Új Néplap, 2000. december (11. évfolyam, 281-304. szám)

2000-12-01 / 281. szám

FELHŐS, KÖDÖS IDŐ Részletek a 16. oldalon 00281 770865 9.15054 SZOLNOKI MOZAIK Sokan állítják: az ott lakó idős mamák szeretnek beszélgetni, innen az elnevezés, Pletykafalu. 7. oldal Röviden AZ ÉV VÁLLALKOZÓJA. A mezőtúri Turtrans Kft. ügyveze­tő igazgatóját, Nagy Imrét vá­lasztották Jász-Nagykun-Szol- nok megyében az év vállalkozó­jának. A kitüntetést a cégvezető tegnap vehette át Stumpf István­tól, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztertől. A díjat - melyet tavaly alapított a Vállal­kozók és Munkavállalók Orszá­gos Szövetsége - minden me­gyében valamilyen szempont­ból kiemelkedő teljesítményt nyújtó cégvezetőnek ítélik oda. ÚJJÁALAKULÓ TAGOZAT. Hatvankét taggal újjáalakult a Szolnoki Főiskolán a Magyar Közgazdasági Társaság ifjúsági tagozata. Az ifjú közgazdások rendszeresen szerveznek elő­adásokat, a későbbiekben pedig szeretnének egy állásbörzét megrendezni a pályakezők és az állásokat kínáló cégek számára. FŐTÉRI KARÁCSONY. A szol noki Munkalehetőség a. Jövőért Kht. idén is karácsonyfát állít a Kossuth térre, melyet a kht. munkatársai saját készítésű dí­szeikkel öltöztetnek fel. ÚJ RENDŐRŐRSÖK. Decem bér elsejétől a Tiszai Vízi Rendé­szeti Rendőrkapitányság kötelé­kében két új rendőrőrs kezdi meg működését. A Tisza teljes ma­gyarországi szakaszát felügyelő szervezet ez idáig csak Szolno­kon és Szegeden működtetett őr­söket, a két új, Vásárosnamény és Kisköre székhellyel létrehozott egység tehát fontos lépést jelent a vízi rendészet életében. ■ Jász-Nagykun-Szolnok megyei napilap ujl JÚuú/JájiJuz yjuiíMfejú, Ü B, ulikjlui) Adósságtörlesztés a régiónak Újabb 2580 méternyi „európai” úttal gyarapodott a megye Régi adósságot pótol a ré­gió lakosságának a 4-es főút kapacitásbővítése — hangzott el tegnap a Szol- nok-Törökszentmiklós út­szakasz kapacitásbővítő beruházása harmadik ütemének ünnepélyes át­adásán. Szolnok— Törökszentmiklós A beruházás összesen 2,4 milliárd forintot emésztett fel - mondta köszöntőjé­ben dr. Pintér László, a megyei állami közútkezelő kht. ügyvezető igazgatója. A Tiszavirág konzorcium kivitelezésében, 753 millió forintért, nyolc hónap alatt megépült harmadik ütem, a tiszapüspöki elágazásig húzódó négysávos szakasz 2,5 kilométer hosszú. Ez­zel együtt immár kilenc ki­lométeren autózhatunk úgy, hogy nem kell tarta­nunk a szembejövő forga­lom veszélyeitől egy olyan úton, ahol naponta 17 ezer egységjármű koptatja az aszfaltot. A jövő kap­csán dr. Pintér László a legfontosabbnak, a Tö­rökszentmiklósi elkerülő szakasz megépítését nevezte. Búsi Lajos, a megyei közgyűlés elnöke beszédében utalt arra, hogy régi adósságot tör­Szolnok keleti határától immár a tiszapüspöki elágazásig négy sávon autózhatunk. Az új szakaszt Szalai Béla minisztériumi főosztályvezető (jobbra) és Búsi Lajos, a megyei köz­gyűlés elnöke adta át fotó: cs. i. lesztünk a térség lakónak ezzel az útszakasszal. FozzlteherT további fejlesztés-e roppant fontos, mind keleti, mind pedig nyugati irány­ban. Reményét fejezte ki, hogy a parlamentben benyújtott képviselői módosító indítványok eredményeként jövőre elkezdődhet, 2002-ben pedig befejeződhet a Mik­lóst elkerülő útszakasz építése. A közlekedési tárca képviselője, Sza­lai Béla főosztályvezető a 4-es út to­vábbi fejlesztése kapcsán megemlí­tette, hogy politikai akarat