Új Néplap, 2001. április (12. évfolyam, 77-100. szám)

2001-04-13 / 87. szám

5. OLDAL iá- m 2001. ÁPRIIJS 13., PÉNTEK MEGYE I TÜKÖR JNNEPI MŰSOR. A költészet napjára emlékeztek tegnap délután Szolnokon, a Hild Viktor Városi Könyvtárban. Az ünnepi köszöntőt követően a Verseghy Ferenc Gimnázium (képünkön) és a Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola irodalmi színpada lépett fel. ______________fotó, mészáros jános Mé g fogadják az igényléseket Sorokban JÁRVÁNY ELLEN. A megyei védelmi bizottság tájékoztatót hallgatott meg a tiszai árhullám levonulása utáni állat-egészség­ügyi rendszabályokkal, illetve a ragadós száj- és körömfájás el­terjedése megakadályozásával kapcsolatban - tudtuk meg Bú- si Lajostól, a bizottság elnöké­től. A védelmi bizottság felkéri a megye településeinek polgár- mestereit, hogy a tiszai árhul­lám levonulása után mérjék fel a víz alá került területek fertőtle- nítési igényeit, és küldjék el azo­kat az állat-egészségügyi és élel­miszer-ellenőrző állomásra. Az állomás az ÁNTSZ-szel együtt­működve végzi el a fertőtlenítést az árvízvédelmi költségek terhé­re. A lépfene, valamint a raga­dós száj- és körömfájás megelő­zése érdekében a védelmi bi­zottság felkéri a települések ön- kormányzatait a jogszabályok­ban előírt járványvédelmi rend­szabályok szigorú betartására, a megyei főállatorvost pedig a jog­szabályok betartásának szigorú és következetes ellenőrzés. VÉRT ADTAK. Az utóbbi idő­szak egyik legsikeresebb véradó napját rendezte meg tegnap az abádszalóki vöröskeresztes szervezet a nagyközségi rende­lőintézetben. A véradók jutalma ezért - köszönhetően a polgár- mesteri hivatal dr. Halas József és az általa képviselt vöröske­resztes szervezet anyagi támo­gatásának, valamint a helyi öre­gek napközi otthona aktivistái közreműködésének - az önzet­len segítségért esti vacsora meg­hívás volt a Rózsakért étterem­ben. A harmincnégy - 10-20-30 és 40-szeres - törzsgárda vér­adó ajándéktárgyat és kitünte­tést is kapott. Műsort adott a Dá- ridóból ismert cigánynóta-éne- kes, Liszter Sándor és Tűzrózsa táncegyüttese.____________■ l c*** *JHi iTM'í&mjH I (Folytatás az 1. oldalról) Elmondta, kezdettől fogva han­goztatták, a törvény végrehajtása megyei szinten újabb 5-6 milliárd forintos tőkekivonást jelentett volna az agráriumból, amit a szö­vetkezetek döntő többsége nem élt volna túl, a tömeges csőd és felszámolás miatt több ezer mun­kavállaló veszítette volna el állá­sát, több kistelepülés pedig szinte egyetlen helyi adófizetőjét. Már a törvény elfogadása előtt komoly pénzügyi problémákkal küszköd­tek a szövetkezetek, hiszen a bankok az akkor még tervezett jogszabály hírére lényegében há­tat fordítottak a szektornak, újabb hitelt azóta sem folyósítot­tak a szövetkezeteknek. Váradi végezetül hangsúlyozta: a kívül­álló üzletrész-tulajdonosok ügyé­ben mielőbb megoldást kell ke­resni. Az Alkotmánybíróság dönté­sével nem értenek egyet teljes mértékben a külső üzletrész-tu­lajdonosok - vélekedett Bathó János, a jászberényi Gazdakör el­nöke, aki maga is érintett a témá­ban. Egykoron 11 évig dolgozott a jászberényi téeszben, elnöke is volt a szövetkezetnek. Most a