Új Néplap, 2001. szeptember (12. évfolyam, 204-228. szám)

2001-09-01 / 204. szám

SZAKKÉPZÉSI AJÁNLATOK (99-es áron) KÖZÉPFOKÚ VÉGZETTSÉGÉT ADO SZAKKEPESITESEK SZÁMVITELI, PÉNZÜGYI, VÁLLALKOZÁSI ügyintéző + számítógépkezelö TB-ÜGYINTÉZŐ + számítógépkezelö VÁMKEZELŐ INGATLANKÖZVETÍTŐ és ÉRTÉKBECSLŐ SZEMÉLYÜGYI ÜGYINTÉZŐ MINÖSÉGELLENÖR MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELÜLVIZSGÁLÓ és TANÚSÍTÓ MARKETING és REKLÁMÜGYINTÉZŐ TÁRSASHÁZKEZELŐ FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGÉT ADÓ SZAKKEPESITESEK MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ ADÓTANÁCSADÓ SZEMÉLYÜGYI GAZDÁLKODÓ BRÓKERKÉPZŐ BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓ PÉNZÜGYI SZÁMVITELI SZAKELLENŐR MARKETING- ÉS REKLÁM MENEDZSER OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR VÁMÜGYINTÉZŐ INGATLANKEZELŐ MUNKANELKULIEK RESZERE EGYENI TÁMOGATÁS IGÉNYELHETŐ. Tankönyvellátás: Szolnok, Kossuth L* út 11. tsz. könyvesboltunkban. PERFEKT GAZDASÁGI TANÁCSADÓ OKTATÓ ÉS KIADÓ Rt. Szolnok, Kossuth L. út 11. Tel./fax: 56/422-276 , / E-mall: perf16@mall.matav.hu 80i perfekt] HUMOR Jászkun. Kakas Mellékletünk a 9-10. oldalon Tanulmányi kirándulás Hírek DIAKOKNAK SEGÍTENEK. Legutóbbi ülésén többek között arról is határozott Abádszalók önkormányzati testületé, hogy a Bursa Hungarica Alapítvány ke­retén belül húsz helybeli diák tanulmányait segíti ösztöndíjá­val. A képviselők egyöntetű döntése értelmében az idén ti­zenöt, már beiratkozott főisko­lás, egyetemista, jövőre öt felvé­teliző tanuló kap havonta 2500- 2500 forintos támogatást. ELMÚLHAT A VESZÉLY. A rá­kóczifalvi mozit pár évvel ez­előtt életveszélyessé nyilvánítot­ták tetőszerkezete miatt. A Nemzeti Kulturális Örökség Mi­nisztériumától most ötmillió fo­rintot nyert revitalizációs pályá­zaton az önkormányzat, ebből szeretnék elhárítani a veszélyt, s akkor neki lehetne kezdeni a fel­újításhoz. ALFÖLDI TANULMÁNYOK. A békéscsabai Nagyalföld Alapít­vány kiadásában a napokban megjelent az Alföldi tanulmá­nyok című könyvsorozat újabb kötete. A könyv tanulmányai azt vizsgálják, hogy az Alföld mi­lyen esélyekkel vág neki az uni­ós csatlakozásnak. Az egyik ta­nulmány szerzője a szolnoki Szarvák Tibor, az MTA Regio­nális Kutatások Központja Alföl­di Tudományos Intézetének munkatársa. Szolnokiak találkoztak, barátkoztak A város napjával, szemerkélő esőben ért véget a millenniumi év Második alkalommal rendezték meg tegnap Szolnokon a város napját, amely idén egyúttal a millenniumi év zárása is volt. Ennek megfelelően gaz­dag program várta a város lakosságát és a környező településről idelátogató érdeklődőket. A nap kiemelkedő eseménye volt a Szigligeti Színházban ren­dezett díjátadó ünnepség és díszelőadás. Szolnok Rövid műsor után Szalay Ferenc, a megye- székhely polgármestere köszöntötte a ki­tüntetetteket, a megjelenteket, a város la­kosságát.