Új Néplap, 2001. április (12. évfolyam, 77-100. szám)

2001-04-02 / 77. szám

I UoKolktut- uagyimh ... Tefeiouto hvidela» fceßucfcß SPORT A /léi yége sporteseményei a 9-11. oldalon Gyorsul az apadás Az ezredik vízhozammérés Közép-Tisza-vidék Térségünkben szombat óta apad a Tisza. Naponta 2-4 centimétert csökken a víz­szint, így a héten valószínűleg min­denütt megszűnte- kük a harmadfokú árvízvédelmi ké- zültséget. lv következő napok- íoan kissé felgyorsul *az apadás üteme. Ti- szafüred-Tiszaroff kö­zött várhatóan már ma meglehet szüntet­ni a harmadfokú készültséget, mivel az előrejelzés szerint Kis- köre-alsónál a vízszint 800 centi­méter alá kerül. Ez Szolnoknál várhatóan április 5-6-a körül kö­vetkezik be. A csurgások száma nem változott, tegnap 74 kilomé­teren 180 hektár áll víz alatt a gá­tak mentett oldalán. A szakembe­reknek a hét végén a figyelőszol­gálat mellett a töltéskorona-ren- dezés és a szivárgóvizek vissza- szivattyúzása adott munkát. A következő napokban a vízszint N csökkenésével azonban megkezdődik a hullám- : verés elleni védelem 00P I visszabontása. A Közép-Tiszán, Szolnoknál megtörtént az ezredik vízhozam­mérés. A szakemberek 1930 óta figyelik folya­matosan az átfolyó víz mennyiségét. Az adatok segítséget nyújta­nak az árvizek levonulásnak nyo­mon követéséhez, az előrejelzé­sek pontosításához, valamint a védekezési munkákhoz. Nyugvóponton az orvosügy Nagykörű Több mint egy évvel ez­előtt az önkormányzat sú­lyos etikai vétségek alapos gyanúja miatt szerződést bontott a település házior­vosával. Az ügyben azóta a megyei orvoskamara etikai bizottsága elmarasztaló határozatot hozott, és a doktornő által indított pol­gári peres eljárás is lezá­rult. A tavaly február 16-i szerződés- bontás konkrét indokául azok a bejelentések szolgáltak, melyek szerint a doktornő korábban többször is késve vagy egyáltalán nem ment ki sürgős ellátásra szo­ruló betegeihez. A hivatal erről értesülve közös megegyezéses „szakítást” javasolt, ám a házior­vos indokolatlannak ítélte és el­hárította ezt a megoldást — emlé­keztetett az előzményekre dr. Ve­res Nándor polgármester. Az önkormányzat ezt követő­en, még tavaly nyáron bejelen­tést tett a megyei orvoskamara etikai bizottságához. A testület - miután tájékozódott a felek állás­pontjáról, és kivizsgálta a pana­szosok sérelmének jogosságát - tavaly november végén meghoz­ta döntését. A határozat dr. Barta Zsuzsannát elmarasztalta etikai vétségek elkövetéséért, és a ka­mara által kiszabható legsúlyo­sabb - a mindenkori minimálbér tízszeresének megfelelő összegű — pénzbírsággal sújtotta. _______________________ {FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON) Üzemeltetőre lelt az öntöde Az utolsó pillanatban sikerült megmenteni A Szolnoki Mezőgép Rt. tulajdonában lévő Ökocent Öntészeti Gyártó Kit. január végére gyakorlatilag működésképtelenné vált. A cég dolgozói hónapok óta bizonytalanság­ban éltek. Nemrégiben mégis fellélegezhettek, ugyanis egy tőkeerős üzemeltető felkarolta az öntödét. egyik üzleti partner sem érzékelte. Az öntöde profilja változatlan, elsősorban a Szolnoki Me­zőgép Rt.-nek gyárt mezőgazdasági gépalkatré­szeket, azonban az autóipar kivételével szinte Törökszentmiklós Dr. Palotai Tamás, a Szolnoki Mezőgép Rt. vezérigazgatója la­punk érdeklődésére elmondta, hogy a nehéz helyzetbe került öntödét az utolsó pillanatban si­került megmenteni. A részvény- társaság az elmúlt évben meg­próbálta értékesíteni az üzemet, azonban ez a szándéka kudarc­ba fulladt. A miklósi vállalat üze­meltetésével 2000 áprilisától megbízott Ökocent Kft. idén ja­nuár 29-ével megszűnt, az öntö­dét azonban február elsejei ha­táridővel az elővásárlási joggal is rendelkező Ikarus Engineering Ltd. hároméves bérleti szerző­déssel üzemelteti tovább, az álta­la alapított TM Öntöde Kft. né­ven. Az Ikarus Engineering Ltd. Londonban élő tulajdonosát, Csíki Lászlót nem értük utol, ő jelenleg is Angliában tartózko­dik, és lehetséges üzleti partne­rekkel tárgyal. A TM Öntöde Kft. ügyvezető igazgatója, Tóth Lász­ló azonban beszámolt arról, hogy eredetileg csak 96 dolgozó „átvételét” biz­tosították, azonban február elsején mégis 129 fő vei indították be újra a munkát. Az ügyvezető örömét fejezte ki, hogy sikerült megtartani a munkahelyeket, és hogy a kényszerű váltást Az öntöde profilja változatlan, elsősorban mezőgazdasági gépalkatrészeket gyárt FOTÓ: M. J. minden iparágban talált megrendelőt. Az újon­nan felállt üzemvezetés létszámcsökkentést nem tervez, a leépítés helyett fejlesztések vár­nak a TM Öntöde Kft.-re - hangsúlyozta Tóth László. MÉSZÁROS G. Mégsem exhumálják a katonákat? A Magyar Nemzeti Arcvonal csoportja tiltakozik a terv ellen JÁSZBERÉNY Mint megírtuk, a Német Hadisír- gondozó Népi Szövetség szerve­zésében megkezdődött megyénk­ben a II. világháborúban elesett német katonák exhumálása. A ki- hantolást és az azonosítást köve­tően Budaörsre, a hősök temető­jébe szállítanák a földi maradvá­nyokat, s ott megjelölt sírokba helyeznék őket. A hír hallatán Jászberényben a Magyar Nemze­ti Arcvonal csoportja tiltakozását fejezte ki amiatt, hogy az eddig általuk gondozott sírokat meg akarják bolygatni. Közlésük szerint a Szent Imre temetőben lévő katonasírokat ta­valy mintegy húszfős munkacso­portjuk hozta rendbe saját költ­ségen: rendkívül elhanyagolt ál­lapotban volt ez a temetőrész, a hantokat eltakarta a gaz, a meg­maradt hét fejfa közül is csak há­rom állt úgy-ahogy. A szerkesz­tőségünkhöz eljuttatott informá­ció szerint csoportjuk célja az volt, hogy a háborúban elesett katonák nyughelyét az elhunyt hősökhöz méltó állapotba hoz­zák. __________________________{FOLYTATÁS AZ S. OLDALON) El kezdődött a haltelepítés Tisza-tó Ma kezdi meg Tiszafüred, Tiszavalk és Poroszló tér­ségében a Magyar Orszá­gos Horgászszövetség (Mo- hosz) tavaszi haltelepítési akcióját. A Mohosz megbízott Tisza-tavi kirendeltségvezetője, Veres László tájékoztatása szerint hét­főn és kedden száz mázsa két- nyaras ponty kerül a tóba. A ta­vaszi haltelepítési akció hama­rosan folytatódik, így még a húsvéti ünnepek előtt 150 má­zsa egynyaras ponty találhatja meg természetes élőhelyét ha­zánk egyik legkedveltebb hor­gászvizében. Kérdésünkre, hogy az árvíz okozta magas víz­szint milyen hatással van a hal- telepítésekre, a megbízott kiren­deltségvezető elmondta: a mun­kát a tervek szerint tudják majd végezni a halőrök, akiknek eddi­gi tapasztalata az, hogy a maga­sabb víZszint kedvezően befo­lyásolta a halállomány áttelelé- sét, s különösen jó hatással volt a csukaívásokra. Kevés a pénz a parkrendezésre Kisújszállás A legutóbbi képviselő-testüleü ülésen elfogadták a városháza körüli park rekonstrukciós ter­vét. A park teljes. rendezése mintegy nyolcvanmillió forintba kerülne, erre azonban nincs pénze a városnak, így most csak a legszükségesebb munkákat fogják elvégezni. így például a városháza előtti félköríves park­területről idén eltávolítják a ti­zenkét tuját és még néhány, utat szegélyező bukszust is. A helyü­ket befüvesítik majd. A város egyéb pályázati forrásokat pró­bál kihasználni a rekonstrukciós program megvalósításához. A testületi ülésen többek kö­zött a januártól hatályos sport- törvény önkormányzatra vonat­kozó kötelező és önként vállalt feladatait is rendeletbe foglalták a képviselők. DE Nem jött a Bayern! Lehet annak már vagy két éve is, hogy fotós kollégánk véletlenül meglátta és lencsevégre kapta a Bayern München autóbuszát Szol­nokon, a Tisza Szálló előtt. Eltettük a fotót azzal, hogy hátha jó lesz az még valamire. Aztán jött április L, megszületett a beugra- tós ötlet, előkapartuk a fotót az archívum­ból, megírtuk a cikket - és természetesen nem jött a világhírű német gárda focizni a nemlétező megyei ligaválogatottal. Szó mi szó, sokan felültek beugratásunk­nak, többen ki is ballagtak a Tiszaligetbe. Utána kaptuk ám a telefonokat! Mások meg úgymond vették a lapot, jól megnézték a be­harangozott meccs dátumát, és jót derültek az egészen. Tehát a Bayern vendégszereplése csak áp­rilisi tréfa volt. Sajnáljuk, ha valakinek bosz- szúságot okoztunk, viszont örülünk annak, ha derűs perceket. Egy év múlva jelentke­zünk újra hasonló beugrató ötlettel. Addig ha azt írjuk, hogy jön a Bayern, akkor tény­legjön! __________________________■ HA GYOMÁNYŐRZŐK BEMUTATKOZÁSA. Két éve alakult meg a Jászberényi Hagyomány- őrző Egyesület. A hét végén a nagy múltú bagi, illetve a százhalombattai hasonló egyesületek­kel közösen mutatkozott be a berényi közönség előtt a fiatal csoport a Déryné Művelődési Központ Ifjúsági Házában._____________________________________fotó: sárközi jános Röviden VERSEGHYS TALÁLKOZÓ. Az ezeréves Magyarország ün­nepét 1896-ban a Szolnoki Ál­lami Főgimnáziumban tartot­ták, amely egyúttal városi ren­dezvény is volt. A Verseghy Fe­renc Gimnázium idei millenni­umi ünnepsége, amelyre mint­egy ezer egykori és a jelenlegi diákok részvételével kerül sor, szintén kilép az intézmény fa­lai közül. Az április 7-ei progra­mokhoz ugyanis két, a Szigli­geti Színházban tartandó gála­műsor is csatlakozik majd. VÁMJOGSÉRTÉSEK. - A ha­táron működő vámhivatalok munkatársai egy hét alatt 3 millió 150 ezer forint értékben foglaltak le csempészárut, és 143 esetben kezdeményeztek vámszabálysértési eljárást az Észak-alföldi régióban — tájé­koztatott a Vám- és Pénzügyőr­ség regionális parancsnoka, Lupkovics György. Három-há­rom esetben csempészet, illet­ve csalás miatt indítottak eljá­rást. A lefoglalt áru között volt csaknem 13,5 ezer cigaretta, mintegy 2 ezer liter üzem­anyag, több mint 900 kilo­gramm rézhulladék. A szabály­sértési eljárások során a vámhi­vatalok első fokú hatósági jog­körükben eljárva összesen 150 alkalommal 330 ezer forint ér­tékben szabtak ki pénzbírsá­got. SZAKMAI ÉRTEKEZLET. Az aktuális hatósági feladatokról tartanak országos szakmai érte­kezletet a közlekedési felügye­let jármű-felügyeleti osztályve­zetőinek április 4-én és 5-én a kétpói Almásy-kastélyban. A rendezvényt Hunyadi István, a Közlekedési Főfelügyelet fő­igazgatója nyitja meg. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom