Új Néplap, 2001. szeptember (12. évfolyam, 204-228. szám)

2001-09-07 / 209. szám

H ■■■ 2001. Szeptember 7., péntek 3. OLDAL Menesztik Kovács Zoltánt Vonza András: lelassultak a gazdahitelügyek Budapest A közigazgatási államtitkár felmentését kezdeményezte a földművelésügyi és vidék- fejlesztési miniszter. Mától indul a zsebszerződésekkel eladott földek állami fel­vásárlása - jelentették be tegnap az agrártárcánál. Vonza András, az FVM vezetője tegnap bejelentette: a minisz­terelnöknél kezdeményezte Ko­vács Zoltán közigazgatási ál­lamtitkár felmentését. Lépését azzal indokolta, hogy a minisz­Kovács Zoltán 1955-ben szüle­tett Békéscsabán. Diplomáját Szegeden, a József Attila Tudo­mányegyetem állami és jog- tudományi karán szerezte 1984-ben. Jogi szakvizsgáit 1986-ban tette le. Az egyetem elvégzése után a békéscsabai Mezőgép Vállalat igazgatási és jogi főosztályának vezetője volt, majd a helyi polgármesteri hiva­tal jogi osztályát vezette. 1991- től egyéni ügyvédként tevékeny­kedett. Idén április 23-án nevez­ték ki a földművelésügyi tárca közigazgatási államtitkárává. tériumban le­lassultak a gazdahitelek­kel kapcsola­tos ügyek, és késedelmes volt a pályáza­tok kihirdeté­se, elbírálása. Kovács poszt­ját ideiglenesen Éder Tamás in­tézményi helyettes államtitkár veszi át. Az agrárminiszter nem zárta ki a lehetőségét annak, hogy további személyi változá­sokra is sor kerülhet a miniszté­riumban, de - hangsúlyozta - Kovács felmentése és a közép­vezetők esetleges távozása kö­zött nincs összefüggés. A szaktárca vezetője közölte: pénteken megkezdődik a zseb- szerződéssel eladott földek felvá­sárlása. Azok a termőföld-tulaj­donosok, akik az államnak sze­retnék eladni földjüket, mától je­lentkezhetnek a megyei földmű­velésügyi hivataloknál, illetve a falugazdászoknál, ahol egyúttal árajánlatot is tehetnek. A földek megvásárlására az idén 3 milliárd forint áll rendelkezésre a Nemze­ti Földalap működtetésére az idei költségvetésben elkülönített 5 milliárd forintból. iujvArd Papok is terjesztik a népegészségügyi programot Budapest A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia örömmel állapít­ja meg, hogy az országban több mint 260 ezer fiatal ré­szesül hitoktatásban. Sajná­latosnak tartják azonban, hogy az iskolai hittanórák megtartása egyre több aka­dályba ütközik. A jövő évi parlamenti választá­sok előtt - csakúgy mint eddig - minden bizonnyal körlevél­ben hozza nyilvánosságra véle­ményét a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) - fogalmazott a testület három­napos ülését követően Veres András püspök. A konferencia nem foglalkozott Gyulay Endre szeged-csanádi megyéspüspök közlemúltban közzétett körle­velével. A püspöknek joga volt egyházmegyéjében a választá­sokkal kapcsolatban közzéten­ni véleményét, erről nem kel­lett hogy tájékoztassa a püspö­ki hivatalt sem - mondta Veres András. Az élénk visszhangot kiváltott körlevél egyik fohá­szában Gyulay Endre többek között arra kéri Istent, hogy mentse meg a nemzetet a szél­sőliberális gondolkodástól. A Katolikus Püspöki Konfe­rencia őszi ülésén többek kö­zött foglalkoztak a papnevelés helyzetével, az iskolai hittan­oktatás nehézségével. A püspö­kök elkerülhetetlennek tartják a papnevelés helyszíneinek, a szemináriumok összevonását, valamint a felvételi rendszer or­szágos egységesítését. A testü­let örömmel vette tudomásul, hogy az elmúlt években egyre több fiatal vesz részt hitoktatá­son, megállapították ugyanak­kor, hogy az iskolákban gyak­ran akadályt gördítenek a hit­tanórák megtartása elé. A Püs­pöki Kar megbízást adott egy tizenkét évfolyamos képzésre szóló hittankönyvsorozat el­készítésére. A Püspöki Konferencia egyik napjának vendége volt Mikola István egészségügyi miniszter, aki a magyar papság segítségét kérte a népegészségügyi prog­ram népszerűsítésére. Az egy­házi vezetők a lakosság egész­ségének megőrzése érdekében szívesen vállalták a feladatot. Ezentúl minden esetben püs­pöki engedélyre lesz szükség ahhoz, hogy a templomban bármiféle koncert elhangoz­hasson. A feltételeket Róma szabta - tudtuk meg a kon­ferencia titkárától. ______________________________H. M. HA ZAI TÜKÖR Szociális vita és egyetértés Az adósságkezelésben nagyobb szerepet kapnának az önkormányzatok A koalíciós pártok támogatják, a MIÉP kisebb módosításokkal elfogadhatónak tartja, az MSZP és az SZDSZ viszont erőteljes kritikával illeti a szociális törvény módosítását célzó elő­terjesztést - derült ki a törvényjavaslat általános vitájában, amelyet csütörtökön folytatott le a parlament. Budapest Harrach Péter szociális miniszter expozéjában egyebek mellett rá­mutatott, hogy az előterjesztés bevezeti az adósságkezelési szol­gáltatást mint új támogatási for­mát a lakhatással összefüggő hát­ralékok kezelésére. Jelezte: a kü­lönböző lakossági hátralékok összege mintegy 40 milliárd fo­rint, amely csaknem 200 ezer családot érint. Az adósságkeze­lésre vonatkozó jogosultsági fel­tételek meghatározását az önkor­mányzatok hatáskörébe utalja. Selmeczi Gabriella (Fidesz) el­mondta, hogy frakciója örömmel fogadja a módosítást annál is in­kább, mert a szféra így évi 11 mil­liárd forint plusztámogatással számolhat majd. Az előterjesztés egyik leglényegesebb elemeként emelte ki a tervezett komplex adósságkezelést? Hangsúlyozta, hogy az elképzelést az ön- kormányzati szövetségek többsé­ge üdvözölte. Koppánné Kertész Margit (FKGP) frakciója nevében üdvö­zölte a tervezett komplex adós­ságkezelést, és természetesnek nevezte az egyházi fenntartói tanács megjelenítését a jog­szabályban. Lezsák Sándor (MDF) hangsú­lyozta, hogy frakciója támogatja a javaslatot. Üdvözölte, hogy a tör­vény hatálya a jövőben ki fog ter­jedni a letelepedési engedéllyel rendelkezőkre is. Szabó Sándomé (MSZP) ambi­ciózusnak minősítette a javasla­tot, amely azonban szerinte nél­külözi a pénzügyi megalapozott­ságot. Hangsúlyozta: az alapcé­lokkal egyetért. Ugyanakkor sé­relmezte, hogy a parlamenti cik­lus végén terjesztenek elő olyan fontos módosításokat, amelyek­nek nagy része csak 2003-ban lép hatályba, és ezt minden előzetes politikai egyeztetés nélkül teszik. Béki Gabriella (SZDSZ) súlyos gondnak ítélte, hogy a módosítás újabb feladatokat ró az ön- kormányzatokra. Az önkormány­zatok kilencven százaléka a je­lenlegi törvényi rendelkezések­ből fakadó szociális kötelezettsé­geinek sem tesz eleget - húzta alá a képviselő. Erkel Tibor (MIÉP) közölte, hogy frakciója az előterjesztést kisebb módosításokkal támogat­ni tudja. Az adósságkezelés téma­körét érintve hiányolta, hogy nem valósul meg az országos adósságkezelési programok koor­dinációja, ami visszaélésekre ad­hat lehetőséget. Hírek MSZP-ÍGÉRETEK. Az MSZP kormányra kerülve ingyen biz­tosít tankönyvet minden általá­nos iskolás számára, legalább 100 ezer forintra emeli a jelen­leg 70 ezer forintos hallgatói tá­mogatási normát, és vállalja, hogy a következő kormányzati ciklus végéig 10 ezer új kollé­giumi férőhelyet létesít - mond­ta Bazsa György szocialista par­lamenti képviselő csütörtökön Budapesten. Szavai szerint a felsőoktatási intézményekben feszítő az ellentmondás a hall­gatói létszám nagysága és a pénzügyi-infrastrukturális fel­tételek hiánya között. SÚLYOS HELYZET. A kiala­kult súlyos helyzetre való tekin­tettel a MÁV vezérigazgatója helyzetértékelő beszélgetésre hívja a reprezentatív vasutas- szakszervezetek vezetőjét pén­teken - jelentette be a MÁV csütörtökön. A Vasúti Érdek­egyeztető Tanács csütörtöki ülésén megvitatták a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszerve­zetének a hároméves megálla­podás felmondására vonatkozó szándékát, ám itt nem közeled­tek az álláspontok. Ezzel az egyeztető tárgyalások befeje­ződtek, mostantól a szakszer­vezetnek jogi lehetősége van a megállapodás felmondására. TAGTOBORZÁS. A Független Kisgazdapárt soraiba várja a Fidesz-MDF választási megálla­podás megkötése miatt csaló­dott MDF-eseket, és számít a demokrata fórum nemzeti el­kötelezettségű szimpatizánsai támogatására is. Erről Torgyán József kisgazda pártelnök be­szélt az FKGP kibővített orszá­gos elnökségi ülését követően csütörtökön Budapesten. INTÉZKEDÉSI TERV. A Mi­niszterelnöki Hivatal (MeH) intézkedési tervet készít az Országimázs Központról készült állami számvevőszéki jelentéssel kapcsolatban - je­lentette be a MeH sajtóosztálya csütörtökön. Az Állami Szám­vevőszék (ÁSZ) a 2000. évi költségvetés végrehajtásának vizsgálata kapcsán - a minisz­terelnök kérésére - átfogó ellen­őrzést készített az Országimázs Központról. Ól EGYETEM. Az oktatási tár­ca tervei szerint évente 75 hall­gató kezdheti meg tanulmá­nyait a kapuit jövő szeptember­ben megnyitó Andrássy Gyula Egyetemen; a budapesti német nyelvű egyetem három szakkal kezdi meg működését - közölte Pálinkás József oktatási minisz­ter csütörtökön. A hallgatók egyenlő arányban érkeznek Magyarországról, a közép-euró­pai országokból és német nyelvterületről. _____________■ Mi nden kérés teljesült Herényi Károly: nincs szükség a Herényi Károly országgyűlési képviselő, az MDF szóvivője szerint pártjának minden ké­rése teljesült a Fidesz-MPP-vel kötött megálla­podásban. A választási törvény módosítására nincs szükség, mert a jelenlegi is lehetővé te­szi a működőképes választási szövetséget.- Dr. Tóth Zoltán alkotmányjogász szerint a meg­állapodás nyomán elveszíthetik a töredék­szavazatokat. Ez nem érinti hátrányosan az ön pártját?- Pontosan az a cél, hogy ne vesszenek el a tö­redékszavazatok. Ez a megállapodás leglényege­sebb eredménye - mondta Herényi Károly, a so­mogyi 4-es választókerület képviselője. - Ez tör­tént az MDF-fel 1998-ban. Ugyanis amennyiben önállóan indul egy párt, és nem éri el az ötszáza­lékos küszöböt, akkor az egyéni képviselőkre le­adott töredékszavazatok elvesznek, és a másik oldalt erősítik.- Tudomása szerint van vagy nincs záradéka a megállapodásnak?- Nincs semmiféle záradéka. A megállapodás ott ér véget, ahol Dávid Ibolya és Pokomi Zoltán aláírta. Ami azon kívül van, az nem tartozik a megállapodáshoz.- Szakértői vélemények szerint szükség van a választójogi törvény módosítására, mert a ma­gyar demokrácia történetében egyedülálló párt- szövetség új helyzetet teremtett. Tervezik a tör­vénymódosítást?- Nem. A jelenlegi törvény is lehetővé teszi, hogy működőképes legyen a megállapodás.- Ön részt vett a kidolgozásában?- Nem vettem részt, mert érintett voltam, te­hát távol tartottam magam.- Mi az, ami kimaradt a megállapodásból, de a pártja számára fontos lett volna?- Az MDF minden kérése teljesült.- Ön az utóbbi időben mint a Békejobb egyik vezéralakja „nemszeretem" ember volt. Ezek szerint a választókerületében indulhat újra?- Igen, ez a megállapodás része. Abban a ti­választási törvény módosítására zenhat egyéni választókerületben, ahol az MDF jelöltje került a parlamentbe, az MDF kapta a je­lölés jogát. A párton belüli egyeztetés után dől el, hogy indulok-e a körzetemben.- Tudomásunk szerint a hét végén Villányban Dávid Ibolya és Medgyessy Péter közös rendezvé­nyen vesz részt. A baloldallal is kacérkodnak?- A rendezvény Siklóson lesz szombaton, nem Dávid Ibolya, hanem én leszek ott, és való­ban Medgyessy Péter lesz az MSZP szónoka. Ez nem kacsingatás a baloldal felé, hanem egy há­roméves hagyomány folytatása. A helyi polgári egyesület, az MSZP és az MDF közös rendezvé­nye, amelyet a Mária-szobor felállításának tiszte­letére Mária napon tartanak. Az első alkalommal Andrásfalvy Bertalan volt ott. Tavaly Dávid Ibolya és Szili Katalin volt a szónok. Ez egy párt­érdekeken felülemelkedett rendezvény, amely beletartozik a korrekt politizálásba. _____ _____________ GÁLDONYI MAGDOLNA Ka tonakereső kampány Az ország legnagyobb munkaadója a Magyar Honvédség. A munka nélkül maradt 18 és 25 év közöttiek közül akár háromezret is képes lenne foglalkoztatni. A tárca és a honvéd­ség országos toborzókampányt indított. A részletekről Erdélyi Lajos dandártábornok, a HM humán főosztályának vezetője nyilatkozott lapunknak. Szükségünk van lövészkato­nákra, lövegkezelőkre, gép- és iiarcijármű-vezetőkre. Ezek 'öbbnyire olyan beosztások, melyeket korábban, s gyakran : iá is sorkatonák töltenek be. De a hivatásos hadsereghez vezető ütőn egyre kevésbé engedhető meg, hogy nagy értékű technikai eszközöket tapasztalatlan sor­katonákra bízzunk.- Ugyanolyan kötelezettségei vannak a szerződéses katonának, mint a hivatásosnak?- Sok tekintetben igen. Ezért a jogai, járandóságai a hivatáso­sokéhoz hasonlítható.- A tisztes munkavállalók 45­48 ezer forint körüli bruttó il­letményre szá­míthatnak....- Pótlékokat is kapnak a ka­tonák. Emellett a rátermettek külföldi misz- sziókba is eljuthatnak, ahol a ha­zai fizetésük mellé annak hat-hét­szeresét keresik meg. A parlament a közeli napokban vitatja meg a szolgálati törvény módosítására tett javaslatot, s ha a honatyák el­fogadják, az jövő év elejétől a szerződéses katonák bérének het­venszázalékos növekedésével jár.- Hogyan építik fel a toborzó­kampányt?- A nyitóesemény, amelyet nyugodtan nevezhetünk koncent­rált állásbörzének is, szeptember 7-én zajlik, egy hadgyakorlat kel­lős közepén. Ide a munkaügyi központok segítségével hívtuk meg az érdeklődőket. A toborzó- gyakorlat utáni napon Szent­királyszabadján tartják a már ha­gyományos repülőnapot, amely általában több tízezer érdeklődőt vonz. A legfontosabb persze még­iscsak az, hogy a színpadok mel­lett felállított toborzósátornál fel­készült szakemberek segítenek a tájékozódásban, a döntésben. A következő hetekben a „road­show” végigvonul az ország nagy részén. Ott leszünk Nyíregy­házán, Pécsett, Ózdon, Debrecen­ben, Miskolcon és Békéscsabán is. S ha jól sikerül, jövőre foly­tatjllk... __________V. KAMAI ZOLTÁN on védség munkát, lakhatást, jövedelmet ajánl* Keresd a lehetőséget a legközelebbi munkaügyi a megyei tokságon! Voza András

Next

/
Oldalképek
Tartalom