Új Néplap, 1999. július (10. évfolyam, 151-177. szám)

1999-07-01 / 151. szám

/ l A szerkesztőség postájából 4. oldal Az adóterhek nem nőnek az égig 5. oldal Színes, ingyenes egészség- és életmódmagazinunkban ön töb­bek között olvashat arról, hogy- mire figyeljünk a nyári pihe­nés napjaiban, hogyan óvjuk testünket, lelkünket a káros ha­tásoktól,- mit tegyen, aki szeretne meg­szabadulni a télen magára sze­dett felesleges kilóktól,- miként lazítsák fáradt izmaikat a hölgyek és az urak,- miért ajánlják az orvosok a nőknek is a sörözgetést. Megtudhatja, hogyan élvezheti gyermeke maradéktalanul a nyári vakáció napjait. Keresse szombati számunkban a JÓ TANÁCS-®*! Eseti bizottság dönt Mennyit kapnak a belvízkárosultak? Eseti bizottságot alakíta­nak Törökszentmiklóson a belvízkárosultak támoga­tására érkezett összeg oda­ítélésére. A kormány hat megyének juttatott támogatást a belvíz- károsultak megsegítésére. Megyénk 141 millió forintot kapott, amelyből 11 millió 424 ezer jutott Törökszent- miklósnak. Központi forrásból közben újabb 1050 millió forintot adnak a károsultak támogatá­sára, ám nem tudni, hogy eb­ből az összegből kap-e a vá­ros. A szociális, a pénzügyi és a városfejlesztési bizottság tagjaiból egy eseti bizottsá­got hoznak létre Törökszent­miklóson a döntéshez. Az összeg odaítélésénél a két fő szempont, hogy mekkora kár érte az igénylőt, illetve hogy milyen a szociális helyzete. A vissza nem térítendő támo­gatást mindenesetre csak la­kás célra lehet felhasználni. AKCIÓ VISZONTELADÓKNAK! Havanna 48x66 79 Ft/db + áfa Forg.: GYÁRT-KER KFT. Szolnok, Újszászi út 13. Tel.: 56/375-894- A/4180 g-os rajzlap karton dipa minőség 3,20 Ft/db- Gyorsfűző fehér 9,30 Ft/db • A/4 füzet 35,00 Ft/db amíg a készlet tart N Az árak az áfát nem tartalmazzák! A század gépei a segélyszállítmányokat is az elsők között juttatták célba Teherdeszantolás - gyakorlásképpen Az AN-26-os repülőgépszázad katonai gyakorló bevetesre készén A 89. Szolnok Vegyes Szállító Repülőezred AN-26-os száza­da különleges feladatok végre­hajtására is alkalmas. Mint azt az alakulat megbízott parancs­nokától, Orosz Zoltán alezre­destől megtudtuk, a NATO-kö- telékbe felajánlott századról van szó. Ezért egyáltalán nem meglepő, hogy a gépek és a ka­tonák az elsők között vettek részt az Albániába szánt se­gélyszállítmányok célba jutta­tásában. Ők szállították ki a magyír orvoscsoportot is a menekülttáborokba, illetve gondoskodnak a már kint lé­vők számára az utánpótlásról. A század tagjai azonban két „éles” bevetés között sem tét­FOTÓ: MÉSZÁROS J. lenkednek. Előre meghatáro­zott program szerint, ezúttal Hochsomer Csaba őrnagy, a század parancsnokhelyettesé­nek irányításával „karbantar­tó” gyakorlatokat végeznek annak érdekében, hogy felké­szültségük mindig a kívánt színvonalon legyen. (Folytatás a 3. oldalon) Tiszaföldváron június elseje óta szinte senki sem vásárol fel hízót Kijátszott sertésárrendelet A felvásárlók és húsüzemek vagy egyáltalán nem vesznek hízót, vagy pedig különböző megoldásokkal faragják le a miniszteri rendeletben meghatározott 193 forintos minimumárat. Az FVM megyei hivatala