Új Néplap, 2000. október (11. évfolyam, 231-255. szám)

2000-10-05 / 234. szám

4. OLDAL SZERKESZTŐS É G POSTÁJÁBÓL Különbség két „menő” között Nem először esett meg velem, hogy nem indult a Wartburgom, mert teljesen lemerült az akku­mulátor. Mindez azért történik az én tizenkét éves, egyébként esztétikailag kifogástalan Wart­burgommal, mert nincs pén­zünk benzinre. Legutóbb öt hó­napig állt a garázsban, eközben merült le az akku. Most azonban elő kellett venni - és idős édes­anyám miatt, amíg csak tudjuk, tartanunk kell a kocsit, mert sze­gény a temetőbe sem jutna ki másképpen szerettei sírjához. A bajunkat tetézte, hogy szombat volt. Tanácstalanul áll­tunk, most mit tegyünk, amikor eszembe jutott, hogy a gará­zsom közelében van egy márkás autószalon, s ha nyitva van, ta­lán lesz ott valaki, aki segít. Sze­mélyesen 4 cég fiatal tulajdono­sával futottam össze, aki meg­hallgatva bajomat, azonnal a se­gítségemre sietett. Hihetetlen­nek tűnt, hogy minden ellenszol­gáltatás nélkül, a legtermészete­sebb módon segített nekem, egy mozgáskorlátozott Wartburg-tu- lajdonosnak a „fehér galléros” cégtulajdonos fiatalember. Né­hány perc múlva már az ország­úton voltunk. Ezt a kis történetet csak azért írtam le, mert nem általános. Megesett, hogy egy nyugatí autó­roncs sofőrjét kértem, tolná meg 8-10 métert az autómat, de azt a választ kaptam: „Senki tragacsát nem tologatom!” Hát ennyire kü­lönbözünk mi, magyarok egy­mástól. H. K., SZOLNOK Ennivalóval többre mennénk Nyolcvankét éves özvegyasz- j szony vagyok, akinek egész életé- | ben kijutott a nehézségekből. Ti­zenkét éves voltam, amikor édes­apánk elhunyt, öten maradtunk édesanyámra. MÁV-nyugdíjat kapott, abból nevelt fel bennün- J két. Ma már csak ketten élünk a j testvérek közül, a nővérem és én, mindketten ápolónők voltunk. Nővérem otthonban él betegsége miatt, én a saját lakásomban, de nekem is volt egy igen súlyos mű­tétem. Saját jogon és a féljem után összesen 35 ezer 45 forint nyugdíjat kapok. Mire a lakásom­mal járó havi kiadásaimat rende­zem, kiváltom a gyógyszeremet, kifizetem a gondozásomért meg­állapított összeget, nem marad ennivalóra. Még az szerencsém, hogy a keresztlányom havonta | élelmet ad és tízezer forintot, hogy tudjak emberi módon élni. De mit csinálnak azok, akiknek nincs keresztlányuk? A nyugdíjemelés évek óta jóval az infláció alatt van, az áremelke­dés viszont egyre többet visz el a pénzünkből. Javaslom, egyszerű­sítsük a dolgokat: nyugdíj helyett adjanak élelmet, hogy a sok sze­gény öreg legalább enni tudjon! ____________V. HTVÁNNÉ, SZOLNOK A z Alfa-Nova Energetikai, Fejlesz­tő, Tervező és Vállalkozó Kft. fo­lyamatosan végzi a fűtésszabályo­zó rendszer kiépítését a távfűtött házakban. A program lassan ha­lad - írja szolnoki olvasónk a Tófe­nék úti nyagdíjasházból -, mert a társasházakban egy lakó is meg­akadályozhatja a költségosztók és termosztátszelepek beszerelését. Kénytelen igazat adni az ilyen la­kónak, mert ő is úgy látja, a be­szerelt fűtésszabályozónak követ­kezményei, illetve hátrányai van­nak. A lakások fűtésének mérése ugyanis nem megbízható, főleg amiatt, hogy a költségosztó a nap­fény melegét is érzékeli. Pedig a felszerelt műszer arra szolgálna, hogy csak az elfogyasztott hő­mennyiséget regisztrálja, s a mérő adatai alapján fizessen a fogyasz­tó a szolgáltatónak. Azt is kifogá­solja a levélíró, hogy a szolgálta­tó csak a fűtési szezon végén térí­ti vissza az átalánydíj és a mért 2000. Október 5., csütörtök 81 Az adott kor eredeti szövege Magyarországról, romlott ha­zánkról címmel korábban ezen az oldalon megjelent írás szerző­jének hazafias érzéseit értve és mélyen tisztelve is ki kell monda­nom, hogy ő bizony az eredeti szöveget olvasta! A manapság