szövetkezetbe vitt értékek, illetve a munkája után 188 ezer forintra számított. Az elmúlt hetekben az igénylé­sek kitöltésekor számos egykori szövetkezeti taggal találkozott, fő­ként kisnyugdíjasokkal. Vagyo­nuktól, a szövetkezetben gyakorolt jogaiktól megfosztott emberekről van szó, akik nagyon is megérde­melnék, hogy kártalanítsák őket. Nagyon bíznak abban, hogy az Al­kotmánybíróság döntését követő­en a kormány nem feledkezik meg róluk, s más forrást talál kifizeté­sükre. Az érintettek közül is sokan egyetértenek viszont azzal, hogy nem feltétlenül a mostani szövet­kezetekre kellene a kártalanítás pénzügyi terheket rakni. L. Z.-B. CS. Nem rendeződtek a pótlékok Hoffmann Imre tűzoltó ezre­des megyei katasztrófavé­delmi igazgató tegnap sajtó- tájékoztatóján elmondta, a megye tűzoltóságain 2001 első negyedévében 585 alka­lommal szólalt meg a riasz­tócsengő, a tavalyi hasonló időszakban regisztrált 759- el szemben. A beavatkozá­sok 60 százaléka tűzoltás volt, míg 105 esetben külön­féle műszaki mentésekhez kellett kivonulni. A tűzesetek száma (354) a koráb­bi évekhez képest több mint 150 százalékkal növekedett (tavalyi adat 234), illetve a káreseteké 75 százalékkal csökkent (tavalyi adat 422). Továbbra is a szolnoki tűzoltók a legleterheltebbek ­összes kivonulásuk száma 128, ezt követi Jászberény 101 vonu­lással. Az év első negyedévében tűzeset következtében öt polgár megsérült, heten meghaltak, mig balesetekben huszonnyolcán megsérültek, öten pedig elhuny­tak. Tűzesethez vonulás során egy tűzoltó elhunyt, négyen súlyos, egy személy könnyű sérülést szenvedett. Az országban az utóbbi ötven évre visszatekintve tizenöt hősi, illetve szolgálati ha­lottat tart nyilván a tűzoltóság, amely a nemrégiben történt bal­eset következtében egy fővel emelkedett. Mint megtudtuk, a katasztrófa- védelmi igazgató április elsejétől Búzás Tibor őrnagy személyében új vezetőt nevezett ki a szolnoki polgárvédelmi kirendeltség élére. A kirendeltség huszonöt telepü­lés lakosságvédelmi koordinációs feladatait látja el. Az igazgatóság korszerű kom­munikációs rendszerrel gazdago­dott, amelynek „főpróbáját” az ár­vízi események időszakában tar­tották. A rendszer lehallgathatat- lan, a GSM-nél háromszor gyor­sabb hang-, kép- és adattovábbí­tásra képes. A megye huszonhá­rom készenléti szervéhez száz készüléket juttattak. A sajtótájékoztatón szóltak a szolnoki tűzoltók elmaradt dél­utáni, éjszakai és ünnepi pótlék­jairól. Sziráki Tamás százados, a szolnoki tűzoltási és mentési osz­tály vezetője elmondta, 2000. de­cember 31-ig 59 millió forint tar­tozás halmozódott fel az állo­mány részére, ám azt még nem tudni, hogy a helyi önkormányzat mikor rendezi a tűzoltók felé ezt a számlát. Furcsa, de a jogos dön­tést követően 2001. január elsejé­től újra rendezetlenül maradnak a pótlékok. Hoffmann Imre kitért az orszá­gos katasztrófavédelmi ifjúsági versenyre is. A megyei szintű ren­dezvény a korábbi évek ifjúsági, polgári védelmi és tűzvédelmi versenyeinek gyakorlatára épül. Mindennek célja a veszélyhelyze­tek megismertetése a tanulóifjú­sággal, felkészítésük a veszély­helyzeti magatartásformákra, az önvédelmi készségük kialakítása. A megyei döntőt április 28-án ren­dezik meg a szolnoki turisztikai központban. ____ ____ _______M. G. VÉ LEMÉNY LACZI ZOLTÁN Jogállamiság Az Alkotmánybíróság szerdán kihirdetett hatá­rozatával úgyszólván szemétbe dobott egy olyan törvényt, mely az országban ilyen vagy olyan módon több százezer embert érint. A szövetkezeti üzletrészről szóló törvény és vég­rehajtási rendeletének megsemmisítését a be­terjesztők minden bizonnyal váratlan kudarcként, a jogszabályt kezdettől fogva támadók pedig sikerként értékelik. Mindenkép pen felmerül azonban a kérdés, hogyan juthatott el idáig ez a törvény, ha már a téma megközelítését tekintve hibás, igy több ponton ütközik az alaptör­A törvény jelentős károkat okozott, különösen vidéken vényünkkel. Egyáltalán az Országgyűlés, melynek soraiban szép számmal ülnek jogtudorok, hogyan tudott - mint most kide­rült - ilyen csapnivaló munkát elfogadni. Nem is beszélve a törvény-előkészítésben részt vevő, a jogot pontosan ismerők hadáról. Az Alkotmánybíróság persze nem először bizonyítja, hogy a jogállamiság legfőbb őre. Gondoljunk csak az emlékezetes Bok­ros-csomagra, melynek több pontját is az AB törölte el határoza­tával. A szerdai döntés tiszta helyzetet teremt, ám a törvény eddig is jelentős anyagi és erkölcsi károkat okozott, különösen vidé­ken. Megbolygatta a kistelepülések békéjét, a jogszabály miatt finanszírozási oldalról ellehetetlenült szövetkezetek pedig nem tudták elérni azt a termelési volument és színvonalat, amit meg­céloztak, így a nemzetgazdasági kár is nyilvánvaló. A mezőgazdasági szövetkezeteket azonban nem most állítot­ták pellengérre, vesszőfutásuk az 1992-ben életbe lépett, azóta is az egyik legrosszabb jogszabályként emlegetett átalakulási törvénnyel kezdődött. Az akkor kifundált politikai célok miatt kialakult problémahalmaz, köztük a külső üzletrésztulajdono­sok ügyének megoldása nem sokáig várathat magára, ezt a szö­vetkezetek részéről is régóta hangsúlyozzák. Az Alkotmánybíróság határozata fényében remélhetjük, hogy választott képviselőink nem lépnek még egyszer ugyanab­ba a csapdába, s olyan jogszabállyal rendezik a „külsősök” ügyét, amely minden érintett számára megnyugvást hoz. VIZSGÁZTAK. A megyei kereskedelmi és iparkamara közjogi fel­adata keretében rendszeresen szervez mestervizsgát megyei és me­gyén kívüli vállalkozóknak. Tegnapelőtt 15 autószerelő és autóvilla­mossági szerelő mesterjelölt adott számot gyakorlati vizsgáján meg­szerzett tudásáról. ________ ____ ___________ _____ FOTÓ! CS. I. Új vezető, új stratégia Ügyfelei magas színvonalú kiszolgálására törekszik az OTP-Garancia Biztosító Rt. Az iv elején vezetőváltás történt az OTP-Garancia Biztosító Rt. megyei igazgatóságának élén. Az új vezetőt, Komáromy Csabáta biztosító jövőjéről kérdeztük.- A vezetőváltás ered­ményeként teljesen új stratégiát határoztunk meg az Igazgatóság számára - mondta. - Az eddigi sikeres dol­gokat folytatjuk, ugyanakkor olyan új ötletekkel álltunk elő, ami reményeink sze­rint azt eredményezi, hogy az OTP Bank, mint tulajdonos az év végére pozitív képet alkothat rólunk. Az új stratégia változatlanul fő célként fogal­mazza meg ügyfeleink magas színvonalú kiszolgálását.- Hol léphetnek kapcsolatba biztosító társaságukkal az ügyfelek?-Alapvetően az öt fiókunkon (Szolnok, Jászberény, Mezőtúr, Karcag, Tiszaföldvár) keresztül, de az ezekhez kapcsolódó további 3 üzleti irodánkban és természetesen az OTP 17 fiókjában is igénybe vehetik szolgáltatásainkat.- Milyen főbb üzleti célokat tűztek ki maguk elé erre az évre?- Nyereséges állomány-összetételt szeretnénk, ezt elsősor­ban az élet- és bankbiztosítások területén kívánjuk elérni. Ez utóbbi területen piacvezetők vagyunk, ezt a pozíciónkat hosszú távon is meg kívánjuk őrizni. 2001 -re 2 milliárd forintos díj­bevételt terveztünk, amelynek eléréséhez az igen fontos érté­kesítési csatornát jelentő OTP Bank nyújt hatékony segítséget.- Tudnak-e kiemelt szolgáltatást nyújtani ügyfeleiknek?- Kiemelt termékünk például a lakásbiztosítás. Ismerve ezt a piacot és az e területen tevékenykedő biztosító társaságokat, mondhatom, hogy rendkívül versenyképes áraink vannak. Fontos szempont nálunk, hogy üzletkötő kollégáink a helyszíni elbírálás alapján díjkedvezményt is tudnak biztosítani, aminek a mértéke a 15 százalékot is elérheti. Kiemelt szerepet szánunk továbbá az egészségbiztosítási és a balesetbiztosítási ter­mékeinknek, amelyek jelenleg kiegészítő biztosításként köthetők, de elképzeléseink szerint a jövőben ezeket önálló biztosítási módozatokként értékesítjük. Ügyfeleink számára nem mellékes az sem, hogy azok, akik OTP lakossági folyószámláról utaltatják át részünkre a biz­tosítási díjat, 5-10 százalék díjkedvezményben részesülnek. (X) Komáromy Csaba megyei igazgató Fél-e a péntek 13-tól? Aki ma a naptárra nézett, rögtön láthatta, hogy a hó­nap tizenharmadik napját írjuk és ráadásul péntek van. Ez a tény a babonás emberekben még manapság is aggodalmat kelt. Lapunk ennek kapcsán tegnap arra volt kíváncsi, vajon a járó­kelők életében mekkora szerepet játszik ez a hiede­lem. Papp Zol­tánná, 59 éves nyugdíjas: — Hát nem ma van tizen- harmadika? Jaj, akkor elté­vesztettem a keltezést azon a levélen, amelyet éppen most adtam fel! Persze azért ennek sem tulajdonítok kü­lönösebb jelentőséget, ahogy a babonákban sem hiszek. Diákko­romban ugyan még foglalkozta­tott ez a kérdés, de ma már nem tulajdonítok neki különösebb je­lentőséget. Szerintem a péntek 13 is ugyanolyan nap, mint az ösz- szes többi. Gál Sándor, 36 esztendős szerkezetlaka­tos:- Nekem fel sem tűnik, nem igazán foglalkoztat­nak ezek a dá­tumok. Éppen elég dolgom, elfoglaltságom van, ami leköti a figyelmemet. Egyéb­ként sem hiszek az efféle babo­nákban, sem időm, sem energi­ám aggodalmaskodni ilyesmi mi­att. Szatmári Zsuzsanna, 16 éves tanuló:- Habár alapvetően nem vagyok babonás, azért amikor tizen- harmadika ép­pen péntekre esik, reggel mindig eszembe jut, hogy vajon ma mi­lyen kellemetlenség fog velem történni. Persze az esetek többsé­gében semmi számottevő baj nem ér, de ilyenkor az apró pec- hek is jelentősebbnek tűnnek. No és persze egyúttal minden kellemetlenségre van magyará­zat, hiszen rögtön rá lehet fogni arra, hogy a hiedelmek szerint ez szerencsétlen nap. ______buqány

Next

/
Oldalképek
Tartalom