Új Néplap, 2000. június (11. évfolyam, 127-151. szám)

2000-06-01 / 127. szám

Jász-Nagykun-Szolnok megyei napilap 9-/ / VJ O O J J J. LJ U ‘± / TISZA-TŐ A szennyeződésektől csaknem teljes egészében megmentett Ti- sza-tó vize annyira tiszta és biz­tonságos, hogy abban „pezseg” az élet. Mert az utóbbi hónapok­ban azért kiderült, hogy a jó tó­nak is kell a cégér, vagy ahogy manapság illik fogalmazni: a marketing. 7. oldal Büntetett szennyezés A megyei bíróságon folytatódik az (ét)olajper Szolnok—Kengyel ______ P recedens értékű perben hirdettek ítéletet a Szolnok Városi Bíróságon. A megyé­ben, de valószínűleg az or­szágban sem volt még példa arra, hogy valakiket kör­nyezetre veszélyes hulladék jogellenes elhelyezése miatt marasztaljanak el. Tegnap azonban a fenti eset tör­tént, amikor is dr. Pongrácz Zsoh tanácsa bűnösnek mondta ki a Gold Line’s Kft. vezetőjét és a Ce- reol martfűi gyárának igazgató­ját. A két cégvezető ellen - mint arról többször hírt adtunk - a Kengyeli Gyalogos Egyesület fel­jelentése nyomán indult vizsgá­lat azután, hogy a növényolaj­gyártás során keletkező mellék- termék elárasztotta a falu határát. A vádirat szerint három és fél ezer tonnányi úgynevezett flótáit iszap és pontosan nem meghatá­rozható mennyiségű DC-konden- zátum terült szét a Gold Line’s Kft. telephelye körül. A társaság ugyanis még 1996 februárjában szerződést kötött a Cereollal a martfűi melléktermék ártalmatla­nítására, komposztálására. A szinte napra pontosan egy esz­tendeje kezdődött perben a vád­lottak védői megkérdőjelezték a növényi olaj veszélyes hulladék jellegét, és hivatkoztak a jogsza­bály változások szülte bizonyta­lanságra. /FOLYTATÁS A B. OLOÁLOHI SZOLNOK EXPÓ ÉS FARMSHOW. Két jelentős kiállítás is nyí­lik ma Szolnokon. A Szolnok Expó (felső kép) ismét a Tiszali- getben várja az érdeklődőket, míg a Farmshow-t az utóbbi években a sportreptéren rendezik meg. Felvételeink a tegnapi készülődést örökítették meg. fotó: mészáros jános „Diliből” traffipaxoltak Kunszentmárton Sok autós ismeri azt a nem kimondottan kellemes ér­zést, amikor egy út szélén álldogáló autó mellett — a megengedett sebességnél nyilván gyorsabban — el­haladva egy vaku fénye vil­lan. A sofőrt ezzel egyide­jűleg tetőtől talpig elönti a verejték. Majd amikor másodpercek múlva a sokkból felocsúdik, és megpróbál gondolkodni, mérle­geli: lehet-e még menteni a menthetőt? Van, aki úgy gon­dolja, talán van esélye annak, hogy „megbeszélhesse” a dol­got, ezért nagy körültekintés mellett visszatolat a villanófény forrásához, és beszédbe elegye­dik — természetesen nem túl sok eredménnyel - a traffipa- xot kezelő rendőrökkel. Hasonló eset történt a minap Kunszentmárton mellett a 44- es főúton is, de mint az igen gyorsan kiderült, a „sebesség- méréshez” ezúttal semmi kö­zük nem volt a rendőröknek, csupán két fiatalember lelte örömét abban, hogy a szívbajt hozta rá a főúton közlekedők némelyikére. _______________/FOLYTATÁS A 3. OUiALOH) XI. évfolyam, 127. szám 2000. június 1., csütörtök AKCIÓ! A Húskészítmény Szaküzletben (Szolnok, Piaccsarnok) Família zala felvágott 536 Ft/kg' 499 Ft/kg Szabolcsi löncs 693 Ft/kg 599 Ft/kg Sertés virsli 354 F/kg 299 Ft/kg Gyarmati házi szalámi 923 Mg 799 Ft/kg Zimbo nyári turista 97/ Ft/kg 899 Ft/kg Erdélyi