Új Néplap, 2000. június (11. évfolyam, 127-151. szám)

2000-06-07 / 132. szám

4. OLDAL G A Z D A S Á G I TÜKÖR 2000. Június 7., szerda Elindult a kártalanítás Megfelelő marketingmunkával kell ösztönözni a halfogyasztást A Haltermelők Országos Szövetsége a közel­múltban értékelte a halászat helyzetét. A ciánszennyezés miatt kárt szenvedett halászoknak már postázzák az állami támogatásokat. Budapest A szövetség adatai szerint a tógazdasá­gok az elmúlt évben az 1998. évi meny- nyiségnél tíz százalékkal többet, 19121 tonna halat termeltek, ebből 11947 ton­na volt az étkezési ponty. A tógazdasá­gok területe tavaly 3,8 százalékkal növe­kedett. Az állami és a szövetkezeti tulaj­donban lévő vízterület csökkent, míg a kistermelők és a kft.-k kezelésében lévő­ké 10 százalékkal emelkedett. Tavaly 17,6 százalékkal csökkent az élőhalexport, a leg­nagyobb mértékben (12,9 százalékkal) a ponty­kivitel esett vissza. Rendkívül nyomott volt az ét­kezési ponty ára, ősszel már csak kilogrammon­ként háromszáz forint alatt lehetett értékesíteni a külpiacokon. Örosz Sándor, a Haltermelők Országos Szövet­ségének ügyvezető igazgatója jónak ítélte a bioló­giai alapokat, de mint mondta, a piacgazdaság újabb és újabb kihívások elé állítja a halászokat. A termelés növekvő költ­ségei és a csökkenő bevételek miatt mihamarabb változtatni kell a gazdál­kodás rendjén. Ez azonban Orosz sze­rint azért sem könnyű, mert az Euró­pai Unió édesvízi termelése is stagnál, s a fogyasztói árak ott is csökkennek. A negatív tendencia tehát nem csak itt­hon, hanem a világpiacon is érvénye­sül. A gazdálkodási eredmények azt mutatják, nehéz jó áron eladni a halat mind. a bel-, mind a külpiacokon, ezért a haltermelők szövetsége hároméves mar­ketingprogramot indított el. Ennek célja döntően a belföldi piacok megtartása, a hazai pozíciók megerősítése. ______________________ [ujvárii F igyelik a benzin árát A képviselők egy része állami beavatkozást sürget A kedvező árfolyamváltozásoknak köszönhető, hogy a Mól Rt. kedden nulla órától 3 forinttal csökkentette a benzin árát. Az árcsökkentés ellenére törvényjavaslat készült az üzemanyagárak maximálására. RÉSZVÉNYÁRFOLYAMOK (2000. június 6.) Borsodchem 9 490 Ft 0 Fotex 321 Ft 6 Matáv 2 066 Ft á Mól 4 945 Ft OTP 15 360 Ft ö Rába 2 340 Ft A Richter 16 600 Ft n Zalakerámia 2 680 Ft ü BUX: 9346,18-0,87% eltérés az előző záróértékhez képest BUY äfiQQ­(INI >EX V. 31-VI. 6-IG i i i f 9..40ŰL _ . í. _ iptrAinii ' * 9_2ítQ. l s i4á.39*"í 9 000 934é,18 8800 9015,87 9018.12 ; "pr^ Szerda Csütörtök,, Péntek - Hétfő _ Kedd TŐZSDEI ÉS PIACI ÁRAK 2000.19. hét Termény USD/t Áralakulás Tendencia Búza 107 Erősödő Emelkedő F0B francia kikötő Kukorica 99-105 Emelkedő Emelkedő F0B Meodkóhöböl Tak -árpa 105-106 Emelkedő Tartott F0B európai kikötő Napraforgó 415' Gyengülő Tartott Ex tank európai kiköti Szójadara 205 Emelkedő Tartott 46 % CIF Rotterdam AZ MNR HIVATALOS DEVIZAÁRFOLYAMAI (legységre, forintban) Angol font 414,53 Cseh korona 7,20 Euró 259,29 Német márka 132,57 Osztrák Schilling 18,84 Lengyel zloty 62,62 Svájci frank 164,71 Szlovák korona 6,07 USA-dollár 273,80 Budapest Hónig Péter, a gazdasági tárca he­lyettes államtitkára szerint a dön­tés nem hozható összefüggésbe a benzin ára körül kialakult politi­kai vitával, és az árfigyelő rend­szer létrehozásával sem. Az árfi­gyelő rendszer várhatóan már a jövő héten megkezdi működését Hónig Péter irányításával. A hazai autósok azonban csak a dollár to­vábbi gyengülésében bízhatnak, ugyanis