egyházi énekként ismert dal a ku­ruc korban a török kiűzése utáni időszakban keletkezett ismeret­len szerzőtől, s ismervén az akko­ri állapotokat - töröktől kifosz­tott ország, Habsburg-ellenes Rá­kóczi-szabadságharc - indokolt­tá tette, hogy aggódjon, aki éne­kelte. Hiszen a török hódoltság után ekkor kezdték a templomo­kat újjáépíteni, az országban a végvárakból elkódorgott katonák garázdálkodtak, a nép pedig azért fohászkodott Boldogasszony anyánkhoz, hogy a bűneink miatt romlottá vált (a bűnökkel magya­rázták a török veszedelmet és az azt követő anarchiát, amit Isten küldött a magyar hazára bünte­tésképpen) haza ismét régi dicső­ségében ragyogjon. Ezt a dal hangulata, szövege is tükrözi. Nem elferdítésről van tehát szó, hanem az adott kor eredeti szövegéről. Ebben meg­erősít bennünket Benedek István szerkesztésében 1989-ben meg­jelent „Rendületlenül - A haza- szeretet versei” című antológia első kötete is. FODOR ISTVÁN FERENC, _____________ JÁSZJÁKÓHALMA A kerékpártúrától a kenyérsütésig A szolnoki Tallinn Úti Általános Iskola pedagógusai már több esz­tendeje gazdag programokat ajánlanak gyermekeinknek a nyá­ri szabadság kellemes és tartal­mas eltöltésére. Idén három kü­lönböző tábort szerveztek a neve­lők, és még egy külföldi útra is le­hetőségük nyílt a Tallinnka Gyer­mek Néptáncegyüttes tagjainak. Táncos gyermekeink Németor­szágba baráti találkozóra utaztak ki. A nagy sikerű fellépések mel­lett megnézték Bréma városát, a clopponburgi falumúzeumot, a Mercedes-Benz gyárat, és egy vi­dám napot töltöttek a Heide-park- ban. A túrázást kedvelő gyerekek Hédervárra mentek az iskolai di­áksport-egyesület szervezésében, hogy megismerkedjenek a Sziget­köz nevezetességeivel és élővilá­gával. A diák-önkormányzati kerék­párostábor színhelye ez alkalom­mal a Káli-medence és környéke volt. Nagy élményt jelentett a gyerekek számára a Balaton-felvi- dék vulkáni tanúhegyeinek felfe­dezése két keréken. A legkisebbek sem maradtak program nélkül. Fenyvesi Mária és Deák Péter iparművészek egy­hetes kézművestáborában még a kenyeret is saját kezűleg sütötték gyerekeink, amelyből mi is kap­tunk kóstolót. DR. ÁBRAHÁM ILDIKÓ SZÜLŐ Nagymácsédi szomszédolás A nyár nagy eseménye volt a jász- jákóhalmi iskola életében a nagy­mácsédi látogatás. A jász telepü­lés és a szlovákiai Mátyusföld szinte színmagyar községének el­ső nagy találkozása volt az a há­romnapos program, mellyel a vendégszerető felvidékiek várták látogatóikat. A negyven kirándu­ló elsőként a vendéglátó település látnivalóival ismerkedett, majd pedig a szomszédos Galántán lá­togatták meg a Kodály-emlékeket és a deáki templomot, ahonnét hajdan a Halotti beszéd előkerült. Az ünnepi közös programra megérkezett Jászjákóhalma pol­gármestere is, aki vonattal indult a csapat után. A két polgármester köszöntője után mindkét iskola bemutatkozott egymásnak ünne­pi műsorával a székely kapu min­tájára készült impozáns szabad­téri színpadon. Előtte azonban a jákóhalmiak megkoszorúzták a háború után Magyarországra ki­telepített nagymácsédiak emlék­művét. Az utolsó napon Pozsony­nyal ismerkedtek a jászok, ahol még a magyar nagykövetség is fo­gadást adott tiszteletükre. A baráti találkozót egy későbbi időpontban Jákóhalmán követi a viszontlátás. Évek múltak el, de a szeretet ma is eleven A Homoki Speciális Szakiskola és Diákotthon idén ünnepli fennállá­sának ötvenedik évfordulóját. Az ott dolgozó kollektívának köszön­hetően számos sérült gyermek ta­lált ez idő alatt igazi otthonra az in­tézményben. A nevelők, gondo­zók munkájáról csak a legmélyebb tisztelet hangján lehet szólni. Az intézet ma is tartja a kapcso­latot régi növendékeivel. Amikor elhatározták, hogy pályázati pénz­ből a szünidő ideje alatt