szalonna 438 Ft/kg 399 Ft/kg Sós szalonna y218 Ft/kg 199 Ft/kg I Hagnosz Bt. Szolnok Haltelepítés és ivadékmentés A Tisza-Szamos kormánybizto­si iroda szervezésében tegnap kecsegéket telepítettek a Tiszá­ba Vezsenynél, majd a hullám­téren rekedt kopoltyúsokat igyekeztek visszajuttatni a me­derbe a halászok. Vezseny A cianid- és nehézfém-szennyező­dések levonulását követő úgyneve­zett revitalizációs program során a Tiszába május 2-ától több millió halat és halivadékot telepítettek a szakemberek. A kormánybiztosi iroda sajtóanyagából kiderül: a re­kordárvíz jótékony hatással volt a folyók élővilágára. Az alacsonyabb rendű szervezetek fejlődése megin­dult, és a tömegesen előforduló fa­jok gyakorisága nem különbözik lényegesen az előző években ta­pasztaltaktól. A frissen kikelt hal­ivadékok a több helyen vett minták vizsgálata szerint egészségesek, kondíciójuk jó, a törpeharcsa és az ezüstkárász túlszaporodását egy­előre nem észlelték. Miközben a szarvasi Haltenyésztési Kutatóinté­zet munkatársai hétfőn megkezd- Vezsenynél ötezer kecsegét telepítettek a Tiszába fotó: mészáros jános ték a Tisza és a Szamos halállomá­nyának ismételt felmérését, a haltelepítési tila- nyaras pontyot, 1600 kiló növendék compót, va­lóm május 2-án történt feloldása óta milliószám lamint 102 ezer kecsegeivadékot helyezett ki a került a folyóba őshonos halivadék. A telepítésre Tisza-tóba, illetve a folyó különböző területeire, jogosult tíz szervezet május végéig négymillió A közeljövőben várható előnevelt nyurgaponty süllőlárvát, 1270 ezer előnevelt csukát, hasonló és harcsa telepítése. mennyiségű előnevelt süllőt, 11 750 kilónyi egy- ______________ _______________/folytatásab.oldalon) L eépít a Videoton-vállalat Törökszentmiklós Csökkenteni volt kénytelen létszámát a Videoton Hol­ding Kábelkonfekcionáló Vállalat. Amíg korábban nem győzték a munkát, ad­dig most kevesebb a meg­rendelés, ez pedig a foglal­koztatottak számára is ki­hatott. A cégnél a Ford Fiestákba gyárta­nak motortéri kábelt, most még három műszakban. Április végén a cég megrendelője egyik napról a másikra a napi 2100 kábel he­lyett csak 1400-at rendelt meg. Ennek megfelelően persze a dol­gozói létszámot is csökkenteni kellett. A cégnél ezt úgy oldották meg, hogy felajánlották az érin­tett dolgozóknak, hogy a Video­ton dunántúli gyáraiban tovább foglalkoztatják őket. Ezekben a Videoton-üzemekben ugyanis munkaerőhiánnyal küzdenek, je­len pillanatban 600 embert tud­nának azonnal foglalkoztatni 40 ezer forintos kezdő fizetéssel. Százhúszan vállalták, hogy Veszprémben, illetve Székesfe­hérváron folytatják a munkát, őket Balatonfüreden, valamint Agárdon és Gárdonyban szállá­solták el, a többi dolgozótól pedig közös megegyezéssel elváltak. Az április közepi 980 dolgozói lét­szám jelen állapotban 790-re apadt, de a folyamat nem áll meg. A mostani rendelésállományhoz az ideális létszám 750-760 mun­kás lesz. Mint azt a gyár vezetője, Nepel László hangsúlyozta, azért foglal­koztattak eleve nagyobb dolgozói létszámot, mert kilátásban volt Audi és Volkswagen gépkocsik klímakábeleinek gyártása is, de ez elmaradt. A Videoton és a megrendelő azonban tárgyaláso­kat folytat egy újabb feladatról; amennyiben ez megvalósul, a most közös megegyezéssel leszá­molt dolgozókat