Új Néplap, 1999. április (10. évfolyam, 76-100. szám)

1999-04-01 / 76. szám

I A szerkesztőség postájából 4. oldal Megyei küldöttség a ködös Albionban £UkI JttHbato-M jépb •■hirdető 61.000 példányban. Benne: Hatvanon túl..., húsvéti ajánlatok, vásárlási tanácsok, nyereményakció előfizetőinknek A testületi repeta eredménye Füreden Elkezdődik az iskolák átszervezése Keddi, soros ülésének befejezése után azonnal soron kívül ült össze Tiszafüreden a város képviselő-testülete. Az önkor­mányzati repeta oka a március 19-én elnapolt, a városi isko­laszerkezet átalakítását tárgyaló előterjesztés elfogadása volt. A többségi képviselői akarat apróbb módosításokkal azt a ver­ziót erősítette meg, melynek megvalósítása révén két általános iskolát, a Kiss Pált és a Széchenyit fokozatos leépítik. A többségi akarat ugyanis arra adta áldását, hogy 1-8. évfolya­mon csak a tiszaszőlősi ÁMK, a füredi Kossuth és Zrínyi álta­lános iskola indíthasson osztá­lyokat, sorrendben 8, 16 és 24 tanulócsoporttal. A Széchényi­ben 14 tanulócsoport kezdi el a munkát szeptemberben úgy, hogy az iskola nem indíthat el­ső osztályt. A határozat szerint egy tanulócsoportban legalább 25 gyereket kell foglalkoztatni, s rendelkezik a következőkről is: a Kiss Pál iskola, amely jú­nius 30-án elveszti önállóságát, oly módon lesz a Zrínyi tagin­tézménye, ahogy eredeti épüle­tében - amit egyébként vissza­igényelt a református egyház - legkésőbb 2005-ig meg kell szüntetnie az alapfokú képzést.--------/------—------------------­A Széchenyi pedig évfolyama­ik fokozatos kifuttatásával, de szakmai önállóságának meg­tartásával alkot majd közös igazgatású intézményt a Há­mori András Műszaki Szakkö­zépiskolával és Szakmunkás- képző Intézettel. Kedd este a füredi képviselők többsége azt is eldöntötte, hogy nem adja át a középiskoláit a megyének, valamint kötelező feladataként szabta meg a polgármesteri hi­vatalnak, hogy az átszervezés nyomán felszabaduló munka­erő foglalkoztatását segítse elő, jogszabályi keretek között ren­dezze az új alapító okiratokat és intézményvezetői megbízá­sokat, valamint módosítsa a re­formátus egyházzal korábban megkötött szerződését is. meleg hatására elkezdődött olvadás miatt kialakult kisebb árhullám tovább mérsékli apadást a Tiszán. A védvonala­kon még mindig majd’ kétezer ember dolgozik, s tegnap is még több mint 11 ezer homokzsákot építettek be. Tiszadobnál ismét árad a Tisza, azonban a középső szakaszon ez csak az amúgy is lassú apadást mérsékli. A tegnap reggeli vízál­lások szerint Tiszafürednél 687, Szolnoknál 895, míg Tiszaugnál 843 centimétert mértek. Kritikus helyzet sehol sem ala­kult ki, a töltések átázása miatt viszont egyre hosszabb szaka­szon tapasztalnak a szakembe­rek felpuhulást. Ezt bordás meg­támasztással ellensúlyozzák, tegnap Martfű alatt építettek 60 méteren ilyet. Az ideiglenes védművek folyamatos bontása mellett egyre több munkát ad az apadás során lerakódó uszadék és szemét. A kedvező időjárás és a szivattyúzások hatására a bel­vízzel borított területek naponta több mint ezer hektárral csök­kennek. Megyénkben tegnap már csak 9 ezer hektárt borított belvíz. ein Egyelőre nem ismeretes, hogy ki helyezte el a riadalmat keltő táskát „Bomba” jó vicc az út szélén V Ki tudja, mi vezérelhet manapság arra bárkit is, hogy egy „bomba” felirattal fel­címkézett, egykor talán iskolatáskaként használt holmival riogassa az embereket? Kedden reggel mindenesetre találkozhattak ilyennel azok a szolnoki járókelők, akik meg­fordultak a Zápor és az Árok utca sarkán. Az erősen kopott és erős dohos szagot árasztó holmira ragasztott fehér papírra öles betűkkel, feltételezhetően egy vastag filc­toll segítségével pingálta fel a szerző: bom­ba. Az út szélén felfedezett különös táskáról ál­lampolgárok tettek bejelentést a rendőrség ügyeletére, és minthogy soha sem lehet tud­ni, a zsaruk komolyan vették ezúttal is a dol­got. Annak rendje és módja szerint most is munkát adtak a kapitányság robbanóanyag­kereső kutyájának; mint utólag kiderült, sze­rencsére most is hiába. Mivel az eb nem jel­zett veszélyt, így az egyenruhások is meg­győződhettek arról, hogy a táska tartalma nem más, mint egy kupac építési törmelék. A bűnjelet elvitték a helyszínről, és intéz­kedtek a szatyor „mókás” gazdájának felku­tatására, egyelőre eredménytelenül. -h­f- és belvízi adomány Az évszázad árvizével leginkább sújtott alföldi területeken a íáltai Szeretetszolgálat eddig mintegy hárommillió forint készpénz- és 15-20 millió forint ^értékű tárgyi adománnyal segített. A máltaiak tegnap a megyei tűzoltó-parancsnokságon a szolnoki, abádszalóki, tiszaföldvári, tiszaburai és tiszaroffi tűzoltó-egyesületek, tűzoltóságok részére 800 ezer forint értékben adtak át nyomótömlőket és vízhatlanított, vegyvédelmi ruházatot.# ___________________________• • " ■ : y fotó: csabai István A z üzletláncok az elsődleges árletörők Húsvét előtt olcsó a tojás m V A tojás fogyasztói ára igencsak kedvező, legalábbis a vásárlók pénztárcájának szempontjából. Ezzel együtt azonban a terme­lők szinte önköltségen '. agy „/ alatt tudják értékesíteni porté­kájukat, s még csak bőséges kínálatról lehet beszélni a húsvéti kereslet miatt. A boltokban, illetve a piacokon átlag 11-15 forint között lehet megvenni a tojásnak darabját. Ez az ár kedvező a fogyasztók­nak, oka pedig az, hogy a kíná­lat igencsak bőségesnek mond­ható, ráadásul az értékesítés a piacokról áttevődött a nagy áru­házláncokhoz. Itt pedig ők dik­tálnak, nyomott árat kínálnak a termelőknek. Túltermelésről még nem lehet beszélni, mert a húsvéti megnö­vekedett kereslet miatt az áru ér­tékesíthető - mondotta érdeklődé­sünkre a Baromfi Terméktaná­cson belül működő tojástermelők szövetségének titkára, Földi Pé­ter. Az ölesé tojásárak azonban a termelők egy részénél már az elő­állítási költségeket is alig fedezik, az ünnepek után pedig tényleg el­képzelhető, hogy túltermelés jön létre. Ráadásul ahogy az időjárás is egyre melegebbre fordul, a háztájiban is megindul a „tojás- termelés” és egyre kevesebb lesz a vásárló a félig-meddig működő önellátás miatt. (Folytatás a 3. oldalon) Szakember van, csak az anyag kevés a munkálatokra A víz után fertőtlenítik a falvakat A vészjósló felirat egy gyerek kezétől is származhat FOTÓ: MJ Ma elkezdhetik a fertőtlení­tést öt olyan megyénkben tele­pülésen, amelyet az árvíz vagy a belvíz sújtott. A polgári védelem megyei pa­rancsnoksága szervezésében a fővárosból 5 tonnányi fertőtle­nítőanyagot (klórmeszet) kapott megyénk. Mint Búzás Tibor pol­gári védelmi százados, vegyvé­delmi főelőadó elmondta, a pol­gári védelem munkatársai az el­múlt héten mérték fel az igénye­ket a jelzések alapján. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal egyeztet­ve kiderült, hogy leginkább fertőt­lenítőanyag kellene, szakértő, il­letve munkára fogható ember van. A polgári védelem központi forrásból tudta biztosítani a megfelelő mennyiségű klórme­szet Örményesnek, Nagykörű­nek, Tiszasülynek, Vezsenynek és Kunszentmártonnak. Az em­lített településeken többnyire a hátsó udvari gazdasági épülete­ket, ólakat, szeméttelepet, teme­tőt kell fertőtleníteni. A fertőtlenítés körülbelül 3-4 hétig tart, és 4-5 naponta végzik. P.É. SZEMVIZSGALO SZALON HÚSVÉTI AKCIÓI Szemvizsgálat Szemüvegkeretek napszemüvegek Kontaktlencsék ÁPRILIS 1-30-IG 10 - 50 % kedvezmény + meglepetés ajándék. Aki 5.000 Ft felett vásárol, visszanyerheti szemüvege, kontaktlencséje árát! Cím: Szolnok, Baross u. 22. Tel.: 56/426-401 Tiszafüred, Poroszlói u. 2. Tel.: 59/350-932 WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊam A szolnoki városháza húsvéti meglepetése - rendelés telefonon Ötliteres kannás borok fél áron! Mint arról már korábban hírt adtunk, a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancs­nokságának borkommandója a közel­múltban nagy mennyiségű, házilag készí­tett kannás bort foglalt le. A vámosok úgy határoztak, hogy az elkobzott italt nem semmisítik meg, hanem felajánlják közfo­gyasztásra. Ezt a lehetőséget ezúttal árvízi helytáüásáért Szolnok kapta meg. A városházán a minap rendkívüli vezetői ülés döntött a vám- és pénzügyőrség adományá­nak sorsáról. Értesüléseink szerint a felaján­lás elfogadása nem volt kétséges, fejtörést mindössze az okozott, hogy milyen módon, ingyen vagy térítés ellenében jusson Szolnok lakossága az ajándékba kapott, húsvét előtt nagyon is szükséges terméldiez. A város vezetői - tekintettel a nehéz költ­ségvetési évre - végül úgy döntöttek, hogy fél áron fogják értékesíteni az amúgy sem drága kannás borokat, a bevételt pedig a büdzsé fe­szültségpontjainak enyhítésére fordítják. A kannás borokból természetesen már min­tát vettek, és az egybecsengő szakértői jelenté­sek alapján megállapították, hogy az ital embe­A városháza nagytermében - vevőre várva rí fogyasztásra alkalmas. Igaz, hogy már kisebb mennyiség is lá-tás-, egyensúly- és beszédza­varokat okoz, de ezek a negatív mellékhatások csak átmenetiek, néhány hét után elmúlnak - csakúgy, mint a bőrelszíneződés. Döntött a város vezetése a kannás borok értékesítési módjáról is. Mivel a meny- nyiség - bár tekintélyes, de - mégiscsak korlátozott, előjegyzéssel lehet borhoz jutni. Igényt az 56/420-323- as telefonszámon lehet be­jelenteni, a szolnoki lakó­hely nem feltétel. Á polgármester kéri a la­kosságtól, hogy kéréseik­ben tanúsítsanak önmér­sékletet, hiszen a cél, hogy húsvét előtt minél többen jussanak kannás borhoz. » Lassul az apadás

Next

/
Oldalképek
Tartalom