Új Néplap, 2000. január (11. évfolyam, 1-25. szám)

2000-01-03 / 1. szám

A Szent Korona az Országházba költözött 5. oldal Fedett teniszpálya a Ligetben 9. oldal AZ ÚJ ÉVEZRED ELSŐ n„AGY” BEFEKTETÉSE ’98-as ÁRON KÖZÉPFOKÚ VÉGZETTSÉGÉT ADO SZAKKEPESITESEK- Ingatlanközvetítő + felsőfokú értékbecslő- Társadalombiztosítási ügyintéző + számítógépkezelő- Pénzügyi, számviteli, vállalkozási ügyintéző + számítógépkezelő és gépi könyvelő FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGÉT ADÓ SZAKKEPESITESEK- Adótanácsadó- Mérlegképes könyvelő- Pénzügyi tanácsadó- Pénzügyi számviteli szakellenőr MUNKANELKULIEK RESZERE EGYENI TÁMOGATÁS IGÉNYELHETŐ Perfekt Pénzügyi Szakoktató és Kiadó Rt. Szolnok, Kossuth L út 11. Tel/fax: 56/422-276 perfekt tud**­A megyei munkaügyi központ ÁLLÁSAJÁNLATAI 4. oldal Több vályogház megroggyanhat, összedőlhet Kiköltöztetések Kunszenten Öt családot kellett kiköltöztetni az óév utolsó napjaiban Kunszentmár- tonban, így a térségben összesen hét család volt kénytelen szükségszál­láson tölteni a szilvesztert. Szolnokon, a Kossuth téren több ezer ember köszöntötte, ünnepelte szüveszter éjszakáján a 2000. esztendőt. A jeles eseményt tűzijáték, pezsgős üvegek durrogása kísérte. Kis képünk a jászalsószentgyörgyi vigadalomról készült (Riportunk /a 3. oldalon.) / fotó: mészáros, bugány Hazaengedték a kiskatonákat A szabadszállási egységhez visz- szatérő kiskatonák közül nyolcat a napokban a karcagi Kátai Gá­bor Kórházba helyeztek át meg­figyelésre. Vasárnap délelőtt azonban már valamennyit haza­engedték, miután egyiküknél sem találtak gennyes agyhártya­gyulladásra utaló tüneteket — tudtuk meg dr. Farkas Ilona bel­gyógyász főorvostól, a fertőző osztály ügyeletes orvosától. Elhunyt Kun Zsigmond Életének 107. évében vasárnap hajnalban, betegség következté­ben elhunyt Kun Zsigmond köz­gazdász, közíró, népművészeti gyűjtő, Magyarország legidő­sebb férfi lakosa, Mezőtúr dísz­polgára. Unokahúga, LambigJó- zsefné közölte: Kun Zsigmond három hónap múlva töltötte vol­na be 107. életévét. Temetéséről később intézkednek. Hozzátar­tozójának elmondása szerint Kun Zsigmond súlyos beteg volt. Egyetlen kívánsága az volt, hogy érje meg a 2000. évet. Komolyabb rendbontások nélkül telt a szilveszter / Kiütéssel győzött az alkohol Tiszaföldváron két famíliát ko­rábban már kilakoltatott az ön- kormányzat. Megyénk mostan­ság legcsapadékosabb települé­sén, Kunszenten sem sikerült fé­ken tartani a belvizet, öt házat életveszélyessé tett a magas víz­állás, több épületet alá kellett dú- colni. A város vezetése egy üre­sen álló volt iskolaépületbe köl­töztetett három családot, kettő pedig a rokonoknál húzta meg magát. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy mikor mehetnek ha­za (máyha egyáltalán nem omlik össze'a házuk), az viszont félő, össz^a hogy újabb emberek juthatnak az ő sorsukra. Dr. Czuczi Mihály polgármester lapunk kérdésére válaszolva el­mondta, amennyiben olvad, ak­kor több vályogház megroggyan­hat. — Most beállt a fagy, ami ebben az esetben pillanatnyi megnyug­vást jelent, ám ha újra olvadni kezd, sok gondunk lesz. Január 31-én is dolgoztak a szakembere­ink, és meglátásuk szerint jó pár házat fenyeget az összeomlás ve­szélye — nyilatkozta a város veze­tője. PE A bűvös évfordulótól valószínűleg joggal tartottak a rendőrök és a tűz­oltók, ám szerencsére feleslegesnek bizonyultak az aggodalmak. Ki­sebb nagyobb összezördülések ugyan voltak a megyében, helyenként alkoholból is több fogyott a kelleténél, összességében azonban elmond­ható: viszonylag nyugodtan telt 1999 utolsó napja. Bár éjfélkor durrogtak a petárdák rendesen - a rendőrség központi ügyeletépé érkeztek is emiatt beje­lentések de komolyabb baj nem történt, sem a mentőknek, sem a tűzoltóknak nem adódott munká­juk a veszélyes pirotechnikai esz­közök által okozott balesetek mi­att. Ez persze nem azi jelenti, hogy a mentőknek semmi dolguk nem akadt: jócskán akadt teendő­jük ugyanis azokkal, akik túlzásba vitték a mulatozást, és annyit it­tak, hogy orvosi segítségre szorul­tak. < (Folytatás a 3. oldalon) Millenniumi emlékkönyv Mint arról annak idején hírt adtunk, szerkesztőbizottság alakult a me­gyei millenniumi emlékkönyv elkészítésére. Vezetője dr. Szabó Lajos lett, akit arra kértünk, hogy mondja el, hogyan áll a kötet előkészítése. Az'elmúlt évtized legjobb esztendejét zárta a megyei rendőrség Még mindig fő beszédtéma a bűnözés Az ország vezetése az elmúlt évben a bűnözés visszaszorítását, a költ­ségvetés maradéktalan betartását és a belső korrupció visszaszorítását tűzte ki célul a rendőrség számára. Kopasz Árpád ezredes, megyei rend­őrfőkapitány úgy látja, megyénkben teljesültek ezek az elvárások, ér­tékelése szerint az ismertté vált bűncselekmények számát tekintve a fő- kapitányság az utóbbi tíz év legjobb teljesítményét nyújtotta 1999-ben. Tavaly összességében is keve­sebb bűncselekmény történt Szolnok megyében, mint azelőtt, ám egyes kategóriák esetében ki­ugróan kedvező változásokról tá­jékoztatta lapunkat a főkapitány. Több mint 30 százalékkal csök­kent például a közterületen elkö­vetett bűncselekmények, negyed­ével a betöréses lopások és mint­egy felére apadt a gépjárműlopá­sok száma megyénkben. Ha cse­kély mértékben is, de nőtt vi­szont a személy, illetve a vagyon elleni bűncselekmények száma, ez utóbbit leginkább a kis értékű csalássorozatok duzzasztották fel. Örvendetes azonban, hogy az 1999-ben elkövetett 5 emberölés, valamint 23 emberölési kísérlet tettese nem maradt ismeretlen. Az elmúlt év egyik szomorú ta­pasztalata, hogy ugrásszerűen megnőtt a kábítószerrel kapcso­latos bűnügyek száma. A megyei rendőr-főkapitány­ság szakemberei rendkívüli erő­feszítéssel igyekeztek e lappangó bűnkategóriát „láthatóvá” tenni, munkájuk eredménye 85 ilyen jellegű bűncselekmény felderíté­se volt. (Folytatás a 3. oldalon)- A munka folytatódik - kezdte a választ dr. Szabó Lajos -, jelen­leg elsősorban két területen van előrehaladás. Készülnek a tele­pülések címerei, ugyanis eddig jó néhánynak nem volt cimere. A cél az, hogy legyen mindegyik­nek. Az ilyen irányú munkát dr. Botka János kontrollálja szakma­ilag. A kötet előkészítésének szervező munkáját nagyrészt Eszenyi Irén, a megyei önkor­mányzat főtanácsosa végzi, illet­ve koordinálja. A tervek szerint a könyv anyagának jelentős részét azok az írások teszik ki, amelyek­ben egy-egy település bemutatja jelenlegi helyzetét, hiszen a könyv fő célja annak megmutatá­sa, hogy milyen a megye 2000- ben. Ezek a rövid ismertetések is érkeznek hozzám, bár utóbb egy kissé lassúbb ütemben. Összessé­gében úgy látom, hogy a munka halad ugyan, de az idő is gyorsan múlik, ezért nem ártana egy kis­sé gyorsítani. Ezért helyben, az egyes településeken tehetnének a legtöbbet a bemutatkozó írások elkészítésével.- Mikorra tervezik a könyv meg­jelenését?- Az anyaggyűjtést 2000 késő őszén szeretnénk lezárni, hogy a jubileumi ünnepségekről szóló írások és képek még helyet kap­hassanak benne, a megjelenését pedig 2001 elejére, remélhetőleg január 22-re, a magyar kultúra napjára tervezzük.- Milyen kiadvány lesz a millen­niumi emlékkönyv?- A tervek szerint kétezer-öt­száz számozott példányban meg­jelenő, az alkalomhoz illően dí­szes kiadvány lesz, amelyből a későbbi korok olvasói képet kap­hatnak arról, milyen volt Jász- Nagykun-Szolnok megye az ez­redfordulón. Gizi néni, aki átélte a XX. századot Vélhetően az új esztendő egyik első dísztáviratát írta alá Göncz Árpád köztársasági elnök akkor, amikor a levélben köszöntötte a századik születésnapját ünneplő Schiller Gizi nénit, aki negyedik éve a nagyivá- ni Szent József otthon lakója. Gizi néni az őt köszöntők gyűrűjében Az ünnepelt 1900. január 3-án, Hódmezővásárhelyen látta meg a napvilágot. Akkor, amikor német szárma­zású édesapja és magyar édes­anyja a dél-alföldi városban nyi­tott vendéglőt. A család azonban hamarosan visszaköltözött Aradra, ahol Gizi néni pedagó­gusnak tanult. Azért, hogy nevel­hesse az általa nagyon szeretett gyerekeket. Sajátját azért nem nevelhette soha, mert felvidéki vőlegényét eltemette az első vi­lágégés, s őt annyira szerette, hogy soha többé nem engedte beköttetni a fejét. Trianon aztán szétszórta a családot. Gizi néni előbb Békéscsabán, majd Szol­nokon tanított, fogalmazása sze­rint egészen a kommunisták ha­talomra jutásáig. (Folytatás a 3. oldalon) Az új év első órájában 21 gyermek született hazánkban. Közöttük az ÁB-AEGON Biz­tosító immár negyvenedik alkalommal sorsolt ki — ezúttal egymillió forintos névértékű — Szemünk fénye életbiztosításokat, amelyek egyikét a szolnoki Hetényi Géza kórházban szü­leteti Mosonyi Eszter nyerte. A kengyeli ÁB-bébi szombaton 2 óra 35 perckor, 2900 gram­mos súllyal, 53 centiméterrel látta meg a napvilágot. Képünkön az újszülött édesanyja, lyfosonyiné Jancsó Mária karjaiban. fotó: bugány János

Next

/
Oldalképek
Tartalom