Új Néplap, 1999. március (10. évfolyam, 50-75. szám)

1999-03-01 / 50. szám

SPORTEXTRA Kolozsvár kikapcsova - és a Matáv? Aranyért játszanak az ezüstfiúk Kürti a junior-, Fodor a felnőtt-Eb-re pályázik 13-15. oldal Minisztériumi segítség A karcagi szociális otthon telep­helyein a lakók 48 százaléka fekvő beteg, akikkel az előírthoz képest huszonöttel kevesebb dolgozó foglalkozik. Év végéig nem tudták biztosí­tani a Szociális és Családügyi Minisztérium által előírt, szak­mai munkakörökben foglalkoz­tatott létszám 75 százalékos fel­töltését. Most a minisztérium együtt­működési megállapodást kötött az intézménnyel, így a napokban hét dolgozót vehetnek fel, akik­nek a bérét és járulékait az év vé­géig - 5,5 millió forintot - a szak­tárca finanszírozza. A minisztéri­um a karcagi önkormányzattal is kötött megállapodást, ennek ér­telmében az új dolgozók munká­ba állási költségét a város állja. Az otthonnak most szakképzett gyógytornászra, dietetikusra, mentálhigiénés szakemberre és ápolóra van szüksége. Gonoszűző, termésvarázsló, farsangfarka szokás a téltemetés. A szolnoki Napsugár Gyérmekház évek óta rendez farsangi délutánt a kicsiknek, amelynek csúcspontja a gyerekek ké­szítette, a rosszat, a betegséget, a telet elijesztő kiszebáb égetése a Zagyva-parton, fotó: csabai Jász-Nagykun-Szolnok megyei tiapilap WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊ^ÊÊÊÊÊÊMI Ara: 39 Ft Folyamatos fejlesztésekkel változatlanul piacvezető az OTP Bank Fél évszázad után a jövő évezredben OTP Bank jogelődjét, az Országos Takarék- pénztár Nemzeti Válla­latot. A lakossági szolgál­tatásokra alapított pénzintézet 1990-től, kezdetben százszázalé­kos állami tulajdonú, részvénytársasági for­mában működő keres­kedelmi bank. A 28 milliárd-egyezer forin­tos alaptőkéjű OTP Bank többlépcsős pri­vatizációja 1997-ben lezárult. Mára a legna­gyobb magyarországi hitelintézet tulajdono­sai kül- és belföldi in­tézményi befektetők, valamint kisrészvénye­sek. Az állam részesedése egy darab szavazatelsőbbségi rész­vényre korlátozódik. (Folytatás a 9. oldalon.) karékpénztár létrehozását Fáy András, a reformkor kiemelke­dő személyisége Pest vármegye közgyűlésén. Ma 50 éve, 1949. március 1- jén az MNB Takarékosztályá­ból, a Gazdasági Főtanács hatá­rozata alapján hozták létre az A magyar pénzügyi életben fél évszázados aktív jelenlétét ünnepli 1999-ben az OTP Bank, amely a kétszin­tű bankrendszer 1987- es létrejötte óta stabilan őrzi piacvezető szere­pét. Több mint 1600 milliárd forintos mér­legfőösszegével a je­lenlegi több mint negy­venszereplős magyar- országi bankszektor összes eszközének egy­negyedét tudhatja ma­gáénak. 160 évvel ezelőtt, 1839. március 19-én in­dítványozta az OTP Bank történelmi elődje, az Első Pesti Hazai Ta­1999 Egyre nagyobb területet borít belvíz Eladó a cibaki mozi? Megyénkben kevés község büszkélkedhet folyamatosan működő mozival. Könnyen lehet, hogy hamarosan már Cibakháza sem tartozik a ki­vételek közé. Az önkormányzat tulajdoná­ban lévő filmszínház komoly nehézségekkel küszködik, s itt nem csupán az a gond, hogy a látogatók jegyeiből befoly ösz- szeg nem fedezi a kiadásokat. Komoly beruházást igényelne az elavult világítástechnika és az épület teljes rekonstrukció­ja. Erre az amúgy is működési zavarokkal és költségvetési hi­ánnyal küszködő önkormány­zat (46 millió forint a működé­si eredetű hiány) önerőből nem lenne képes. Ezért is döntött úgy a képviselő-testület, hogy megfelelő érdeklődő esetén el­adják vagy bérbe adják a mo­zit. Talán a község legértéke­sebb ingatlanjáról van szó, mind fekvése, mind lehetősé­gei miatt, éppen ezért abban reménykednek Cibakháza ve­zetői, hogy hamarosan lesz ér­deklődő az épület iránt. 9. Szolnoki Autó- és Versenyautó-kiállítás Szolnok-Tiszaliget 1999. március 5-7, Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása „Gazdátlan” milliók Becslések szerint megyénkben mintegy ötvenezer megváltozott munkaképességű ember él. Foglalkoztatásukat elősegítendő idén 81 millió forintot oszthat szét a munkaügyi központ. Megváltozott munkaképességű- ekről hallva a legtöbben a fo­gyatékosokra vagy a leszázalé- koltakra gondolnak, pedig ebbe a körbe tartoznak mindazok, akik valamilyen egészségügyi ok miatt - lehet ez akár allergia is - nem képesek korábbi szak­májukat folytatni - válaszolta ér­deklődésünkre a megyei mun­kaügyi központ munkatársa. Dr. Ábel Béla szerint a megyében élő, mintegy ötvenezer megvál­tozott munkaképességű közül csak ötszázan működnek együtt a munkaügyi központtal. Sokan ugyanis megelégednek a szá­mukra megállapított járandó­sággal, vagy nem tudják, hogy munkát is vállalhatnának. A rehabilitációs munkahelyte­remtő beruházások támogatásá­ra tavaly 44 millió forint jutott, melyet nyolc pályázó között osztottak szét. Idén már 81 mil­lió áll a központ rendelkezésére a decentralizált foglalkoztatási alapból. A meghirdetett pályázat iránt eddig nyolcan-tízen érdeklőd­tek. Március végéig még van le­hetősége a vállalkozóknak a pá­lyázatok benyújtására. A központ egy-egy, a megvál­tozott munkaképességű alkal­mazását szolgáló beruházáshoz legfeljebb 1,2 millió forint se­gítséget ad, melynek egy része vissza nem térítendő támogatás, másik része pedig kamatmentes hitel lehet. Mindezek fejében a vállalko­zóknak legalább egy évig kell alkalmazniuk a megváltozott munkaképességűeket. Az el­múlt években megkötött szerző­désekben általában ennél hosz- szabb időre, 3-5 évre vállalták a munkáltatók a foglalkoztatást. A központ a pályázatok elbírá­lásánál arra törekszik, hogy azok a cégek kapjanak beruhá­zásaikhoz segítséget, amelyek hosszabb távon is foglalkoztat­ni szeretnék a megváltozott munkaképességűeket. f. J. A szárnyasok szállását fűtötték a lopott fával A libák már hűvösön vannak Négyszáz mázsa kitermelt, rönkökre vágott fa eltűnéséről tett bejelentést a napokban a Nefag Rt. képviselője a Kunszentmár­toni Rendőrkapitányságon. A nyoma veszett, értékes áru felde­rítése érdekében a nyomozók azonnal munkához láttak, vizsgá­lódásuk nem sokkal később meglepő eredményt hozott. Az Öcsöd határában, az Atrácsi erdőből kitermelt fa elszállítá­sát hosszú ideig nem tették le­hetővé az időjárási viszonyok. Amikor már lehetett volna, ak­kor viszont már nem volt mit el­vinni. Minthogy a nyomok azt igazolták, hogy a fuvarozást va­laki mégiscsak megoldotta va­lahogy, volt egy-két szál, ame­lyen a rendőrségi vizsgálat elin­dulhatott. Az adatok arra utaltak, hogy az eltűnt temérdek fát az öcsödi temető környékén működő liba­tenyésztő telepen kell keresni, így is tettek a zsaruk, ám a hi­ányzó mennyiségnek csak a tö­redékét találták meg. A még megmaradt, körülbelül 60 má­zsa fát is felaprítva lelték meg. Kiderült, hogy a traktorokkal elszállított lopott fa a fólia alatt tartott libáknak adott melegét: a tüzelőt többtucatnyi dobkályhá­ban égették el. A telep gyanúsítottként ki­hallgatott tulajdonosai - egy család - egyelőre tagadnak mindent. Az tehát még kérdés, milyen eredményre jut a rend­őrségi nyomozás. Tény viszont - miután a telepen megtalált, tü­zelőnek feldarabolt fát lefoglal­ták -, hogy a libák már hűvösre kerültek. -hgy­Szerdáig várhatóan tovább növekszik a belvízzel elöntött terü­letek nagysága a megyében. A jelenlegi időjárási viszonyokat alapul véve viszont a tavaly őszit megközelítő árhullámra nem számítanak a Kötivízig szakemberei. Dr. Nagy István védelemvezető tegnapi sajtóközleményéből ki­derül: a Tiszán pillanatnyilag komolyabb árhullám nem fe­nyeget. Bár az elmúlt 15 évben nem volt a vízgyűjtő területeken ekkora - hóban tárolt - vízkész­let, a jelenlegi olvadást alapul véve, ez nem okozhat jelentő­sebb árvizet. A Körösökön is le­vonulóban az árhullám, igaz. az apadás lassú lesz. A Zagyván lassú áradás tapasztalható. Ár­vízvédekezésen az igazgatóság 104 munkatársa teljesít szolgá­latot. A belvízhelyzet ennél sokkal aggasztóbb. À védelemvezető szerint a hatvanas évek közepe óta nem tapasztaltak ehhez ha­sonló belvizet a térségben. Az igazgatóság teljes területén I. vagy II. fokú készültség van ér­vényben. Az enyhülés, illetve az olvadás következtében az elön­tött területek nagysága - várha­tóan szerdáig - folyamatosan növekszik. Az igazgatóság terü­letén tegnap 56,5 ezer, míg a megyében megközelítőleg 44 ezer hektár terület állt víz alatt, ennek majdnem fele szántó. A szivattyútelepek napról napra nagyobb mennyiségű vi­zet emelnek át a befogadókba. Összteljesítményük tegnap már jóval meghaladta a Tisza úgyne­vezett kisvízi vízhozamát. Mezőhék, Örményes, Kende­res, Kisújszállás, Túrkeve és Cserkeszőlő térségében lakóhá­zakat is fenyeget a belvíz. A Kötivízig több helyen hordoz­ható szivattyúkkal is védekezik. Az ideiglenes szivattyútelepek kialakítását az tette szükséges­sé, hogy az állandó telepeket rendszeresen megrongálják, évente több 10 millió forintnyi kárt okozva ezzel. -bugány­Kotorják a csatornát Kisúj határában Repülőbált rendeztek pénteken este Szolnokon, a Hemóban. Az est műsorral kezdő­dött, amelyben többek között fellépett a Helyőrségi Fúvószenekar (képünkön), a Simli show, a Fejetlen saláta, Molnár Gyöngyi, a Pelikán tánccsoport és az Integrál együttes. FOTÓ MÉSZÁROS * 977086591301299050

Next

/
Oldalképek
Tartalom