Új Néplap, 2000. május (11. évfolyam, 101-126. szám)

2000-05-02 / 101. szám

H: ÁÁ^ Ingatlanpiaci ajánlataink a 10. oldalon. iOSr1| Továbbra is a bűnözés visszaszorítása a cél Eredményfelelősségi szerződéseket kötöttek Az elmúlt évben történt meg először, hogy a megyei rendőrfőkapitány úgynevezett eredményfelelősségi szerződést íratott alá a városi rendőrkapitányságok vezetőivel. A szerződés olyan vállalásokat tartalmazott, amelyek a kormány és a lakosság elvárásaival: a bűnözés csökkentésével, a költségvetési fegyelemmel, valamint a belső korrupció visszaszorításával voltak összhangban. Megyei információ Mint azt lapunknak Kopasz Ár­pád ezredes, megyei rendőr-fő­kapitány elmondta, a közel­múltban ismételten megkötöt­ték a szerződéseket, a városi rendőrkapitányok között ezút­tal sem akadt olyan, aki ne vál­lalta volna a számára előírta­kat. _________________(FOLYTATÁSA 3. OLDALOHI E lőtérben a helyreállítás Szörényi Levente és Bródy János ezer pólót osztott szét a védekezők között Tószegen Elkészült a helyreállítási lista - tudtuk meg a Közép- Tisza Vidéki Vízügyi Igaz­gatóság tegnapi sajtótájé­koztatóján. Ivaskó Lajos vé­delemvezető-helyettes el­mondta, gyakorlatilag már meg is kezdték a munkála­tokat, amelyek elsőként Ti- szasüly, Kőtelek, Nagykörű, Szolnok kertvárosi részét, valamint a sasi kanyart érintik. A Tisza apadási üteme kedvező - Szolnok és Csongrád között 11- 13 cm -, ám ettől függetlenül vál­tozatlanul fokozott figyelőszolgá­latot látnak el. A védvonalakon megkezdték az ideiglenes véd- művek visszabontását, a jelensé­gek bevédését szolgáló műveket azonban még változatlanul hagy­ják. Szolnokon a Tisza-parti sé­tány mentén is fokozatosan meg­szüntetik a védműveket, a Guten- berg téren pedig folytatódik a fe­leslegessé vált medencesor el­bontása. A helyreállítási munká­latok a szolnoki kertvárosi részen nemcsak a régi 4-esre, hanem a kerékpárúira is kiterjednek. A sa­si kanyar térségének rendezésé­nek egyik fő célja az ideiglenes védmű fenntartása mellett a for­galom visszaállítása. Továbbra is érkeznek adomá­nyok a térségbe. Az FVM közve­títésével tízezer póló és több ezer liter ivóié érkezett szombaton Szolnokra. HGY Megyei körkép Bár a megyeszékhelyen minden idők legnagyobb árvize „elmosta” a hagyo­mányos tiszaligeti majálist, a Tallinn és Széchenyi városrészben megrende­zett „kis” majálisokon ezrek kapcso­lódtak ki. A megye többi településén szintén a szórakozásé volt a főszerep, nem hiányzott az ilyenkor szokásos ki­rakodóvásár, a sergő, a pörkölt, a virsli és a sör. Jászberényben a hagyományoktól eltérően idén nem a kiserdei ligetben szervezték meg a majálist. A Zagyva áradása miatt új helyszínt jelöltek ki, a hűtőgépgyár melletti sportpályát. A helyibeliek nagy lelkesedés­sel „próbálták ki” az új helyszínt. Ezrek lá­togattak el a sergők, a lacikonyhák, az áru­sok különös hangulatú világába. Mindeh­hez a kulturális programok, a sportrendez­vények, no és a nyárias időjárás szolgált háttérként. Tiszafüreden az ünnepet a mé­hészek kezdték el még vasárnap. A legszor­galmasabb állatok gazdái a munka ünnepé­hez időzítve szervezték meg a méhek nap­ját. A Halas téri majálison az érdeklődőket szép számmal vonzotta az a kóstoló, amely megyénk egyik legnépesebb méhészegye­sülete tagjainak termékei révén az „édes élet” ízeit népszerűsítette. Persze az igazi majálishoz kellettek a jól bevált kellékek is. A tömegvonzás legfőbb eszközei itt is, ahogy illik, a vurstli, a sör és a virsli voltak. Rente Ferenc polgármester ünnepi köszöntőjében utalt arra is, hogy Törökszentmiklóson igazi népünnepély volt tegnap a városi sportpályán fotói mészáros kicsit paradox az a helyzet, hogy a megye egyik legrosszabb munkaellátottságú szög­letében ilyen vidám a munka ünnepe... Hozzátette persze azt is, hogy a város veze­tése mindent megtesz a jövőben azért, hogy ez a helyzet változzon. Abádszalók, a népszerű üdülőközség igencsak mozgal­mas hétvégét bonyolított. Még címszavak­ban is hosszú az eseménysor: vasárnap dél­előtt búcsúztatták el az árvízi védekezés­ben Tiszaburán és Tiszaroffon szó szerint emlékezetesen helytálló kalocsai és kiskun- halasi katonákat. ________________________________(FOLYTATÁS A 9. OLDALOHI Ő seink kijelölték utunkat Tehetséggondozó ösztöndíj A megyei önkormányzat pénte­ki ülésén döntött arról, hogy te­hetséggondozó ösztöndíjat ala­pít felsőoktatási intézmények hallgatói számára. A tehetséggondozó ösztöndíj- rendszert az önkormányzat olyan, felsőoktatási intézmény nappali tagozatára felvett, első diplomájukat szerző, jól tanul­mányi eredményt elérő hallga­tók számára hozta létre, akik­nek szociális helyzete egyéb­ként lehetetlenné tenné a tanul­mányaik megkezdését, illetve folytatását. Az ösztöndíjrendszer a 2000/2001. tanévben indul egy­millió forint összeggel, melyből az első évben tíz hallgató részé­re lehet egy tanévre százezer fo­rint támogatást nyújtani a tanul­mányok megkezdéséhez. Az el­ső évben csak az 1999/2000-es tanévben érettségiző és felsőok­tatási intézmény államilag fi­nanszírozott nappali tagozatára felvételt nyert fiatalok vehetik igénybe a támogatást. ________________________-BOY­Tiszaderzs A több mint 700 éves múltra visz- szatekintő Tisza menti kis község vasárnap délután vehette át mil­lenniumi zászlaját. Az államisá­gunk 1000. évfordulójára emléke­ző községi programsorozat nyitó­rendezvényét az esemény rangjá­hoz méltó műsorokkal is igyekez­tek emlékezetessé tenni a szerve­zők. A helyi általános iskola előtti téren Varga Mihály, a Pénzügy­minisztérium államtitkára, a tér­ség országgyűlési képviselője ad­ta át a millenniumi zászlót a tele­pülés polgármesterének, Varga Sándornak. Ünnepi beszédében elsősorban azt a kormányzati tö­rekvést hangsúlyozta, amely tar­talommal kívánja megtölteni álla­miságunk millenniumát. Ez a szándék a Szent István-i alapokra építkezve kívánja a ma élőknek is használhatóan értékessé tenni őseink örökségét. A zászlót átvevő polgármester, Varga Sándor azt emelte ki, hogy Tiszaderzs története, létéért való évszázados küzdelme kötelezi ar­ra a falut, hogy méltó módon őrizze ezt a zászlót, ami a sza­badság, a közösségi összefogás szimbólumaként nemcsak a tisz­teletet érdemli ki, hanem min­denki számára feladatot is jelent azzal, hogy őseink számunkra ki­jelölt útja a jövőben is járható le­gyen. A zászlót megszentelő re­formátus lelkész, Nagy Kálmán esperes az erkölcsi tartásról és hitről szólt, melynek segítségével még a legnehezebb feladatokkal, kihívásokkal is megbirkózhat az ember. P.M. Varga Sándor polgármester a községházán (balra) átvette Varga Mihálytól a zászlót Valósítsa meg álmait! Valósítsa meg álmait a tetszőleges célra fel­használható ABN AMRO Személyi kölcsön segítségével! Ha 2000. május 31-éig igényel ABN AMRO Személyi kölcsönt, 1% kamatkedvezményt nyújtunk Önnek. ABNAMRO Bank / 06 40 444 444 Néhány példa a törlesztőrészletekre: Futamid )ss/eg |Ft) 200 000 500 000 1000 000 3 000 000 24 10 771 26 927 53 854 161 563 36 8 054 20135 40 269 120 808 48 6 739 16 847 33 695 101 084 60 5 983 14 958 29 917 89 750 A táblázatban szereplő havi törlesztőrészletek kamatváltozás esetén módosulhatnak. A bank a kölcsönt a hitelelbírálalfeltételei alapján nyújtja. A hirdetés nem minősül a bank részéről nyilvános tájékoztatónak és ajánlattételnek. A teljes hiteldíjmutató 31,26'%-tól 42,7996-ig terjedhet a hitelösszeg és futamidő függvényében. A hiteldijmutatóról, a kezelési költségről és az igénylés feltételeiről a Bankxvnalon vagy fiókjainkban érdeklődhet. További részleteket a bankfiókban található Szerződéses feltételek személyi kölcsön folyósítására című dokumentum tartalmaz. Bankfiókjaink: Jászberény, Szabadság tér 1. Tel.: 57/411-422 • Szolnok, Kossuth Lajos u. 16. Tel.: 56/512-870 • Törökszentmiklós, Kossuth Lajos u. 125. Tel.: 56/390-784 Ezrek szórakoztak a majálisokon

Next

/
Oldalképek
Tartalom