Új Néplap, 2000. augusztus (11. évfolyam, 178-203. szám)

2000-08-01 / 178. szám

SOK NAPSÜTÉS, KEVÉS FELHŐ Részletek a 10. oldalon XI. évfolyam, 178. szám 2000. augusztus 1., kedd GYÓGYSAR&K — Gyógyászati segédeszközök receptre is! — Gyógynövények, teák, fogyasztó teák — Vérnyomásmérők, vércukorszint-mérők, tesztcsíkok — Lúdtalpbetétek, lábápolási készítmények — Gyógypapucsok, Scholl papucsok, szandálok — Boka-, térd- és egyéb ízületvédők — Olvasószemüvegek Cím: Szolnok, Tószegi út 17. (Régi posta helyén, Papírgyárral szemben) és Tószegi út 8. (bent a Munkás ABOben) Tel.: 06-60/475-450 | Kevesebb lopás Tiszafüred Sokan azt mondják, az iga­zi nyári szezon még hátra­van, az idegenforgalom ed­dig mindenesetre gyen­gébbnek bizonyult a tava­lyi nyárhoz képest Tiszafü­red térségében is. Ez pedig a bűnügyi helyzetre is ki­hatással van.- Csupán szórványokban jelent­keznek területünkön az idegen- forgalommal összefüggő bűn- cselekmények - tudtuk meg a Tiszafüredi Rendőrkapitányság megbízott vezetőjétől, Fekete Miklós őrnagytól. Nagyságrend­jét tekintve kirívó eset nem is volt eddig, tény azonban, hogy történtek gépkocsifeltörések, a nyomozóknak akadt tennivaló­juk a víkendházbetörések miatt is. A strandon elkövetett lopá­sokkal kapcsolatban a bejelenté­sek száma Tiszafüreden és Abádszalókon nem éri el a tízet. Bár az elkövetett gépkocsifeltö­rések tettesei jelenleg ismeretle­nek, remény van arra, hogy ha­marosan sikerül kézre keríteni az elkövetőket. A bűnmegelőzés érdekében a kapitányság úgy szervezi a járőrszolgálatokat, hogy a rendőrök a lehető leg­gyakrabban jelenjenek meg a legveszélyeztetettebb területe­ken. Ebben van nagy szerepe az | degen nyelvet is ismerő főisko- ások és az egyenruhás rend- I írok közös járőrpárosainak, a Tourist Police-nak is, akik Füre­den és Abádszalókon rendszere­sen megtalálhatók a közterülete­ken. HGY Hagyományőrzők Mezőtúr Nyolcadik alkalommal rendezik meg az Alföldi fazekastrienná- lét, melynek eredményhirdetése augusztus 11-én lesz. Idén 41 fa­zekas nyújtotta be alkotását. A pályázat célja a népi fazekasság hagyományainak ápolása, a nagy múltú fazekasközpontok tárgyi művészetének megőrzé­se, továbbfejlesztése. A kiállítá­son István Erzsébet etnográfus, múzeumi főtanácsos szakmai értékelése is elhangzik. ___r.sz. M ától jövedéki tennék a bor A pénzügyőrök ellenőrzik a gazdákat és a kereskedőket Mától a jövedéki adótörvény hatálya alá tartozik a bor. A hazai nedű hírnevének hely­reállítását, a hamisítás visz- szaszorítását szolgáló új sza­bályozás értelmében szőlőt termelni, bort készíteni csak meghatározott feltételekkel szabad, és tekintélyes össze­gű bírsággal számolhatnak mindazok, akik nem tartják be a „játékszabályokat”. Minderről bővebben Pintér Mihály pénzügyőr főhad­nagy, a Szolnoki Vámhivatal megbízott parancsnokhelyet­tese tájékoztatta lapunkat. Információ Mint megtudtuk, nem tartozik a törvény hatálya alá az, aki 1500 négyzetmétert meg nem haladó szőlőterületet művel, és a termésből háztartásonként és gazdasági évenként legfeljebb ezer liter saját fogyasztásra szánt szőlőbort állít elő. Ha azonban 30 liternél több bort kíván szállítani, azt öt munka­nappal a szállítást megelőzően be kell jelentenie a vámhivatal­ba. Aki viszont 1500 négyzet- méternél nagyobb szőlőterüle­tet művel, háztartásonként nem állít elő 1000 liternél na­gyobb mennyiségű szőlőbort és szőlőtermését részben vagy teljes egészében értékesíti vagy nem szőlőbor előállítására is felhasználja, regisztráció vé­gett június 30-ig be kellett je­lentkeznie a szőlőterület helye szerint illetékes vámhivatalnál. _________IFOLYTATÁSA 4. PIPÁLOM) A fináncok ellenőrizni fogják a szőlősgazdákat és a kereskedőket, hogy kiszűrjék a pancsolt borokat illusztráció fotói cs. i. Mikrohitel Debrecenből Gazdasági információ Ha a hivatalos indítás után két héttel is, de már „él” a hárommillió forintra fel­emelt plafonú mikrohitel- program. Mint arról korábban hírt adtunk, megyénk vállalkozásfejlesztési alapítványát kizárták az 1,3 millió forintról 3 millióra emelt mikrohi­telprogramból. A Magyar Vállal­kozásfejlesztési Alapítvány a haj­dú-bihariakra bízta szűkebb ha­zánk vállalkozóinak mikrohitel- ügyeit. Mindez egy hónapja tör­tént, a debreceni alapítvány igaz­gatóhelyettesének azonban teg­nap még nem volt információja arról, hány megyénkbeli cég for­dult hozzájuk. Koczka Ferenc el­mondta, a program kéthetes csú­szással indult, így az első hitelbí­rálatok is csupán a napokban lesznek. Az igazgatóhelyettes reméli, nem sokáig kell megyénk vállal­kozóinak Debrecenbe utazniuk, ha hozzá kívánnak jutni a hitel­hez. Az alapítvány ugyanis tár­gyalásokat folytat egy szolnoki céggel, mely vállalná az ügyinté­zést. Ha megkötik a szerződést, akkor csupán a hitelbírálat fog Debrecenben történni. t.j. MOZDULJ! Foglalkozását tekintve negyedikes gimná­ziumi tanuló a Vargában, állampolgársága magyar, családi állapota hajadon, és or­vosnak készül. A neve Mezei Eszter, tizen­hét éves, és sajátos ismertetőjele: Kállai Il­dikó fitneszvilágbajnok az edzője. 7. oldal Jász Expó harmadszor Jászberény Már hagyomány a Jász Ex­pó. Az idei kiállítás és vásár augusztus 3-a és 6-a között kiváló lehetőséget teremt a cégek, vállalkozások termé­keinek, szolgáltatásainak bemutatására, az üzleti tár­gyalások lebonyolítására. A rendezvény helyszíne idén is a Bercsényi úti sportcsarnok, illet­ve annak udvara lesz. A kiállítás kiemelt szakterülete az építőipar, a gépipar és az élelmiszeripar. Az ünnepélyes megnyitó csütörtö­kön 11 órakor lesz, amikor Varga Ferenc, a Gazdasági Minisztéri­um Kis- és Középvállalkozások Főosztályának vezetője köszönti a megjelenőket. Délután egy óra­kor gazdasági fórumra várják az érdeklődőket. Itt Vajda László, az FVM Európai Uniós Integrációs Főosztályának vezetője agrár­csatlakozásunk időszerű kérdé­seiről ejt szót. Ugyanitt Varga Fe­renc a kis- és középvállalkozások támogatási lehetőségeiről tájé­koztat. Pénteken beszélgetést szer­veznek a Jászságban működő in­tegrátorok és beszállítók közre­működésével, a beszállítókkal szemben állított követelmények­ről, a beszállítóvá válás folyama­táról, a minőségbiztosítási rend­szer várható változásairól, vala­mint a Gazdasági Minisztérium által meghirdetett beszállítói pá­lyázatokról, illetve a magyaror­szági pályáztatás rendszeréről. Mindeközben gyárlátogatást és szakmai tájékoztatást tartanak az aprítógépgyárban. A gyárlátoga­tás szombaton is megejthető lesz, valamint tájékoztatót tarta­nak leendő munkavállalók szá­mára Hogyan lehet valaki he­gesztő? címmel. BCS Árvízkárosultak táboroznak _______Hollókő Á rvízkárosult családok gyermekeinek szervezett nyári tábort a Nógrád me­gyei Hollókőn a Hollókőért Közalapítvány és a Máltai Szeretetszolgálat. A karitatív program az egész falu összefogásával valósul meg - tá­jékoztatta az MTI-t Péter Ildikó rendezvényszervező. Harminc­hat olyan gyerek érkezett Tisza- roffról és Tiszaburáról tegnap Hollókőre, aki az árvíz idején nagy szorgalommal, kitartással és bátorsággal igyekezett segíteni a károk enyhítésében, és felnőtt módjára pakolta naphosszat a homokzsákokat — mondta el Pé­ter Ildikó. A szervezők az egyhetes tábo­rozással szeretnék megköszönni a gyerekek áldozatos munkáját, mert szüleik nem engedhetik meg maguknak, hogy nyaralni vigyék őket. Hollókőn az egész falu megmozdult, szinte minden­ki hozzájárul valamilyen formá­ban ellátásukhoz. — A helyi ven­déglátósok felváltva vállalják az étkeztetést, de több család is ven­dégül lát nyolc-tíz főnyi csopor­tokat; mások adományokkal tet­ték lehetővé a nyaralás létrejöt­tét. A múzeumok - Hollókő mel­lett Szécsényben és Ipolytarnó- con - nem kérnek belépti díjat a gyerekektől, Alsótold önkor­mányzata autóbuszt adott utazá­saikhoz, Rimóc község pedig va­csorával és programmal várja a gyerekeket. _____________■ V ÁROSKAPU. Abony legnagyobb millenniumi beruházásaként épül a Kinizsi városkapu. A Lendvai Ferenc építész által tervezett, diadalív formájú építmény pályázati forrásból és a lakos- ság adományaiból készül.________________________________________________________fotó>cs. i. „ Nem jött be” az útlevéltrükk JÁSZSÁG A Jászberényi Városi Bíró­ság előzetes letartóztatását rendelte el múlt pénteken annak a román állampol­gárságú asszonynak, akit a rendőrség idegenrendészeti ellenőrzése során kaptak rajta azon, hogy jogtalanul tartózkodik hazánkban. Bizonyítani - tanúk hiányában - ugyan nem lehet, de minden jel arra vall, hogy a 27 éves asszony családjával azért jött Magyaror­szágra, hogy különböző holmik utcai árusításával keresse meg sa­ját és hozzátartozói kenyerét. A famíliát Jászfényszarura vetette a sors, ahol bejelentés nyomán a helyi rendőrőrs munkatársai iga­zoltatták őket múlt csütörtökön. A négytagú család Romániából jött. Útleveleiket alapos ellenőr­zésnek vetették alá, és az iratok tartalmát a számítógépes nyilván­tartási rendszer ada­taival is öszszevetet- ték. Három családtag esetében semmi gond nem merült fel, ám az asszonnyal kapcso­latban nyomban „ki­dobta” a gép, hogy valami nem stimmel. A hölgyet 1995-ben ötévi időtartamra ugyanis kiutasították az országból, a tilalom pedig még nem járt le. A kitiltást az akkori útlevélbe be is jegyezte a hatóság. A nő azonban 1997-ben férjhez ment, és férjezett nevén új útleve­let csináltatott. Nyilván azt felté­telezte, hogy mivel az új okirat­ban nem szerepel a kitiltás, bejö­het az országba. Csakhogy a szá­mítógép nem felejt, az ellenőrzés során ki is bukott a turpisság. Az útlevéltrükk nem egyedül­álló esete annak, hogy a jogszerűség látszatát keltsék azok a hazánk­ban törvényellenesen tartózkodó külföldiek, akiket korábban kiutasí­tottak az országból. Ugyancsak a herényiek folytattak eljárást abban a múlt év karácsonya tá­ján történt ügyben, amelyben egy román férfi próbálkozott a kitiltó rendel­kezéseket kijátszani. A különb­ség annyi volt, hogy a kiutasított férfi az újonnan csináltatott ok­mányában az időközben elvett fe­leségének felvett nevén szerepelt. A komputert akkor sem lehetett becsapni. HGY

Next

/
Oldalképek
Tartalom