Új Néplap, 2000. október (11. évfolyam, 231-255. szám)

2000-10-24 / 249. szám

4. OLDAL HAZA I T Ü K Ö R 2000. Október 24., kedd Üvegzsebű hivatalnokok Büntetlenség a vesztegetőnek, ha feladja partnerét Budapest Az utóbbi időben napvilág­ra került vesztegetési ügyek nincsenek hatással arra a munkára, amely az Igazságügyi Miniszté­riumban két éve készülő korrupcióellenes stratégia kidolgozását célozza. A tárca a fenyegetettség érzését kívánja számos tör­vény szigorításával elérni.- Akár már heteken belül a kor­mány elé kerülhet az igazság­ügyi tárca által kidolgozott kor­rupcióellenes prog­ram, amelyet két, nemzetközi tekintély­nek örvendő külföldi kutatócég tanulmánya alapján készítettek el. A 26 pontból álló ter­vezet több minisztéri­umot kötelez majd ar­ra, hogy a korrupcióel­lenes harc jegyében saját hatáskörében jogszabá­lyokat alkosson, vagy szigorít­son - tájékoztatta lapunkat Hende Csaba igazságügyi poli­tikai államtitkár. - Nincs akadá­lya annak, hogy a parlament már a tavaszi ülésszakon tár­gyaljon, illetve döntsön az új összeférhetetlenségi, közbe­szerzési, vagy éppen a mentel­mi jogi szabályokról. Ugyancsak újra kell gondolni a jövedéki törvényt, de az ál­lamtitkár szerint a lobbitörvény megalkotása is mind elkerülhe­tetlenebb. Az igazságügyi kor­mányzat szándéka szerint a jö­vőben a jelenleginél sokkal szi­gorúbban bírálnák el a hivatali vesztegetést. Jelenleg a törvény ugyanolyan szigorral sújtja a megvesztegetőt mint azt, aki a kenőpénzt elfogadja, tehát hagyja magát megvesztegetni. Miután mindkét félnek az az ér­deke, hogy az ügylet titokban maradjon, vélhetően sok kor­rupciós ügy marad örökre ho­mályban. Mint azt Hende Csabától megtudtuk, a jövőben a tör­vény büntetlenséget kínálna a megvesztegetőnek annak fejé­ben, ha feladja a megveszteget­hető hivatalnokot és erről ta­núskodni is hajlandó. A jelenlegi állapot­hoz képest további je­lentős változást hoz­na, hogy a tervek sze­rint a korrupcióve­szélynek kitett poszto­kon dolgozó közhiva­talnokoknak vagyon­nyilatkozatot kellene tenniük. Az elképzelé­sek között szerepel, hogy amennyiben valakit korrupció miatt bíróság elítélne, a korrup­cióval érintett hivatali ideje alatt szerzett vagyona elkoboz­ható lenne.- A fenyegetettség érzését szeretnék minden szigorítással tovább növelni - közölte Hende Csaba. Hozzátette: ezzel kap­csolatban akár meg is kétszere­ződhet az egyes korrupciós bűncselekményekre kiszabható büntetési tétel mértéke, így az elévülési idő is meghosszab­bodna. Damoklész kardja így még fe- nyegetőbb lehet. _____horváth _______________Hírek röviden_______________ B udapesti küldöttértekezlet Az MSZP budapesti szervezetének küldöttértekezletén elsöprő többséggel, egy tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalás sze­rint 2001-ben javasolják összehívni azt a kongresszust, amelynek napirendjén a választási program elfogadása, a párt miniszterel­nök-jelöltjének megválasztása szerepel - hangzott el a küldöttér­tekezlet után szombaton Budapesten. Az MSZP budapesti szer­vezetének küldöttei Mandur László 42 éves üzemmérnök köz­gazdászt választották a párt budapesti elnökévé. Megkezdődött a kampány? Jól körülhatárolható politikai támadássorozat zajlik az FKGP el­len - jelentette ki Bánk Attila frakcióvezető hétfőn. A kisgazda politikus ezt annak kapcsán közölte, hogy Csurka István, a MIÉP vezetője vasárnap az FKGP-t érintő megjegyzéseket tett, többek között azt mondta: a kisgazdapártot ért vádak nem egy személy­re irányulnak, mert olyan cselekményekről van szó, amelyeket együttesen lehet csak elkövetni. Bánk Attila mindezeket úgy ér­tékelte, hogy megkezdődött a 2002-es választási kampány. Bírálják a kormányfőt A miniszterelnök egymás ellen kívánja uszítani a jelenlegi nyug­díjasokat és azokat, akik még nem nyugdíjasok - fogalmazott Magyar Bálint SZDSZ-elnök szombati közleményében. A szabad demokrata pártelnök Orbán Viktor kormányfő pénteki ország- gyűlési felszólalásával kapcsolatban fogalmazta meg vélemé­nyét. Szerinte a miniszterelnök a költségvetés parlamenti vitájá­ban „nyílt és éles támadást indított a nyugdíjrendszerrel és a nyugdíjreformmal szemben". ______________________________■ 4 4 éve fogant mai szabadságunk Világszerte megemlékeztek az ’56-os forradalom évfordulójáról A Vértanúk terén Nagy Imre szobránál a legfőbb közjogi méltóságok mellett a főváros lakói is elhelyezték az emlékezés virágait FOTÓ: EUROPRESS/DIÓSI IMRE Az 1956-os forradalom 44., a Magyar Köztársaság kikiáltásának 11. évfor­dulóján rendezett állami ünnepség Mádí Ferenc köztársasági elnök jelen­létében a nemzeti lobogó felvonásával, katonai tiszteletadással kezdődött meg hétfő délelőtt a Kossuth téren. Budapest - Kaposvár _________> A legfőbb közjogi méltóságok ezt követően megkoszorúzták Nagy Imre miniszterelnök szobrát a Vértanúk terén, ahol Nagy Erzsébet, a mártír kormányfő leánya is elhelyezte az emlékezés virágait. Mádl Ferenc köztársasági elnök, Orbán Viktor kormányfő és Áder János házelnök együtt tisztelgett az ’56-os mártírok emlékműve előtt, majd Nagy Imre sírjánál és Mansfeld Péter nyughelyénél a rákoskeresztúri köztemetőben. Göncz Árpád leköszönt köztársasági elnök és Demszky Gábor főpolgármester is részt vett a Nagy Imre egykori budapesti háza előtt tartott megemlékezésen. A volt államfő szólt arról, hogy Nagy Imre nevét egyre kevesebbet hallani, pedig tettei 1848 miniszterelnöke, Batthyány Lajos mellé emelték őt.- Nagy Imre jelkép marad, amíg élünk - fogalmazott Göncz Árpád. Demszky Gábor kifejtette: 1956 spontán forradalom volt, amelynek a Nagy Imréhez közel álló értelmiség volt az előkészítője.- 1956 felelősséget jelent a mának, hogy a múltról elszámoljon, felelősséget jelent a szülőnek és a nagyszülőnek, hogy gyer­mekének igazat mondjon, és felelősséget jelent a politikusnak, hogy mindig, minden körülmények között demokrata legyen. - Dávid Ibolya igazságügy-miniszter, az MDF elnöke ezekkel a gondolatokkal emlékezett 1956-ról a forradalom és szabadságharc 44. évfordulójának előestjén Budapesten, a XV. kerületi Karácsony Benő park kopjafája előtt. Emlékeztetett arra, hogy a nácizmus bűnei fölött időben pálcát tört a történelem, a kommunizmus bűnei esetében pedig még csak az idő telt el. A megemlékezésen a Fidesz, az FKGP, az MDF, az MDNP, a Kisgazda Szövetség, a MIÉP, valamint az MKDSZ képviselői helyeztek el koszorút az 1956 mártírjai emlékére emelt kopjafánál.- A magyar szocialisták vállalják az 1956-os forradalom és szabadságharc, s annak vezetője, a mártírsorsú Nagy Imre miniszterelnök örökségét - jelentette ki Kovács László, a szocialista párt elnöke vasárnap Kaposvárott, a Nagy Imre- szobornál tartott központi MSZP-s megem­lékezésén. Kifejtette: pártja értékei között ott vannak a szociáldemokrata ha­gyományok, a társadalmi igazságosság, az esélyegyenlőség, a szolidaritás, s ez köti össze őket Nagy Imrével, ezért vállalják az általa vezetett forradalom és szabadságharc örökségét.- Nemzeti ünnepeink sorában sajátos helyet foglal el az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója; közelsége miatt értékelése, ha az idő múlásával gyengülő mértékben is, még ma is megosztja az emlékezőket, az ünneplőket - szögezte le a szónok. Ugyanakkor reményt adónak nevezte, hogy a forradalom és szabad­ságharc egykori résztvevői, illetve az azt követő évek üldözöttéi közül erősödik azoknak a hangja, akik nem bosszúért kiál­tanak, hanem a megbékélésért, a nemzeti összefogásért emelnek szót. * A forradalom napján világszerte több városban megemlékeztek 1956 napjairól. Lengyelországi látogatásával Martonyi János külügyminiszter a forradalomnak nyújtott lengyel támogatás iránti hálát és köszönetét kívánta kifejezni.- Az elmúlt tíz év nem hozta meg ugyan a jólétet, de Magyarország ma a közép­európai térség dinamikusan fejlődő állama - hangoztatta a New York-i magyarság emlékünnepségén Kövér László, a Fidesz- Magyar Polgári Párt elnöke. A Magyar Szabadságharcos Világszövetség, az ’56-os Világszövetség és a Pesti Srácok Alapítvány által a Robert Wagner középiskola nagyter­mében szervezett eseményen nyitó imát mondott az amerikai körúton tartózkodó Paskai László bíboros, budapest-esztergo- mi érsek. A brüsszeli Szent Mihály Arkangyal­székesegyházban a belgiumi magyarok által hagyományosan tartott szentmisét ezúttal Seregély István egri érsek, a kato­likus püspöki kar elnöke celebrálta, aki az európai püspöki karok elnökeinek szinó- dusán vett részt. ■ A LEGIDŐSEBB MAGYAR. Tegnap ünnepelte 110. születésnapját a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tiszatenyőn élő Szűcs Józsefné Slotka Erzsébet, az ország legöregebb állampolgára. Erzsi néni 11 gyer­meket szült, 76 éves fiával és 70 éves menyével él közös háztartásban. Az ország legidősebb állampolgá- rának 30 unokája, 15 dédunokája és 8 ükunokája van, _______________________fotó: bugány jános l "*W| t 9*!**mmi Jelszavuk: értékes vagy! Keresztény ifjúsági találkozó az ökumené, az együttműködés jegyében A történelmi egyházak fiatalsága közösen ünnepelte meg hazánk millenniumát és Krisztus két évezredes közösségét a Keresztény Ifjúsági Találkozón szombaton, a Petőfi Csarnokban. Budapest Az ökumené, az együttműködés jegyében fogant egész napos program anyagi feltételeit a kato­likus, a református és az evangé­likus egyház együtt teremtette meg, az Ifjúsági és Sportminiszté­rium támogatásával kiegészülve. A rendezvényre az ország min­den területéről érkeztek fiatalok, megtöltve az ülőpárnákkal kom- fortosított kétezer férőhelyes nagytermet. A' délelőtti órákban dr. Bíró László, a Kalocsa-Kecske- méti Katolikus Főegyházmegye segédpüspöke, dr. Mészáros Ist­ván, a Tiszán Inneni Református Egyházkerület püspöke és Szebik Imre, az Északi Evangélikus Egy­házkerület püspöke tartott közös áhítatot. A liturgikus percek után személyes beszámolók hangzot­tak el arról, hogyan segít a hit - felekezettől függetlenül - a mun­kában és a mindennapi életben. A megszólalók között volt dr. Máza Edit békéscsabai reformá­tus vallású orvos is, aki elmondta:- Én egy krízis hatására tértem meg tizenhárom évvel ezelőtt, s azóta az evangélium szerint élek. Véleményem szerint ez az út - kétezer évvel a kereszténység lét­rejötte után - ma is járható. Job­ban figyelek embertársaimra, akár a munkámról, akár a magán­életemről van szó, nem reagálok azonnal haraggal, mert a szeretet parancsát tartom szem előtt. A felszólalások után keresz­tény könnyűzenei együttesek ad­tak koncertet. A huszonöt tagú kiskőrösi Ten-Sing formáció létre­hozója, Lupták György evangéli­kus lelkész a fellépés előtt így nyilatkozott:- Csoportunk a világszerte is­mert Keresztény Ifjak Egyesületé­hez, az YMCA-hoz tartozik. Ke­resztény üzenetet tartalmazó, színdarabokat, ismert zeneszá­mokat adunk elő. Az esemény mottójául választott mondat: „Ér­tékes vagy!” számunkra azt jelen­ti, hogy nincs két egyforma em­ber. Mindenki Isten egyedi alkotá­sa. Dalaink, jeleneteink is a talál- kozó jelmondatára épülnek, -ré-

Next

/
Oldalképek
Tartalom