Új Néplap, 1999. május (10. évfolyam, 101-124. szám)

1999-05-03 / 101. szám

j ó-jó, május / 13-16. Városi Művelődési __ Központ és környéke O Szolnoki Nemzetközi Kiállítás és Vásár / / Újabb munkahelyek Újfaluban Új üzem kezdi meg hamarosan a termelőmunkát Rákócziújfa- luban. A cipőfelsőrész-készítő műhelyben előreláthatólag húsz, zömmel helybéli munkás fog dolgozni. Több ezren kerestek kikapcsolódást a szolnoki majálison Balázs Klári és Korda György a tiszaligeti színpadon Hétvégi sport­események 11-13. oldal X. évfolyam, 101. szám 1999. május 3., hétfő Jasz-Nagykun-Szolnok megyei napilap Ara: 39 Ft Arvízkárenyhítő közmunka Egy fillér kártérítést sem jár az árvíz miatt megrongálódott mel­léképületek, garázsok helyreállítására - határozott a múlt héten kedden a kormány. Tószegen azonban kiötlötték, hogyan lehet pótolni az elmaradt állami forintokat. Papp István polgármester sze­rint nem teheti meg az önkor­mányzat, hogy magára hagyja azokat az embereket, akik éjt nappallá téve dolgoztak a gáta­kon és zokszó nélkül egyeztek bele a kerítésük, melléképülete­ik lebontásába. Annál is inkább, mert csupán ezekben az építmé­nyekben összesen 21 millió fo­rintnyi kár keletkezett Tós: Megszépül a Körös-parti varos Sétálóutca Kunszenten? Kunszentmártonban talán nincs is olyan messze egy régi el­képzelés a megvalósulástól. A város vezetői előrehaladott tár­gyalásokat folytatnak a belváros egyik utcájának díszkövezé­séről. Lapunk is többször írt már a vá­ros költségvetésének szűkössé­géről. A megszorítások ellenére sem mondott le azonban a kép­viselő-testület a fejlődésről, ar­ról, hogy a térség központjának megfelelő kinézetű város legyen Kunszentmárton. Az elképzelések szerint egy utca, a Harmónia áruház és a Park presszó előtti rész kapna díszes burkolatot, már amennyi­ben a testület úgy dönt, hogy pá­lyázatot ad be a költségek fede­zetére. A hangulatról a hamarosan el­készülő, a régmúlt hagyomá­nyait őrző zenés presszó gon­doskodna, a szomszédos térre pedig pavilonsort terveznek az ötlet megálmodói. Mindez része a várost érintő „szépítési” ter­veknek, melyek során megújul a főutca, facsemeték százaival tfs virágpalánták ezreivel gazda­godnak a közterületek. Majálisok megyeszerte - szombaton „megtelt” a szolnoki Tiszaliget Birkapörkölt, törökméz, sör és show Az időjárás kegyeibe fogadta az évezred utolsó május elsejéjét, és megyeszerte a szórakozásé volt a főszerep a majálisokon. Szolnokon már a délelőtti órákban hosszú sorok igyekeztek a Tiszaliget fe­lé. Különösen sokan állták, ülték körül a szabadtéri színpadot, ahol Szalay Fe­renc polgármester, illetve Berta István, az MSZOSZ megyei képviselet-vezető­je köszöntötte a megjelen­teket, majd megnyitó gon­dolataik után elkezdődött az egész napos kultúrmű­sor. Közismert fővárosi, szolnoki művészek, együt­tesek, táncosok váltották egymást színvonalas mű­soraikkal. Nem hiányoztak a prog­ramból a tréfás vetélkedők, sportversenyek, sőt a majá­listotó sem, amelyet la­punk erre a napra szerkesz­tett különkiadása hozott az utolsó oldalán. Azért aki másféle örömökre vágyott, az sem járt rosszul. Enni, inni sok helyen lehetett, és hogy pénzt minél keve­sebbet vihessen haza a ki- kapcsolódásra vágyó, ar­ról kereskedők, mutatvá­nyosok, eladók hada gon­doskodott. Akadt ott mézeskalács szív, törökméz, körhinta, sör, virsli, birkapörkölt, strandpapucs, nyáriruha- és törülközővásár, meg a jó ég tudná felsorolni, még mi minden. (Megyei összeállításunk a 3. oldalon) Takarékos nagytakarítás Szolnokon Az elmúlt esztendőkben minden tavasszal és ősszel takarítási akciót szervezett a városi önkormányzat Szolnokon.Idén is ter­veztek hasonlót, azonban a szűkös költségvetési lehetőségek mi­att most takarékosabb takarítás váltja fel a kampányjellegű ak­ciókat. A község önkormányzata né­hány hete a mezőhéki Táncsics szövetkezettől kapta adótartozá­sai fejében azt az ingatlant, amelyben egy vállalkozó kiala­kítja az üzemet. Az egykori ebédlővel már az átvétel napján hasonló tervei voltak Rákócziújfalu vezetői­nek, s viszonylag hamar sikerült olyan beruházót találni, aki munkahelyeket teremt. Szintén a települést érintő hír, hogy hagyományteremtő szán­dékkal templomi búcsút rendez­nek május közepén. Az ökume­nikus templom névadója, Szent- életű Rita (a katolikusoknál Szent Rita) napján a mise mel­lett kirakodóvásár is várja az ér­deklődőket a szabadidőparkban, az edzőpályán. A tavaly nyáron átadott temp­lomban egyébként hamarosan újra kisebb építkezés kezdődik, ugyanis még egy szigetelőréte­get kap a pince. Azért döntött a megerősítés mellett az önkor­mányzat, hogy megelőzendő a bajt, teljesen védve legyen az ideihez hasonló belvíztől az épület. PE Mint azt Fodor György alpol gármestertől megtudtuk, egy - a Rethmann Rt.-vei közösen szer­vezett - tavaszi vagy őszi nagy- takarítási akció megközelítőleg 10 millió forintjába kerül a vá­rosnak. Az idei költségvetés azonban szinte minden területen szűkí­tette a rendelkezésre álló forrá­sokat, így az efféle lehetősége­ket is. A lehetséges megtakarítá­sok érdekében idén ésszerűbb, költségtakarékosabb megoldá­sokat keresett a szolnoki önkor­mányzat. így a látványosabb „nagytaka­rítások” helyett elsősorban a ke­vesebb ráfordítást igénylő mód­szereket választanak. A munká­ba bevonják a városban idén alakult, közhasznú munkásokat foglalkoztató közhasznú társa­ságot is. A Rethmann Rt.-vel kötött szerződés értelmében nem vál­tozik viszont a lomtalanítás megszokott rendje. Ezt tavasz- szal már elvégezte és ősszel megismétli a szolnoki köztiszta­sági vállalat.-bugány­Rákóczifalva negyedik tavasza szakmai tanácskozások várták az érdeklődőket, bár a helybé­liek érthetően a majálist vá­lasztották a legnagyobb szám­ban. A szakmai összejövetelek négy ország egykori Rákóczi- birtokairól érkező vendégeket vonzották. A települések polgármeste­rei, valamint civil szervezetei tanácskoztak tegnap, de kicse­rélték tapasztalataikat a hét vé­gén a nyugdíjasklubok tagjai is. Az elmúlt hét végén számta­lan kiállítást hívtak életre a szervezők, színesebbé és lát­ványosabbá téve ezzel a köz­ség legnagyobb kulturális ese­ményét, s egyúttal bizonysá­gát adva annak, hogy egy kis település hírnevét programjai messze földre elvihetik. Pókász A IV. Rákóczi tavasz szabad­téri rendezvényeit kegyeibe fogadta az időjárás, a község apraja-nagyja a sportpályán élvezte a májusi napsugarakat és a szórakoztató programo­kat. Lovasverseny, fogathajtás, veterán motorok bemutatója, vadászati kiállítás, valamint Nagy sikert arattak a veterán kétkerekűek fotó: m j. Védőszentjüket ünnepelték A jászberényi és a karcagi hi­vatásos tűzoltók egyaránt megrendezték tegnap Szent Flórián-napi ünnepüket. Jászberényben a nagykátai fú­vószenekar köszöntötte az egy­begyűlteket, majd Nagy István alezredes, a városi tűzoltóság parancsnoka, illetve Cserta Ist­vánná, az önkormányzat köz­rend- és közbiztonság-bizottsá­gának elnöke rövid beszéddel nyitotta meg a technikai bemu­tatót a város főterén. Kicsik és nagyok egyaránt körbejárhatták, megnézhették, de akár ki is próbálhatták az egyes eszközöket. A gyerekek nagy örömére bárki beülhetett a tűzoltóautóba és felmászhatott az ég felé meredő hatalmas tűz­oltólétrára. A program részeként helyi amatőr együttesek mutathatták be tudásukat, de volt mini Táti­Egy napra „civilek” vették birtokukba a tűzoltók járműveit és felsze­reléseit Berényben is fotó: sárközi ka show is. Délután mindenki számára megnyílt a herényi tűz­oltólaktanya kapuja. Az érdeklődők itt megismer­kedhettek a tűzoltók minden­napjaival. Az egész napos prog­ram sok - főleg gyermekes - csa­ládot vonzott. bcs gen. A károk enyhítésére a nagy ötlet a közmunka. Az árvízi vé­dekezéskor ugyanis nem rom­boltak, hanem szakszerűen bon­tották az épületeket, ott ahol ar­ra szükség volt. Az építőanyag így újra felhasz­nálhat!). Az önkormányzat né- hánZ/szakemberrel tudja segíte- ni//nelyreállflási munkákat. SS T. J.

Next

/
Oldalképek
Tartalom