Új Néplap, 2000. június (11. évfolyam, 127-151. szám)

2000-06-17 / 140. szám

10. OLDAL KOR KEP 2000. Június 17., szombat „Együtt élünk a szennyezéssel Interjú Szaniszló Józseffel, Nagybánya alpolgármesterével Nagybánya Szaniszló József nagybá­nyai alpolgármester nevét a testvérvárosi kapcsolatok révén sokan ismerik Szol­nokon. Nemrég Nagybá­nyán járva arról kérdez­tük, hogyan élték át a vá­ros közelében történt szennyezést, amely Szolno­kon is olyan sok gondot okozott, illetve hogyan lát­ja a testvérvárosi kapcsola­tok jövőjét.- Alpolgármester úr, Nagybá­nyán hogyan élték át azokat a na­pokat, amikor napvilágra került a szennyezés híre? Tudom, hogy a várost közvetlenül nem fenyeget­te, mert alatta vagy húsz kilomé­terrel történt a szennyezés, de nyilván keltett visszhangot a vá­rosban. A hivatalos szervek és a lakosság milyen mértékben érez­ték érintve magukat, és mi volt a hatása?- Nem volt közvetlen fenyege­tettség, mivel a szennyezés való­ban a város alatt történt, a város­tól lefelé eső részen. Ám éreztük a nemzetközi közvélemény ér­deklődését, hála a most már meg­nyílt csatornáknak, annak, hogy fogható mindenhol a CNN, a Euronews. Láttuk az Európa felől érkező visszajelzéseket, azt, hogy mindenfelé nagy elkeseredést váltott ki ez az esemény.- Hogyan reagált rá a lakos­ság?- Ez a város lakosságát elgon­dolkoztatta, és szerintem nagyon pozitív tudati átalakulásra kész­tette. Olyan értelemben, hogy sajnos mi az ilyen és ehhez ha­sonló szennyezésekkel együtt élünk, amióta a bányászat léte­zik, márpedig körülbelül 2000 éve létezik a színesfémbányá­fellegvárai a gazdaság­nak. Sőt a bányászat összeomlott, amiatt, hogy nem eléggé haté­kony a termelés, nem eléggé modern eszkö­zökkel történik. Maga a színesfémkohászat is le­épülőben van, hiszen az arany, az ezüst, a réz ki­nyerése itt többe kerül, mint amennyiért a világ­piacon meg lehet vásá­rolni. Egyszerűen áruvá válik, nincs olyan, hogy nemzeti stratégia, csak a gazdasági hatékonysá­got kell követni. Ebben az értelemben eljutot­tunk odáig, hogy ma már nyíltan, sőt harco­san tudjuk vállalni a szennyező iparágak vagy legalábbis a szeny- nyező források felszá­molását. A hagyomá­nyos iparágaknak pedig kötelező módon eurokonform szabvány szerint kell működniük, új technológiákkal, hogy a környezetet ne veszé­lyeztessék. Az volt a leghaszno­sabb üzenete és következtetése ennek a szomorú történésnek, hogy nem lehet büntetlenül hosszú időn keresztül olyan tevé­kenységet folytatni, amelyik ne bosszulná meg magát, ne hatna vissza az életünkre.- Mennyi a realitása annak, hogy belátható időn belül jelentő­sen csökken az ipari szennyezés?- Nagybánya környezete gyö­nyörű, nem hiába telepedett ide annak idején a nagybányai festő­kolónia. Azt mondták, hogy a nagybányai ég olyan szép kék, mint az Adria ege. Ma ez nem igazán látszik a füst, az ipari szennyezés miatt, de mindent el Nagybánya Máramaros megyében, Erdély északi részén fekszik. Mintegy 180 ezer lakosából 17-18 százalék magyar. Az ókor óta bányásznak környékén aranyat, ezüstöt, rezet, ólmot, fémfeldolgozó üzemei mellett fa-, vegy- és élelmiszeripara is jelentős. Híres művésztelepéröl, ame­lyet 1896-ban Hollósy Simon alapított művészbarátaival és tanítványaival. A fiatal festők az 1900-as évek elejétől egyre nagyobb számban látogatták, Párizs mellett szá­mukra a legnagyobb vonzerőt Nagybánya jelentette. Az onnan eltávozott művészek alapították meg a szolnoki művésztelepet. Közel tíz éve Szolnok romániai testvérvárosa. szat, és ennek mindenféle feldol­gozó ágazata. Az együttélés a szennyezéssel szinte létfeltétel. Ezzel nem azt mondom, hogy normális dolog, de ez volt eddig a város fejlődésének az ára. Le­hetne ezt másképp is csinálni, másféle környezetet is el tudunk képzelni magunk körül, ma az új gazdasági helyzetben, amikor már nincsenek támadhatatlan kell követnünk, hogy az a régi természetes állapot visszaálljon. Erre van mód, ma már ezt a vá­ros vezetése és közvéleménye vállalja. A lakosság is úgy érzi, hogy most már a munkahely és a megélhetés nem függ össze ter­mészetszerűen a szennyezett­séggel, lehet olyan gazdasági szerkezetváltást véghezvinni, ami lehetővé teszi, hogy a jövő Szaniszló József: Nem lehet büntetlenül hosszú időn keresztül olyan környezetet veszélyeztető tevékenysé­get folytatni, amelyik ne bosszulná meg magát egészséges, lakható városát épít­sük.- Romániában helyhatósági választások vannak, most ép­pen két forduló között tartunk. Alpolgármester úr véleménye szerint a Szolnok-Nagybánya testvérvárosi kapcsolat van-e olyart mély és erős, hogy az esetleges változások, személy- cserék sem befolyásolhatják a jövőben? — Ezeket a kapcsolatokat az 1990—91—92-es években kezd­tük Szolnokkal építeni, akkor, amikor a városnak egészen más­féle vezetése volt. Ha akkor mód volt legalábbis elkezdeni, úgy gondolom, hogy a mostani jó kapcsolataink fenntarthatók, sőt bővíthetőek, elmélyíthetőek, át- terelhetőek a civil szférára, a pol­gári szerveződések területére. Mindig érdeke egy városnak, hogy kiléphessen szűk környe­zetéből, hogy pozitív tapasztala­tokat gyűjtsön. Még érdekeseb­bek lesznek abban a pillanatban a magyarországi kapcsolatok, nekünk például konkrétan a szolnoki kapcsolatunk, amikor modelleket tudunk itthon meg­honosítani az önök tapasztalata­iból, ami az EU-s csatlakozások előkészítését illeti, a jogharmo­nizáció, a szabványosítás, illetve bizonyos gazdasági kérdések megoldása, illetve szerkezetvál­tások területén. Úgy gondolom, hogy erre mindenkinek szüksé­ge van, ugyanis az információ hatalom, másrészt pedig amit mások kitaláltak, azt nem kell újból felfedezni, a kereket nem kell újból kitalálni. BISTEY ANDRÁS Idős éveit NYUGALOMban szeretné tölteni? Kaba-Ház Idősek Otthona Telefon: (30) 9 155 988, (30) 218 34 28, (54) 520 581 4183 Kaba, Cukorgyári Lakótelep, Pf.: 15 Az FVM. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei FM. Hivatalának Vadászati-halászati Felügyelősége pályázatot hirdet a következő vízterületeken a magyar államot megillető halászati jog hasznosítására: 1. Millér főcsatorna 2. Németéri főcsatorna 3. C-3-as csatorna 4. Villogó főcsatorna torkolattól a 4-es főútig terjedő szakasza 5. Kákát csatorna torkolattól a 4-es főútig terjedő szakasza 6. Nagykunsági főcsatornának a Tiszafüred-Fegyvernek közúti hídtól a végszelvényig terjedő szakasza (Keleti ág kivételével) 7. Nagykunsági főcsatorna keleti ág 8. Jászsági főcstornának a Kisköre-Füzesabony vasúti hídtól a végszelvényig terjedő szakasza A pályázaton belföldi magán és belföldi jogi személyek vehetnek részt. A pályázat részletes feltételeit, térképi anyagát, valamint jogszabályi feltételrendszerét tartalmazó dokumentum 5000 Ft díj ellenében átvehető az FVM. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei FM. Hivatal Vadászati-halászati Felügyelőségén. (Szolnok, Kossuth L. út 2. Tel.: 56/423-042 Üi.: Csachné Rubint Etelka mb. osztályvezető) A pályázat benyújtási határideje: a megjelenéstől számított 60 nap. Heti horoszkóp június 19-től június 25-ig Herczeg Kata asztrológus rovata KOS (III. 21.—IV. 20.) 06-90/230-580 Szerelem: Egyre inkább az otthona kerül előtér­be. Biztos hátteret, egyfajta menedéket keres a családban, ahol megpihenhet a napi harcok után. Ezt sikerül is megtalálnia. Hivatás: Egyre jobbak az esélyei, de még mindig sok függ a protektorai jóindulatától és barátai segítőkészségétől. BIKA (IV. 21.—V. 20.) 06-90/230-581 Szerelem: Olyan híreket hall, melyek első pilla­natban megdöbbentőnek tűnnek, de később meg­győződhet valódiságukról. Óvakodjon szomszé­dai pletykáitól! Hivatás: Ideje, hogy határozottan fellépjen saját karrierje védelmében, különben azok érvényesülnek, akik erőszakosabbak önnél. IKREK (V. 21.—VL 21.) 06-90/230-582 Szerelem: Üzleti útja során olyasvalakit sodor út­jába a véletlen, aki nemcsak a tárgyalóasztal mel­lett, hanem az ágyban is kitűnő partnernek bizo­nyul. Hivatás: Egyelőre semmi nem állja az útját, ám arra nem gondol, hogy a könnyen szerzett elő­nyöket meg is kell tartani. RÁK (VI. 22.—VII. 22.) 06-90/230-583 Szerelem: Végre beköszöntött a jókedv és a bol­dogság otthonába, ez az ön hete, személyes vará­zsával mindent képes elérni. Hivatás: Ne engedje, hogy a múlt tévedései, kudarcai árnyékot vesse­nek a jelenre, esetleg a jövőre. Változtasson mun­kastílusán, keressen új megoldásokat! OROSZLÁN (VII. 23.—VIII. 23.) 06-90/230-584 Szerelem: Az anyagiak erősen befolyásolják az érzelmeit. Olyan partnert választ, akinek erős be­folyása van az üzleti életben, és általa különféle előnyökhöz juthat. Hivatás: Az utóbbi időben na­gyon elfoglalt volt, most kezdi érezni a hátrányát annak, hogy több tárgyalásból kimaradt. SZŰZ (VIII. 24.—IX. 23.) 06-90/230-585 Szerelem: Baráti körében feltűnik valaki, aki iránt nem marad közömbös, de kezdeményezni egyen­lőre nem mer. Hivatás: A következő napokban ki­fejezetten hátránya lesz abból, hogy a szabályok és szokások rabjává vált, és körömszakadtáig ra­gaszkodik a tradíciókhoz. Próbáljon váltani! MÉRLEG (IX. 24.—X. 23.) 06-90/230-586 Szerelem: Romantikus szerelem van bontakozó- ban, amit sok bizonytalan tényező tesz még izgal­masabbá. Hivatás: Főnökei teljes mértékben meg­bíznak önben, s ha tud élni a bolygók kínálta lehe­tőséggel, hamarosan feljebb léphet a ranglétrán! SKORPIÓ (X. 24.—XI. 22.) 06-90/230-587 Szerelem: Lassan szétoszlanak a viharfelhők ma­gánélete egén, ha mindketten akarják, fátylat bo­ríthatnak a múlt bosszúságaira. Hivatás: Valaki a közvetlen környezetéből nem nézi jó szemmel, hogy önnek „jól megy a sora”, ezért mindent elkö­vet, hogy rossz színben tüntesse fel önt. NYILAS (XI. 23.—XII. 21.) 06-90/230-588 Szerelem: Fordítson több időt a partnerére! Az utóbbi időben túl sokszor tévedt külön utakra, nem csoda, hogy felébredt benne a féltékenység. Hivatás: Váratlanul lehetősége adódik, hogy je­lentős mellékjövedelemre tegyen szert. Jól jön ez a pluszpénz, mert igencsak kiköltekezett! BAK (XII. 22.—I. 20.) 06-90/230-589 Szerelem: Régi rossz beidegződései elszürkíthe- tik szerelmi életét. Engedjen a csábításnak, hagy­ja, hogy partnere új színt vigyen a kapcsolatukba! Hivatás: Néhány nap lazítás önre is ráférne! Ha valamiféle átszervezés van a vállalatánál, jobb nem beleszólni a részletekbe! VÍZÖNTŐ (I. 21.—II. 19.) 06-90/230-590 Szerelem: Futó kalandnak induló kapcsolata olyan szenvedélyessé válik, hogy nemcsak a part­nere, de még ön is meglepődik. Hivatás: Sok a te­endője, de mindig szakít időt arra, hogy segítsen a fiatalabb kollégáknak, vagy hogy részt vegyen a cég érdekeit szolgáló újítások kidolgozásában. HALAK (II. 20.—IU. 20.) 06- 90/230-591 Szerelem: Addig-addig mondogatja, hogy elege van, szabadulni akar a kötöttségektől, mígnem a párja komolyan veszi. Akkor lesz csak nagy baj­ban! Hivatás: Mindig van valaki, aki segít a bajban. Ezúttal nem a pénz okoz gondot, hanem a túl rövid határidő, mert mindent az utolsó percre hagy. A HÍVÁS DÍJA PERCENKÉNT 00 FT + ÁFA FOGYASZT- TEJÚT­HATÓ |RENDSZER (FOLYA­DÉK) fT REJ­TETTEN INDULATÚ VALAMI­NEK KI­EGÉSZÍTŐ RÉSZE TÖLTÖTT SCTTBAÉNY LAT BETŰI Cl ROMÁNIAI FOLYÓ HUPIKÉK TÖRPIKE ÉLÉSTÁR A BÁRIUM VEGYJELE VÉDI TEJCSO­KOLÁ­DÉBAN VANI T MONDANI­VALÓ EHETŐ CSIGA NÁTRIUM, KÉN r~ NÉVSOR, NÉVELŐ­VEL TEHER­AUTÓ­MÁRKA VtfSQÁN NEM BUK­TAT MEG RÉGI MESEBELI RABASZDI ÁLLÓVÍZ PÁDUA CENT­RUMAI FÖLÉJE ELLEN­ÉRTÉK VÍG­JÁTÉK NŐI NÉV ELÁRUSÍ­TÓ BÓDÉ PUSZTÍTÁ h EREDETI DlZEL SZÍNÉSZ (SÁNDOR) ÉRTÉKES KÁRTYALAP CSONT­HÉJAS TERMÉS PÁROS MELÓI AZ ARZÉN VEGYJELE DÍSZ­TEREM VÉG VÉGEI TANULÓ VEZETŐ BRIÓS­DARAB I SZEREN­CSEJÁTÉK ÉTLEN GÉMI RÓMAI 501 TÖRÖK CÍM OXIGÉN, NOBÉUUM KIS ESZTER DÉLUTÁNI ITAL ORSZÁG­RÉSZ! MÓKUS LAKÁS FORDÍ­TOTT KETTŐS BETŰ MAJDNEM EGYI KIADTA A KÁRTYÁKAT METRÓ­ÁLLOMÁS JELE VILÁG­NYELV OLASZ­ORSZÁG FŰVÁ­ROSA A vicc poénját, melyet a rejtvényben rejtettünk el, legkésőbb június 21-ig várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk: AS-M Kft., 5001 Szolnok, Pf. 105. A június 10-én megjelent rejtvényünk helyes megfejtése: „Ugyan, szívem! Már hogyan lehetnék egy másik nővel?” A helyes választ beküldők közül ezen a héten az alábbi olvasóinknak kedvezett a szerencse: Hegedűs László (Fegyvernek), Lódi Imréné (Kunhegyes), Mester Lászlóné (Szolnok), Nádudvari László (Vezseny). Nyereményüket - Simon Béla: Szülőföldem a Jászkunság című kötetét - postán küldjük el.

Next

/
Oldalképek
Tartalom