- Egy díj rangját a kitüntetettek adják meg, az, hogy életükkel, munkájukkal, művükkel milyen tekintélyt vívtak ki - hangsúlyozta, s hozzátette: az idei Ezüst Pelikán Díj kitüntetettjei példamutató tel­jesítményükért kapták az elismerést. Ugyanakkor minden kitüntetés az adott kort is jellemzi. A kilencvenes évek elején nehezen lehetett találni kiemelkedő ered­ményeket felmutató gazdasági szakem­bereket, most, amikor a gazdasági hely­zetünk javul, nehéz a választás. Termé­szeti csapások is sújtottak minket, de a szülőföld szeretete erősebb volt. Most az ezeréves múlt és a biztató jövő között merhetünk megvalósítható álmokat sző­ni, amelyekkel megnyerhetjük a jövőt. Ennek záloga, hogy a maga helyén min­denki segítsen megvalósítani az elképze­léseket, hiszen a teljesítmények össze­adódnak. A polgármester végül így fejezte be a beszédét: „A jövő Szolnokon is megkez­dődött.” Anisits Ferenc díszpolgár és Ferencz Gábor Pelikán-díjas lett Az ünnepi beszéd után Sza­lay Ferenc átnyújtotta az Ezüst Pelikán Díjat a kitüntetettek­nek: Ferencz Gábornak, a Neusiedler Szolnok Papírgyár ügyvezető igazgatójának és Hamar István református lel­késznek. A jelenleg külföldön tartózkodó Dr. Nagy István ké­sőbb veheti át az elismerést. Az idén első alkalommal odaítélt díszpolgári címet dr. Anisits Ferenc, a BMW kutatá­si és vjksztési központjának volt vezetője kapta, aki, ma már nyugdíjas. Pályájára emlé­kezve szeretettel idézte föl szolnoki gyermekkorát és a vá­roshoz kötődő emlékeit. MZ ESEMÉNYEKEN KÉSZÜLT KÉP-ÓSZ8ZVÁLLÍTÁSUHK A 4.0LDAL0N) Látványosságokban sem volt hiány a művelődési ház környékén FOTÓI CSABAI ISTVÁN Hét végi ügyeletek 6. oldal /Műsorok / 7. oldal Fizetnek a volt solamisoknak Búcsú a középiskolától Szolnok A tiszthelyettesképzést sem kerülhette el a létszámle­építésekkel is járó haderő­reform. A honvédelmi mi­niszter a három ilyen intéz­mény közül kettőt bezára­tott. A tegnapi nappal végleg becsuk­ták az MH Szolnoki Katonai Kö­zépiskola és Kollégium kapuit is, pontot téve ezzel az intézmény és jogelődeinek közel 16 eszten­dős színvonalas működésére. Az iskola dolgozóitól ünnepi állománygyűlésen köszönt el a volt igazgató, Sáfár Miklós ezre­des. Mint elmondta, az intéz­mény életének legnagyobb ku­darcának a tegnapi eseményt, az­az, a szolnoki önálló tiszthelyet­tesképzés megszüntetését tartja. Ezzel a döntéssel sok, igen ma­gas szakmai felkészültségű em­berrel lett szegényebb a Magyar Honvédség. A dolgozók csupán egyharma- dának tudtak a képzettségüknek megfelelő új beosztást felkínálni, ugyanennyien éltek a korhatár előtti nyugdíjazás lehetőségével. A közalkalmazottak nagyobb ré­szének csupán a végkielégítést tudták biztosítani. Vannak, akik pályát módosítottak, és más terü­leten próbálják meg hasznosítani szaktudásukat. 1 HGY Megyei információ Másfél év után végre pén­zükhöz jutnak az egykori Solami Húsipar Rt. dolgo­zói. A felszámolás alatt le­vő szolnoki társaság egyko­ron úgy vált meg munka­társaitól, hogy nem fizette ki őket. A beszállítók, azaz a termelők azonban tovább­ra is várják járandóságu­kat. Amint azt lapunk megtudta, a na­pokban 487 egykori Solami-dol- gozó között 105 millió 675 ezer forintot osztanak ki a bérgaran­cia-alap jóvoltából. Az egy főre eső legmagasabb kifizethető ösz- szeg 308 ezer forint lehet. A dol­gozók többsége így megkapja já­randóságát, de néhány embernek ennél még jóval többel tartozik a cég. Van olyan személy, aki 1,4 millió forintja megfizetését várja egykori vállalatától. Mint az már ismert, tavaly né- hányan szerették volna elérni, hogy hívják le a bérgarancia­alapból a pénzüket. Mint azt Bor- dács Ferenc, a dolgozók szószó­lója elmondta, ez azzal járt vol­na, hogy azok, akiknek munkavi­szonya még rendezetlen volt, nem kapták volna meg pénzüket, hiszen a bérgarancia-alapból csak egyszer lehet a pénzt lehív­ni. Most, hogy lezárultak a mun­kaügyi perek az összes dolgozó pénzhez jut. Másrészt tavaly még csak 108 ezer forintot fizettek vol­na egy-egy embernek, de a kor­mány intézkedése nyomán az idén már az átlagbér négyszere­se, azaz 308 ezer forint a kifizet­hető keret. Az örömbe némi üröm, hogy az összes járandóság 159 millió 788 ezer forint volna. Hogy a már megkapott 105 millióhoz hi­ányzó 54 milliót mikor oszthat­ják szét, nem tudni. ______________(FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON) Re ndőröket is vádolnak Az ügyészség szerint önbíráskodott a járőr Bűnügy Mint arról korábban beszá­moltunk, ez év áprilisában egy tiszaburai fiú szülei büntetőeljárást kezdemé­nyeztek két vízi rendőr és két halőr ellen, akik szerin­tük bántalmazták gyerekü­ket a település közelében, a Tisza partján. Az ügyészségi nyomozó hivatal folytatott vizsgálatot az ügyben, majd a Tiszafüredi Városi Ügyészség emelt vádat a négy gyanúsított ellen „sértett sanyar­gatásával elkövetett jogellenes fogvatartás” miatt. A vádirat négy rendbeli - ugyanazon a napon történt - bűncselekmény elkövetéséről szól, mivel a nyo­mozás során még három másik sértett is feljelentést tett a gya­núsítottak ellen - tudtuk meg a megyei főügyészség sajtószóvi­vőjétől, Balázsné dr. Busku Teré­ziától. A most elkészült vádirat sze­rint a rendőrök és a halőrök kö­zösen járőröztek, amikor három fiatalt - a később jelentkező sértetteket - orvhorgászaton kapták. Elsőként őket bántal­mazták. Volt, akit mellbe rúg­tak, volt, akit letérdepeltettek, volt akivel öszszetörették saját horgászbotját. Az is előfordult, hogy gázpisztolyt sütöttek el az egyik fiú mellett. A negyedik sértettet - az elsőként panaszt tevő fiút - a hideg vizű Tiszába is beküldték, és ott letérdepel­tették. Mint megtudtuk, a gyanúsítot­tak nem tettek beismerő vallo­mást, a vádemelés más bizonyí­tékok alapján történt. Ezt követő­en a bíróság feladata lesz, hogy megállapítsa: a vádlottak valóban elkövették-e a bűncselekményt, vagy sem. Amennyiben megálla­pítják bűnösségüket, akár 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztésre is számíthatnak. A tartalomból: • A fakanalat is remekül forgatta • Befürödtek a habfürdővel HOLNAP IS MEGVÁSÁROLHATÓ A

Next

/
Oldalképek
Tartalom