Új Néplap, 1999. szeptember (10. évfolyam, 203-228. szám)

1999-09-01 / 203. szám

A KISOSZ várja a jelentkezőket MÍXflfei U...I3XD Hat-tíz százalék közötti árnövekedést szeretne az ágazat A tejáremelés sem kerülhető el Kevesebb ugyan a dolgozó, ám a termelés felfutott a szolnoki WÉS Rt.-nél Az idei ősz a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari termékek árá­nak emelését hozza. A liszt és a búza mellett a tej ára is változ­ni fog, az ágazat legalábbis hat-tíz százalék közötti növekedést szeretne elérni. FOTÓ: M. J. KERESKEDŐ - BOLTVEZETŐ VENDÉGLÁTÓ-ÜZLETVEZETŐ TÜZELŐ- ÉS ÉPÍTŐANYAGKERESKEDŐ szakképesítő tanfolyamaira, amelyek Kunszentmártonban, Kunhegyesen, Szolnokon és Tiszaföldváron lesznek. MUNKANÉLKÜLIEK A HELYI MUNKAÜGYI KÖZPONTNÁL TÁMOGATÁSRA PÁLYÁZHATNAK. Érdeklődni a KISOSZ Szolnok, Baross u. 21. sz. alatt Tel: 56/421-399 Ősz eleji futóprogramok Horgászsarok 7. oldal Közlekedési ellenőrzés a tanév első napjaiban Iskolakezdés az utakon is A rendőrség ez évben is fokozott figyelmet szentel az iskolakez­déssel együtt járó, megnövekedett forgalomnak, amelynek fő­szereplői a nyári szünetről visszatérő vagy éppenséggel az első osztályt csak most kezdő nebulók. A megye minden rendőrka­pitánysága felkészült arra, hogy a gyerekek biztonságára leg­alább a tanév kezdetekor különösen odafigyeljenek. Képzőművészeti kiállítás a szenttamási kastélyban 4. oldal Magyar csúcs Olaszországban 9. oldal Rendőri akció Szolnokon Egybűnmentes éjszaka A Szolnoki Rendőrkapitányság gyakorlatában nem számít kü­lönlegességnek, hogy azokon a hét végi napokon, amelyek esté­it még a diszkók is színesítik, közbiztonsági akciót hajtanak végre. A múlt szombati razzia alkalmával azonban a szokásos­nál is nagyobb erőket vonultat­tak fel a város éjszakai nyugal­mára vigyázó rendőrök. Ami azt illeti, nem hiába. Mint azt az ak­ció parancsnokától, Driszku Ist­ván főhadnagytól, alosztályve­zetőtől megtudtuk, bár több kö­rözött személyt is elfogtak és tetten értek jó néhány ittas veze­tőt is, a legnagyobb eredmény talán mégis az volt, hogy az el­lenőrzés ideje alatt egyetlen bűncselekményt sem követtek el a városban. (Folytatás a 3. oldalon) Műtrágyából olcsóbb az import Import műtrágya nélkül baj­ba jutna a magyar mezőgaz­daság - tudtuk meg a Földmű­velésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium munkatársától. A szaktárcának az az elképze­lése, hogy az orosz államadós­ság fejében műtrágya érkez­zen az országba, máris ellen­kezést váltott ki a vegyikombi­nátok vezetőiből. Mint arról korábban hírt adtunk, a tervtől a szolnoki Tiszameftti Vegyiművek vezetői is megijed­tek. A szakminisztérium illeté­kese szerint azonban nincs mitől félni, hiszen egyetlen nitrogén- tartalmú műtrágya kivételével védővám nélkül érkezhet az or­szágba műtrágya. Ez így is van rendjén, hi­szen a behozatal bármilyen kor­látozásának a gazdák látnák a kárát. A honi vegyipar gazdasá­gosan nem tudná ellátni megfe­lelő műtrágyákkal az agráriu- mot. A minisztérium szakembere példaként azt említette, hogy ma már olcsóbb a Tiszántúlra Ukrajnából hozni bizonyos faj­ta műtrágyát, mint esetleg az ország túlfeléről, Pétről szállí­tani. tj A tej és tejtermékek esetében is várható áremelkedés rövidesen - erősítette meg kérdésünkre a szolnoki Wés Rt.-t is tulajdon­ló Nutricia Kft. ügyvezetője, Kis Pál István. Mint kifejtette, rendkívül nyomottak az árak, ugyanis a februári néhány szá­zalékos drágulás a tavasz fo­lyamán elolvadt, pedig a tej felvásárlási ára januárban tíz Egy angliai központú multinaci­onális világcég - meglévő kis üzeme mellé - egy új üzemcsar­nok építtetését kezdte meg az év első felében Jászárokszálláson. A csarnok, illetve az oda telepí­tett gépi berendezések értéke a teljes felszereléskor elérhetné az egymilliárd forintos összeget. százalékkal emelkedett. Ha to­vább vizsgáljuk a tejipari ter­mékek árának alakulását, ak­kor láthatjuk azt is, hogy idén augusztus elején például egyes sajtfélék olcsóbbak ' voltaK, mint tavaly. Ezért is szükséges rövidesen, várhatóan még szeptemberben átlagosan mint­egy hat-tíz százalékkal növelni az árakat - tudtuk meg Kis Pál Az sem mellékes, hogy jó né­hány új munkahelyet teremtené­nek a városban. Néhány nappal ezelőtt a világ­cég beruházásért felelős vezető­je járt a kisvárosban, és nem túl jó hírekkel szolgált Árokszállás polgármesterének. Mint emlé­kezetes, a júliusi belvíz idején a Istvántól. A szolnoki Wés Rt.- nél igen jelentős változások történtek - válaszolta kérdé­sünkre az ügyvezető. Mint el­mondta, igaz, hogy a dolgozói létszám a korábbi 303-ról 160- ra csökkent, azonban a terme­lés igencsak felfutott, ma már éves szinten mintegy 50-55 millió liter tejet dolgoz fel a Wés. Két jelentős beruházást is végrehajtottak, s emellett még az idén új termékkel bővül a paletta az immár nyereséges társaságnál. E. Z. helyi vásártér is víz alá került, illetve az üzemcsarnokot is fe­nyegette az ár. Az üzemet meg- védték, de az építkezési, a ter­melési határidők csúsztak. Ger­gely Zoltán polgármestertől megtudtuk, hogy a minap egyér­telmű jelzést kapott a cég beru­házási vezetőjétől: ha még egy­szer elönti üzemüket a víz, az egész gyárat kamionokra pakol­ják, és Lengyelországba költöz­tetik. Nem vállalhatják azt a ri­zikót, hogy a víz miatt ne tudják teljesíteni szerződéseiket. (Folytatás a 4. oldalon) Abban azonban, hogy gyerme­keink biztonsága semmiképp se szenvedjen csorbát, a rendőrség erőfeszítésein túl természetesen nagy szerep jut a pedagógusok­nak, csakúgy, mint a csemetéket útnak indító szülőknek is. Czinege László őrnagy, a me­gyei rendőr-főkapitányság köz­lekedésrendészeti osztályának helyettes vezetője elmondta, mint az elmúlt esztendőben, az iskolakezdés időszakában idén is ott lesznek majd a rendőrök a közlekedés szempontjából leg­inkább veszélyeztetett iskolák környékén megyeszerte. Azt, hogy mely intézmények állnak A tanács alakuló ülésén elfogad­ta a testület szervezeti és műkö­dési szabályzatát, és döntött munkaszervezetének, a regioná­lis fejlesztési ügynökség kht. megalakításáról is. A regionális szervezet köz­pontja Debrecen. A munkaszer­vezet székhelyéül Újfehértót je­lölték ki. A regionális tanács monitoringközpontja Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében lesz, a tanács első elnöke pedig 2000 végéig Búsi Lajos, Jász-Nagy- kun-Szolnok megyei elnök lesz. majd rendőri „védelem” alatt, a korábbi baleseti statisztikák alapján határozzák meg a közle­kedési szakemberek. Szolnokon az év végéig „él” az a szerződés, amely az iskolá­ba járó gyerekek közlekedésbiz­tonsága érdekében jött létre a Szolnoki Rendőrkapitányság és a város önkormányzata között - tudtuk meg Vörös Miklós rend­őrkapitánytól. A városi rendőr­ség egyenruhásai a legforgalma­sabb helyeken lévő iskolák kör­nyékén látnak el reggelente és a tanórák végét követő időszak­ban segítő jellegű szolgálatot. (Folytatás a 3. oldalon) Az ülésen elfogadták az Észak-alföldi Régió fejlesztési programját, amelyet Búsi Lajos elnök még az alakulás napján el­juttat a Földművelésügyi és Vi­dékfejlesztési Minisztériumba. Elfogadták az FMV-hez benyúj­tandó regionális programjavas­latokat is, amelynek értelmében a minisztérium 1998. évi még megmaradt keretéből 60 millió, az 1999. évi keretből további 130 millió forint forrást kémek regionális fejlesztési programok kidolgozására. Ultimátumot adott Jászárokszállásnak a multinacionális világcég A víz a befektetőket is elmossa? Az elmúlt hónapok csapadékos időjárása, a belvíz Jászárokszál­láson rengeteg kárt okozott. Az ingatlanok, utak, középületek több millió forint értékben rongálódtak meg. A közvetlen kár mellett azonban az egész város életét, anyagi helyzetét befolyá­soló, adott esetben megpecsételő veszély is fenyegeti legújabban Jászárokszáilást. Búsi Lajos lett az első elnök Regionális tanács alakult Tegnap ünnepélyes keretek között megalakult az Észak-alföl­di Regionális Fejlesztési Tanács Debrecenben. A Hajdú-Bi- har, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok me­gye kezdeményezésére, tíz minisztérium képviselőinek a rész­vételével létrejött testület alapító dokumentumát, az együtt­működési megállapodása megyei közgyűlések elnökei látták el kézjegyükkel. A tudás a legjelentősebb erőforrás Tanévnyitók megyeszerte Tegnap is megyeszerte sok iskolában tartottak tanévnyitó ünnep­séget. Munkatársaink a szolnoki városi tanévnyitón és a zagyvarékasi iskola - ahol a népoktatás megkezdésének 275. év­fordulóját köszöntötték - ünnepségén vettek részt. A szolnoki városi ünnepélyt eb­ben az évben a Mátyás Király Ál­talános és Alapfokú Művészeti Iskolában tartották. Az iskola ta­nulóinak műsora után Szalay Fe­renc polgármester lépett a mikro­fonhoz. Bevezetőül a tudás jelentőségét méltatta, mondván, hogy ez a leg­jelentősebb erőforrás, amely az ország fejlődését biztosíthatja. Ezután arról beszélt, hogy Szol­nokon a városi költségvetésben 48 százalékkal szerepelnek az is­kolák. Az oktatási rendszer át­szervezésének a stabilitás, a ma­gasabb minőségi igények anyagi megalapozása volt a célja. A családoknak is nagy megter­helés az iskolaév kezdete, az ön- kormányzat ebben is segíteni kí­ván. A tankönyv- és tanszerse­gély, a napközi-támogatás ezt a célt szolgálja. Végül a tanulók­hoz és a pedagógusokhoz szólt, kiemelve az iskolában végzett jó munkát, és jobbulást kívánt Kul­csár Balázs igazgatónak, aki be­tegsége miatt nem lehetett jelen. (Folytatás a 3. oldalon) Zagyvarékason a népoktatás megkezdésének 275. évfordulóját műsorral köszöntötték (bal oldali kép). A szolno­ki Mátyás király általános iskolában Szalay Ferenc polgármester nyitotta meg a tanévet. fotó: cs. i„ m j. 977086591503099203

Next

/
Oldalképek
Tartalom