Új Néplap, 2000. március (11. évfolyam, 51-76. szám)

2000-03-01 / 51. szám

ESŐ, ZÁPOR VÁRHATÓ Részletek a 12. oldalon 9 /UOU-J Z? J __) ! t AKCIÓ! A Hús Bevásárló Centrumban (Szolnok, Tószegi u. 5. Interfruct Áruház mellett) Csülök sonka 682 Ft/kg Bihari sonka 706 Ft/kg Tipp sonkás csemege 682 Ft/kg Sertés virsli Alföldi 304 Ft/kg Lecsókolbász 281 Ft/kg Betyárszelet 480 Ft/kg ______Amíg a készlet tart!_______ H AGNOSZ BT. SZOLNOK SZOLNOKI MOZAIK A ciánszennyezés idején Szolnokon veszélybe került az ivóvízellátás. Dr. Kaposvári Kázmért, a Víz- és Csator­naművek Koncessziós Rt. elnök-ve­zérigazgatóját arról kérdeztük: ho­gyan élte át azokat a kritikus napokat? 7. oldal Az Európai Unió „kormányának” tagjai, a biztosok adták egymásnak a kilincset az el­múlt napokban hazánkban. 8. oldal Agyhártyagyulladás megyénkben Megyei információ ' Megyénket is elérte a fertő­ző agyhártyagyulladás-jár­vány. A napokban egy jász- felsőszentgyörgyi kisgyer­meket kezeltek a szolnoki Hetényi Géza Kórházban. Az elmúlt hónapokban a szom­szédos megyék mindegyikében észleltek fertőző agyhártyagyul­ladást. Jász-Nagykun-Szolnokot azonban mintha eddig elkerülte volna a megbetegedéseket okozó baktérium. A múlt hét szerdán Jászfelsőszentgyörgyről egy hat hónapos gyermeket szállítottak gennyes agyhártyagyulladással a szolnoki Hetényi Géza kórház­ba. Az intézmény főigazgató főor­vosától, dr. Baksay Istvántól meg­tudtuk, a betegséget idejében fel­fedezték. Tegnap még a kórház­ban ápolták a kicsit, de már jól van. Dr. Kicsi Jenő megyei tiszti fő­orvos elmondta, a fertőzést ugyanaz a baktérium okozta, ami korábban a kiskatonákat is meg- betegítette. A tisztiorvosi szolgá­lat a járvány terjedésének meg­akadályozására a gyermek csa­ládjának környezetében a szük­séges megelőző intézkedéseket megtette. Azt pedig most vizsgál­ják, hogy szükséges-e a kórház dolgozóinak védőoltása. Kicsi Je­nő arra a kérdésünkre, hogy van- e elegendő ingyenes oltóanyag, nem tudott válaszolni, ám mint mondta, a dolgozóknak biztos nem kerül egy fillérjébe sem, hi- j szén a védőoltás költségeit a munkáltatónak kell állnia. A kórház igazgatója érdeklődé­sünkre kifejtette: a védőoltást va­lószínűleg nem kérik. Az ugyanis csupán az agyhártyagyulladást okozó baktérium egyik fajtája, a C típus ellen véd. Azok az ápolók, orvosok, akik kapcsolatba kerül­tek a beteggel, már megkapták a { szükséges megelőző gyógyszeres kezelést. TELEKI Megszavazták a költségvetést Hosszú előkészítő munka után a megyeszékhely közgyűlé­se, sok más előterjesztés mellett tegnap elfogadta a költ­ségvetés tervezetét. Szolnok A közgyűlés elé kerülő napirendi pontok mind fontosak, a tegnapi ülésen azonban két előterjesztés különösen lényeges volt: a költ­ségvetés egy évre meghatározza a város intézményeinek működé­sét, a fejlesztéseket és a beruhá­zásokat, a városközpont szabá­lyozási terve pedig évtizedekre kialakítia a belváros arculatát. Bállá György alpolgármester a költségvetésről elmondta, hogy az biztosítja az intézményhálózat működését. Kiemelt néhány terü­letet, amelyben előrelépésre lehet számítani az elmúlt évhez viszo­nyítva^ (FOLYTATÁS A 3. OLDALONI Újszülött a vécétartályban Titkolta terhességét a cibakházi anya Döbbenetes dologra szánt el magát egy 36 esztendős cibak­házi anya. A viszonylag rendezett körülmények között, ám kétségtelenül nehéz anyagi helyzetben