találkoz­nak, „öregdiák-találkozót” szer­veznek és nyaralni viszik a gyer­mekeket, nemcsak a most oda já­rókra gondoltak, hanem azokra is, akik több évvel ezelőtt hagyták el az iskola falait. A meghívottak kö­zött volt az én gyermekem is, aki felejthetetlen öt napot töltött el a többiekkel, ellátogatva néhány ne­vezetes helyre is, mint például Ópusztaszer és a Parlament. Az intézetben eltöltött évek fi­amat érzelmileg és értelmileg oly mélyen megérintették (több mint tíz éve hagyta el iskolát), hogy ma is elevenen élnek az élmé­nyek. Mindig szívesen emlegette egykori iskoláját, és szerette vol­na viszontlátni nevelőit, társait. Ez most megtörténhetett. Valamennyi szülő nevében mondhatom, azt a felelősségvál­lalást, önzetlenséget kevés he­lyen tapasztalhatjuk, mint amit itt kapnak a gyermekek. A neve­lők, szabadidejüket áldozva, fá­radtságot nem ismerve maradan­dó élménnyel gazdagították régi és új tanítványaikat. Kívánom, hogy hivatásszeretetük, ember­ségük és örömszerzési szándé­kuk jó egészséggel, elismeréssel párosulva kísérje végig pályáju­kat, kívánom, hogy minden ép és sérült gyermek (és azok is, akik már kinőttek a gyermekkorból), olyan segítőkkel, a munkájukat hivatásnak érző és eszerint dol­gozó nevelőkkel legyen áldott, mint amilyenek a homoki iskolá­ban vannak, kívánok hálás tanít­ványokat és szülőket, és a vég­zett munkával arányos társadal­mi és anyagi elismerést. ______________SZABÓ QÁBORNÉ, TISZAFÜRED Ma is a fiatalok példaképe Játékát csak felsőfokkal le­het illetni... Állóképessége, gyorsasága, kombinatív készsége, helyzetfelismeré­se, fegyelmezettsége, pará­dés góljai felejthetetlenek. Üstösként tűnt fel a magyar futball egén — írta róla a korabeli újság. De ki is ez a zseniális sportoló? Kolláth Ferenc, minden idők leg­jobb, legszolnokibb, egye­sületéhez leghűségesebb válogatott labdarúgója, aki október 5-én lenne 86 éves, s a sors fintora talán, hogy 14 évvel ezelőtt — október 6-án hunyt el. A nagynevű labdarúgó atletizá- lással kezdte. 1929-ben került kapcsolatba a labdarúgással a MÁV SE kölyökcsapatában, s egy évvel később, amikor a felnőtt csapat a Közép-magyar Labdarú­gó Alszövetség Bajnokságban (Kölasz) szerepelt, Kolláthot is beválasztották, aki a Vecsés elle­ni mérkőzés 6-1-es eredményé­ből az első három gólt meg is szerezte. Ezzel a sikeres bemu­tatkozással bent is ragadt a fel­nőtteknél. A Kölasz-válogatott- ban egyébként 15-ször, az ifjúsá­giban ötször játszott. A MÁV SE 1936-ban bejutott a második pro­filigába, ahol bajnokok lettek, NB I-be kerültek. Kolláth 218 NB I-es mérkőzésen játszott. 1939-42 kö­zött a magyar válogatottban ötször szerepelt, többek között a franciák elleni mérkőzésen, Párizsban. A vasutasválogatottban 237 alkalom­mal öltötte magára a mezt. Több­ször volt B-válogatott is. A sportegyesület legsikeresebb időszaka az 1941—42-es esztendő volt, amikor elnyerték a Corinthi- án-díjat, a Magyar Kupát, elsők lettek a Magyar Vasutas Bajnokj ságban, övék lett a magyar vidék­bajnoki cím is. Sokáig az NB I. bajnokesélyesei voltak, végül a harmadik helyen végeztek. Mint vidéki csapat, meghívást kaptak a Szent István Kupa küzdelmeire is, s csak a Fradi tudta megállítani a döntőben őket. Egyesületéhez való hűségét mi sem bizonyítja jobban, minthogy pályafutása során végig ott ma­radt. A MÁV-MTE elnöksége a MÁV SE fennállásának 75 éves jubileuma alkalmából örökös tiszteletbeli címet adományozott a labdarúgózseninek. VARGA FERENC FŐTITKÁR, MEGYEI LABDARÚGÓ-SZÖVETSÉG A levelekből válogatunk. A kiválasztott írások - a levélíró elő­zetes hozzájárulása nélkül, mondanivalójának tiszteletben tartásával - szerkesztett, rövidített formában jelennek meg. Az itt olvasható vélemények nem feltétlenül azonosak a szer­kesztőség álláspontjával. Névtelen vagy címhiányos írások közlését mellőzzük. Szerkesztőségünk fenntartja a jogot, hogy a meg nem rendelt cikkeket is olvasói levélként kezelje. Az oldalt szerkeszti: Kácsor Katalin Kétmillió megtakarítás három év alatt hődfj közötti befizetett különbö­zetet. Sok fogyasztónak ez a pénz - a lakás nagyságától függően - havonta több ezer forint felesle­ges kiadást jelenthet. Ha a lakó megkötötte a szerződést a mérő felszerelésére, de mégis jobbnak vélné az eredeti állapotot, kérheti ugyan annak visszaállítását, de az átalánydíj 130 százalékos megfi­zetése mellett. A szolgáltató által alkalmazott rendszerről egyéb­ként az a véleménye, azt nem a magyarországi panellakásokra fejlesztették ki. Horváth István, az Alfa-Nova Energetikai Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Kft. területi igazgatója kérdésünkre elmondta, hogy a távhőszolgáltatás terén a fűtési hőfogyasztás mérés szerinti elszá­molásának bevezetését a távhő­szolgáltatásról alkotott 1998. évi XVIII. törvény írja elő. A törvény a mérés szerinti elszámolási mód bevezetésére ötéves türelmi időt szabott, melynek megfelelően 2003-ig az egyes fogyasztói kö­zösségek saját döntésük alapján választhatják ezt az elszámolási módot, azonban 2003-tól kizáró­lag mérés szerinti elszámolás al­kalmazható. A törvényi előírás a hőközpontonkénti mérés kötele­ző bevezetését írja elő, tehát nem vonatkozik az épületek belső rendszerének átalakítására (pl.: költségosztókra, termosztatikus szelepek felszerelésére stb.) Az Alfa-Nova Kft. az épületek belső fűtési rendszerének korsze­rűsítésére kidolgozott egy progra­mot, amely a fogyasztói közössé­gek által benyújtott pályázat alap­ján önkormányzati támogatás mellett valósul meg. A szolnoki Tófenék úti társasház fűtési rend­szerének korszerűsítése - a tár­sasház pályázata alapján - 1997- ben valósult meg. A programhoz valóban az ösz- szes érintett fogyasztó hozzájáru­lása szükséges. Az a fogyasztó, aki a fűtési rendszer átalakítását követően nem járul hozzá a költ­ségosztó ampullák leolvasásához illetve cseréjéhez, a szóban forgó társasház közgyűlésének döntése alapján, mint méretlen fogyasztó, az átalánydíj plusz 30 százalék hődíjat köteles megfizetni. Szeretnénk a nyugdíjasház la­kójának figyelmét arra felhívni, hogy a hivatkozott távhőtörvény- ben foglaltaknak megfelelően a mért fűtési hődíj megosztásának arányait az adott fogyasztói kö­zösség belső megállapodása és nem a szolgáltató határozza mag. A már említett program tartal­máról, a beépített eszközök használatáról, az elszámolás módjáról minden egyes fogyasz­tó a kivitelezéskor írásos tájékoz­tató anyagot kapott, továbbá az említett lakóház tulajdonosainak az 1997. évi fűtési idény előtt egy közgyűlésen külön előadást tar­tottunk. A cég által alkalmazott Bruna- ta-költségosztó rendszert több év­tizede sikeresen alkalmazzák Nyugat-Európában, és közel tíz éve használják Magyarországon. A rendszert az itthoni bevezetés előtt az Országos Mérésügyi Hiva­tal vizsgálta, és alkalmasnak mi­nősítette a fűtési költségek fo­gyasztással arányos elszámolásá­ra. A hődíjelszámolás elkészítése a fűtési költségosztók éves ciklu­sú leolvasását követően történik meg. A fogyasztók fűtési idény­ben hődíjelőleget fizetnek. Ennek mértékét az előző időszak hőfo­gyasztása alapján a fogyasztói kö­zösség határozza meg. A tényle­ges hőfogyasztással az idény vé­gén számol el a szolgáltató. A Tófenék úti társasház lakói­nak az elmúlt három fűtési idény­ben összesen több mint kétmillió forint hődíjat térítettünk vissza. Ez az összeg, megítélésünk sze­rint, egyértelműen bizonyítja a program működésképességét és hatékonyságát - mondta a veze­tő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom