobrokkal, arté­zi kúttal. A további folytatást ve­títi előre a tér bejáratánál lévő 1848-as emlékmű körüli terület rendezése, melyet a közalapít­vány készíttetett el. Az újabb beruházással sétá­nyok kialakításával, parkosítás­sal, virágágyásokkal, csobogóval, illetve parkolókkal befejeződne a nagy kiterjedésű tér átépítése. Az új építmények természetesen iga­zodnának a környezetet megha­tározó polgármesteri hivatal, a parókia, az iskola, valamint a templomok által megteremtett hangulathoz. Az anyagiak előteremtéséhez pályázni szeretnének, a vidékfej­lesztési célelőirányzati forrásból településközpontok fejlesztésére hetvenöt százalékos támogatást lehet szerezni, a fennmaradó részt a már említett Rákóczifalvá- ért Közalapítvány biztosítaná. PE _____ __________________Röviden________________________ HA LÁLOS BALESET. Kerékpáros nőt gázolt el tegnap este Ci­bakháza és Tiszaföldvár között egy vele azonos irányban közleke­dő személygépkocsi. A cibaki asszony belehalt sérüléseibe. A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság eljárást indított a baleset mi­att, többek között azt is vizsgálják, hogy a kerékpár ki volt-e vilá­gítva. ÉVBÚCSÚZTATÓ. A jászjákóhalmi Horváth Péter Honismereti Szakkör a korábbi évek gyakorlatának megfelelően idén is bú­csúztató összejövetellel zárta az évet. A két ünnep között megtar­tott disznótorossal - töltött káposzta elfogyasztásával „megtűz­delve” - a falusi disznóölések jellegzetes ízeit szerették volna megidézni, s no persze egy jó hangulatú délutánt eltölteni. / ELHUNYT. 2001. december 30-án elhunyt dr. Páldi János, a szol­noki Varga Katalin Gimnázium nyugalmazott igazgatója. Páldi Já­nos országosan ismert pedagógus volt, a fakultatív oktatás egyik úttörőjeként tartják számon. Nyugállományba vonulása után is aktívan részt vett a közéletben: a Magyar Pedagógiai Társaság, a helyi Finnugor Baráti Kör és a Verseghy Kör egyik legtevékenyebb tagja lett. Számtalan cikke jelent meg szakmai folyóiratokban. A NAGY UGRÁS. A szolnoki Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola az elmúlt néhány év alatt az országos fölvételi rangsorban a 89. helyről a 2.-ra került. Tavaly pályázatot nyúj­tott be a Comenius programhoz, és az I. és a II. programban is nyert. A minisztériumi ellenőrzés után javaslatot kapott az isko­la arra, hogy ezentúl bázisiskolaként adja át tapasztalatait más iskoláknak. ■ Hózáporban érkezett az újév ________Szilveszter_____________ Mi vel Szolnok, pontosabban a Kossuth tér adott helyet a három, országos é jfúcsázta tó kulturális program egyikének, itt már de­cember 30-án délelőtt elkezdődtek a techni­kai munkálatok. Színpadot építettek a mű­útra, kábelerdőt húztak ki, erősítőket szerel­tek fel. Olyannyira, hogy 31-én délután há­romtól megtartották a fellépő művészek fő­próbáját, szaknyelven: belőtték a színpadot. Réczei Tamás főrendező szigorúnak bizo­nyult, mikrofonos utasításai során olykor kétszer, háromszor is ismételni kellett. Ko­csis László gyártásvezető szerint: — Mintegy hetvenen szorgoskodnak, hogy este minden a helyére kerüljön, flottul peregjen a műsor. Főleg európai dalok, tán­cok színesítik a programot, ha már ott ál­lunk az unió küszöbén. Két ősbemutatóból, a Drakulából és a Carmen táncjátékból is lesznek részletek. Tény, ezen a szilveszter délutáni főpró­bán több néző, alkalmi kíváncsiskodó dider- gett a Kossuth téren, mint egy átlagos foci­meccsen. Pedig kutyahideg szél csipkedte az ember arcát, füleit. Mi pedig este hat után elkezdtük megyei kőrútunkat. Mégpedig egy olyan helyen, a szajoli vasútállomáson, ahol munkával töl­tik a megfáradt év utolsó, és a 2002. legelső óráit. Ott éppen Németh László forgalmi szolgálattevőt találtuk. — Harmincegyedikén este fél héttől más­nap reggel fél hétig leszünk szolgálatban. Ezalatt az idő alatt átmegy vagy száz-száz­tíz vonat, így észen kell lenni.' Szódát, ká­vét, vizet iszunk és éjfélre virslit főzünk. Ha ... amelyet kicsik és nagyok egyaránt élveztek letelik a szolgálat, otthon a feleségemmel pezsgővel koccintunk erre a teljesen fiatal, új évre. A gyerekek meg kölyökpezsgőt kapnak. __________________________________(FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON) FO TÓI CSABAI Lepergett a huszonegye­dik század legelső éve. Hozhatott bár­kinek bármit: jót is, rosszat is vegyesen, azért az óév búcsúztató­ján, december 31-én a jóked­vé, a vigalomé volt a fősze­rep. Tűzijáték, bálok, rendez­vények, színes műsorok szó­rakoztatták az embereket. Ki otthon, családi körben, ki ro­konai, barátai között, ven­déglőben töl­tötte a haldok­ló 2001 leg­utolsó óráit. Látványos műsort tekinthetett meg a közönség Szolnokon... JEGES HÉTVÉGE. Az elmúlt napok alatt sokan hódoltak a téli sportoknak. Az állóvizek vastagra hí­zott jegét is birtokba vették a csúszkálás szerelmesei. Olykor a négylábú kedvenc kivételével az egész csa- lád korcsolyacipőt öltött. __________________________________________________fotó: bugány jános Bo nyodalmak a levéltár körül A lakókat nem elégíti ki a polgármesteri tájékoztató Szolnok „...Az építtető által az építési engedély iránti kérelemhez benyújtott műszaki tervek teljes körűen megfelelnek a rendezési terv által előírtak­nak,... és a jogerőssé vált építési engedély alapján fo­lyik a kivitelezési munka...” — áll mindez a Szalay Ferenc polgármester által aláírt tá­jékoztató levélben, melyet a Fáy András lakásszövetke­zet elnökének, Deák Károly- nak címzett. A megyei önkormányzat bővítteti a Pozsonyi úti megyei levéltár épületét, amely megvalósulása el­len számos beadványt juttattak el az építési hatóságokhoz a szom­szédos Szántó krt. 22. szám alatti 26 lakásból álló ház tulajdonosai, valamint az érdeküket képviselő Fáy András lakásszövetkezet ve­zetősége. A felháborodott lakók és a szövetkezet azzal a panasz- szal fordultak a városi, illetve a megyei illetékes szervekhez, to­vábbá a város polgármesteréhez, hogy az emeletráépítéssel bővülő megyei levéltár miatt immáron a tűzfalra nyílnak szobáik ablakai. A lakók korábban az építési enge­dély kérelmének elutasítását is kérvényezték a hatóságoktól. In­dok: a beszűkült kilátás és a be­épülő zöldterület következtében nem csupán komfortérzetük szű­nik meg, hanem lakásuk értéke is jelentősen lecsökken. Ráadásul a megyei önkormányzat nem érte­sítette a lakókat az építkezésről. Az illetékes hatóságoktól és a polgármestertől kapott válaszból az derül ki, hogy az építtetők a városrendezési tervben előírt kö­vetelményeknek tesznek eleget azzal, hogy megemelték az épü­let magasságát. Az építési telken ugyanis csak magastetős főépület helyezhető el, melynek a megen­gedett legkisebb homlokzatma­gassága 7,50, míg a legnagyobbé 9 méter. A bővítésként tervezett levéltár homlokzatmagassága 7,50 méter, (a panaszosok Szántó krt-i lapos tetős épülete 7,60), az­az, csak a minimális magassági követelményeket elégíti ki a rá­építés. A lakásszövetkezethez el­juttatott polgármesteri tájékozta­tó azt is közli, hogy a két épület között elterülő zöldterület közte­rület, amely a leszűkítést követő­en is megfelel a tűztávolsági és a benapozási feltételeknek. (FOLYTATÁS[ AZ 5. OLDALON)

Next

/
Oldalképek
Tartalom