szigorúan ellenőriz, ám mivel a részletekre nincs előírás, így legfeljebb megállapítással végződik egy-egy ilyen „akció”. Egyre több termelő panaszko­dik, hogy semmit sem ér a Föld­művelésügyi és Vidékfejlesztési (FVM) miniszter által megalko­tott, június 1-jétől hatályba lé­pett „árrendelet”. A miniszter ugyanis hiába írta elő, hogy ki­logrammonként minimum 193 forintot kell fizetni a termelőnek a hízóért. Az FVM megyei hivatala a rendeletnek megfelelően végzi az ellenőrzést a köznyelvben „húskommandóként” ismertté vált szervezeten keresztül - mondta Kovács Lajos, a hivatal munkatársa. Az ellenőrzések tapasztalatai azt mutatják, hogy amióta ér­vényben van a 193 forintos mi­nimum felvásárlási ár, azóta a feldolgozók és a felvásárlók megpróbálják különböző mani­pulációkkal kijátszani a rendele­tet. Persze csak elvétve akad olyan eset, ami büntethető, ami­lyenre például az egyik települé­sen bukkantak: a felvásárló sza­bálytalanul bizonylatolt. A többség azonban a 193 fo­rintos felvásárlási árból külön­böző indokokkal, például szállí­tási, állatorvosi, szervezési költ­ségek címén von le, így a végén csupán 130-140 forint között fi­zet kilónként a disznóért. (Folytatás a 3. oldalon) Ml ÚJSÁG A TISZA-TO VIDÉKÉN ? Emberrablással gyanúsítják a török kereskedőt és társait Emberrablás bűntettének alapos gyanúja miatt indított bünte­tőeljárást a megyei rendőr-főkapitányság nyomozóosztálya egy török textilkereskedő és négy társa ellen a közelmúltban - tájé­koztatta lapunkat Lengyel György, a megyei rendőr-főkapitány­ság sajtófőnöke. Ali H. 16 éves isztambuli fiatal­embert - aki hosszabb ideje Bu­dapesten él - a rendőrség azzal gyanúsítja, hogy egy elszámolá­si vitát követően ez év májusá­ban elrabolt társaival egy Jász­apátiban élő 40 éves török vál­lalkozót, akit több napon ke­resztül fogva tartottak és bántal­maztak. A sértettet előbb Szolnokra csalták, majd gépkocsival Buda­pestre hurcolták, ahol fogva tar­tották egy lakásban. Többször megverték, miközben ötezer né­met márkát, majd ötmillió forin­tot követeltek tőle. A gyanúsí­tottak néhány nap után lakást változtattak, és az új helyen is tovább zsarolták az elrabolt fér­fit. A fogva tartottnak végül si­került kijátszania őrzői ébersé­gét, és egy Ford Mondeo gépko­csival megszöknie. A pórul járt vállalkozó egy napig bujkált, majd félve attól, hogy a zsarolói megtalálják, jelentkezett a rend­őrségen, és feljelentést tett az el­rablói ellen. A főkapitányság nyomozói rövid időn belül azonosították és kézre kerítették az emberrabló­kat, akik közül a bíróság három személyt előzetes letartóztatás­ba helyezett. Mint kiderült, Ali H. és társai arra akarták rávenni foglyukat, hogy adja el azt a Mercedes autób ászt, amivel Tö­rökországba utazó csoportokat fuvarozott, és az így kapott pénzből rendezze feléjük a tar­tozását. Minden jót, TLszang! Mától egy településsel szegényebb lett Jász-Nagykun-Szolnok megye, hiszen hivatalosan július 1-jétől Bács-Kiskun megyéhez tartozik Tiszaug. Mint az ismert, az elválási szándékot néhány héttel ezelőtt szentesítette a par­lament. Az immár bács-kiskuni településnek (amely azért