visszahívják, és felvételkor előnyben részesítik. ______________*___________TA V isszavont támogatások Kihelyezett ülést tartott a területfejlesztési tanács Öcsöd Pedagógiai díjat adtak át A mezőtúri református gimnázium nevelőtestülete nevében Árvái Gyula igazgató (jobbra) vette át a megyei pedagógiai díjat Búsi Lajostól, a megyei közgyűlés elnö­FOTÓ: CS. I. A megyei területfejlesztési tanácshoz a második kör­ben a pályázatokat július 17-éig lehet majd benyújta­ni, míg a már beérkezette­ket július elejéig bírálják el. A testület igen szigorú dön­tést is hozott, ugyanis 20 pá­lyázó kisebb-nagyobb mér­tékben nem tett eleget köte­lezettségének. Öcsödön ülésezett tegnap a me­gyei területfejlesztési tanács, és mint Magyar Béla titkárságvezető elmondta, a tanács a jövőben is tart majd a kistérségekben össze­jövetelt. A tanácstagok tájékozta­tót hallgattak meg a Tiszazug tár­sadalmi-gazdasági helyzetéről, majd a már megvalósítás alatt ál­ló pályázatok ellenőrzésével kap­csolatosan hoztak döntéséket. Az ellenőrző bizottság 43 pályázat teljesítését rendben találta, húsz esetében azonban voltak kisebb- nagyobb problémák. Mint meg­tudtuk, néhány pályázót figyel­meztetnek, illetve dokumentu­mok pótlására hívják fel őket. Két esetben azonban szigorú döntést hoztak: visszavonták a támoga­tást a pályázótól. Egy nagy me­gyei cég kedvezményt kért a fog­lalkoztatottak bővítése terén, azonban ezt a kérést az országos területfejlesztési tanácshoz to­vábbították. Az ülésen Búsi Lajos, a tanács elnöke beszámolt az Észak-alföl­di Regionális Tanács tevékenysé­géről, valamint megyénk szom­szédos megyékkel való kapcsola­tairól. Szintén az elnök számolt be a tanácsnak a megye ár- és bel­vízi helyzetéről, az elvégzett vé­dekezési munkálatokról, és a költségek, valamint a károk is szóba kerültek. Jász-Nagykun- Szolnok megye elkészült közép­távú turizmusfejlesztési koncep­ciójával és stratégiai programjá­val a tanács egyetértett, és támo­gatta azt. Magyar Béla azt is elmondta, hogy a területfejlesztési tanács pályázatainak második körében a benyújtási határidőnek július 17- ét jelölték ki. A már beérkezett pályázatokat - melyből 57 terü­letfejlesztési célelőirányzatra ér­kezett, illetve az önkormányzat­ok 72-t területi kiegyenlítési alap­ra, 83-at pedig céljellegű támoga­tásra nyújtottak be - július elejé­ig bírálja el a tanács. E.Z. Megyei információ Szolnokon, a megyeházán tegnap átadták a Jász-Nagy­kun-Szolnok Megyei Peda­gógiai Díjat. Idén öt elisme­rést osztott ki a megyei köz­gyűlés. E rangos díjban részesült a mező­túri Szegedi Kis István Reformá­tus Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium nevelőtestülete az iskolában évszázadok óta folyó magas szintű oktatásért, a kunhe- gyesi dr. Szabó Lajos nyugalma­zott gimnáziumi igazgató, a Nagykunság ismert kutatója ki­emelkedő oktatói, tudományos és közéleti munkájáért, Katona Mihályné nyugalmazott karcagi tanárnő oktató-nevelő munkájá­ért, Fabó Zsigmondné kunhegye- si nyugdíjas általános iskolai ta­kétől nárnő nemzedékek felnevelésé­ért, életművéért, valamint Kákák Mátyás kunszentmártoni nyugal­mazott középiskolai tanár szá­mottevő tudományos munkássá­gáért, Kunszentmárton szellemi életének fellendítéséért. PE 977086591504700127

Next

/
Oldalképek
Tartalom