élő asszony már négy gyereket nevelt fel férjével közösen, amikor jött volna az ötödik. Cibakháza Azt egyelőre nem tudni, mi mun­kálkodott a nő agyában, a külö­nös körülmények között világra jött csöppség mindenesetre csu­pán néhány percet élhetett. Újszülött megölésének alapos gyanúja miatt indított büntetőel­járást a megyei rendőr-főkapi­tányság vizsgálati osztálya a Ci­bakházán élő Cs. Jánosné ellen - tudtuk meg dr. Borsányi Terézia alezredes, osztályvezetőtől. Mi­vel a gyanúsított kórházi ápolásra szorul, nem ismeretes a tett indí­téka, feltételezhető azonban, hogy a család szűkös anyagi hely­zete vitte rá az anyát arra, hogy a terhesség tényét is eltitkolja kör­nyezete előtt. A várandós nő még orvosnál sem járt. A szülők mind­ketten dolgoztak, a feleség mun­katársnői gyanították is, hogy Cs. Jánosné terhes - derítette ki az eddigi rendőrségi vizsgálat. __________ (FOLYTATÁSA 3. OLDALON! A merikai segítség a Tiszáért A budapesti és a bukaresti USA-nagykövet Szolnokra látogatott Peter Tufo budapesti (jobbról) és James Rosapepe bukaresti amerikai nagykövet tiszai hajóúton ismerkedett a ciánszennyezés okozta problémákkal fotó: mészáros jános Az USA budapesti és bukaresti nagykövete a ciánszennyezés okozta károk miatt aggódva tegnap ellátogatott a Tiszához. A két diplo­mata azonnali segítségként 50 ezer dollárt ajánlott fel a károk enyhítésére. _______________Szolnok_______________ P eter Tufo budapesti és James Rosapepe buka­resti amerikai nagykövetet szolnoki látogatására elkísérte többek között dr. Gönl'zy János tiszai kormánybiztos, dr. Borbély János megbízott kör­nyezetvédelmi közigazgatási államtitkár és dr. Hajós Béla vízügyi helyettes államtitkár. A dele­gációt rövid tiszai hajóútja során a helyi önkor­mányzat és a régió vízügyi igazgatóságának képviselői tájékoztatták a szennyeződésről, a megtett intézkedésekről. Az út előtt a vendégek még egy tiszai halászcsalád tagjaival is szót vál­tottak, akik beszámoltak a sosem látott mértékű halpusztulásról, illetve arról, hogy ez akár mun­kájuk elvesztését is jelentheti. A sajtó érdeklődé­sétől kísért hajóúton a tiszai vízminta-vételezést is megfigyelhették a nagykövetek. A hajóút végén, rögtönzött sajtótájékoztatón Peter Tufo magyarországi amerikai nagykövet hangsúlyozta: Rosapepe bukaresti amerikai nagykövettel együtt dolgoznak a magyar, illetve a román kormánnyal annak érdekében, hogy megtalálják a lehető legjobb megoldást a problé­mára. Mint mondta, nagyon fontos a Tisza újra­élesztése, hiszen ez a ciánszennyezés nem csak a folyó életét tette tönkre, hanem emberi élete­ket is.- Azért vagyunk itt, hogy értékeljük, milyen lehetőségek, megoldások lehetnek hosszú távon annak érdekében, hogy a gazdaság visszatérhes­sen eredeti állapotába, és hogy a halászok ismét munkához juthassanak — hangsúlyozta a nagy­követ, aki bejelentette: az amerikai kormány 650 ezer dolláros támogatás keretében három vízminőség-figyelő állomást létesít a Szamoson, a Hernádon és a Maroson. így folyamatosan fi­gyelemmel lehet kísérni a vízminőséget és a re­generációs folyamatot. Ezzel egy időben a két diplomata 50 ezer dolláros támogatást ajánlott fel Magyarországnak és Romániának, amelyet egyenlő arányban osztanak meg a két ország között annak érdekében, hogy a Tisza mentén élők és a romániai lakosság nehézségein enyhí­teni lehessen. Az összeget részben a folyó szennyezett szakaszának megtisztítására fordít­ják helyi civil szervezetek segítségé­vel, a felajánlás további részéről pe­dig a szentendrei Környezetvédelmi Központon keresztül a Szamos ro­mániai szakaszát érintő károk hely­reállításához járulnak hozzá. Ezen túlmenően együttműködnek a ma­gyar-román vegyes bizottsággal is. Peter Tufo egyébként ma tárgyal a környezetvédelmi miniszterrel, és bemutatja azokat a szakértőket, aki­ket erre a munkára javasolnak. _____________________[FOLYTATÁS A 3. OLDALON! N yári kajaktúra Peter Tufo, az Amerikai Egyesül Álla­mok Magyarországra akkreditált nagykövete a hajóút során a Tiszával kapcsolatban felidézte azt is, hogy az elmúlt esztendőben Tokaj környékén járt. Akkor elhatározta, hogy idén mindenképpen szeretne egy kajaktú­rát tenni a folyón. Mint mondta, ettől a tervétől továbbra sem tántorította el semmi, így a nyáron szeretné kajak­ból is megismerni a Tisza szépségeit. Jóváhagyták a büdzsét Elfogadta az idei év költségve­tés-tervezetét a mezőtúri képvi­selő-testület. Induláskor a mű­ködési hiány mintegy 155 mil­lió, a fejlesztésekre szánt összeg pedig 160 millió, amiből még le­jönnek a hiteltörlesztési kama­tok. Több olyan beruházás van a városban, amely az elmúlt év­ről húzódott át, ilyen például a zsinagóga és a sportpálya felújí­tása. További 15 milliót biztosítot­tak az újvárosi szennyvízcsator­na-beruházás második ütemére és négymilliót a piaccsarnok rendbetételére. Idén lakossági út- és közműfejlesztésre nincs elég pénz, az intézmények azonban magasabb dologi ke­rettel gazdálkodhatnak. Előrelé­pés az is, hogy megvalósult az adminisztratív, technikai dolgo­zók béremelése. R. SZ. A FRANCIA PIACRA KÉSZÜLŐ női ruhákat, blúzokat vasalják a kisújszállási Kuntex Kft. dolgo­zói. A 130 főt foglalkoztató vállalkozás csak nyugati megrendelésre dolgozik. Az elmúlt évi ár­bevételük elérte a 200 milliót. fotó: mészáros Milliárdos ingatlanüzlet JÁSZBERÉNY Négymilliárd forintos épít­kezés kezdődhet el még eb­ben az évben Jászberény belvárosában a Dózsa György út, Zoltán utca, Zir- zen Janka utca által hatá­rolt tömbben. A befektetői konzorciumban magánsze­mélyeken, vállalkozásokon, illetve az önkormányzaton túl multinacionális cégek is részt kívánnak vállalni. Minderről dr. Stanitz Károly, Jászberény alpolgármestere tájé­koztatta lapunkat, miután e tárgykörben hallgatott meg tájé­koztatót a város képviselő-testü­leté hétfő délutáni zárt ülésén. A belvárosi tömb rendbe téte­le, beépítése már régóta beszéd­téma a városban, de a befektetői társaság megalakításának előké­szítésére, a tulajdonviszonyok tisztázására csak a múlt év őszén adott megbízást az önkormány­zat egy gazdasági társaságnak. Mostanra ez lassan befejeződik, így tegnap a képviselők már arra adhattak megbízást, hogy a kon­zorcium létrehozásának konkrét jogi előkészítését is kezdjék meg, melyhez 1,4 millió forint anyagi forrást rendeltek a városatyák. A tömbben várhatóan helyet kapnak üzletek, áruházak, iro­dák, illetve luxuslakások. Hogy mindez nemcsak elképzelés, ha­nem a megvalósulás küszöbén álló vállalkozás, az alpolgármes­ter elmondta: multinacionális ke­reskedelmi cégek is jelezték rész­vételi szándékukat. Ha a befektetői konzorcium néhány hét múlva megalakul, ak­kor már késő tavasszal megkez­dődhetnek a munkálatok. BANKA CS. 977086591503000051

Next

/
Oldalképek
Tartalom