a Ti­szazug szerves része marad továbbra is) azt kívánhatjuk, hogy találja meg számítását új megyéjében. fotó: m. j. Átadták a megyei egészségügyi és szociális díjakat Semmelweis Ignác szellemében Megyénk több intézményé­ben Semmelweis-napi ren­dezvényeket tartottak teg­nap. A megyei önkormányzat által adományozott megyei egészségügyi és szociális díjat a megyeházán adták át. A megyei önkormányzat ünnep­ségén dr. Bozsó Péter főjegyző köszöntötte az egybegyűlteket, majd Fejér Andor megyei alel- nök tartott ünnepi beszédet. Hangsúlyozta: a magyar orvos- történet egyik legnagyobb alakja volt Semmelweis Ignác, aki siker­rel vette fel a küzdelmet a gyer­mekágyi lázzal, és akit ezért az anyák megmentőjeként tisztel­nek. Felidézte a neves orvos élet­útját, emberszeretetét, türelmét, Dr. Zsembeli József (jobbra), a karcagi kórház igazgatója is a díja­zottak kÖZÖtt VOlt FOTÓ: M. I. önfeláldozó munkavégzését. Mint mondta, ugyanezek jellem­zőek az egészségügyben, a gyer­mek- és ifjúságvédelemben dol­gozókra, a szociális területen munkálkodó civil szervezetek ak­tivistáira, akiket e napon köszön­tünk. (Folytatás a 3. oldalon) Körvonalazódó testvérvárosi kapcsolat az izraeli Haifával Új intézményvezetők Szobiokon Viszonylag kevés téma merült föl a tegnapi városházi sajtótájé­koztatón Szolnokon. Kovács Libór alpolgármester intézményve­zetők kinevezéséről tájékoztatta az újságírókat, illetve korábbi események jelentőségét méltatta. Az átszervezések nyomán létre­jött négy óvodai igazgatóság ve­zetőinek kinevezéséről a köz­gyűlés legutóbb zárt ülésen dön­tött. A vezetői megbízást Teleki Éva, Szabó Lászlóné, Horváth Ildikó és TótánéTóth Éva kapta. Valamennyiüket egy esztendőre bízták meg a vezetői teendők­kel, egy év múltán pedig e posz­tokra pályázatot írnak ki. Az Újvárosi Általános Iskola igazgatója öt évre ismét Hajdú Agnes lett, a Ruhaipari és Infor­matikai Szakközép- és Szakkép­ző iskola élére dr. Tóth András- nét, a Szolnok Városi Sportisko­láéra pedig Chladek Kálmánt nevezték ki. Mint ismeretes, értékesítik a Mátyás Király Úti Ifjúsági Sporttelepet, erre négyzetméte­renként tizenkétezer forintos, kedvező ajánlat van érvényben. Pályázat útján értékesítik a Jó­kai úti óvodát. A logopédia a ne­velési tanácsadóhoz kerül, a Li­get úti intézményben felszaba­duló helyiségekben pedig két tanműhelyt alakítanak ki. Kovács Libór elismeréssel nyugtázta a Szolnokon megren­dezett izraeli napok eseményeit, kiemelkedőnek ítélve a város­házán tartott befektetői napot. Szolnok és az izraeli Haifa között testvérvárosi kapcsolatok formálódnak. Szolnok meghívást kapott az izraeli városban jövőre rende­zendő nagyszabású mezőgazda- sági kiállításra. A Kertvárost övező országuta­kon biztonságos átkelőhelyek készülnek, egy mérnöki iroda már megkapta a megbízást a ter­vezésre. Városi Művelődési és Zenei Központ épületében szüksé­gessé váló további munkákról szóló kérdésre Kovács Libór elmondta, hogy a házról még mindig per folyik a város és a megye között. A munkák a két fél megegyezésétől függ­nek. Hagyományőrző anziksz 7. oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalom