Új Néplap, 2000. április (11. évfolyam, 77-100. szám)

2000-04-01 / 77. szám

BEBORUL AZ EG Részletek a 12. oldalon l / U O O Z) ’ -L U O -L AZ UJ EVEZRED ELSŐ n„AGY" BEFEKTETÉSE 98-asÁRON KÖZÉPFOKÚ VÉGZETTSÉGÉT ADO SZAKKEPESITESEK- Ingatlanközvetítő + felsőfokú értékbecslő- Társadalombiztosítási ügyintéző + számítógépkezelő- Pénzügyi, számviteli, vállalkozási ügyintéző + számítógépkezelő és gépi könyvelő FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGÉT ADÓ SZAKKEPESITESEK- Mérlegképes könyvelő- Adótanácsadó- Pénzügyi tanácsadó- Pénzügyi számviteli szakellenőr- Okleveles könyvvizsgáló MUNKANELKULIEK RESZERE EGYÉNI TÁMOGATÁS IGÉNYELHETŐ Perfekt Pénzügyi Szakoktató és Kiadó Rt. Szolnok, Kossuth L. út 11. Tel./fax: 56/422-276 iso 9001 minőséggel —50éves— perfekt JÁSZKUN KAKAS Szatirikus mellékletünk a 7-8. oldalon Korrupciómentes bírák Minőségi teljesítmény a megyei igazságszolgáltatásban Megyei információ Mint minden évben, idén is megtartották összbírói érte­kezletüket a megyénkbeli bírák. Az elmúlt évet érté­kelő tegnapi tanácskozáson részt vett dr. Solt Pál, a Leg­felsőbb Bíróság, egyben az Országos Igazságszolgálta­tási Tanács (ÓIT) elnöke is. Dr. Solt Pál sajtótájékoztatón ér­tékelte Jász-Nagykun-Szolnok megye bíróságának te­vékenységét. Mint mondta, úgy lát­ja, a megyei bíróság erős közepesnek számít a megyék rangsorában, a testületet több kedve­ző körülmény jellemez­te az elmúlt esztendő­ben. Többek között jó az, hogy a megye nyol cvannégy bírói állása közül egy sem maradt betöltetlen, és elfo­gadható az az ügymennyiség, amelyet fel kell dolgozniuk a bí­ráknak. Megyénkben az orszá­gos átlag alatt van az egy, esetleg két éven túl elhúzódó ügyek szá­ma, de a Legfelsőbb Bíróság el­nöke szerint nem csak a mennyi­ségi, hanem a minőségi teljesítés is megfigyelhető szőkébb ha­zánkban. Ez a körülmény azzal is alátá­masztható, hogy az elsőfokú íté­letek miatt benyújtott fellebbezé­sek alapján zömmel helybenha­gyó ítéletek születnek, és csupán az esetek néhány százalékában hoznak olyan felsőbb szintű döntést, amely új eljárásra utasítja az első fokon eljáró bíró­ságot. Kifejezetten mi­nőségi paraméternek számít - hangsúlyozta dr. Solt Pál -, hogy a jogerős megyei másod­fokú ítéletek ellen a Legfelsőbb Bíróságra benyújtott felülvizsgálati kérel­mek 80-90 százalékban ered­ménytelennek bizonyulnak. ^FOLYTATÁS A 3. OLDALON) Röghöz kötöttekből túszok Vegyiművek-lakótelepi csodavárók Szolnok Negyven dühös és végtelen­ségig elkeseredett ember gyülekezett tegnap a szol­noki polgármesteri hivatal­ban. A Tiszamenti Vegyi­művek lakótelepén élők né­pes küldöttsége Bállá Györgytől, a város alpolgár­mesterétől, a Fidesz ország- gyűlési képviselőjétől kért segítséget öt éve húzódó gondjaik orvoslására. A la­kótelepen élő családok sor­sa ugyanis mára kilátásta­lanná vált. Az emberek végső elkeseredést az a levél váltotta ki, melyben a gyár és a lakótelep tulajdonosa, Bige László április végéig szabott határidőt a lakóknak, hogy el­döntsék, megveszik-e lakásaikat. Mindez, úgy tűnik, hogy csak utolsó stációja az ott élők kálvári­ájának, mely néhány évvel ez­előtt, a vegyiművek privatizáció­jakor kezdődött. A vegyiművek régi vezetése ugyanis a lakótelepet a gyár va­gyonához kapcsolta. így a magá­nosításkor a kultúrház, a muh- kásszállók, a tíz tömb ház és más ingatlanok is az új tulajdo­noshoz, a Bige Holdinghoz ke­rültek. A magánosítás után nem sokkal sokszorosára - a négy­zetméterenkénti ötven forintról kétszázra — nőtt a lakbér. Emiatt a bérlők — a vállalat egykori és mai dolgozói - bírósághoz for­dultak. A lakótelep azonban szinte mindenben a gyártól függ. így a lakóknak meggyűlt a bajuk a tulajdonossal a szemét- szállítás és a fűtés miatt is. Az esztendők óta húzódó vita után a napokban a lakótelepen élők­nél betelt pohár. A posta ugyan­is levelet hozott, melyben felszó­lították az egykori szolgálati la­kások bérlőit: vagy megveszik a TVM által kínált feltételekkel ott­honukat, vagy eladják fejük fölül a lakásokat. Bige László a minap a szolnoki televíziónak nyilatkozva úgy vél­te, jutányos áron, négyzetméte­renként 50 ezer forintért kínálja a lakásokat. Ráadásul a vegyimű­vek dolgozói, nyugdíjasai még kedvezményt is kapnak. ______________(FOLYTATÁSA 3. OLDALON! M űszeradományt kap a kórház Mezőtúr A mezőtúri kórház nagyobb ér­tékű nőgyógyászati rákszűrő be­rendezést kap a Tumor Alapít­ványtól. A kórház tavaly kereste meg az alapítványt, amely meg­ígérte, hogy amennyiben a szükséges pénz összegyűlik, tá­mogatásukkal segítik őket. Az alapítvány eddigi tevékenysége során országosan - több mint 20 millió forint értékben - 18 kórháznak vásárolt gyógyászati eszközöket. A kórház igazgató­ja, dr. Ambrózy Péter megkö­szönte az alapítványi tagok és a támogatók segítségét. Az átadás egyelőre csak jelképes volt, mi­vel néhány hét kell, amíg a kol- poszkóp méhnyakrákvizsgáló berendezés a kórházba kerül. Addig is Szonda Tünde az ala­pítvány képviseletében átnyúj­totta az adományozólevelet dr. Károssy Csabának, a nőgyógyá­szati osztály vezetőjének. RSZ ZENEKARI ÜNNEP. Díszhangversenyt adott a Szolnoki Helyőrségi Zenekar tegnap este a me­gyeháza dísztermében megalakulása 30. évfordulója alkalmából. Képünkön a jubiláló zenekar látható Fejes István karmester vezényletével. _________________________fotó, mészáros jános T rabantot gyártanak Szolnokon Egy legenda újjáéled az olcsó kisautóval Sikeres gazdaságdiplomáciai lépéseket kö­vetően hamarosan megalakulhat az a társa ság, mely megkezdi a már elfeledettnek hitt Trabantok gyártását a megyeszékhelyen. Ezzel egy legenda kel életre. Szolnok A történet ott kezdő­dött, hogy Szalay Fe­renc polgármester ta­valy Németországban járva tárgyalásokat folytatott a zwickaui gyár berendezéseinek Szolnokra telepítésé­ről. A munkába később a kormány is bekap­csolódott. A négyke- rék-program keretében a Gazdasági Minisztéri­um vállalkozásfejlesz­tési célelőirányzatából támogatást biztosít a beruházáshoz. Felvételünkön a jól ismert kocsi látható, a magyar változat külsőleg csak apróságokban különbözik majd fotó, m. j. Bizonyára sokan emlékeznek még első kocsi­jukra, a kétütemű Trabantra, amely olcsó tizem­ben tartásával, megbízhatóságával gyorsan be­lopta az emberek szívébe magát. Egy német be­fektetőcsoport úgy látta, a Trabant életre kelthe­tő, és olcsósága révén komoly piaca lehet a tér­ség országaiban. Német szakemberek elemzései alapján évente 80-100 ezer kocsi biztos vevőre talál. Miután a gyár­tóberendezések zöme túlélte az NDK össze­omlását, majd a pri­vatizációt, kapóra jött Szalay Ferenc tavalyi németországi látoga­tása, ahol üzletembe­rek felajánlották a szolnoki gyártás lehe­tőségét. A megállapo­dás szerint a németek a gyártástechnológiát, a gépeket, valamint tőkét adnak a közös vállalkozásba. (FOLYTATÁS A 3. OLDALOH) Tavaszindító gazdanapok JÁSZAPÁTI Negyedik alkalommal rendezik meg a Tavaszindító gazdanapok rendezvényt. A háromnapos ese­ménysor nyitányaként tegnap szakmai találkozót szerveztek a település művelődési házában. A megjelenteket dr. Tajthy József, a Jászapáti Mezőgazdasági Szö­vetkezet elnöke köszöntötte, majd aláhúzta, a termelőknek el­engedhetetlenül fontos, hogy megismerkedhessenek a leg­újabb gépekkel, vetőmagokkal, műtrágyákkal, illetve mindezek termelőivel. Az agrárágazat jöve­delemtermelő képességének csökkenésével egyre jobban elő­térbe kerül a költségtakarékos gazdálkodás, a korszerű techno­lógia pedig ennek alapfeltétele. A gazdanapokon mindezekkel megismerkedhetnek a résztve­vők. A megyei FVM-hivatal vezető­je, Kasza Antal elmondta, hogy hangsúlyt kíván helyezni munká­ja során a gazdaképzésre. Mint kifejtette, csak a megfelelő tudás megszerzésével lesznek képesek a mezőgazdasági termelők piaco­kat szerezni. Idén mintegy 600 előadást tar­tanak a gazdák számára me­gyénkben. A földalapú támogatá­sokról szólva elmondta, azokat május 31-ig lehet igényelni a me­gyei FVM-hivatalnál, de csak azoknak, akik regisztrálták föld- használatukat. _______________(FOLYTATÁSA O. OLDALON) I skolagondok: Építeni? Felújítani? Cikkünk az 5. oldalon Tetőre pályáznak Karcag A karcagi önkormányzat a március 9-i, rendkívüli ter­mészeti kárból adódó épü­let-helyreállítási munkák költségeinek fedezetére 8 millió forint vissza nem té­rítendő támogatásra nyújt be kérelmet a megyei terü­letfejlesztési tanácshoz. Mint azt megírtuk, március 9-én az esti órákban jelentős erejű szélvihar volt, mely a Varró Ist­ván Szakmunkásképző Intézet mintegy 490 négyzetméter alap- területű épületszámyának ma- gastető-szerkezetét felszakítot­ta, és az udvarra sodorta. A tető nekivágódott a szomszédos in­gatlanon található Kováts Mi­hály Általános Iskola könyvtár- épületének, és megrongálta a te­tőzetét. A vihar következtében a városi sporttelep öltözőépületé­re is rázuhant egy fa, és mintegy tíz négyzetméteren beszakította azt. Az oktatási és sporttevé­kenység zavartalan végzése ér­dekében azonban a helyreállítá­si munkálatokat haladéktalanul meg kell kezdeni, illetve el kell végezni. Az épületek helyreállí­tásának költsége nyolcmillió fo­rint, melyet az önkormányzat az idei költségvetéséből nem tud biztosítani, ezért pályáznak a te­rületfejlesztési tanácshoz. ________________________________________DE A tartalomból: — Amit Indiától tanulhatunk — Vértanúk cizellálása — Kenderestől Kenderesig HOLNAP IS MEGVÁSÁROLHATÓ AZ 977086591506100077

Next

/
Oldalképek
Tartalom