a kőolaj világpiaci ára a 29 dolláros hordónkénti szinten stabilizálódik, s úgy tűnik, a Kő­olaj-exportáló Országok Szerve­zete (OPEC) sem tervezi a kiter­melés fokozását. Az utóbbi tényre utal Ali Naimi szaúd-arábiai olajminiszter tegna­pi kijelentése is, amely szerint ha a termékhiány okozza a nyersolaj magas árát, akkor sincs ok a nyersolajexport növelésére. Nai­mi szerint egyébként is bőven van nyersolaj, ellenben a finomítók nem megfelelő minőségű termé­ket állítanak elő, és ez okoz mes­terséges hiányt. E közben az üzemanyagárak maximalizálására vonatkozó tör­vényjavaslatot nyújtott be a parla­mentnek Molnár László kisgazda képviselő. A honatya szerint a magyar társadalom maximum 200 forintos benzinárat tud megfi­zetni, így Molnár reménykedik abban, hogy a koalíciós képvise­lők is támogatni fogják javaslatát. A törvényjavaslat szerint a 95- ös és a 98-as oktánszámú benzin, illetve a gázolaj ezentúl hatósági áras lenne, azaz a törvény mon­daná ki, hogy mi legyen az üzem­anyagok legmagasabb ára. Mol­nár László nem egyeztette javasla­tát senkivel, de mint elmondta, bí­zik abban, hogy a parlament napi­rendre veszi az indítványt és el is fogadja azt. Molnárnak egyébként más elképzelései is vannak a ben­zinár csökkentésére. A képviselő ma Polt Péter legfőbb ügyésszel találkozik azért, hogy megvitassa vele elképzeléseit. istsi Budapest Ma veszi kezdetét a kétna­pos figyelmeztető agrárde­monstráció. A gazdák az or­szág 89 pontján 3200 mező- gazdasági géppel vonulnak fel. A szervezők mintegy 5200 részt­vevőre számítanak, ez a létszám azonban várhatóan növekedni fog, mivel több szervezet jelezte csatlakozási szándékát. Szaniszló Sándor, a Mezőgazdasági Szövet­kezők és Termelők Országos Szö­vetségének (MOSZ) alelnöke teg­nap bejelentette: az első napon tíz, a második napon kilenc me­gyében tüntetnek a gazdák. El­mondta: a MOSZ a mezőgazdasá­gi termelés 55 százalékát előállító társas vállalkozásokat szövetke­zeteket, gazdasági társaságokat képviseli. Ezek adják az áruter­melés 70, az agrárexport 80-85 százalékát. A demonstrációval szeretnék felhívni a figyelmet az ágazat sú­lyos gondjaira, a termelők romló jövedelmi viszonyaira, a veszte­séges termelésre, az agrárkor­mányzat szakmailag elfogadha­tatlan intézkedéseinek súlyos kö­vetkezményeire. Az agrármegállapodáshoz utó­lag csatlakozott szervezetek elha­tárolódtak a tüntetéstől, ezért kaptak meghívást legutóbb a földművelésügyi minisztertől a május 19-ei gödi tanácskozásra. Több szakszervezeti szövetség - egyebek között a Magyar Szak- szervezetek Országos Szövetsé­ge, a Vasas Szakszervezeti Szö­vetség és a Vasutasok Szakszerve­zete is - szolidaritását fejezte ki a demonstrálókkal. - uo ­SERTESFELVÁSARLASI ÁRAK 22. HÉT I. Országos élősertés-felvásárlási átlagár: 212,33 Ebből: 1. gazdasági társaság átlagár: 215,70 . 2. szövetkezeti átlagár: 215,61 3. egyéni vállalkozói átlagár: 200,34 II. Húscéhtagok által felvásárolt élősertés-átlaqár: 210,47 Ebből: 1. gazdasági társaság átlagár: 211,78 2. szövetkezeti átlagár: 217,30 3. egyéni vállalkozói átlagár: 196,36 III. Régiónkénti felvásárlási átlagárak: 1. E-Magyarország (Heves, Nógrád, BAZ): 218 2. É-Alföld (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok): 208 3. D-Alföld (Békés, Csongrád, Bács-Kiskun): 206 4. Központ (Budapest, Pest megye): 215 5. É-Dunántúl (Komárom-Esztergom, Veszprém, Fejér): 220 6. D-Dunántúl (Tolna, Somogy, Baranya): 212 7. Ny-Dunántúl (Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala): 216 IV. Orszáqos átlaqár hasított súlyra vonatkoztatva: E: 278,71; U: 267,12; R: 255,98; 0: 241,75 P: 237,07 V. Nemzetközi hasítottfélsertés-átlaqár: 2,66 DM Kezdődik az agrártüntetés | Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun, Békés, Heves és Nógrád | megyei lakos olvashatja jármű és ingatlan apróhirdetését • ha Ön feladja hirdetését az Új Néplapba és a Jászkun Krónikába • mi felajánljuk, hogy a négy szomszéd megyében is megjelentetjük hirdetését CSUPÁN plusz 200 - 200 Ft-ért! Keresse az ^jepjfl|) és a 14 SZK Uf1 ~ IfÜMA hirdetésié.,élei r irodáját Szolnok, Kossuth tér ]. szám alatt! Tel : 56/424-924. s-féplaD Petőfi Népe tSBÉKÉS MEGYEI HÍRLAP | JÁSZKUil*KRÓNIKA H(VES,|IIHÍRIAP NÓGRÁD*HÍRLAP ................-......................... mo st 400.000 Ft kedvezménnyel a korlátozott készlet erejéig 5 év teljeskörű garancia Kedvező Summit finanszírozás és Summit biztosítás 3 év assistance szolgáltatás OMTEC Kft. 5005 Szolnok, Abonyi u. 63. Tel.: 56/511-520fax: 56/511-515 ( NISSAN J Nissan. Ha egyszer beül, többé nem akar kiszállni. FELVESSZÜK A RITMUSÁT & CIB BANK 5000 Szolnok, szapáry út 22. Telefon:(56) 511-290 érvényes: 2000. május 15-től BETéTI KAMATOK VÁ1LALKQZÁ3QK RÉSZÉBE Lekötési Idő Éves kamat, t M Ft lelett (%) (EBKM) 1 hét 6,000 (6,08) 2-3 hét 7,500 (7,60) 1-2 hó 8,500 (8,62) 3 hó 8,250 (8,36) 6 hó 8,000 (8,11) 12 hó 7,500 (7,60) CIB Bankszámla 2,000 (2,05) MAgÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 50 E Ft—5 MFt 5-10 MFt 10 M Ft felett Lekötési Idő éve» kamat (%) EBKM éves kamat (%) EBKM évet kamat (%) EBKM 1 hó 8,750 (8,87) 8,875 (9,00) 9,000 (9,13) 3 hó 8,500 (8,62) 8,625 (8,74) 8,750 (8,87) 6 hó 8,500 (8,62) 8,625 (8,74) 8,750 (8,87) 12 hó 8,000 (8,11) 8,125 (8,24) 8,250 (8,36) Lejárat előtti visszaváltás esetén a kamat a mindenkori CIB Classic Magánszámla alsó kamatsávjával megegyező. CIB Classic Magánszámla CIB XL Átutalási Magánszámla XL/Classic sávos kamatai: éves kamat (%) EBKM 0-100 EFt-ig 3,000 3,08/3,08 100 E Ft-1 M Ft 4,000 4,13/4,12 1 M Ft felett 7,000 7,33/7,29 CIB Takarékszámla (min. 50 E Ft) sávos kamatai: éves kamat (%) EBKM 0-50 E Ft-ig 3,000 • 3,08 50 E Ft-1 M Ft 7,000 7,33 1 M Ft felett 9,000 9,52 KINCSEM betét kamata magánszemélyek részére (min. 50 E Ft) éves kamat (%) EBKM 3 hónap 8,750 8,87 6 hónap 8,750 8,87 12 hónap 8,250 8,36 Lejárat előtti visszaváltás esetén a bank kamatot nem fizet. KINCSEM 2000 kötvény (min. 10 E Ft) éves kamat (%) EHM­1 hó 8,750 8,75 3 hó 8,750 8,75 6 hó 8,750 . 8,75 12 hó 8,250 8,25 * Az EHM kamatai az éves kamattal megegyezöek. MACANSZEMaVEK RESZEHE NYÚJTOTT HnttfK Érvényes: 2000. április 3-I6I Folyószámlahitel Éves kamat (%) 20,00 Betétőrző hitel 16,50 Lombardhitel 18,00 Ingatlanfedezet mellett nyújtott - lakáscélú hitel kamat 17,50- egyéb célú hitel kamat 19,50 CIB Otthonteremtő Hitel 1 éves kamatperiódus 12,80 5 éves kamatperiódus 11,20 CIB Személyi kölcsön 25,00 THM: 30,93-36,84%, 3%-os kezelési költség mellett HUF prime rate Éves kamat (%) 13,85 CIB©06 40 242 242 A BANCA COMMERCIALEITAL1ANA-CSOPORT TAGJA forduló IfíSflMlfefAS Még bármely számra nevezhet! Játsszon öthetes ötöslottót egy szelvényen legalább 2000 Ft értékben online módon 2000. június 5. és 10. között. Ezzel Ön résztvevője lesz az ötöslottó elősor- solásának. Az itt kisorsolt játékosok 50.000 Ft készpénzt nyernek, és pályáz­hatnak az ötöslottó tősorsolására, mely- i nek 22 győztese elutazhat Ausztráliába, I a sydney i Olimpiai Játékokra M

Next

/
Oldalképek
Tartalom