és pénz kell a folytatáshoz. L.Z. A jelenlegi információk szerint még évtizedekig nincs esély arra, hogy az ország második legnagyobb nemzetközi te­herforgalmat lebonyolító útját autópályává, autóúttá fejles­szék. Ezért a legapróbb közúti beruházásoknak is örül­nünk kell. A térségben ebben a helyzetben arra töreked­hetünk, hogy a miklósi, majd az abonyi elkerülő szakasz mielőbb elkészüljön, illetve belátható időn belül legalább Albertirsáig négy sávon közlekedhessenek a 4-esen. Polgármestert választanak Az egyik jelölt időközben visszalépett Tiszabő Három helyet csupán ketten vetél­kednek majd a december 3-i idő­közi választáson a polgármesteri székért. A települést jelenleg alpol­gármesterként irányító Ulviczki László ugyanis visszalépett a jelölt­ségtől. A ringben maradt Nagy Ru­dolfot és Négyesi Zoltánt arról kér­deztük, miben látják Tiszabő fel­zárkózásának lehetőségét. Nagy Rudolfot elsősorban a cigány ki­sebbségi önkormányzat vezetője­ként ismerte meg a falu. A polgár­mester-jelöltség elvállalására is a településen már a többségét jelen­tő cigányságért tenni akarás ösztö­HOLNAPI SZÁMUNKBAN LESZ EGY: i. rl Színes, ingyenes egészség- és életmódmagazinunkban többek között olvashat arról, hogy:- milyen „patikaszerek” lelhetők fel a konyhai fűszertartókban,- milyen természetes erők segíük csemetéink immunrendszerének erősödését,- melyek azok a tápanyagaink, amelyeket a tudomány ásványianyag-rablóknak nevez. Megtudhatja, mi a felnőttek dolga, ha azt szeretnék, hogy gyermekük boldogságban nőjön fel, mit vár az ősztől a népszerű énekes, Koós János és a meteorológus Pártái Lucia. Bizonytalan Solami-pénz Hatályon kívül helyezett bírósági döntés Szolnok Sajtóhírek szerint a Jász-Nagy- kun-Szolnok Megyei Bíróság ha­tályon kívül helyezte azt az első­fokú bírósági döntést, amely sze­rint a Reorg Apport Rt. jogszerű­en adta tovább a Solami Rt.-vel szemben fennálló, közel 600 mil­lió forintos követelését az Ingat­lan 98 Kft.-nek. Ez a végzés kér­désessé teszi a húsipari cég már­ciusi, árverésen kívüli értékesíté­sét. Az Ingatlan 98 Kft. időköz­ben a cég vagyonának jelentős részét eladta. Mivel a szolnoki vállalatnak nem maradt értékesít­hető vagyona, a felszámoló egy­előre nem tudja kifizetni a dolgo­zók elmaradt bérét és végkielégí­tését, csaknem 200 millió forin­tot. Adós marad a sertéseket be­szállító kistermelők 300 millió fo- rintjával is. _________________■ nö zte. Szerinte ugyanis az elmúlt közel két évtizedben több jó kez­deményezés volt a községben, ám azokat nem „vitték végig” a telepü­lés korábbi vezetői. Ő maga egyéb­ként az eddigi polgármester - de a mostani választáson nem induló — Gál Miklós munkáját kívánja foly­tatni. (FOLYTATÁS A 3. OLDALON) Továbbra is tagad a vádlott Tanúmeghallgatások a kettős gyilkossági ügyben Szolnok—Martfű Folytatódott tegnap az el­múlt nyáron történt martfűi kettős gyilkosság bírósági tárgyalása. Az előre kiter­veltem több emberen elkö­vetett emberöléssel vádolt F. Károly továbbra is tagad. A vádlott még az első tárgyalás al­kalmával kijelentette, nem érzi magát bűnösnek, mert nem követ­te el a bűncselekményt. Mint arról tájékoztatást adtunk, a tettes több pisztolylövéssel végzett a két áldo­zattal - egy fiatal férfival és annak barátnőjével - egy martfűi hétvégi ház udvarán. A vádlott már a nyo­mozás elején a rendőrség látókö­rébe került. A megölt ember egy­kori barátja, F. Károly azóta közel másfél évet töltött előzetes letar­tóztatásban. A 31 éves, martfűi fér­fi következetesen tagad mindent. A tegnapi tárgyaláson több tanút hallgattak meg, akik többségük­ben az áldo­zat, K. János ismerősei­ként tudtak nyilatkozni a vádlott és K. János az utóbbi idő­ben felhőt­lennek nem nevezhető kapcsolatá­ról. F. Károly minden olyan tanú- vallomást cáfolt, ami a korábbi konkrét incidensekről szólt. A bí­róság megidézett egy hölgyet, aki F. Károlyt látta kerékpározni a gyil­kosság estéjén azon az úton, amelyről a tetthely megközelíthe­tő. Bár a tanú határozottan állítot­ta, felismerte a vádlottat, az érin­tett azonban ezt sem ismerte el. Azt ugyan nem tagadta, valóban kerékpározott, de épp az ellenke­ző irányba haladt, mint azt a tanú elmondta. Az eljárás folytatódik. HOY MOSOLYT HOZOTT A MIKULÁS. A Coca-Cola karácsonyi kara­vánja tegnap Szolnokra látogatott. A karavánnal utazó Mikulás apró meglepetésekkel1 kedveskedett a rászoruló gyermekek­nek, családoknak. Képünk a Hetényi Géza kórház gyermek- osztályán készült, ahol néhány szem szaloncukorral a kis be­tegek arcára is ünnepi áhítatot varázsolt a nagyszakállú. FOTÓ: BUGÁNY JÁNOS yy Nem nagyon merek a jövőbe nézni Interjú megyénk egyetlen AIDS-betegével a kór világnapja alkalmából Egészségügy December 1-je az AIDS világnapja. Ilyenkor gondolnunk kell azokra a milliókra, akik meghaltak a betegség követ­keztében. Emlékeznünk kell azokra a milliókra is, akik HIV-fertőzöttként élnek. A járványban eddig közel húsz- millióan haltak meg. Magyarországon a legutolsó adat sze­rint 868 HIV-fertőzöttet tartanak nyilván. Megyénkben kö­zülük kilencen élnek, de AIDS-betegként ebből egyetlen fi­atalembert tartanak nyilván. Vele készítettük interjúnkat.- Általában meddig tart, míg megtudják rólad, hogy AlDS-beteg vagy?- Időt nem tudok mondani, de valahogy mindig kitudódik, akkor pedig menni kell abból a közös­ségből, mert kiközösí­tenek. Nem beszélnek veled a munkahelyen, elfordulnak tőled a régi barátok.- Hogyan kaptad meg a vírust?- Tegeződhetünk? - kérdeztük a nevének és lakhelyének titokban tartását kérő fiatalembertől.- Természetesen. Örülök, hogy „rám találtak”, mert leg­alább azt érezhetem, hogy még így is fontos vagyok. Sok helyen éltem már, de betegségem gátat szab annak, hogy emberekkel ta­lálkozzam, sőt annak is, hogy em­beri lényként kezeljenek.- Ahhoz, hogy va­laki HIV-fertőzött le­gyen, elég egyetlenegy szexuális aktus. Amennyiben akkor nem használ óvszert, a betegség létrejöhet. A fertőzéshez nem kell sem kicsapongó életmódot élni, nem '*«**”**• kell még kábítószerez­ni sem. Persze a kicsapongó élet tel, az injekciós tűvel bevitt kábí tószerek további veszélyt jelente nek, de a fertőzéshez elég egyet NYILVÁNTARTOTT HÍV-FERTŐZÖTTEK HAZÁNKBAN ___________(2000. SZEPTEMBER 30.)___________ F érfi: Nő: Névtelen: Összesen: 656 99 113 868 lenegyszer szeretkezni valakivel. Nálam is ez történt. Egy óvszer nél­küli kapcsolat elég volt.- Tartanak tőled az emberek?- Amíg nem váltam fertőzötté, azt gondol­tam: ha én egy AIDS- szessel találkoznék, biztosan rosszul lennék, s azt sem tudnám, hogyan mosakodjak meg, mikor hazaérek. Pedig az igazi veszélyt nem _____ az az ember jelenti, a kiről tudjuk, hogy ví­rushordozó. Azzal csak olyan kontaktust te­remtek, amiből nem le­het baj. (FOLYTATÁS A S. OLDALON!

Next

/
Oldalképek
Tartalom