Új Néplap, 2000. július (11. évfolyam, 152-177. szám)

2000-07-01 / 152. szám

FELSZAKADOZÓ FELHŐZET Részletek a 12. oldalon 9 / / o u_) J71 juux A LÓ ÉS A LOVAGLÁS ÜNNEPE (Turisztikai Központ) MAI SZTÁRVENDÉGEI 10.00 órától Levente Péter és Gryllus Vilmos 14.00 órától RTL Road Show 18.00 órától REPUBLIK koncert szimfonikus zenekari kísérettel JÁSZKUN KAKAS Szatirikus melléklet 7-8. oldal Tankolás konténerből Megyénkbe is eljut az olcsóbb üzemanyag? Budapest Mint ismeretes, a napokban a Magyar Autóklub bejelen­tette: olcsóbb üzemanyag for­galmazását tervezi a közeljö­vőben. A szervezet szándé­kai szerint országszerte kon­téneres üzemanyagtöltő állo­másokat létesítenének, ahol egy liter benzin a jelenlegi árnál 10-15 forinttal keveseb­be kerülne. Arról érdeklőd­tünk, vajon belátható időn belül megyénkbe is jut-e az Autóklub olcsó benzinjéből? Gyulámé dr. Tóth Zsuzsa, a Ma­gyar Autóklub jogi irodájának ve­zetője lapunknak elmondta: a ked­vezőbb árú üzemanyag forgalma­zásának szándéka azért merült fel a szervezet vezetőiben, mert ilyen módon szeretnének enyhíteni az autósok terhein. A vezetők úgy vé­lik, minden jogi, műszaki és logisz­tikai feltétel adott a konténeres kút­hálózat kiépítéséhez. Az irodave­zető hangsúlyozta, a tervezett üzemanyagtöltő állomások várha­tóan konténeres kivitelűek lesz­nek, így a mobil jelző csupán ab­ból a szempontból érvényes, hogy ezek a létesítmények adott esetben áttelepíthetőek lesznek. Fogalom- zavarból eredtek tehát azok a kéte­lyek, melyek szerint a hatályos jog­szabályok értelmében ilyen techni­kai feltételek mellett a hatóságok nem engedélyezik majd az üzem­anyag forgalmazását. _______________(FOLYTATÁS AZ 3. OLDALON) D rágult a víz Jászberény A városban legutóbb tavaly ápri­lisban drágult a víz- és csatorna­mű-szolgáltatás. A herényi vízi közművek üzemeltetője a nö­vekvő költségek figyelembe mi­att elkerülhetetlennek ítélte az újabb áremelést. Az indokokat mérlegelve az önkormányzat legutóbbi ülésén jóváhagyta a díjak négyszázalékos emelését. Ennek értelmében mától a la­kossági és közületi vízdíj - áfa nélkül, köbméterenként - 108 forintra, a lakossági szennyvíz­díj 86 forintra, a- közületi szennyvízdíj pedig 123 forintra emelkedett. B. CS. Köszönetét mondtak A Tisza napja alkalmából teg­nap Búsi Lajos, a megyei köz­gyűlés elnöke és Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere a Tiszali- getben látta vendégül az árvíz- védekezésben részt vett lakoso­kat és szakembereket. A veze­tők köszönetét mondtak azért a munkáért, melyet a védekezők végeztek a folyóparti települé­sek megmentéséért. ______ ■ „ Az egészségügy nagybeteg” Csendes tiltakozó demonstráció több városban Megyei információ Csendes demonstráción hívta fel a figyelmet tegnap este az ország, így a megye több vá­rosában is az egészségügy lehetetlen helyze­tére az Egészségügyi Dolgozók Demokrati­kus Szakszervezete. Szolnokon a Kossuth téren több százan jelentek meg. A résztvevők nem mondtak beszédet, nem mu­tattak fel tiltakozó transzpa­renseket, csak csendesen be­szélgettek. A megjelentek kö­zött volt a már nyugdíjas dr. Karácsony János, egykori nagykörűi orvos, aki igen he­lyesnek tartotta a demonstrá­ciót. Szerinte az ágazatban végre tisztességesen rendezni kellene az évtizedek óta fel­gyűlt problémákat. Az ígére­tek helyett konkrétumokat kémek a dolgozók. Ahhoz, hogy a lakosság egészségügyi állapotának romlását megállít­sák, jelentős anyagi beruházá­sok, új koncepciók és a dolgo­zók anyagi megbecsülése szükséges. Iváncsik Imre országgyűlési képviselő (MSZP), volt me­gyei közgyűlési elnök hangsú­lyozta: az egészségügy problé­mája nem a mostani kor­mányzat alatt keletkezett, ha­nem sok évtizede megoldat­lan. A demonstrációt viszont helyesnek tartja, mert az fel­hívja a figyelmet arra, hogy az egészségügyi dolgozók is türelmetlenül várják a hathatós intézkedéseket. Bár kevés a pénz, úgy látja, a jelenlegi kormányzatnak nagyobb a moz­gástere, hiszen az elmúlt évek erőfeszítésének eredményeképpen több forrás áll a rendelkezésé­re. A kérdést azonban nemcsak pénzzel lehet megoldani, hanem szerinte szükség van egy jól átgondolt komplex szakmai programra is. ___________________________________(FOLYTATÁS A X OLDALOH) S zolnokon több százan vonultak a Kossuth térre ISTVÁN, A KIRÁLY SZOLNOKON. A Tiszaligeti Stadionban nagy sikerrel mutatták be tegnap este az István, a király című rockoperát. Felvételünk az előadás egy jelenetét örökítette meg. ___________________________________________________________________________________________________________ FOTÓ: MÉSZÁROS Szo lnok A veszély még nem múlt el emelte ki szinte minden előadó a Tisza napja alkal­mából tegnap rendezett ta­nácskozáson. A szakembe­rek szerint a kisrégiók, a megyék, sőt a legmagyarabb folyó vízgyűjtő területén lé­vő összes ország együttmű­ködésére szükség van ah­hoz, hogy az ideihez hason­ló természeti katasztrófák ne forduljanak elő.- Korai volt hinni a románoknak- jelentette ki előadásában Gön- czy János, a Tisza—Szamos kor­mánybiztosa annak kapcsán, hogy a korábbi ígéretek ellenére a ciánszennyeződést okozó nagy­bányai üzemben újraindult a ter­melés. Az Aurul azonban csak egy a több mint száz olyan romá­niai gyár közül, mely az idei cián- és nehézfémszennyezéshez ha­sonló katasztrófa okozhat. A kor­mánybiztos éppen ezért a folyók vízminőségét garantáló nemzet­közi szerződés aláírását nevezte a legfontosabbnak. A szakember szerint még min­dig nehéz megmondani, mekkora kárt okozott a cián-, majd a ne­hézfémszennyezés. A katasztrófa előtti állapotról ugyanis nem ké­szültek felmérések. Csupán az el­pusztult halak értékét 1,5-1,7 milliárdra becsü­lik. A kár azonban ennél jóval több, hiszen ökoló­giai értelemben 5-10 év kell ahhoz, hogy nyoma sem maradjon a szeny- nyeződésnek. A térség fejlődése szempontjából a kormánybiztos elen­gedhetetlennek tartotta, hogy a Tiszát, az Alföldet a Balatonhoz hasonlóan egységes régióként ke­zeljék. Ennek első lépése, hogy a jövő hét közepén az érintett me­gyék együttműködési szerződést írnak alá. Már a tárcánál van az a 4,6 milliárd forint, amely az árvízi védekezés még ki nem egyenlí­tett számláinak fedezetéül szol­gál és az elhasznált anyagok pót­lására szavazott meg a legutóbbi ülésén a kormány - állította a közlekedési és vízügyi miniszter. Nógrádi László elmondta, készül egy újabb javaslat is, mely az ár- vízvédelem legégetőbb feladatai elvégzéséhez jelölne meg forrá­sokat. A szaktárca a legfonto­sabb teendők közé so­rolta a Szolnok feletti Tisza-szakaszon meg­csúszott töltések hely­reállítását, megerősíté­sét, és a Szolnok—Tó­szeg közötti út meg­építését. A javaslatról valószí­nűleg a következő ülé­sén dönt majd a kabinet. A lakos­sági felajánlásokból - a miniszté­rium számláján — az árvízkáro­sultak javára összegyűlt 167 mil­lió forint elosztása viszont a na­pokban megtörtént. A megyei és a helyi önkormányzatok vezetői­ből létrehozott bizottság az ösz- szeg több mint felét, 86 millió fo­rintot Szolnok megyei telep ülé seknek ítélte oda. T. J. Veszélyes zónában élünk Nyolcvanhatmillió a megye árvízkárosultjainak Lebukott bikinicsempészek A Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regionális Parancs­noksága arról adott hírt lapunknak, hogy a hozzá tartozó három megyében (Szabolcs, Hajdú, Szolnok) működő vám­hivatalok milyen jogsértéseket derítettek fel az utóbbi egy hét során. Regionális információ A tájékoztatóból kitűnik, a prímet a záhonyi vámhivatal munkatár­sai vitték, akik többek között csempészeket füleltek le a hatá­ron. A gyanúsítottak két és fél mil­lió forint értékben kíséreltek meg illegálisan behozni több mint 10 ezer doboz cigarettát, 494 liter üzemanyagot, két liter szeszes italt, másfél mázsa fémhulladékot és 247 darab bikinit. A szolnoki vámhivatal egyen­ruhásai sem maradtak munka nélkül. Ők négy esetben kezde­ményeztek eljárást csalás és ma­gánokirat-hamisítás alapos gya­núja miatt. A feljelentett szemé­lyek a mezőgazdaságban hasz­nált gázolaj jövedéki adóját kísé­relték meg - összességében mint­egy 400 ezer forintról kiállított - hamis számlák benyújtásával visszaigényelni. H. GY. A tartalomból: — Bumeráng a ligetből — Bosszúálló nebuló — Élete a tánc HOLNAP IS MEGVÁSÁROL HATÓ AZ VASÁRNAPI ß VASARNAP 977086591506100152

Next

/
Oldalképek
Tartalom